MOKES*I* IR *MOK* NAUJOV*S

Download Report

Transcript MOKES*I* IR *MOK* NAUJOV*S

MOKESČIŲ IR
ĮMOKŲ NAUJOVĖS
Prof. dr. Astrida Slavickienė
Gyventojų pajamų mokesčio
naujovės
IDV pajamų priskyrimas pajamų
klasėms
A klasės
• Gyventojo individualios veiklos
pajamos gautos iš darbdavio
• Individualios veiklos pajamos, gautos už
parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją
medieną, netauriųjų metalų laužą, ir kt.
B klasės
• Iš fizinio asmens gautos IDV pajamos
• Ne iš darbdavio gautos IDV pajamos
• Visos, nepriskirtos A klasės pajamoms
A ir B klasių IDV pajamų
apmokestinimas
• Iš A klasės IDV pajamų gyventojų pajamų mokestį
išskaičiuoja ir sumoka pajamas išmokėjęs asmuo
• Iš B klasės IDV pajamų gyventojų pajamų mokestį
išskaičiuoja ir sumoka pajamas gavęs asmuo
Neregistruoto turto apmokestinimas
• Tai turtas, kuriam pagal LR teisės aktus neprivaloma teisinė
registracija (taip pat nenukirstas miškas, apvalioji mediena,
netauriųjų metalų laužas ir kt.).
• Tokio turto pajamos gali būti A ir B klasės pajamos.
• Tokio turto pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas, didesnis
kaip 8000 Lt, apmokestinamas taikant 15 proc. arba 5 proc.
pajamų mokesčio tarifą (prikausomai nuo to, įregistruota
individuali veikla, ar neįregistruota).
Teisiškai neregistruoto turto priskyrimas A
klasės pajamos
• individualios veiklos pajamos, gautos ten, kur yra to
asmens darbiniai santykiai
• gyventojo, už parduotą arba kitaip perleistą
nuosavybėn netauriųjų metalų laužą, nenukirstą
mišką, apvaliąją medieną, gautos individualios ir ne
individualios veiklos pajamos iš įmonės ir iš
gyventojo, vykdančio individualią veiklą.
• Šiuo atveju GPM išskaičiuoja ir sumoka mokestį
išmokantis asmuo
6
GPM sumokėjimas nuo A klasės turto
pajamų
• Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo
išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų
gyventojo A klasės pajamoms,
• išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15
dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į
biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos,
• nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio
mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti
sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos.
Individuali veiklos apmokestinimas
Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis
gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės
naudos per tęstinį laikotarpį:
1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba
gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį
daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą;
2) savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant
laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio
savarankiška veikla.
8
Laisvoji profesija
Laisvoji profesija – profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją
turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir
profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines
paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę,
apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų
konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus,
dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio,
brokerio ir panašią veiklą.
9
Vykdančiais laisvosios profesijos veiklą
laikytini asmenys, savarankiškai:
-
-
Teisines paslaugas teikiantys (advokatai, notarai, antstoliai, jų
padėjėjai ir kiti teisines paslaugas teikiantys);
Ekonomikos srityje veiklą vykdantys
(auditoriai, mokesčių konsultantai, ekonominių vertinimų
ekspertai, makleriai, brokeriai ir pan.);
Medicinos bei sveikatos apsaugos srityje veiklą vykdantys
(gydytojai, psichologai, vaistininkai, veterinarai ir pan.);
Švietimo bei mokymo veiklą vykdantys (mokytojai,
repetitoriai, konsultantai ir pan.);
Kitas profesines paslaugas teikiantys (lobistai, architektai,
inžinieriai, dizaineriai, žurnalistai, fotoreporteriai, stilistai,
vertėjai, programuotojai, sistemų projektuotojai, projektų
administratoriai ir pan.).
10
Vykdančiais laisvosios profesijos veiklą
nelaikomi
savarankišką:
- komercinę ar gamybinę veiklą vykdantys gyventojai (pvz.,
žemės ūkio veikla užsiimantys gyventojai, prekybininkai,
įvairių prekių gamintojai);
- sporto ir atlikėjo veiklą vykdantys asmenys (pvz., šokėjai,
dainininkai,
cirko
artistai,
aktoriai,
muzikantai,
šachmatininkai, kultūristai);
- kūrybinę veiklą vykdantys asmenys (pvz., dailininkai,
skulptoriai, kompozitoriai, rašytojai, poetai, režisieriai,
kinematografininkai, choreografai);
- mokslinę veiklą vykdantys asmenys (pvz., mokslininkai,
mokslo tiriamuosius darbus atliekantys asmenys).
- Kita profesine savarankiška veikla užsiimantys asmenys (pvz.,
vairuotojai, siuvėjai, kirpėjai, kosmetologai, įvairių sporto
šakų instruktoriai ar teisėjai, treneriai, restauratoriai).
11
Gyventojų pajamų mokesčio tarifai
• Pajamų mokesčio 5 proc. tarifas taikomas individualios
veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų
veiklos ir pajamas iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš
išvestinių finansinių priemonių).
• Pajamoms iš gyventojų individualios veiklos (gamybos
(įskaitant žemės ūkį), prekybos ar daugumos paslaugų
teikimo) nustatomas 5 proc. mokesčio tarifas.
• 15 proc. tarifas paliekamas galioti laisvosioms profesijoms bei
pajamoms iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš
išvestinių finansinių priemonių) pardavimo (perleidimo).
12
Apmokestinamųjų pajamų
apskaičiavimas
IDV pajamos
minus
Leidžiami atskaitymai
lygu
Apmokestinamosios pajamos
IDV pajamų pripažinimas
• Suteikęs paslaugą, gyventojas išrašo:
• sąskaitą faktūrą
• PVM sąskaitą faktūrą
• prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą
• Pajamas fiksuoja Gyventojo individualios veiklos pajamų ir
išlaidų apskaitos žurnale.
• Jeigu gyventojas užsiima keliomis veiklomis, turi pildyti
atskirus žurnalus.
Apmokestinamųjų pajamų
apskaičiavimo būdai (1)
IDV pajamos
minus
Leidžiami atskaitymai - 30 proc. pajamų,
nepagrindžiant juos dokumentais
lygu
Apmokestinamosios pajamos
Apmokestinamųjų pajamų
apskaičiavimo būdai (2)
IDV pajamos
minus
Faktiškai patirti, dokumentais pagrįsti,
leidžiami atskaitymai
lygu
Apmokestinamosios pajamos
Valstybinio socialinio ir sveikatos
draudimo įmokos
• Bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas 2011
metais – 37,5 proc.:
• 28,5 proc. VSD;
• 9 proc. PSD.
• Socialinio draudimo įmokų bazė yra lygi 50 procentų
individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus
privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio
draudimo įmokų) sumos.
VSD ir PSD įmokų
apskaičiavimas
IDV pajamos
minus
Leidžiami atskaitymai
lygu
Apmokestinamosios pajamos
dauginti iš 50 proc.
VSD ir PSD bazė
dauginti
VSD ir PSD įmokų tarifas
Informacijos VMI teikimas (1)
• Per kalendorinius metus išmokėjusi išmokas,
priskiriamas gyventojo B klasės pajamoms (pvz.
indovidualios veiklos pajamas), privalo iki kito
mokestinio laikotarpio vasario 1 dienos
mokesčių administratoriui pateikti
Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio
mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms,
pažymą (FR0471 forma);
.
19
Informacijos VMI teikimas (2)
Mokesčių administratoriui privaloma pateikti informaciją
apie tokias B klasės pajamoms priskiriamas išmokas:
• jeigu vienkartinių išmokų sumos yra didesnės kaip 200
litų;
• apie bet kokio dydžio išmokas, išmokėtas nuolatiniams
Lietuvos gyventojams už privalomai registruotino
kilnojamojo daikto pardavimą ar kitokį perleidimą
nuosavybėn;
• apie bet kokio dydžio išmokas, išmokėtas nuolatiniams
Lietuvos gyventojams už nekilnojamojo daikto pardavimą
ar kitokį perleidimą nuosavybėn.
20
GPM, VSD ir PSD įmokų
apskaičiavimo ir deklaravimo seka
• Metams pasibaigus:
• Iki vasario 1 d. apskaičiuojamas, deklaruojamas ir
sumokamas NKT mokestis.
• Iki gegužės 1 d.:
• Apskaičiuojama VSD ir PSD įmokų bazė;
• Apskaičiuojamos VSD ir PSD įmokos;
• Apskaičiuojamos apmokestinamosios pajamos;
• Deklaracijoje GPM 308 apskaičiuojamas GPM;
• Pateikiama GPM 308 deklaracija;
• Sumokamas GPM bei VSD ir PSD įmokos.
Nuomos pajamų apmokestinimas
• Kadangi jau nuo 2010 m. gyventojai nelaikomi
vykdančiais turto nuomos individualią veiklą, todėl
juridiniai asmenys, išmokėdami gyventojams,
nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomos pajamas,
privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti pajamų
mokestį, taikant 15 proc. mokesčio tarifą.
• Šios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms.
• Apmokestinamosios
išmokos,
kurios
turi
būti deklaruotos deklaracijos FR0572A priede,
nedeklaruojamos metinėje FR0573 deklaracijoje.
24
Užstato apmokestinimas pagal patalpų
nuomos sutartį
• Situacija. Įmonė išsinuomoja iš fizinio asmens patalpas. Sudaroma
patalpų nuomos sutartis, kurioje numatyta, kad įmonė turi sumokėti
užstatą, kuris lygus trijų mėnesių nuomos mokesčio sumai. Sutartyje
gali būti numatyta, kad užstatas grąžinamas pasibaigus nuomos
sutarčiai arba tas užstatas įskaitomas kaip nuomos mokestis už
paskutinius tris nuomos sutarties mėnesius.
• Užstato suma, lygi trijų mėnesių nuomos sumai, apmokestinama jo
išmokėjimo fiziniam asmeniui momentu: mokestį išskaičiuojantis
asmuo - įmonė nuo užstato sumos turi išskaičiuoti 15 procentų GPM.
• Tuo atveju, jei užstatas yra grąžinamas pasibaigus nuomos sutarties
terminui, o ne įskaitomas kaip nuomos mokestis, įmonė turėtų
tikslinti mėnesinę FR0572 ir metinę FR0573 deklaracijas nuo A klasės
išmokų, o gyventojas – atitinkamo mokestinio laikotarpio metinę
pajamų mokesčio deklaraciją.
Autorinių pajamų apmokestinimas
(1)
• Jeigu asmuo turi darbinių santykių:
• Gyventojų pajamų mokestis – 15 proc.
• Valstybinio ir socialinio draudimo įmokos:
• draudėjui – 30,98 proc.
• apdraustajam – 3 (pensijų socialinis draudimas)
+ 6 (sveikatos draudimas) – viso 9 proc.
Visus mokesčius išskaičiuoja užsakovas.
26
Autorinių pajamų apmokestinimas
(2)
• Jeigu asmuo neturi darbinių santykių:
• Gyventojų pajamų mokestis – 15 proc.
• Valstybinio ir socialinio draudimo įmokos:
• Valstybinio ir socialinio draudimo įmokos:
• draudėjui – 29,7 proc.
• apdraustajam – 3 (pensijų socialinis
draudimas) + 6 (sveikatos draudimas) –
viso 9 proc.
Įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc.
pajamų sumos.
Visus mokesčius išskaičiuoja užsakovas.
27
Pajamų natūra apmokestinimas
• Neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina
(konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar
sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos
kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant
nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos,
• taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo
tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui).
Pajamų natūra apmokestinimą
reglamentuoja
• GPMĮ 2 ir 9 straipsnio nuostatos
– turto ar paslaugų davėjo ir naudos gavėjo tarpusavio santykiai yra pagrįsti
siekimu duoti (gauti) ekonominę naudą ir
– siekis duoti (gauti) naudą yra kilęs dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos
ir
– naudos davėjas siekia duoti naudą konkrečiam gyventojui.
• Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K162 (Žin., 2009, Nr. 59-2311).
Pajamų natūra apmokestinimas (1)
Pajamomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta
nauda, išskyrus:
 gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais
santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai),
jeigu jų vertė neviršija 200 litų;
 gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su
gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais
santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už
gyventojui suteiktas gydymo paslaugas, kai to
reikalauja teisės aktai;
Pajamų natūra apmokestinimas (2)
 3) asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais, gyventojui suteikti naudotis (neperdavus
nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga
ir kitas turtas ir (ar) nauda, kai asmuo, susijęs su gyventoju
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmoka
su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais
darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu
atliekamos tik darbo funkcijos;
 4) gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo
įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis
įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją;
 5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas
pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo
sveikatos draudimo įmokos.
Automobilių naudojimo apmokestinimas
• Darbuotojo važinėjimas įmonės automobiliu į darbą ir/ar iš darbo,
vertinamas kaip šio turto naudojimas asmeniniais tikslais ir
apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu
– išskyrus tuos atvejus, kai yra tarnybinis būtinumas dėl vykdomų tam tikrų
darbo funkcijų.
– Pavyzdžiui, jeigu automobilis laikomas prie namų darbuotojo budėjimo
laiku, atliekant tokias darbo funkcijas, kurios reikalauja išvykti į įvykio
vietą bet kuriuo paros metu, tai negali būti vertinama, kaip automobilio
naudojimas ir asmeniniais tikslais.
Pajamų natūra vertės nustatymas
 Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos Apraše įtvirtina galimybė pajamų
natūra davėjui ir pajamų natūra gavėjui abipusiu sutarimu pasirinkti vieną iš
dviejų gautos naudos įvertinimo būdų:
1. Pagal aprašo 4 punktą, t.y. gautą naudą vertinti automobilio nuomos tikrąja
rinkos kaina Apskaičiuojant pajamas natūra šiuo būdu, turi būti įvertinama
turto naudojimo asmeniniams tikslams apimtis
2. Pagal aprašo 5 punktą, t.y. gautą naudą vertinti šio automobilio tikrosios
rinkos kainos procentine dalimi – 0, 75 proc. (jeigu įskaitomos ir kuro
išlaidos), arba 0,70 proc. (jeigu neįskaitomos ir kuro išlaidos).
 Apskaičiuojant pajamas natūra šiuo būdu, nereikia nustatyti, kiek faktiškai
gyventojas naudojasi automobiliu asmeniniams tikslams, o taikomas nustatytas
fiksuotas dydis (šalių sutarimu pasirinkus naudą vertinti pagal šio punkto
nuostatas, tą mokestinį laikotarpį šiuo būdu įvertinama visa gyventojo iš šio
pajamų natūra davėjo gauta tokia nauda).
1 būdo taikymas
• Nuomos tikrąją kainą turi nustatyti pats turto davėjas, svarbu, kad
kaina būtų ekonomiškai pagrįsta, atitiktų tuo metu nuomojamų
automobilių rinkos kainą.
• Naudos apskaičiavimo dydis apima automobilio eksploatavimo
išlaidas, plovimą, remontą, draudimą ir pan.
• Neapima įmonės apmokėtų degalų, jei jie buvo naudojami asmeniniais
tikslais.
Pavyzdžiui
• Įmonė suteikia darbuotojui naudotis automobilį darbo ir asmeninimas
poreikiams po 50 proc.
• tada apskaičiuojama gauta nauda pagal automobilio nuomos tikrąją
rinkos kainą, kuri, tarkim, yra 1000 Lt/mėn.
• Darbuotojo nauda natūra bus 500 Lt (1000 x 50 proc. ) per mėnesį.
• Šios pajamos priskiriamos darbo užmokesčiui ir apmokestinamos
analogiškai.
Apmokestinimo momentas (2 būdas)
• Gyventojo per mėnesį pajamos, gautos natūra, kai pasirenkama vertinti
pagal aprašo 5 punktą (būdas),
įvertinamos 0,75 proc. (0,70 proc.) automobilio tikrosios rinkos
kainos, neatsižvelgiant į tai, kokią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį
gyventojas faktiškai naudojosi automobiliu. Kiek faktiškai darbuotojas
naudojosi automobiliu asmeniniais reikalais, įvertinti nereikia.
• Mokestis sumokamas kas mėnesį, kartu su darbo užmokesčiu.
Tikrosios rinkos kainos nustatymas
• Tikroji rinkos kaina 2 būdu nustatoma sausio 1 dieną.
• Nustatymo būdai:
– Atsižvelgiant į perkamų ar parduodamų automobilių kainas,
– Kompetetingų institucijų skelbiamas kainas,
– Įvertinus rinkos kainas automobilio draudimui ir pan.
Jeigu automobilis įsigyjamas po sausio 1 d. automobilio tikroji kaina bus
diena, kai pajamų natūra davėjas jį įsigijo.
Pavyzdžiui
• Tikroji suteikto darbuotojui naudotis automobilio rinkos vertė 2012 m.
sausio 1 d. yra 30 000 Lt.
• Nauda bus apskaičiuojama 225 Lt (30000 x 0,75 proc.)
• Šios pajamos priskiriamos darbo užmokesčiui ir apmokestinamos
analogiškai.
Išnuomoto automobilio naudojimas
asmeninimas tikslams
• Tos pačios taisyklės taikomos ir tada, kai įmonė iš gyventojo
išsinuomoja ar pagal panaudos sutartį naudoja automobilį, tačiau kartu
šis automobilis naudojamas ir asmeninimas tikslams.
• Šiuo atveju pajamos natūra bus dalis automobilio eksploatavimo,
remonto, draudimo ir kitokių išlaidų.
• Pajamos įvertinamos pagal įmonės patirtas išlaidas.
• Kelionei į darbą ir iš darbo taip pat taikomos tos pačios taisyklės.
Apibendrinimas
 GPMĮ nėra nustatyta, kuriais metodais ar būdais būtina vadovautis,
apskaičiuojant tikrąją rinkos kainą.
 Svarbu, kad apskaičiuotoji turto tikroji rinkos kaina ar turto nuomos tikroji
rinkos kaina būtų ekonomiškai pagrįsta, t.y. atitiktų tokių pačių tuo pat metu
perkamų-parduodamų, nuomojamų daiktų vidutinę rinkos kainą, dėl kurios
susitartų nepriklausomi asmenys.
 Taigi, tai gali būti įvertinimas, atliktas remiantis tokių tuo pat metu perkamųparduodamų automobilių kainų analize, turto vertintojo teisės aktų nustatyta
tvarka atliktas įvertinimas, ar besispecializuojančių juridinių asmenų
skelbiamos normos ir pan.
 Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo
įstatyme įtvirtintais principais, mokesčių mokėtojo deklaruojamą rinkos kainą
laiko teisinga, kol nėra nustatoma kitaip.
Pelno mokesčio naujovės
41
Neapmokestinamosios pajamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų
nuostolių ar žalos vertės; darbuotojų naudai mokamų sugrąžintų
draudimo įmokų dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas draudimo įmokas,
taip pat draudimo išmokos dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas
darbuotojų naudai mokamas draudimo įmokas;
bankrutavusio vieneto pajamos, gautos už parduotą turtą;
netesybos, išskyrus netesybas, gautas iš užsienio vienetų, įregistruotų ar
kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar tų teritorijų gyventojų (pvz.:
baudos, delspinigiai, pavėluoto mokėjimo palūkanos);
praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai pagal LR
buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnį;
vieneto gautas žalos atlyginimas;
LR įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio tiesioginės ir
kitos kompensacinės išmokos pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna
žemės ūkio veiklą vykdantys vienetai.
42
Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos
įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos (1):
1) išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda
pagal LR GPMĮ nuostatas yra GPM objektas
2) darbo užmokestis
3) palūkanos už kreditą, bankų paslaugos
4) sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo
5) raštinės ir biuro reikmenų įsigijimo išlaidos
6) patalpų, žemės nuomos išlaidos
7) rinkos paieškos išlaidos
8) konsultacinės, juridinės, informacinės ir pan. išlaidos
9) darbo saugos ir darbuotojų sveikatos apsaugos išlaidos
10) geriamojo vandens įsigijimo išlaidos
11) draudimo įmokos
43
Leidžiami atskaitymai (2):
12)
13)
14)
15)
16)
17)
žaliavos ir medžiagos
gamybos atliekos
žemės rekultivavimo darbų išlaidos
materialinių vertybių sandėliavimo (saugojimo) išlaidos
kadrų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos
miško atkūrimo, ugdymo, priežiūros, apsaugos, rekreacijos,
gyvūnijos gausinimo, miško kelių bei miško žemių sausinimo
sistemos įrengimo, priežiūros bei remonto darbų sąnaudų
išlaidos
18) kitos įprastinės įmonės veiklai išlaidos, neribojamos teisiniais
aktais.
44
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (1):
1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos (tiesiniu, dvigubo
balanso ir produkcijos metodais apskaičiuotas nusidėvėjimas; likvidacinė
vertė, ne didesnė kaip 10 proc. įsigijimo kainos)
2) ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo
sąnaudos
3) komandiruočių sąnaudos
4) reklamos ir reprezentacijos sąnaudos (75 proc. patirtų reprezentacinių
sąnaudų)
5) natūraliosios netekties nuostoliai (ne daugiau 1 arba 3 proc. pajamų)
6) mokesčiai
7) beviltiškos skolos (turi įrodyti skolos beviltiškumą ir pastangas šioms
skoloms susigrąžinti)
45
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (2):
8) išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra
gyventojų pajamų mokesčio objektas
9) parama (leidžiama du kartus atskaityti išmokas, bet ne didesnes
kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų
atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir
ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą)
10) narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (ne daugiau kaip 0,2 proc. pajamų)
11) mokestinio laikotarpio nuostoliai.
46
Neleidžiami atskaitymai (1):
1) pridėtinės vertės mokestis, mokamas į biudžetą, ir pelno
mokestis
2) netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos,
delspinigiai ir kitos sankcijos už LR teisės aktų pažeidimus
3) palūkanos ar kitokios išmokos už susijusių asmenų sutartinių
įsipareigojimų nevykdymą
4) ribojamų dydžių atskaitymų dalis, viršijanti nustatytus dydžius
5) sąnaudos, kurios buvo įtrauktos į leidžiamus atskaitymus
daugiau kaip prieš 18 mėnesių, tačiau faktiškai iš vienetų,
įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, gautos
prekės ar suteiktos paslaugos neapmokėtos
6) parama, išskyrus PMĮ 28 straipsnyje nustatytus atvejus, ir
dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams
7) vieneto padarytos žalos atlyginimas
47
Neleidžiami atskaitymai (2):
8) dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas (pelno dalis, paskirta
metinėms išmokoms (tantjemoms) už valdybos ar stebėtojų
tarybos narių veiklą, darbuotojų naudai ar PMĮ 26 straipsnio 2
dalyje nurodytai naudai teikti, nelaikoma paskirstytuoju pelnu)
9) kitos nesusiję su pajamų uždirbimu ir neįprastinės vieneto
vykdomai veiklai sąnaudos bei sąnaudos, nelaikomos
leidžiamais atskaitymais pagal PMĮ
10) praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai
pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 18
straipsnį
11) sąnaudos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus sąnaudas dėl
išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti,
perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka
12) neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami
atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.
48
Avansinis pelno mokestis
 Metų eigoje pelno mokestis mokamas avansu. Jei praėjusio
mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo
1 mln. litų, avansinio PM mokėti neprivaloma.
 Pirmaisiais mokestiniais metais įregistruotos įmonės nuo
avansinio pelno mokesčio atleidžiamos, o antraisiais
mokestiniais metais įmonės, pasirinkę avansinį mokestį mokėti
pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pradeda mokėti avansinį
pelno mokestį nuo mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio.
49
Pelno mokesčio deklaravimas ir
sumokėjimas
Metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204) kartu
su finansine atskaitomybe (jeigu teisės aktų nustatyta
tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiama pasibaigus
mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio
laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.
Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki
kito mokestinio laikotarpio spalio pirmos dienos.
50
Asmenų, įsidarbinusių pirmą kartą,
socialinis draudimas (1)
• Asmenys, kurie pagal darbo sutartį įsidarbina pirmą kartą ir
kurių darbo užmokestis neviršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų
dydžio, ne daugiau kaip vienerius jų darbo metus (365
kalendorines dienas, skaičiuojant nuo įsidarbinimo pirmą kartą
pradžios ir sumuojant darbo laikotarpius) pensijų socialiniu
draudimu privalomai nedraudžiami.
• Šie apdraustieji draudžiami tik ligos ir motinystės socialiniu
draudimu, nedarbo socialiniu draudimu, nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu bei sveikatos
draudimu.
Asmenų, įsidarbinusių pirmą
kartą, socialinis draudimas (2)
• draudėjas, priskirtas I grupei, visomis aukščiau išvardintomis
draudimo rūšimis moka – 8,4 procento socialinio draudimo
įmoką,
• II grupei – 7,83 procento,
• III grupei - 7,68 procento.
• Apdraustasis moka 6 procentų sveikatos socialinio draudimo
įmoką, kuri išskaičiuojama iš jo darbo užmokesčio.
Pridėtinės vertės mokesčio
naujovės
53
Registravimosi PVM mokėtoju pagrindai
• jeigu iš vykdomos ekonominės veiklos tiekiant prekes ir (ar)
teikiant paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių gauna
didesnį kaip 100 000 Lt atlygį
• iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių
(kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais
apmokestinamos prekės), daugiau kaip už 35 000 Lt
Nereikia registruotis PVM mokėtoju
• už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (ar) suteiktas
paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis nebuvo didesnis
kaip 150 000 litų,
• tiekiamos prekės ir (ar) teikiamos paslaugos Lietuvoje PVM
neapmokestinamos,
• gavo avansą,
• gavo atlygį iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM
įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo
atveju, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir
apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla
• iš kitos ES valstybės narės įsigijo naują transporto priemonę ir jeigu
juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti įregistruotas PVM
mokėtoju pagal PVM įstatymo nuostatas, iš kitos ES valstybės narės
įsigijo akcizais apmokestinamų prekių,
• iš kitos ES valstybės narės įsigijo prekių ne daugiau kaip už 35 000 Lt,
0 proc. PVM tarifo taikymas (1)









prekių išgabenimas iš Europos Bendrijų teritorijos
keleivių išgabenamos prekės
vežimo paslaugos ir susiję sandoriai
draudimo ir finansinės paslaugos, susijusios su prekių eksportu
prekės, tiekiamos į kitą valstybės narę
prekės, tiekiamos paramos gavėjams
kilnojamųjų daiktų aptarnavimas ir perdirbimas
sandoriai už Lietuvos ribų
kitais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais
ĮSIDĖMĖTINA!
0 proc. PVM tarifas negali būti taikomas PVM neapmokestinamoms
prekėms
56
0 proc. PVM tarifo taikymas (2)
• Jeigu tiekiamos prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens
išgabenamos iš EB teritorijos, taikomas 0 procentų PVM
tarifas.
• Apmokestinamoji vertė deklaruojama PVM deklaracijos 17
laukelyje.
• prekių tiekimas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje turi
būti įrašyta nuoroda į PVM įstatymo 41 str. ar Direktyvos
2006/112/EB 146(1)(a) str.
• Prekių tiekimui 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas ir tais
atvejais, kai tiekiamas prekes iš Bendrijų teritorijos išgabena
pats jų pirkėjas ar jo užsakymu kitas asmuo.
• Šios nuostatos yra taikomos tik tuo atveju, jeigu prekių
pirkėjas yra įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturi šalies
teritorijoje padalinio.
Papildomi duomenys nurodomi PVM sąskaitoje
faktūroje, norint prekių tiekimui ES pritaikyti 0 proc.
PVM tarifą
• Pardavėjas turi nurodyti kitos ES valstybės pirkėjo PVM mokėtojo
kodą. Būtina patikrinti ar pirkėjo PVM mokėtojo kodas yra
galiojantis.
• Pagal PVM įstatymo 80 str. nuostatas PVM sąskaitoje faktūroje, be
kitų šiame straipsnyje nurodytų rekvizitų, prekių (paslaugų) tiekėjas
(teikėjas), formindamas prekių (paslaugų), kurios
neapmokestinamos, apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM
tarifą, arba už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir
sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimą (teikimą) privalo
nurodyti atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB
nuostatą.
• Leidinys PREKIŲ IR PASLAUGŲ APMOKESTINIMAS PRIDĖTINĖS
VERTĖS MOKESČIU EUROPOS SĄJUNGOJE
Kaip galima pasitikrinti pirkėjo PVM
mokėtojo kodą?
• Paskambinti specialiu telefonu 8-700-55566;
• Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos
pateikti rašytinį prašymą klasikiniu paštu, adresu: Vasario 16osios g. 15, LT-01514 Vilnius;
• pateikti rašytinį prašymą elektroniniu paštu, adresu
[email protected];
• pateikti rašytinį prašymą faksu 8-5-2125673;
• Europos komisijos (europa.eu.int/vies/) interneto svetainėje.
Pateiktų ES PVM mokėtojams prekių
deklaravimas
• Lietuvos PVM mokėtojas prekių tiekimus kitos ES valstybės
narės PVM mokėtojams deklaruoja mokestinio laikotarpio
PVM deklaracijoje (FR0600) ir
• Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares
ataskaitoje (FR0564).
Nuomos pajamų apmokestinimas PVM
• Nuomotojas turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM tik tuo
atveju, jeigu PVM neapmokestinamas nekilnojamas pagal
prigimtį daiktas nuomojamas apmokestinamajam
asmeniui PVM mokėtojui.
• Jeigu nekilnojamas pagal prigimtį daiktas yra
nuomojamas neapmokestinamajam asmeniui (t.y.
asmeniui vykdančiam pvz., teisės aktais deleguotas
funkcijas), kuris įsiregistruoja PVM mokėtoju dėl paslaugų
įsigijimo iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, tai
tokiems asmenims nuoma PVM neapmokestinama.
61
Laikinai įvežtų prekių apmokestinimas
PVM
• Importo PVM neapmokestinamos importuojamos prekės,
jeigu importo metu žinoma, kad tos pačios prekės yra
skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitą valstybę narę, ir
šis teikimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą.
Anksčiau nebuvo konkrečiai įvardinta, kad būtinai turi
būti išgabentos tos pačios prekės, kurios buvo
importuotos (t. y. buvo suteikta galimybė perdirbti
importuotas prekes ir jas išgabenti po perdirbimo).
62
Galimybė išsiregistruoti iš PVM mokėtojų
• Apmokestinamieji asmenys (įskaitant fizinius asmenis,
vykdančius ekonominę veiklą),
• kurie įsiregistravo PVM mokėtojais tik dėl paslaugų
įsigijimo iš užsienio ir/ar paslaugų teikimo kitose
valstybėse narėse,
• turi teisę išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, jeigu jų
vykdomos ekonominės veiklos apyvarta (gautas
(gautinas) atlygis už patiektas prekes bei suteiktas
paslaugas) per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršija
150000 Lt bei įsigytų iš kitų valstybių narių prekių suma
per kalendorinius metus neviršijo 35000 Lt.
63
Debetinių ir kreditinių sąskaitų
naudojimas
• Leidžiama pirkėjui PVM mokėtojui išrašyti patikslinančias
PVM sąskaitas faktūras (debetinį dokumentą) ne tik prekių
grąžinimo atveju, bet ir kitais atvejais, pvz., kai suteikiamos
tam tikros nuolaidos.
• Iki pakeitimo pagal PVMĮ 83 straipsnio nuostatas pirkėjo išrašomu
debetiniu dokumentu šalių susitarimu galėjo būti įforminamas tik prekių
grąžinimas (nuolaidų suteikimas buvo įforminamas pardavėjo išrašomu
kreditiniu dokumentu).
• Dabar šalių susitarimu minėtų aplinkybių pasikeitimas gali
būti įformintas ne prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo išrašomu
kreditiniu dokumentu, o pirkėjo (kliento) išrašomu debetiniu
dokumentu, jeigu pirkėjas (klientas) yra PVM mokėtojas.
64
Kada galima naudoti debetinius
dokumentus?
• keičiasi prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė (didinama
arba mažinama) ir (arba) kiekis;
• keičiasi PVM tarifas ir suma;
• suteikiamos prekybinės nuolaidos, apyvartos nuolaidos;
• PVM sąskaitoje faktūroje išrašymo metu padaryta aritmetinė
klaida, kuri vėliau (kitą mokestinį laikotarpį) pastebėta;
• turi būti įformintas pagal PVMĮ 14 straipsnio nuostatas
apskaičiuoto avanso grąžinimas;
• prekės ar jų dalis grąžinamos ar paslaugų atsisakoma.
•Nekilnojamojo turto mokesčio
naujovės
Nekilnojamojo turto
mokesčiu apmokestinami
• Tokie fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys arba
įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio,
pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai
(patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, kurių
vertė viršija 1 milijoną litų.
• Mokesčio tarifas -1 proc. Mokestinės turto vertės.
• Apmokestinama tik ta turto mokestinės vertės dalis, kuri
bendrai susumavus nuosavybės teise valdomus ar įsigyjamus
nekilnojamojo turto vienetus, viršija neapmokestinamąjį dydį,
t.y. 1 milijoną litų.
Neapmokestinamoji turto
vertė
• Neapmokestinamoji vertė taikoma visam nurodytos paskirties
nekilnojamam turtui, kuris nuosavybės teise priklauso šeimos
nariams arba yra jų įsigyjamas.
• Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys
vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai) iki 18
metų.
• Sprendžiant dėl prievolės mokėti ar nemokėti nekilnojamojo
turto mokestį, sudedamos visų šeimos narių atskirai ar
bendros jungtinės nuosavybės teise valdomo ar įsigyjamo
išvardintų paskirčių nekilnojamojo turto vienetų vertės. Jei
bendra šių turto vienetų mokestinė vertė viršija 1 milijoną litų,
atsiranda prievolė nuo viršijančios dalies apskaičiuoti ir
sumokėti 1 procento nekilnojamojo turto mokestį.
• [email protected]
[email protected]
Ačiū už dėmesį