Den neomammale hjerne

Download Report

Transcript Den neomammale hjerne

Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse,
men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at
biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin
søgen efter omsorg og spejling.
Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling
er underordnet kampen om overlevelse.
Daniel Stern
Nervesystemets struktur bestemmer de interaktioner,
det kan have med omgivelserne, og det svar det får
tilbage er med til at ændre strukturen.
I nervesystemet findes der således ikke et indenfor
eller udenfor, men nervesystemet præges gennem
den stimulering det får.
Sensitive perioder med stort udviklingspotentiale
Når barnet er sammen med voksne reagerer
nervesystemet på det, der foregår, uanset om det
vækker begejstring eller frustration. Barnets relation
til betydningsfulde voksne sætter sine spor og bliver
integreret i de neurale kredsløb. De erfaringer barnet
har haft i sin relationer til omsorgspersonen tidligere i
dets liv, udspilles i kommunikationen med andre, i
nysgerrigheden overfor omverden og i
opmærksomhedsfunktionerne.
Alle børn har fra fødslen et grundlæggende behov for
hjælp til fysiologisk selvregulering og til at etablere
regulering i nervesystemet på grundlæggende
niveauer, hvilket øger deres resiliens overfor stress.
Dette gøres bl.a. gennem almindelig forældreadfærd,
hvor omsorgspersonerne synkroniserer sig med
barnets nervesystem.
Når man i voksenlivet udsættes for manglende
reaktion fra andre, og der ikke længere finder en
spejling sted, påvirkes man psykisk og
immunforsvaret svækkes.
Hvis omsorgspersonen ikke kan indgå i et
resonansfelt med barnet, mister nervesystemet
muligheden for affektiv udvikling.
”Når jeg ser og bliver set, så er jeg”
Det er i spejlingerne med den voksne, at barnet
gradvist kan erkende, hvem det selv er
Igennem millioner af år har vores hjerne udviklet sig
nedefra og op, således at højere centre har udviklet
sig som overbygninger af lavere og ældre dele.
Herved spiller følelseslivet og sansninger en
væsentlig rolle i alle oplevelser, overvejelser og
handlinger.
Den neomammale
hjerne
Den paleomammale
hjerne
Reptilhjernen
Den neomammale hjerne:
Bearbejder mentale og kognitive rationaler.
Indeholder centre der sammenholder og
skaber mening i perceptionerne og giver
mulighed for et komplekst følelsesliv
Den paleomammale hjerne:
Gør de basale affekter, som fx angst og
vrede mere sofistikerede og muliggør
udviklingen af sociale emotioner og
udvidede hukommelsesfunktioner
Reptilhjernen:
Regulerer basale kropsfunktioner, arbejder
instinktivt og udarbejder de basale
motoriske planlægninger og basale
affekter, som fx søgning, visse aspekter af
angstadfærd og aggression
Præfrontal cortex
- tænkende
Limbisk
-følende
Autonom
- sansende
Mestringsområde
Nærmeste
udviklingszone
Uden for
mestringsmuligheder
• Amygdala regulerer frygt og aggression.
• Amygdala har en overvågningsfunktion, den scanner
konstant efter sensoriske stimuli over hele hjernen
og gør klar til handling på baggrund af det mindste
tegn på potentiel fare.
• Frygtaktivering, som er betinget af fx lyde og lys, kan
være svær at slukke.
• Amygdalas hukommelsesfunktion er implicit
(ubevidst) og dermed ikke normalt tilgængelig for
bevidst bearbejdning.
Følelsen af at være forbundet eller på
samme bølgelængde, opstår igennem den
fælles indflydelse, omsorgsperson og barn
har på hinanden og etableres gennem en
gensidig tidsmæssig synkroniseret
regulering, hvor omsorgspersonens og
barnets nervesystem indgår i et
resonansfelt med hinanden.
Mødeøjeblikkene øger nervesystemets
evne til at forstærke og samregulere sig
med en andens aktivitet, forskellige
bevidsthedstilstande bliver forbundet, og
der opstår en gensidig genkendelse, hvor
begge deler en fornemmelse af, hvad den
anden oplever.
I omsorgsperson-barn-interaktionen
betyder gentagelsen af aktiviteter en
bevægelsesproces, der skaber et
repertoire af nu-øjeblikke, som kun varer
få sekunder, men løfter stemningen op på
et nyt niveau.
gennem:
Taktile, auditive og visuelle stimuli
Kranienerverne styrede tidligt i evolutionen kropslige
og selvregulerende funktioner. Hos sociale pattedyr
har kranienerverne udviklet stadig flere komponenter,
som regulerer kommunikation og følelsesmæssig
afstemning
At vække det sociale
engageringssystem
Spejlneuroner blev opdaget af forskerne
Rizzolatti, Fadiga, Fogassi og Gallese i
1990’erne
De blev først fundet i præmotorisk cortex, men er
nu også opdaget i områderne: insula, den
forreste del af gyrus cinguli og STS (sulcus
temporalis superior)
Findes der mon spejlneuroner på
hjernestammeniveau?
Næsten fra fødslen er det tydeligt for spædbarnet, når
de er og når de ikke er afstemte med en voksen, og
de viser, at de ikke bryder sig om, ikke at være
afstemte
Angst, anspændelse og stress reducerer
spejlneuronernes signalrate massivt
Hvis ikke barnet får mulighed for at skabe
relationer i løbet af dets første par leveår,
hæmmes spejlsystemets funktionsdygtighed
Engagement –
at have det sjovt sammen
og
opbygning af selvtillid
Glæde og vitalitet
At bringe barnet ind i glædesfyldt
ophidselse, består af en præcis regulering
af arousal, som kun lige ligger under
punktet, hvor det krænger over og bliver
for meget. Denne form for glæde er vital i
forhold til udvikling af tilknytningsbånd.
Glæde og vitalitet
Bekræftelsen på at være set og deling af
glæde og vitalitet er helt essentiel for
følelsesmæssig udvikling.
Gennem forældrenes attitude danner
barnet sin selvoplevelse og følelse af eget
værd
barn

Misafstemning
mor
Transformation fra lyst
til realitetsprincip

Skam
mor
Lav arousal
barn


barn
Regulering af skam
Genopretning af sikker tilknytning


mor
Emotionel smitte: Man kan matche sig med andres
følelser.
Empati: Man kan adskille sig fra andre, d.v.s. at man kan
kombinere selvopmærksomhed med opmærksomhed på
andre og regulere sig emotionelt.
Kognitiv empati (mentalisering): Man kan aktivt arbejde
med imaginære repræsentationer af fælles erfaringer.
Man forstår årsagen til andres emotioner og kan se det
fra deres perspektiv.
(Preston & de Waal, 2002)
Mentalisering er at holde hjerte og tænkning
sammen. Det handler ikke blot om at tænke
klart, men også om at føle klart.
Mentalisering kan kun udvikle sig, hvis de
mellemmenneskelige relationer tilbyder
tilstrækkelige interaktionserfaringer.
Psykisk udvikling foregår på følgende
niveauer:
Synkronisering af kropstilstande
Følelsesmæssig afstemning
Mentaliserende dialoger
•
•
•
•
•
Struktur/rammesætning
Rytmer
Forudsigelighed
Forberedelse
Følelsesmæssig neutralitet
•
•
•
•
•
Personlig forankring
Empatisk/Indlevende
Ikke dømmende
Relativ kontingens
Markering
Afstemning på præfrontalt niveau:
Oplevelser sprogliggøres, bl.a. om hvordan
noget sanses og føles i kroppen. Bekræftigelse
og støtte gennem sproglig dialog.
Afstemning på limbisk niveau:
Arbejdsalliance. Der opnås følelsesmæssig
kontakt gennem limbisk afstemning.
Afstemning på autonomt niveau:
Synkronisering gennem fysisk spejling.
Nervesystemet støttes i ”grounding”,
åndedrætsfunktioner og balancering af
sympatiske og parasympatiske funktioner