Importo PVM įskaitymas - Lietuvos Respublikos muitinė

Download Report

Transcript Importo PVM įskaitymas - Lietuvos Respublikos muitinė

IMPORTO PVM
SUMOKĖJIMO
(ĮSKAITYMO) PERĖMIMAS
VMI NUO 2013-03- 01
I. Teisės aktai reglamentuojantys importo
PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI tvarką
1. PVM įstatymo 94 straipsnis;
2.
VMI prie FM viršininko ir MT prie FM generalinio
direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. VA94/1B-785 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio
įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 1226175);
3. LRV 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1205 (Žin.,
2011, Nr. 127-6012);,
4. VMI prie viršininko 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr.
VA-97 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-29 ,,Dėl pridėtinės
vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu
susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 126-6367).
2
Kam taikoma importo PVM įskaitymo
(sumokėjimo) VMI tvarka?
• Asmenys, kurie prievolės mokėti importo PVM
atsiradimo metu yra įregistruoti Lietuvos PVM
mokėtojais.
•
•
•
•
Tai gali būti:
Lietuvoje PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys:
- vykdantys ekonominę PVM apmokestinamą veiklą;
- ekonominės veiklos nevykdantys, o įsiregistravę PVM
mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių (pvz.,
biudžetinės įstaigos);
• - vykdantys mišrią ekonominę veiklą (pvz., bankai);
• - vykdantys ir ekonominę, ir neekonominę veiklą (pvz.,
viešosios įstaigos, asociacijos).
3
Kam netaikoma importo PVM įskaitymo
(sumokėjimo) VMI tvarka?
• Lietuvos PVM mokėtojais neįsiregistravusiems
asmenims nauja importo PVM įskaitymo
(sumokėjimo) VMI tvarka netaikoma.
• Šių asmenų importo deklaracijoje apskaičiuotas
importo PVM ir toliau turės būti sumokamas
iki
2013-02-28
galiojusia
tvarka
į
muitinės sąskaitą.
4
Kokiais atvejais Lietuvos PVM mokėtojų
importuotų prekių apskaičiuotas importo PVM
įskaitomas (sumokamas) VMI?
• Importo PVM, kuris buvo apskaičiuotas:
• 1) prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu, jeigu prekės muitinei
deklaruotos pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą arba
automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis
((toliau – muitinės deklaracija);
• 2) po prekių išleidimo į laisvą apyvartą patikslinus muitinės
deklaracijos, kurioje apskaičiuotas importo PVM buvo įskaitytas,
duomenis. Muitinės deklaracijos duomenys gali būti tikslinami
muitinei atlikus patikrinimą arba asmens prašymu. Patikslinus
muitinės
deklaracijos
duomenis,
atitinkamai
tikslinama
(didinama arba mažinama) VMI įskaityta importo PVM suma.
5
Kokiais atvejais Lietuvos PVM mokėtojų
importuotų prekių apskaičiuoto importo PVM
sumokėjimas neperduodamas VMI?
• Importo PVM sumokėjimas neperduodamas VMI, kai:
• 1) prievolė mokėti importo PVM atsiranda kitais PVM įstatyme
nustatytais atvejais, nei išleidžiant prekes į laisvą apyvartą.
•
Tai, pvz., kai muitinė apskaičiuoja mokėtiną importo PVM
už nedeklaruotas prekes arba
•
po muitinio įforminimo apskaičiuotą mokėtiną importo PVM
dėl
privalomų
reikalavimų
nesilaikymo pagal
muitinės
procedūras, kurių teisingo taikymo atvejais neatsirastų prievolės
mokėti importo PVM (pvz., tranzito procedūrų pažeidimų
atvejais, PVM įstatymo 53 straipsnyje nurodytų procedūrų
nesilaikymo atvejais ir kt.).
6
• 2) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr.
2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (OL
2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p.307), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d.
tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 m. (OL 2006 L 363,
p.1) nustatyta tvarka muitinėje atliekant muitinės formalumus
asmenį netiesioginio atstovavimo būdu atstovauja jo paskirtas
atstovas.
•
Šiuo atveju solidariais skolininkais laikomi ir deklarantas
ir asmuo, dėl kurio interesų pateikiama deklaracija.
7
Perskaičiuoto importo PVM sumokėjimo
(įskaitymo) tvarka)
• Kai asmuo prievolės mokėti importo PVM už į laisvą
apyvartą išleidžiamas prekes atsiradimo metu (nuo
2013-01-01)
buvo
įregistruotas
Lietuvoje
PVM
mokėtoju, o
• šių prekių importo PVM perskaičiavimo momentu
jau buvo išregistruotas iš Lietuvos PVM mokėtojų
•
tai papildomai apskaičiuotas importo PVM vis tiek
įskaitomas (sumokamas) VMI, arba,
• jeigu po perskaičiavimo bus sumažinta importo PVM
suma, tai turės būti tikslinama anksčiau VMI įskaityta šių
prekių apskaičiuota importo PVM suma (nustatyta tvarka
pateikiant patikslintą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją
FR0600 formos).
•
8
•
• Kai prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą
išleidžiamas prekes atsiradimo metu (nuo 2013-03-01)
asmuo
nebuvo
įregistruotas
Lietuvoje
PVM
mokėtoju
• ir dėl to importo PVM turi mokėti (kaip ir iki 2013-02-28)
į muitinės sąskaitą, tai
– nors šių prekių importo PVM perskaičiavimo momentu
jau buvo įregistruotas Lietuvos PVM mokėtoju, šis papildomai apskaičiuotas importo PVM vis tiek turi
būti sumokamas į muitinės sąskaitą, arba,
po perskaičiavimo sumažinta sumokėta importo PVM
suma grąžinama Muitinės departamento nustatyta
tvarka.
•
9
Įskaitomo (sumokamo) VMI importo PVM
deklaravimas
•
Nuo 2013-03-01 VMI įskaitomą (sumokamą) importo PVM
PVM mokėtojai turi deklaruoti FR0600 formos mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijoje
(VMI prie viršininko 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. VA-97
(Žin., 2012, Nr. 126-6367).
Už išleistas į laisvą apyvartą prekes apskaičiuotas
importo PVM deklaruojamas to mokestinio laikotarpio PVM
deklaracijoje FR0600 formos, kuriame atsirado prievolė
mokėti šių importuotų prekių importo PVM (t. y. kuriame buvo
įforminama importo PVM deklaracija).
10
Perskaičiuotas
(patikslintas)
minėtais
atvejais
importo PVM deklaruojamas to mokestinio laikotarpio PVM
deklaracijoje, kuriame šis perskaičiavimas buvo atliktas.
Jeigu importo PVM perskaičiavimo metu asmuo jau
yra išregistruotas iš PVM mokėtojų registro,
•
tai perskaičiuotą (patikslintą) importo PVM jis turi
deklaruoti
pateiktoje
patikslintoje
to
mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijoje, kuriame jo importuojamoms
į Lietuvą prekėms buvo atsiradusi pirminė importo PVM
mokėjimo prievolė
11
Kokiuose FR0600 formos laukeliuose
deklaruojamas įskaitomas (sumokamas) VMI
importo PVM?
• Apskaičiuotas importuotų į Lietuvą prekių importo
PVM, kuris įskaitomas (sumokamas) VMI, turi būti
deklaruotas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos
FR0600 formos
• 27 laukelyje (Importo PVM, kurio įskaitymą
kontroliuoja VMI) ir
• 36 laukelyje (Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas
iš biudžeto(-) PVM).
12
- Jeigu importuotos prekės yra skirtos vien šio PVM
mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje
nurodytai veiklai vykdyti, tai aukščiau nurodytuose
laukeliuose deklaruota įskaitoma VMI importo PVM
suma įrašoma ir į to paties mokestinio laikotarpio PVM
deklaracijos 35 laukelį (Atskaitomas PVM).
Išvada - kai PVM mokėtojas turi teisę į pilną importo
PVM atskaitą) dėl aukščiau nurodyta tvarka įskaityto
VMI importo PVM, šio PVM mokėtojo mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuota (36 laukelyje)
galutinė mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto)
PVM suma neturi pasikeisti.
13
Kai importuotos prekės yra skirtos:
- tiesiogiai PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (kai
šiai veiklai prekes importuoja mišrią veiklą vykdantis PVM
mokėtojas) arba
- vien neekonominei veiklai vykdyti (kai šiai veiklai prekes
importuoja ekonominės veiklos nevykdantis PVM mokėtojas
arba ekonominę ir neekonominę veiklą vykdantis PVM
mokėtojas),
tai FR0600 formos 27 laukelyje deklaruotas importo PVM
negali būti traukiamas į PVM atskaitą, todėl jis neturi
būti įrašomas į 35 laukelį.
Tokiu atveju, dėl importo PVM įskaitymo VMI, šio PVM
mokėtojo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 36 laukelyje
deklaruojama galutinė mokėtina PVM suma padidės (sumažės
grąžintina PVM suma) įskaitoma VMI importo PVM suma.
14
Kai PVM mokėtojo importuotos prekės yra skirtos:
tiek
PVM
apmokestinamai,
tiek
PVM
neapmokestinamai veiklai vykdyti (kai šiai veiklai prekes
importuoja mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas),
tai 27 laukelyje deklaruoto importo PVM sumos
dalį (pagal 28 laukelyje nurodytą PVM atskaitos
procentą) šis PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM
atskaitą, t. y. įrašyti į 35 laukelį.
Tokiu atveju, dėl importo PVM įskaitymo VMI, šio
PVM mokėtojo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 36
laukelyje deklaruojama galutinė mokėtina PVM suma
padidės (sumažės grąžintina PVM suma) įskaitomos VMI
importo PVM sumos dalimi, kuri lygi skirtumui tarp 27 ir 35
laukelyje deklaruotos įskaitomos VMI importo PVM sumos).
15
• Svarbu!
PVM mokėtojai, deklaruotų mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos
27 laukelyje įskaitomų (sumokamų) VMI
importo PVM sumų, neturi įrašyti į šios
deklaracijos 26 laukelį (Sumokėtas
importo PVM).
FR0600 formos užpildymo pavyzdžiai
1 situacija
UAB X, įsiregistravusi Lietuvos PVM mokėtoja, vykdanti
vien ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, 2013 m.
kovo mėn. įvykdė tokias ūkines operacijas:
- importavo į Lietuvą prekių, kurios buvo išleistos į
laisvą apyvartą ir už kurias importo deklaracijoje buvo
apskaičiuota 31500 Lt importo PVM;
- pardavė Lietuvoje prekių ir suteikė paslaugų, už
kurias buvo apskaičiuota 90000 Lt pardavimo PVM;
- įsigijo Lietuvoje prekių bei paslaugų, už kurias
pirkimo PVM sudarė 15000 Lt
17
Įrašai (tik susiję su mokestine prievole) mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijoje FR0600 formos:
27 laukelis ((Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja
VMI) – 31500 Lt
29 laukelis (Standartinio tarifo pardavimo PVM) – 90000
Lt
35 laukelis (Atskaitomas PVM) – 46500 Lt
(31500+15000)
36 laukelis (Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš
biudžeto(-) PVM) – 75000 Lt (31500+90000–46500)
Vadinasi pagal 2013 m. kovo mėn. mokestinio laikotarpio
PVM deklaracijos FR0600 duomenis UAB X turi sumokėti į biudžetą (į
VMI surenkamąją sąskaitą) 75000 Lt mokėtiną į biudžetą PVM sumą.
(Importo deklaracijoje apskaičiuotas importo PVM (31500 Lt) neturi
būti mokamas į muitinės sąskaitą).
18
2 situacija
Bankas Y, Lietuvos PVM mokėtojas, vykdantis mišrią
veiklą ir taikantis 35 proc. atskaitos procentą, 2013 m. kovo
mėnesį įvykdė šias operacijas:
- importavo į Lietuvą prekių, kurios buvo išleistos į laisvą
apyvartą ir už kurias importo deklaracijoje buvo
apskaičiuota 50000 Lt importo PVM (Šios prekės yra skirtos
Banko Y mišriai veiklai vykdyti);
- suteikė PVM apmokestinamų paslaugų, už kurias
apskaičiavo 40000 Lt pardavimo PVM;
- įsigijo prekių ir paslaugų mišriai veiklai vykdyti, kurių
pirkimo PVM sudarė 10000 Lt
-įsigijo prekių ir paslaugų, tiesiogiai skirtų PVM
apmokestinamų paslaugų teikimui, kurių pirkimo PVM
sudarė 9000 Lt.
19
Įrašai (tik susiję su mokestine prievole) mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijoje FR0600 formos:
27 laukelis ((Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja
VMI) – 50000 Lt
28 laukelis (Kalendorinių metų PVM atskaitos procentas) –
35 proc.
29 laukelis (Standartinio tarifo pardavimo PVM) – 40000
Lt
35 laukelis (Atskaitomas PVM) – 30000 Lt [(50000x35
proc.)+ (10000x35 proc.) +9000]
36 laukelis (Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš
biudžeto(-) PVM) – 60000 Lt (50000+40000-30000)
Vadinasi pagal 2013 m. kovo mėn. mokestinio laikotarpio PVM
deklaracijos FR0600 duomenis Bankas Y turi sumokėti į biudžetą (į VMI
surenkamąją sąskaitą) 60000 Lt mokėtiną į biudžetą PVM sumą.
(Importo deklaracijoje apskaičiuotas importo PVM (50000 Lt) neturi būti
mokamas į muitinės sąskaitą).
20
3 situacija
Biudžetinė įstaiga A, įsiregistravusi Lietuvos PVM
mokėtoja tik dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, ir
nevykdanti ekonominės veiklos, 2013 m. kovo mėn.
importavo į Lietuvą prekių, kurios buvo išleistos į laisvą
apyvartą ir už kurias importo deklaracijoje buvo
apskaičiuota 25000 Lt importo PVM.
Tarkime, kad ši įstaiga A tą patį mėnesį įsigijo prekių iš
Vokietijos PVM mokėtojo už 40000 Lt (be PVM).
21
Įrašai (tik susiję su mokestine prievole) mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijoje FR0600 formos:
27 laukelis ((Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI) –
25000 Lt
34 laukelis (Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM ) – 8400 Lt
(40000x21 proc.)
36 laukelis (Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto(-)
PVM). – 33400 Lt (25000+8400).
Vadinasi, pagal 2013 m. kovo mėn. mokestinio laikotarpio
PVM deklaracijos FR0600 duomenis biudžetinė įstaiga A turi
sumokėti į biudžetą (į VMI surenkamąją sąskaitą) 33400 Lt
mokėtiną į biudžetą PVM sumą. (Importo deklaracijoje
apskaičiuotas importo PVM (25000 Lt) neturi būti mokamas į
muitinės sąskaitą).
Informaciją apie nuo 2013-03-01 taikomą
importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI
galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje,
adresu: http://nauja.vmi.lt
?