A ir B klasės pajamų deklaravimas

Download Report

Transcript A ir B klasės pajamų deklaravimas

Metinės A klasės išmokų
deklaracijos (FR0573)
ir
Metinės B klasės išmokų
pažymos (FR0471)
pildymo tvarka
Vilija Šyvokienė
2012, Druskininkai
Seminaro planas
•Pajamų klasifikavimas
•FR0573 formos teikimas ir tikslinimas
•FR0573 formoje deklaruojamos išmokos
•FR0573 formos pildymo ypatumai
•FR0471 formos teikimas ir tikslinimas
•FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
•FR0471 formos pildymo ypatumai
Pajamų klasifikavimas
(GPMĮ 22 str.)
• A klasė – jei gyventojo pajamos nėra priskiriamos
neapmokestinamosioms (įvardytos GPMĮ 17 straipsnio 1
dalyje), mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka
išmoką išmokantis asmuo.
• B klasė – nuo šios klasės pajamų mokestį apskaičiuoja ir
sumoka pajamas gavęs gyventojas.
• Deklaruojamos skirtingose metinėse deklaracijose:
A klasės išmokos deklaruojamos formoje FR0573, B
klasės išmokos – formoje FR0471.
Pajamų klasifikavimas
• Gyventojo A klasės pajamoms
Lietuvos vieneto gautos:
priskiriamos
iš
- sporto ir atlikėjų veiklos pajamos;
- kitos veiklos pajamos, kurias gyventojui išmoka su juo
darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais
susijęs asmuo;
- individualios ir ne individualios veiklos pajamos, gautos
už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą
mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą;
Pajamų klasifikavimas
tęsinys
- nenuolatinių Lietuvos gyventojų ne individualios veiklos
turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn
pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą
nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, arba
kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal LR
teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas
yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje.
Pajamų klasifikavimas
• Gyventojo A klasės pajamoms priskiriamos iš
nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos:
• su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais
susijusios pajamos;
• sporto ir atlikėjų veiklos pajamos;
• honorarai;
• palūkanos;
• nuo 2010-01-01 gautos pajamos už parduotą netauriųjų
metalų laužą, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo
individualią netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą.
Pajamų klasifikavimas
• Gyventojo
pajamos:
B
klasės
pajamoms
priskiriamos
- azartinių lošimų ir loterijų laimėjimai;
- IĮ savininko pajamos, gautos iš šio vieneto;
- individualios veiklos pajamos (išskyrus sporto ir atlikėjų
veiklos bei iš darbdavio gautas individualios veiklos
pajamas), įskaitant gautas iš veiklos pagal verslo
liudijimą;
- turto pardavimo pajamos (tarp jų ir vertybinių popierių
pardavimo pajamos), išskyrus turto, priskirto A klasei,
pajamas);
- pajamos iš žemės ūkio produkcijos bei gamtos gėrybių
pardavimo.
Metinė A klasės išmokų, iš jų
išskaičiuoto ir sumokėto pajamų
mokesčio deklaracija
(FR0573 forma (versija 03))
Forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26
d. įsakymu Nr. VA-145 (Žin., 2004, Nr. 134-4889; 2007,
Nr. 134-5450;)
(VMI prie FM viršininko 2011-01-14 įsakymo Nr.VA-6
redakcija (Žin., 2011, Nr. 8-374))
FR0573 formos teikimas ir tikslinimas
• Kartu su Deklaracija FR0573 teikiamas:
- Deklaracijos priedas FR0573A –deklaruojamos
nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės
išmokos, iš jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų
mokestis
- Deklaracijos priedas FR0573U - deklaruojamos
nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A
klasės išmokos, iš jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų
mokestis
FR0573 formos teikimas ir tikslinimas
• Metinė deklaracija FR0573 teikiama:
• Už kalendorinius metus - iki kitų kalendorinių metų
vasario 15 dienos.
(Už 2011 m. – iki 2012-02-15)
• Mokesčių
mokėtojo
likvidavimo,
bankroto,
reorganizavimo ar restruktūrizavimo atvejais - per 30
dienų nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų
procedūrų pradžios.
• Metinės deklaracijos FR0573 teikti neprivaloma, jei per
kalendorinius metus neišmokėta jokių deklaruojamų A
klasės išmokų.
FR0573 formos teikimas ir tikslinimas
FR0573 teikimo būdai:
1. tiesiogiai įteikiama AVMI darbuotojui, atsakingam už
deklaracijų priėmimą;
2. siunčiama paštu;
3. siunčiama elektroniniu būdu.
• Mokestį išskaičiuojantys asmenys (toliau – MIA), turintys
struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijoje, privalo
pateikti vieną bendrą deklaraciją, jos A ir U priedus.
• SVARBU. Deklaracijos pateikiamos elektroniniu būdu
arba AVMI, kurios veiklos teritorijoje mokesčių mokėtoju
yra registruotas MIA.
FR0573 formos teikimas ir tikslinimas
Deklaracijos FR0573 tikslinimas
• Tikslinant praėjusių laikotarpių duomenis yra teikiama
naujai užpildyta deklaracija FR0573 ir jos priedai to
mokestinio laikotarpio, kurio duomenys tikslinami.
• Metų eigoje pastebėtos klaidos – per didelis ar per
mažas apskaičiuotas pajamų mokestis – taisomos iš
karto jas pastebėjus – tikslinama mėnesinė FR0572
deklaracija.
FR0573 formos teikimas ir tikslinimas
Deklaracijos FR0573 tikslinimas dėl klaidų
Klaidos pastebėtos po metinės deklaracijos pateikimo:
• kai buvo per daug arba per mažai išskaičiuota pajamų
mokesčio, FR0573 tikslinama taip:
- jei išskaičiuotą per didelį pajamų mokestį MIA grąžina
gyventojui, tai turi būti patikslintos deklaracijos FR0573 ir
FR0572 (mėnesinė);
- jei išskaičiuoto per didelio pajamų mokesčio MIA
negrąžina gyventojui, tai tikslinti FR0573 ir FR0572
deklaracijų nereikia;
- kai išskaičiuotas per mažas pajamų mokestis, turi būti
patikslintos FR0573 ir FR0572 deklaracijos.
FR0573 formoje deklaruojamos išmokos
Deklaracijos FR0573 taisyklių priedai
Taisyklių priedas Nr. 1 – du sąrašai (I ir II)
nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, t. y.
išmokėtos išmokos, kurių deklaracijoje įrašyti nereikia
(pvz.,
pašalpos gyventojui mirus,
komandiruotės,
kompensacijos ir kt., nurodytos GPMĮ 17 straipsnyje).
Taisyklių priedas Nr. 2 - A klasės išmokų kodai įrašomi
pildant deklaraciją (pvz., darbo užmokesčio – kodas 01 ).
FR0573 formoje deklaruojamos išmokos
Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų
sąrašas nustatytas Taisyklių 1 priede:
•
I dalis ,,Ne didesnių už nustatytą dydį nedeklaruojamų
neapmokestinamųjų išmokų sąrašas “ (1 – 11 pozicijos);
•
II dalis ,,Bet kokio dydžio nedeklaruojamos
neapmokestinamosios išmokos“ (12 - 35 pozicijos).
FR0573 formoje deklaruojamos išmokos
SVARBU
• FR0573 formoje deklaruojamos A klasės išmokos, jeigu
tokios išmokos neturėjo būti deklaruotos Mėnesinės
pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų
deklaracijos FR0572 formoje (A ir U prieduose)
(nedvigubinti tų pačių pajamų).
Pavyzdžiui, FR0573A priede nedeklaruojama: dividendai,
tantjemos, nuompinigiai, palūkanos (apmokestinamos),
autoriniai, honorarai, nenukirsto miško, apvaliosios
medienos, netauriųjų metalų laužo pardavimo išmokos,
sporto, atlikėjų veiklos išmokos ir kt., nes šios išmokos
turėjo būti deklaruotos mėnesinėje deklaracijoje FR0572 ir
FR0572A priede (pagal deklaracijos FR0572 Taisyklių
priedą).
FR0573 formoje deklaruojamos išmokos
Deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos, tarp
jų ir išmokos už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas bei
kitos išmokos, gautos iš darbdavio (pvz., premijos,
dovanos, prizai, pašalpos ir pan.) pinigais ir (ar) natūra.
• FR0573A priede turi būti nurodytos ir nuolatiniams
Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos,
priskiriamos
neapmokestinamosioms
pajamoms
(išskyrus Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų
sąraše išvardytas išmokas).
FR0573 formos pildymo ypatumai
Mokestį išskaičiuojantys asmenys (MIA):
• Lietuvos vienetas,
• Užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę
buveinę Lietuvoje,
• Nuolatinis Lietuvos gyventojas,
• Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis
individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.
FR0573 formos pildymo ypatumai
• Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos
Lietuvoje (kaip tarpininkai) turi nurodyti nuolatiniams
Lietuvos
gyventojams
per
mokestinį
laikotarpį
(kalendorinius metus) išmokėtus iš užsienio vienetų
gautus dividendus ir (arba) palūkanas už vertybinius
popierius.
• Deklaracijoje ir jos A priede autorių teisių ir gretutinių
teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje
(kaip tarpininkai) turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokėtus iš užsienio vienetų gautus
honorarus.
Pagrindinė dalis
Mokesčių mokėtojo, pildančio
deklaraciją, rekvizitai (1 – 7
laukeliai)
A ir U dalys – duomenys, perkeliami iš FR0573A ir FR0573U
FR0573 formos pildymo ypatumai
• Prieš pildant deklaraciją FR0573, užpildomi priedai A ir U.
• Apmokestinamosios ir deklaruojamos
neapmokestinamosios pajamos nurodomos atskirose
eilutėse.
• Jeigu tam pačiam gyventojui per mokestinį laikotarpį buvo
išmokėta kelių rūšių išmokų arba jos išmokėtos skirtingais
tarifais, turi būti pildoma tiek eilučių,
- kiek rūšių išmokų buvo išmokėta arba
- kiek skirtingais tarifais išmokėta išmokų.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
A 1 – “Metai” tuščias.
A 3 - eilės numeris – ištisinis per visus priedo lapus.
A 4, 5 – gyventojo ar darbuotojo, kuriam išmokėtos
išmokos, asmens kodas; vardas, pavardė.
• Jei negalima nustatyti asmens kodo, bet gyventojas turi
PVM mokėtojo kodą, tai įrašomas PVM mokėtojo
kodas. PVM mokėtojo kodas nurodomas su priešdėliu
LT (pvz., LT523650106207);
• jei neturi nei asmens kodo, nei PVM mokėtojo kodo, tai
turi būti įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento identifikacinis numeris (dokumento serija ir
numeris) bei požymio ženklas “D”.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
A 6 - gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės kodas
(VMI viršininko 2003-12-19 įsakymas Nr. V-328, Žin.,
2003, Nr. 122-5557).
A 7 – pajamų rūšies kodas – iš taisyklių priedo Nr. 2
01 – darbo užmokestis (pildoma vienoje eilutėje–
atlyginimas, plius pajamos natūra, plius pašalpa už dvi
pirmąsias ligos dienas, lygu bendra suma);
03 – 03 kodo (ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės
(tėvystės) pašalpos) įmonės nerašo, jį įrašo SODRA.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
A 8 –darbo užmokesčio išmokoms per kalendorinius metus
taikytas MNPD (pagrindinio arba didesnio (neįgaliems).
Jeigu per metus nebuvo taikytas - A8 laukelyje įrašomas
nulis.
A9 – kalendoriniais metais pritaikytas MPNPD (metinis
papildomas NPD už vaikus)
Jeigu MPNPD nebuvo taikytas - A9 laukelyje įrašomas nulis.
MNPD
MPNPD
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
A10 – metinė išmokėtų apmokestinamųjų arba
neapmokestinamųjų išmokų (neatėmus MNPD, MPNPD,
VSD įmokų, pajamų mokesčio, PSD įmokų) suma (litais ir
centais).
• Pvz., darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis 800 Lt. Dirbo
visus metus, atlyginimo dydis nesikeitė. A 10 laukelyje
įrašoma 9600 Lt suma.
9600,00
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
A10 – kai bankrutuojanti įmonė išmoka iš Garantinio
fondo lėšų gautą darbo užmokestį, kuris įmonei
perduodamas be pajamų mokesčio ir valstybinio
socialinio draudimo įmokų, į deklaracijos A10 laukelį turi
būti įrašoma užmokesčio suma, prie jos pridėjus į
biudžetą mokėtiną pajamų mokestį ir valstybinio
socialinio draudimo įmokas.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
A11 – tarifas – 15 proc. arba 0 proc.
•15 proc. – darbo užmokesčio ir su darbo santykiais
susijusioms pajamoms;
•15 proc. – įrašomas ir tuo atveju, kai pajamų mokestis
neišskaičiuotas, nes atlyginimas mažesnis už NPD.
Pavyzdys. Metinis atlyginimas 4800 Lt (per mėnesį 400
Lt), MNPD – 4800 Lt, metinis pajamų mokestis – 0 Lt,
tarifas – 15 proc.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
A11 laukelyje – 0 proc. tarifas neapmokestinamosioms
pajamoms.
Pavyzdys.
• Pagal nedeklaruojamų išmokų I sąrašą, jeigu išmokėtų
neapmokestinamųjų palūkanų už suteiktas paskolas
suma didesnė kaip 10 000 Lt, tokios palūkanos yra
deklaruojamos.
• A10 laukelyje įrašoma išmokėta palūkanų suma, A 11
laukelyje – tarifas – 0, A12 laukelyje – pajamų
mokesčio suma – 0.
FR0573 formos pildymo ypatumai
GPMĮ 37 str. – naikinamas dvigubas apmokestinimas
• (deklaracijos FR0572 pildymo taisyklių 6 ir 73 punktai;
deklaracijos FR0573 37 punktas).
• Kai Lietuvos įmonės darbuotojai, nuolatiniai Lietuvos
gyventojai, dirba užsienyje (įregistruota nuolatinė
buveinė, filialas, padalinys) ir pajamų mokestį už darbą
užsienio valstybėje išskaičiuoja ir užsienyje, ir Lietuvoje,
tai Lietuvos įmonė gali naikinti dvigubą apmokestinimą, t.
y. Lietuvoje gali neišskaičiuoti pajamų mokesčio,
jeigu:
FR0573 formos pildymo ypatumai
tęsinys
dvigubas apmokestinimas naikinamas, jeigu:
1) įmonės darbuotojai dirba ES valstybėje narėje arba
užsienio valstybėje, su kuria pasirašyta ir taikoma
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis;
2) Lietuvos įmonė turi dokumentus, įrodančius, kad
užsienio valstybėje už tą darbuotoją sumokėtas pajamų
ar jam tapatus mokestis;
3) įmonės darbuotojas, nuolatinis Lietuvos gyventojas,
pateikia įmonei prašymą, kad nuo tokių išmokų užsienio
valstybėje sumokėjus pajamų mokestį ar jam tapatų
mokestį, darbdavys perskaičiuotų Lietuvoje mokėtiną
pajamų mokestį, o darbdavys šiame prašyme įrašęs, kad
sutinka tai padaryti.
FR0573 formos pildymo ypatumai
tęsinys
dvigubas apmokestinimas naikinamas, jeigu:
• įmonė kartu su deklaracija FR0573 AVMI pateikia (arba
atsiunčia) dokumentus, įrodančius, kad už kiekvieną
darbuotoją, kurio pajamos už darbą užsienio valstybėje
neapmokestinamos Lietuvoje, nuo tokių pajamų užsienio
valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus
mokestis.
• Neapmokestinamos Lietuvoje darbo užmokesčio pajamos
deklaruojamos FR0573 ir FR0573A priede kaip su darbo
santykiais susijusios pajamos. Jeigu darbuotojas Lietuvoje
gavo ir kitokių pajamų, tai neapmokestinamosios pajamos
deklaruojamos atskiroje eilutėje.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
• A12 - išskaičiuota pajamų mokesčio suma, įskaitant
pajamų mokestį, išskaičiuotą iš išmokų, kurios išmokėtos iš
Garantinio fondo lėšų;
- jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, A12 laukelyje
įrašomas nulis;
- A 12 įrašyta suma gali būti su minuso ženklu, kai
išskaičiuota pajamų mokesčio suma yra didesnė nei turėjo
būti apskaičiuota ir MIA gyventojui grąžino susidariusį
skirtumą.
-45
FR0573 formos pildymo ypatumai
Pavyzdys (A12 laukelis)
Lietuvos įmonė savo darbuotojui – nuolatiniam Lietuvos
gyventojui, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumas,
2011 m. kiekvieną mėnesį mokėjo po 550 Lt darbo
užmokesčio (gyventojas dirbo pusę etato) ir, pritaikiusi
tokiam darbuotojui taikytiną 600 Lt mėnesio NPD, iš darbo
užmokesčio sumos neišskaičiuodavo pajamų mokesčio. Toks
darbuotojas 2011 metų spalio mėnesį iš VSDFV teritorinio
skyriaus gavo 300 Lt ligos pašalpą, iš kurios buvo
išskaičiuota 45 Lt pajamų mokesčio.
Atsižvelgdama į VSDF teritorinio skyriaus pateiktus
duomenis įmonė darbuotojui grąžino VSDF teritorinio
skyriaus visą išskaičiuotą 45 Lt pajamų mokesčio sumą. Ją
deklaracijos
A priedo A12 laukelyje nurodo su minuso ženklu.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
• A13 – sumokėta į biudžetą išskaičiuoto pajamų mokesčio
suma. Kai pajamų mokestis sumokėtas iš MIA lėšų,
pildomas A17 laukelis, o A12 ir A13 įrašomi nuliai.
• A17 – MIA iš savo lėšų į biudžetą sumokėta pajamų
mokesčio suma.
• A18 - pildomas tuo atveju, kai gyventojas grąžina už jį MIA
sumokėtą pajamų mokestį.
A17 MIA sumokėta A18 grąžinta
A12 išskaičiuota A13 sumokėta
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573A priedas
• A19 – tuščias. Pildomas tuo atveju, kai MIA, kaip
tarpininkas (bankai, kredito įtaigos, autorių teisių ir
gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos),
išmoka dividendus, palūkanas už vertybinius popierius ir
(arba) honorarą, gautą iš užsienio vienetų.
• A14, A15, A16 – suvestiniai laukeliai (išmokėtų išmokų
suma, išskaičiuota pajamų mokesčio suma, į biudžetą
sumokėta pajamų mokesčio suma).
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573U priedo pildymas
• Deklaracijos U priedas turi būti pildomas, jeigu
mokesčius išskaičiuojantis asmuo per mokestinį
laikotarpį
nenuolatiniams
Lietuvos
gyventojams
išmokėjo A klasės išmokų, kurios neturėjo būti nurodytos
to mokestinio laikotarpio deklaracijos FR0572 formų
FR0572U prieduose.
(Mėnesinės deklaracijos FR0572U priede nurodomos tik
apmokestinamo
kilnojamojo
registruotino
arba
nekilnojamojo daikto (esančio Lietuvoje) pardavimo
išmokos, individualios veiklos nenukirsto miško,
apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo išmokos.)
FR0573 formos pildymo ypatumai
• FR0573U priede turi būti deklaruojamos kiekvienam
nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos:
- susijusios su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais,
- dividendai, tantjemos,
- palūkanos,
- honoraras,
- išmokos už atlikėjo ir sporto veiklą,
- išmokos už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomą
ir iš tokių išmokų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų
mokestis.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573U priede nurodomos nenuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokėtos:
• A klasės neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos
išmokos (išskyrus išmokas, kurios išvardytos
nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąraše);
• A klasės išmokos, kurios nėra nenuolatinio Lietuvos
gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje.
FR0573 formos pildymo ypatumai
FR0573U priedas
• Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per
mokestinį laikotarpį išmokėtos kelių rūšių, arba skirtingais
tarifais apmokestinamos A klasės išmokos, turi būti pildoma
tiek eilučių, kiek rūšių ir skirtingais tarifais apmokestinamų A
klasės išmokų jam buvo išmokėta.
FR0573U priedas pildomas kaip ir FR0573A priedas.
Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal
mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B
klasės pajamoms, pažyma
(FR0471 forma (versija 04))
• Forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-238 (Žin., 2003, Nr. 843863)
• (VMI prie FM viršininko 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo
Nr.VA-129 redakcija (Žin., 2011, Nr. 152 -7185))
FR0471 formos teikimas ir tikslinimas
• FR0471P - papildomas lapas, kai duomenys
netelpa.
• FR0471PU – nenuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokėtoms išmokoms deklaruoti.
FR0471 formos teikimas ir tikslinimas
FR0471 teikiama:
• Už kalendorinius metus - iki kitų kalendorinių
metų vasario 1 dienos
(už 2011 m. – iki 2012-02-01)
• FR0471 teikti neprivaloma, jei per kalendorinius
metus nebuvo išmokėta jokių deklaruojamų B
klasės išmokų.
FR0471 formos teikimas ir tikslinimas
• Tikslinant praėjusių laikotarpių duomenis yra teikiama
naujai užpildyta pažyma FR0471 ir jos papildomi lapai to
mokestinio laikotarpio, kurio duomenys tikslinami.
• Pildant ar tikslinant 2008 ar ankstesnių metų duomenis
pildoma FR0471 versija 03, o 2009 ar vėlesnių metų
duomenis – FR0471 versija 04.
FR0471 formos teikimas ir tikslinimas
• FR0471 forma tikslinama pateikiant naujai užpildytą
formą ir jos papildomus lapus, kai:
- gyventojas grąžina už jį į biudžetą sumokėtą pajamų
mokestį,
- kai išmokas išmokėjęs asmuo pastebi klaidų,
- kai išmokas išmokėjęs asmuo gauna mokesčių
administratoriaus pranešimą apie pateiktoje FR0471
formoje ar jos prieduose esančias klaidas.
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
Taisyklių priede patvirtinti pajamų rūšių kodai:
• 02 – individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos
tikrojo nario iš individualios įmonės ar ūkinės bendrijos
gautos pajamos, pagal GPMĮ 2 str. 34 dalį priskiriamos
susijusioms su darbo santykiais (išmokėtos 2010 ir
vėlesniais metais);
• 27 – neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio
(individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos
nario) pajamos iš pelno po apmokestinimo;
• 28 - neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio
(individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos
nario) pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto
pelno;
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
tęsinys (pajamų rūšių kodai)
• 12 – vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo
pajamos;
• 13 – kito (smulkaus) turto pardavimo ar kitokio perleidimo
pajamos;
• 10 - nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos už
nekilnojamojo turto, kuris buvo laikomas individualios
veiklos turtu, pardavimą;
• 16 – nuolatinio gyventojo privalomojo registruojamo
kilnojamojo turto (transporto priemonės) pardavimo
pajamos ;
• 17 – nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos už
nekilnojamojo turto pardavimą;
• 18 – nuolatinio Lietuvos gyventojo būsto pardavimo
pajamos;
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
tęsinys (pajamų rūšių kodai)
• 34 – miško gėrybių pardavimo pajamos
• 35 – pajamos iš žemės ūkio veiklos nuo 2009 m.
• 36 – tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal kaimo plėtros
programą
• 92 – pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą nuo 2009
m.
• 93 – kitos (ne žemės ūkio) individualios veiklos pajamos
nuo 2009 m.
• 42 – azartinių lošimų laimėjimai;
• 43 – loterijų laimėjimai;
• 70 – kitos pajamos;
• 96 – šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos (nuo 2010 m.)
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
• Viena FR0471 formos eilutė skirta vienos rūšies
išmokoms (įrašoma bendra per metus išmokėta tokios
rūšies suma).
• Atskirų eilučių pildoma tiek, kiek išmokų rūšių tam
pačiam gyventojui išmokėta.
• Išmokų mokėtojai teikia žinias apie per 2011 metus
išmokėtas vienkartines B klasės išmokas:
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
Išmokos rūšis
Išmokos
dydis 2011 m.
Vienkartinių išmokų sumos (pvz., pagal
verslo liudijimą, pagal individualios veiklos
pažymą, parduotą žemės ūkio produkciją ir
kt.), nenurodytos lentelėje
Bet kokio
dydžio
Miško gėrybių vienkartinių pardavimų sumos, 320 Lt
kurios yra didesnės kaip
Vertybinių popierių pardavimas (įskaitant
išvestines finansines priemones)
Bet kokio
dydžio
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
Išmokos rūšis
Išmokos
dydis 2011 m.
Vienkartinės kito turto (išskyrus kilnojamąjį,
kuriam privaloma teisinė registracija, ir
nekilnojamąjį turtą) pardavimo sumos, kurios
yra didesnės kaip
Nuolatiniams Lietuvos gyventojams
išmokėtos privalomai registruotino
kilnojamojo daikto pardavimo išmokos
Nuolatiniams Lietuvos gyventojams
išmokėtos nekilnojamojo daikto pardavimo
išmokos
200 Lt
Bet kokio
dydžio
Bet kokio
dydžio
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
Išmokos rūšis
Išmokos
dydis 2011 m.
Vienkartinės azartinių lošimų išmokos,
didesnės kaip
3500 Lt
Vienkartinės loterijų laimėjimų išmokos,
didesnes kaip
3500 Lt
Tiesioginės išmokos pagal Lietuvos žemės
10000 Lt
ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei
kitus teisės aktus, kurios yra didesnės kaip
FR0471 formoje deklaruojamos išmokos
Išmokos rūšis
Duomenys, apie nenuolatiniams Lietuvos
gyventojams išmokėtas B klasės išmokas,
kurios pagal GPMĮ 5 str. nėra pajamų
mokesčio objektas, VMI teikiami, kai
vienkartinės tam tikros rūšies išmokos viršija
lentelėje nurodytas sumas.
Išmokos
dydis 2011 m.
FR0471 formos pildymo ypatumai
1-6 laukeliuose išmokų mokėtojo
duomenys
12 laukelyje asmens kodas
15–išmokėta suma
FR0471 formos pildymo ypatumai
• 11 laukelyje įrašomas eilutės numeris. Viena eilutė yra
skirta vienos rūšies išmokai įrašyti. FR0471 formos ir visų
pridedamų papildomų lapų eilučių numeracija turi būti
ištisinė (pvz. 1; 2; 3 ir t.t.);
• Nuo 2012 m. tam pačiam gyventojui išmokėtos išmokos
nurodomos atskirose eilutėse:
• vykdžiusiam skirtingų rūšių veiklą pagal verslo liudijimus;
• vykdžiusiam tos pačios rūšies veiklą pagal verslo liudijimą,
jeigu išmokos buvo išmokėtos ir iki 2012-04-30, ir po šios
datos. Tokiu atveju vienoje eilutėje turi būti nurodomos
išmokos, išmokėtos nuo 2012 m. sausio 1 d. iki balandžio
30 d., kitoje – išmokėtos nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• 12 laukelyje gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar
Mokesčių mokėtojų registre.
• Kai negalima nustatyti mokesčių mokėtojo identifikacinio
numerio (kodo), o tik PVM mokėtojo kodą, 12 laukelyje
nurodomas PVM mokėtojo kodas. PVM mokėtojo kodas turi
būti nurodomas su prefiksu LT (pvz., LT523650106207).
• Kai deklaruojama už suteiktas paslaugas ar patiektas
prekes pagal verslo liudijimą veiklą vykdančiam nuolatiniam
Lietuvos gyventojui, tai 12 laukelyje turi būti įrašomi verslo
liudijimo numerio pirmieji aštuoni simboliai: dvi raidės ir šeši
skaitmenys (pvz., XX000000). Verslo liudijime po brūkšnelio
įrašytas versijos numeris čia nenurodomas.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Nuo 2011 m. išmokas išmokantis asmuo,
negalintis nustatyti asmens, teikusio paslaugas
ar tiekusio prekes pagal individualios veiklos
vykdymo pažymą, mokesčių mokėtojo
identifikacinio numerio (kodo), gali įrašyti
individualios veiklos vykdymo pažymos numerį
(MMMM – metai, kuriais išduota pažyma,
XXXXXX – pažymos numeris, pvz., MMMMXXXXXX) arba nuolatinės bazės įregistravimo
Lietuvoje pažymos numeris (MMMM – metai,
kuriais išduota pažyma, XXXXXX – pažymos
numeris, pvz., MMMM-XXXXXX).
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Kai gyventojas neturi mokesčių mokėtojo identifikacinio
numerio (kodo) ir (ar) negali būti nurodomas jo PVM
mokėtojo kodas, verslo liudijimo numeris, individualios
veiklos vykdymo pažymos arba nuolatinės bazės
įregistravimo Lietuvoje pažymos numeris, nurodomas jo
asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas
identifikacinis numeris bei požymio ženklas „D“.
• Jeigu gyventojas neturi minėto identifikacinio numerio,
įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
serija ir numeris bei požymio ženklas „D“.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• FR0471 formos
• 14 laukelyje – pajamų rūšies kodas (iš Taisyklių
priedo);
• 15 laukelyje – gyventojui per mokestinį laikotarpį
išmokėta išmokų suma.
- Jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas ir jam išmokėta
suma su PVM, tai įrašoma išmokos suma be PVM.
- Jei gyventojui, PVM mokėtojui, išmoka išmokama
dalimis, tai pirmiausia išmokamas apskaičiuotas PVM,
todėl jo suma turėtų būti sumažinama pirmoji išmokos
(jei ši yra per maža, tai ir antroji, ir, jei reikia, kitos
paskesnės) dalis.
FR0471 formos pildymo ypatumai
FR0471 formos
• 16 laukelis – tuščias
• arba įrašoma “išmokas išmokančio asmens iš savo
lėšų sumokėta pajamų mokesčio suma”, t. y., kai įmonė
neišskaičiuoja pajamų mokesčio iš išmokamos
sumos, bet savo noru už gyventoją sumoka pajamų
mokestį iš įmonės lėšų. Sumokėtas pajamų mokestis
už gyventoją nelaikomas jo pajamomis natūra.
• Tokiu atveju prie išmokėtos sumos pajamų mokestis
nepridedamas (15 laukelyje – įrašoma sandorio suma).
FR0471 formos pildymo ypatumai
FR0471 formos
• 24 laukelis – tuščias
- arba pildomas teikiant ar tikslinant 2006 m. duomenis.
Teikiant FR0471 formą už 2012 metus, 24 laukelis turi
būti pažymimas „x“ ženklu, jeigu išmoka už
suteiktas paslaugas ar patiektas prekes veiklą pagal
verslo liudijimą vykdančiam gyventojui yra išmokėta
2012-01-01–2012-04-30 laikotarpiu. Jeigu tokia
išmoka išmokėta 2012-05-01 ar vėliau, tai 24 laukelis
neturi būti žymimas.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• 25 laukelis – tuščias
- arba pildomas, jeigu gyventojas grąžino už jį iš
įmonės lėšų sumokėtą pajamų mokestį. Jeigu
gyventojas grąžino pajamų mokestį kitą mokestinį
laikotarpį, tai įmonė teikia patikslintą praėjusio
mokestinio laikotarpio FR0471.
• 26 laukelis – tuščias
- arba pildomas, jeigu įmonė per klaidą išskaičiavo
pajamų mokestį, t. y. sumokėjo ne iš įmonės lėšų, bet
išskaitė pajamų mokestį iš išmokamos sumos ir
gyventojui išmokėjo mažiau už sandorio sumą (15
laukelyje “išmokėta suma” parodoma sandorio suma,
neatėmus pajamų mokesčio sumos).
FR0471 formos pildymo ypatumai
FR0471 formos
• 27, 28, 29 laukeliai skirti PSD įmokoms ir pildomi tik
2009 metais.
- Šie laukeliai pildomi tikslinant ar pildant 2009 metų
FR0471 formą.
- Nuo 2010 metų šie laukeliai nepildomi (paliekami tušti).
FR0471 formos pildymo ypatumai
Duomenys apie individualios įmonės savininko,
tikrosios ūkinės bendrijos nario išsiimtas lėšas
• Nuo 2010 m. išsiimtos lėšos IĮ savininko (ŪB nario)
reikmėms, nuo kurių mokamos (ar bus sumokėtos)
Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos SODRAI,
prilyginamos darbo užmokesčiui ir apmokestinamos
kaip darbo užmokestis. Joms galėtų būti taikomas
metinis NPD, jeigu savininkas pagal darbo sutartį
nedirbo kitur. Dydis, kuris gali būti prilygintas darbo
užmokesčiui, yra ribojamas (nustatytos ,,lubos’’), jis
negali viršyti 48 draudžiamųjų metinių pajamų
sumos (56160 Lt (1170 Lt x 48)) (GPMĮ 2 str. 34 dalis).
• 2012 m. - 71424 Lt (1488x48).
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Kadangi VSDĮ nustato maksimalią sumą („lubas“), nuo
kurios gali būti skaičiuojamos VSD įmokos (2011 metais
- 56160 Lt), todėl ir maksimali IĮ savininko ar ŪB nario
gaunamų pajamų suma, kuri gali būti laikoma GPMĮ 2
str. 34 dalyje nurodytomis su darbo santykiais
susijusiomis pajamomis, negali viršyti minėtų „lubų“.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Jeigu IĮ savininkas ar ŪB tikrasis narys faktiškai iš
įmonės gauna (išsiima) didesnę sumą nei deklaruota
VSDF valdybos teritoriniam skyriui, deklaruotą sumą
viršijanti išsiimtos sumos dalis nelaikoma su darbo
santykiais susijusiomis pajamomis, išskyrus atvejus, kai
minėtas pajamas gavęs gyventojas savo metinėje
pajamų deklaracijoje pats visą gautą sumą deklaruoja
kaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir šios
pajamos neviršija minėtų 48 einamųjų metų
draudžiamųjų pajamų dydžių.
FR0471 formos pildymo ypatumai
Pavyzdžiui, IĮ VSDF valdybos teritoriniam skyriui deklaravo,
kad IĮ savininkas 2011 metais asmeniniams poreikiams
išsiėmė 19200 Lt ir IĮ sumokėjo 5049,60 Lt (19200 Lt x 26,3
proc.) VSD įmokų ir 1728 Lt privalomojo sveikatos draudimo
įmokų (toliau - PSD įmokos) (19200 Lt x 9 proc.).
• IĮ savininkas (gyventojas) Valstybinei mokesčių inspekcijai
pateiktoje savo metinėje pajamų deklaracijoje kaip faktiškai
gautas su darbo santykiais susijusias pajamas (02 pajamų
rūšies kodas) deklaruoja 28800 Lt.
• Nuo skirtumo – 9600 Lt – (28800 – 19200) sumos IĮ už
savininką turi papildomai sumokėti 2524,80 Lt (9600 Lt x
26,3 proc.) VSD įmokų ir 864 Lt (9600 x 9 proc.) PSD įmokų.
• Nuo faktiškai gautos ir 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos
28800 Lt sumos IĮ savininkas apskaičiuoja ir sumoka 15
proc. pajamų mokestį, atsižvelgdamas į jam taikytiną MNPD
ir (ar) MPNPD.
FR0471 formos pildymo ypatumai
Pavyzdžiui, IĮ VSDF valdybos teritoriniam skyriui
deklaravo, kad IĮ savininkas 2011 metais asmeniniams
poreikiams išsiėmė 9600 Lt ir IĮ sumokėjo 2524,80 Lt
VSD įmokų (9600 Lt x 26,3 proc.) bei 864 Lt PSD įmokų
(9600 Lt x 9 proc.).
• Tarkime, kad IĮ savininkas metinėje pajamų deklaracijoje
Valstybinei mokesčių inspekcijai 02 pajamų rūšies kodu
deklaravo taip pat 9600 Lt. Kitų apmokestinamų pajamų
per mokestinį laikotarpį jis negavo.
• Šiuo atveju pajamų mokesčio suma, atėmus pagal
formulę apskaičiuotą MNPD [5640-0,2x(9600- 9600)],
yra 594 Lt [9600-5640)x0,15].
FR0471 formos pildymo ypatumai
• IĮ savininko (ŪB nario) iš savo įmonės savo reikmėms
faktiškai išsiimtos lėšos, taip pat iš savo įmonės gautos
pajamos natūra,
mokesčių požiūriu yra B klasės
pajamos.
•
Išsiimtą sumą, prilyginamą darbo užmokesčiui,
savininkas (ŪB narys) deklaruoja metinėje pajamų
deklaracijoje GPM308, nurodydamas pajamų rūšies
kodą “02”, o įmonė pateikia duomenis pažymoje
FR0471, nurodydama pajamų rūšies kodą “02”.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Pavyzdžiui,
Individualios įmonės savininkas per 2011 metus savo
reikmėms faktiškai išsiėmė 4000 Lt. Valstybinio socialinio
draudimo (toliau – VSD) įmokas už 2011 metus
sumokėjo nuo sumos 9600 Lt .
FR0471: 14 laukelyje (kodas) – 02 ir 15 laukelyje –
(išmokėta suma) - 4000 Lt.
• Pavyzdžiui,
Individualios įmonės savininkas per 2011 metus savo
reikmėms faktiškai išsiėmė 15 000 Lt. VSD įmokas už
2011 metus sumokėjo nuo sumos 15000 Lt.
FR0471: 14 laukelyje (kodas) – 02 ir 15 laukelyje –
(išmokėta suma) 15000 Lt.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Pavyzdžiui,
Individualios įmonės savininkas per 2011 metus savo
reikmėms faktiškai išsiėmė 30 000 Lt. VSD įmokas už 2011
metus sumokėjo nuo sumos 25 000 Lt.
FR0471 – viena eilutė: 14 laukelyje (kodas) – 02 ir 15
laukelyje (išmokėta suma) – 25000 Lt, kita eilutė: 14
laukelyje (kodas) – 27 arba 28 ir 15 laukelyje (išmokėta
suma) – 5000 Lt.
• Pavyzdžiui,
Individualios įmonės savininkas neišsiėmė lėšų, bet įmonė
mokėjo VSD įmokas SODRAI.
FR0471 formoje duomenys apie savininką nedeklaruojami,
nes pagal GPMĮ deklaruojamos tik faktiškai savininko
išsiimtos lėšos (turtas) arba pajamos, gautos natūra.
FR0471 formos pildymo ypatumai
FR0471 formoje skirtingais pajamų rūšių kodais
skirtingose eilutėse deklaruojamos IĮ savininko iš
įmonės gautos pajamos:
• 02 kodu –2011 m. darbo užmokestis (pagal
GPMĮ 2 str. 34 d.)
• 27 kodu - iš IĮ apmokestinto pelno
• 28 kodu - ne iš IĮ apmokestinto pelno
FR0471 formos pildymo ypatumai
Duomenys apie išmokas antstoliams
• FR0471 pažymoje turi būti pateikiami duomenys tik apie
per kalendorinius metus antstoliams pagal jų pateiktus
vykdomuosius
dokumentus
faktiškai
pervestas
sprendimų vykdymo išlaidas (tik antstolio pajamas).
• Jei vykdomajame dokumente vykdymo išlaidos nėra
atskirai nurodytos (išskirtos), šios išmokos pažymoje
nenurodomos.
• Tais atvejais, kai pagal vykdomąjį dokumentą išlaidos
antstoliui pervedamos dalimis, laikoma, kad pirmiausia
apmokamos antstolio patirtos vykdymo išlaidos.
• Pažymoje turi būti nurodomos vykdymo išlaidoms
padengti skirtos išmokos (nepaisant to, ar šios išlaidos
padengiamos dalimis, ar iš karto), kurių vienkartinė
išmokėta suma nuo 2011 metų yra bet kokio dydžio
(pajamų rūšies kodas 93).
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Pažymoje nurodomas ir antstoliui išmokamas vykdymo
išlaidų avansas. Antstoliui skolos išieškojimo išlaidas,
išsiieškojus iš skolininko, ir avansines sumas grąžinus,
duomenis pateikęs asmuo turi patikslinti atitinkamą
pažymą.
FR0471 formos pildymo ypatumai
• Pavyzdys. Įmonė 2011 metais iš darbuotojo darbo
užmokesčio išlaikė alimentus ir juos pervedė į
antstolio atsiskaitomąją sąskaitą. Ar įmonė turi
deklaruoti šią sumą kaip B klasės pajamas?
• FR0471 formoje turi būti pateikiami duomenys apie per
kalendorinius metus antstoliams pagal jų pateiktus
vykdomuosius dokumentus faktiškai pervestas
sprendimų vykdymo išlaidas.
Jeigu vykdomajame rašte nurodyta tik alimentų suma, o
vykdymo išlaidų suma nėra nurodyta, tai įmonė FR0471
formos pildyti neturėtų, o šias sumas išskirtų ir Metinėje
pajamų deklaracijoje (GPM308 forma) nurodytų pats
antstolis.
FR0471 formos pildymo ypatumai
Duomenys apie išmokas advokatams
• Jeigu atlygis už advokato paslaugas pervedamas ne
paslaugas suteikusiam advokatui, o advokatų kontorai
ar profesinei bendrijai, kurioje advokatas dirba, tokie
duomenys pažymoje neteikiami.
• Informaciją mokesčių administratoriui apie advokatui
išmokėtas B klasės išmokas tokiu atveju turi pateikti jas
tiesiogiai advokatui išmokėjęs (paskirstęs) subjektas –
profesinė bendrija.
• Partnerystės pagrindais įsteigta advokatų kontora, kuri
nėra juridinis asmuo, pažymos teikti neturi.
FR0471 formos pildymo ypatumai
FR0471PU lapo pildymas – įrašomi duomenys
apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
išmokėtas B klasės išmokas.
•Pavyzdžiui, jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas
vykdo veiklą pagal Lietuvoje įsigytą verslo
liudijimą arba įregistravęs individualią veiklą,
• įrašomos B klasės išmokos ir tos išmokos, kurios
pagal GPMĮ 5 straipsnį nėra pajamų mokesčio
objektas.
FR0471 formos pildymo ypatumai
Pažyma gyventojui
• Juridiniai ir fiziniai asmenys, gyventojams pageidaujant,
per 10 dienų nuo gyventojo prašymo pateikimo dienos
(GPMĮ 33 str.) išduoda pažymą apie jų gautas pajamas
ir išskaičiuotą pajamų mokestį.
• Pažyma apie A ir B klasės išmokas išduodama
nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.
• Taisyklės ir pažymos forma patvirtintos VMI prie FM
viršininko 2005-12-21 įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2005, Nr.
152-5631). Pakeistos nauja redakcija VMI prie FM
viršininko 2010-01-20 įsakymu Nr. VA-7 (Žin., 2010, Nr.
13-665).
Registracijos į VMI seminarus būdai:
Registracija:
• elektroniniu būdu VMI svetainės www.vmi.lt skyrelyje
Naujienos-Seminarai (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20324),
arba
• telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5
2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų
abonentams — 8 700 55 882).
Registracijos atšaukimas:
• telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5
2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų
abonentams — 8 700 55 882), arba
• elektroniniu būdu, užpildant formą, esančią VMI
svetainės skyrelyje El. paslaugos-Elektroniniai
paklausimai (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10215373),
skiltyje „Klausimas“, nurodant, kuriame seminare
atsisakoma dalyvauti.
Valstybinė mokesčių inspekcija primena,
kad:
Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių
klausimais, paaiškinimus ir komentarus galite
rasti adresu http://mic.vmi.lt.
Operatyviausiai ir greičiausiai atsakymus
visais mokesčių klausimais gausite paskambinę
telefonu 1882.
Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi.
Dėkojame už dėmesį
Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama