FHR2014-Camilla Stoltenbergs presentasjon (PPT)

Download Report

Transcript FHR2014-Camilla Stoltenbergs presentasjon (PPT)

Folkehelserapporten 2014
Pressefrokost
Litteraturhuset 30. juni
Camilla Stoltenberg
Mål for folkehelsearbeidet
• Norge skal være blant de tre landene i
verden som har høyest levealder
• Befolkningen skal oppleve flere leveår
med god helse og trivsel
• Vi skal skape et samfunn som
fremmer helse i hele befolkningen og
reduserer sosiale helseforskjeller
Levealder gjennom 103 år
1910
 Kvinner
 Menn
59 år
56 år
2013
 Kvinner
 Menn
83,6 år
79,9 år
+ 25 år
+ 24 år
Tilbake på pallen…med alle andre
Ferskeste tall fra alle land er fra 2009
Da var Norge et stykke ned på listen og der er vi
fremdeles
• kvinner på 12. plass
• 3,4 år bak japanske kvinner
• menn på 9. plass
• 1,1 år bak australske menn
Alle dødsfall 2010
•Dødeligheten har gått betydelig ned
i alle aldersgrupper siden 1990
•Mest hos barn 0-15 år og voksne 30-70 år
•Minst hos unge menn 25-29 år
• Knyttet til rus og ulykker
• Norge dårligere enn andre land
Tapte leveår
1. Hjertesykdom
2. Slag
3. Lungekreft
4. Tykktarmskreft
5. KOLS
6. Selvmord
7. Lungebetennelse
8. Alzheimer
9. Overdose
10. Brystkreft
År levd med helsetap
1. Korsryggsmerter
2. Alvorlig depresjon
3. Angstlidelser
4. Nakkesmerter
5. Fallulykker
6. Diabetes
7. Andre muskelskjelett lidelser
8. Alkoholmisbruk
9. KOLS
10. Alzheimer
Risikofaktorer for død
1. Kosthold
2. Røyking
3. Høyt blodtrykk
4. Høy BMI
5. Inaktivitet
6. Høyt blodsukker
7. Høy kolesterolverdi
8. Alkoholmisbruk
9. Yrkesrisiko
10. Stoffmisbruk
Forskjeller i levealder i Norge
• Høyere forventet
levealder hos de med
lang utdanning
• Kvinner med lav
utdanning har dårligst
utvikling i levealder
• Store forskjeller mellom
fylker
• Store forskjeller mellom
bydeler
Vestlandet: Her lever vi lengst
Bedre helse – større ulikhet
År
Forventet gjenværende levetid ved 35 års alder
Menn
Kvinner
Årstall
Grunnskole
Videregående
Steingrímsdóttir et al. (2012) Eur J Epidemiol 27:163-71
Høyere utdanning
Hjerte- og karsykdommer
• Formidabel nedgang i
dødelighet de siste 40
årene
– Hjertesykdom utgjør
15% av tapte leveår,
redusert med 54% siden
1990
– Hjerneslag utgjør 7% av
tapte leveår, redusert
med 42% siden 1990
Kreft og lungesykdommer
• Flere krefttilfeller
– 10 - 20 prosent økning i 2011 – 2016
– Økning i levealder gir flere eldre og flere krefttilfeller
• Økning i lungekreft og KOLS
– spesielt hos kvinner på grunn av røyking
Diabetes
• Antagelig ca 200 000
personer, -4 prosent av
befolkningen har
diagnosen
• Antallet som lever med
diabetes har økt siden
2004
• Mange har diabetes uten å
vite det
• Diabetes type 2 kan
forebygges med økt fysisk
aktivitet og vektreduksjon
Overvekt og fedme
• En av fem voksne har
fedme
– Det betyr at en person som
er 175 cm høy veier 92 kg
eller mer
• Ett av seks barn har
overvekt eller fedme
– men økningen i andelen
med overvekt og fedme ser
ut til å ha stoppet opp hos
barn
Kosthold og fysisk aktivitet
• Kun 30 prosent av befolkningen
oppfyller anbefalingene om
fysisk aktivitet
• Blant voksne er 30-åringene
minst aktive og 60-åringene
mest aktive
• Sukkerinntaket har gått ned,
men er fortsatt for høyt spesielt
blant unge i 16 – 24 års alder
• Saltinntaket er for høyt og bør
halveres – ferdigmat står for 75
prosent
• Grupper med høy utdanning er
mest fysisk aktive og spiser
mest grønnsaker og frukt
I 2012 var forbruket av sukker per innbygger per år 29 kg
Psykiske plager og lidelser
• Norge er på verdenstoppen i
livskvalitet og lykke
• Men psykisk helse er likevel et
stort folkehelseproblem
• 8 prosent av barn og unge har en
psykisk lidelse
• I løpet av ett år vil 10-30 prosent
av den voksne befolkningen få en
eller flere psykiske lidelser
– I perioden 2008 – 2012 fikk 3 prosent
behandling i psykisk helsevern
– Flere eldre øker behovet for psykisk
helsehjelp (inkludert demens)
Røyking og snus
• Betydelig nedgang i
røyking i befolkningen,
men fortsatt et stort
helseproblem
– ca 15 prosent røyker daglig
• Bruken av snus øker
– Kan bety flere nikotinavhengige gravide
– Snus kan medføre skader i
fosterutviklingen
– Vi vet ikke hvor mange
gravide som snuser
Alkohol
•
•
•
•
•
•
•
Alkoholforbruket går ned i noen land,
men øker i Norge
Vi drikker nesten 8 liter ren alkohol i
året per voksen
Forbruket har økt med 40 prosent de
siste 20 årene,
Alkoholbruk blant ungdom har gått
ned
Flere kvinner drikker alkohol
Økende andel personer over 70 år
har problematisk alkoholbruk: 4,5
prosent i 2008
Alkoholbruk øker med økende
utdanning og inntekt, men færre i
denne gruppen blir avhengige
Rusmidler
• 10 – 20 prosent får problemer
med alkohol eller andre
rusmidler i en kortere eller
lengre periode i løpet av livet
• Rusmidler er en viktig årsak til
at unge skades alvorlig i
trafikkulykker og andre ulykker
• Rusmiddelbruk er vanligere
blant personer med psykiske
lidelser
• Tilgjengelighet er den viktigste
risikofaktoren for å utvikle en
ruslidelse
• Nye syntetiske rusmidler har til
dels ukjente virkninger
Søvn
• 20-25 prosent av barn og
unge har søvnvansker
• Unge sover i gjennomsnitt
2 timer mindre på
ukedager enn anbefalt
• Elektroniske medier er
årsak til kortere
søvnlengde hos barn og
unge
Smittsomme sykdommer
• Smittsomme sykdommer har gått
tilbake over hele verden
• HPV-vaksine vil trolig redusere
antall tilfeller av livmorhalskreft
• Økt globalisering medfører at
enkelte infeksjoner øker i Norge
• Antall seksuelt overførbare
infeksjoner har økt – færre bruker
kondom
• Antibiotikaresistente bakterier er
en framtidig trussel
• Tarminfeksjoner kan øke i omfang
hvis drikkevannsledninger ikke
vedlikeholdes
Hva trenger vi kunnskap om?
Infeksjons
sykdommer
Ukjent
årsak
«Livsstilssykdom»
Takk