Laisvai samdomo darbo pradžia: legalizavimasis

Download Report

Transcript Laisvai samdomo darbo pradžia: legalizavimasis

LAISVAI SAMDOMO
DARBO PRADŽIA:
LEGALIZAVIMAS IR
MOKESČIAI
UGNĖ DAUNORAVIČIENĖ
Vilnius,
2011.12.10
Seminaro planas:
1. Teisės aktai
2. Individualios veiklos apibūdinimas, požymiai
3. Individualios veiklos pagal pažymą įregistravimas
4. Individualios veiklos pajamų apmokestinimas (tarifai)
5. Leidžiami atskaitymai
6. Sveikatos ir valst. soc. draudimo įmokos
7. Individualios veiklos pajamų apmokestinimo pavyzdžiai
8. Individuali veikla, vykdoma įsigijus verslo liudijimą
9. Pajamų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka
10. Privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokos
11. Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys pakeitimai
12. Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliosiantys pakeitimai
13. Autoriniai atlyginimai
Klausimai
2015.04.13
2
Teisės aktai
Gyventojų pajamų mokesčių įstatymas (Žin., 2002, Nr.
73-3085; 2010, Nr. 145-7410; toliau –GPMĮ)
Sveikatos draudimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 551287, 2010, Nr. 137-6998; toliau – SDĮ)
LR Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr.1797 ,,Dėl
verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin.,
2002, Nr. 112-4992; 2011, Nr. 133-6316)
2002-08-13 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1283
(Žin.,2002, Nr. 82-3522; nauja redakcija – 2011-1027 nutarimas Nr. 1262, Žin., 2011, Nr. 133-6317)
2015.04.13
3
VEIKLOS PRADŽIA
ĮMONĖS STEIGIMAS
INDIVIDUALI VEIKLA
Pagal pažymą
2015.04.13
Pagal verslo
liudijimą
4
Individualios veiklos
apibūdinimas, požymiai
Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas
siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį
laikotarpį:
1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla;
2) savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias
profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla;
3) savarankiška sporto veikla;
4) savarankiška atlikėjo veikla.
Individualiai veiklai nepriskiriama:
1. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų (žemės, pastatų) pardavimas
(EVRK 68.10 klasė)
2. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų (žemės, pastatų) nuoma (EVRK
68.20 klasė).
2015.04.13
5
Individualios veiklos
apibūdinimas, požymiai
 Gyventojas gali vykdyti tam tikros rūšies individualią
komercinę, gamybinę, profesinę, kūrybinę ir kitą
panašaus
pobūdžio
veiklą,
jeigu
Lietuvos
Respublikos teisės aktai nenumato reikalavimo
įsteigti juridinius asmenis (tai reikia pasitikslinti
atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės
aktuose ar atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą
veiklos sritį);
 Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam
asmeniui (neįsteigus juridinio asmens) vykdyti tam
tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti,
nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.
2015.04.13
6
Individualios veiklos
apibūdinimas, požymiai
Laisvoji profesija – profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją
turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir
profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines
paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant:
• teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro
padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisės
klausimais ir kitą teisinę veiklą),
• apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų
konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus,
dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio,
brokerio ir panašią veiklą.
2015.04.13
7
Individualios veiklos
apibūdinimas, požymiai
Laisvosios profesijos veiklą
asmenys, savarankiškai:
vykdančiais
laikytini
- teikiantys teisines paslaugas (advokatai, notarai, antstoliai,
jų padėjėjai ir kiti teisines paslaugas teikiantys asmenys);
- vykdantys
veiklą
ekonomikos
srityje
(mokesčių
konsultantai, ekonominių vertinimų ekspertai, makleriai,
brokeriai ir pan.);
- vykdantys veiklą medicinos bei sveikatos apsaugos srityje
(gydytojai, psichologai, vaistininkai, veterinarai ir pan.);
- vykdantys švietimo bei mokymo veiklą (mokytojai,
repetitoriai, konsultantai ir pan.);
- teikiantys kitas profesines paslaugas (lobistai, architektai,
inžinieriai, dizaineriai, žurnalistai, fotoreporteriai, stilistai,
vertėjai, programuotojai, sistemų projektuotojai, projektų
administratoriai ir pan.).
2015.04.13
8
Individualios veiklos
apibūdinimas, požymiai
Laisvosios profesijos veiklą vykdančiais nelaikomi:
savarankišką:
-komercinę ar gamybinę veiklą vykdantys gyventojai (pvz.,
žemės ūkio veikla užsiimantys gyventojai, prekybininkai,
įvairių prekių gamintojai);
- sporto ir atlikėjo veiklą vykdantys asmenys (pvz., šokėjai,
dainininkai, cirko artistai, aktoriai, muzikantai, šachmatininkai,
kultūristai);
- kūrybinę veiklą vykdantys asmenys (pvz., dailininkai,
skulptoriai, kompozitoriai, rašytojai, poetai, režisieriai,
kinematografininkai, choreografai);
- mokslinę veiklą vykdantys asmenys (pvz., mokslininkai,
mokslo tiriamuosius darbus atliekantys asmenys).
- kita profesine savarankiška veikla užsiimantys asmenys
(pvz., vairuotojai, siuvėjai, kirpėjai, kosmetologai, įvairių
sporto šakų instruktoriai ar teisėjai, treneriai, restauratoriai).
2015.04.13
9
Individualios veiklos
apibūdinimas, požymiai
Pažymėtina, kad laisvosios profesijos sąvoka tik apibrėžia
profesijas, kurios būtų laikomos tokiomis mokesčių tikslais,
jeigu jomis užsiimtų pats gyventojas, tačiau nenustato
konkrečių veiklos vykdymo sąlygų (reikalavimų, apribojimų
ir pan.).
Todėl laisvajai profesijai priskiriamų intelektinių
paslaugų Lietuvoje neturi teisės teikti patys gyventojai
tiesiogiai tais atvejais, kai tas paslaugas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus leidžiama teikti tik įsteigus juridinį
asmenį.
Individualios veiklos pagal
pažymą įregistravimas
 Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi ne vėliau kaip veiklos
vykdymo pradžios dieną mokesčių administratorių (pagal
deklaruotą gyvenamąją vietą) informuoti apie numatomą
vykdyti individualią veiklą pateikdamas Prašymą FR0792.
 Gyventojas apie nutraukiamą individualią veiklą turi
informuoti mokesčių administratorių prieš 5 d. d. iki tos
veiklos nutraukimo dienos, pateikdamas prašymo FR0792
formą.
2015.04.13
11
Individualios veiklos pajamų
apmokestinimas (tarifai)
•Individualios veiklos pajamų priskyrimas klasėms (A ar B GPMĮ
22 str.)
•Individualios veiklos pajamos (išskyrus
individualios veikos
pajamas gautas iš darbdavio, sporto ir atlikėjų pajamas, taip pat
individualios veiklos pajamas, gautas už parduotą ar kitaip
perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną,
netauriųjų metalų laužą) priskiriamos B klasės pajamos, t. y.
pajamų mokestį
nuo šių pajamų deklaruoja, apskaičiuoja ir
sumoka pats tokias pajamas gavęs asmuo, mokestiniams
metams pasibaigus, iki sekančių metų gegužės 1 d. pateikdamas
metinę pajamų deklaraciją.
•B klasės išmokas išmokėję asmenys mokesčių administratoriui
turi pateikti FR0471 formą pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki
kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio,
kada jos buvo išmokėtos, vasario 1 dienos.
2015.04.13
12
Individualios veiklos pajamų
apmokestinimas (tarifai)
Pajamų mokesčio tarifai 2010 ir vėlesniais metais:
GPMĮ 6 str. 3 dalis
5 proc. pajamų mokestis - individualios veiklos pajamoms iš
gamybos (įskaitant žemės ūkį), prekybos ar daugumos paslaugų
teikimo.
15 proc. pajamų mokestis – laisvųjų profesijų veiklos pajamoms
ir pajamoms iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš investicinių
finansinių priemonių) pardavimo.
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai
mokami į vieną biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:
Nr. LT24 7300 0101 1239 4300; „Swedbank“, AB; Lėšų gavėjas
VMI prie LR FM; įmonės kodas 188659752.
Įmokos kodas: Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokamas gyventojų
pajamų mokestis – 1441.
2015.04.13
13
Leidžiami atskaitymai
GPMĮ 18 str.:
Leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį
faktiškai gautomis ar uždirbtomis individualios veiklos pajamomis
susijusios nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos įprastinės
šiai veiklai išlaidos, jeigu šis straipsnis nenustato kitaip
Išlaidos (išskyrus GPMĮ 18 str. 12 dalyje numatytu atveju) turi būti
pagrįstos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos
įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos
dokumentų rekvizitus
Be privalomų rekvizitų dokumentuose turi būti nurodytas prekių
/paslaugų tiekėjo (jei fizinis asm.) vardas, pavardė ir a.k. bei
prekių/paslaugų pirkėjo vardas, pavardė ir a.k.
2015.04.13
14
Leidžiami atskaitymai
Išlaidų dokumentai
 Išlaidos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais apskaitos
dokumentais:
- sąskaitomis faktūromis,
- PVM sąskaitomis faktūromis,
- importo deklaracijomis,
- laisvos formos apskaitos dokumentais,
- kasos aparato kvitais (vertė (įskaitant PVM) neviršija
1000 litų).
Išlaidų ir pajamų dokumentai bei apskaitos žurnalas turi būti
saugomi 10 metų.
2015.04.13
15
Leidžiami atskaitymai
• 2010 metais ir vėlesniais mokestiniais
laikotarpiais
nustatyta
alternatyvi
išlaidų
pripažinimo tvarka: gyventojas gali pasirinkti
leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų
(uždirbtų) individualios veiklos pajamų
sumos.
• Atimant
minėtą
(leidžiamais
atskaitymais
laikomą)
sumą
nereikalaujama
faktines
išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais.
• Ši tvarka netaikoma, kai individualios veiklos
pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo
santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais
susijusio asmens.
2015.04.13
16
Leidžiami atskaitymai
Įprastinės ir būtinos IV patirtos išlaidos, susijusios su
pajamų gavimu (uždirbimu):
- prekių, medžiagų, žaliavų, detalių, įrankių ir kt. įsigijimo
išlaidos;
- samdomų darbuotojų darbo užmokestis ir visi su juo susiję
mokesčiai;
- privalomojo socialinio draudimo, sveikatos draudimo
įmokos;
- ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos;
- ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir
rekonstravimo išlaidos;
- kitos išlaidos (pvz., reklama, komandiruotės, narystės
mokestis, palūkanos, natūralios netekties nuostoliai).
2015.04.13
17
Leidžiami atskaitymai
Išlaidos, nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams
Gyvenamųjų patalpų ir lengvųjų automobilių (išskyrus tus, kurie
naudojami tik teikiant transporto paslaugas ar nuomojami) įsigijimo;
Kompiuterinių programų susikūrimo išlaidos;
Kompiuterinių programų įsigijimo iš asocijuotų asmenų ar asmenų
registruotų tikslinėse teritorijose;
PVM, mokamas į biudžetą, GPM;
Pirkimo PVM, įtrauktas į atskaitą;
Sumokėtos netesybos, baudos, delspinigiai;
Išlaidos paramai ir dovanoms;
Gyventojo padarytos žalos atlyginimas;
Neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai
(žemės ūkio veiklos pajamoms, kai ūkio dydis mažesnis kaip 14
EDV);
Išmokos užsienio gyventojams ir vienetams įregistruotiems T.T.
Kitos išlaidos, nesusijusios su pajamų uždirbimu.
2015.04.13
18
Sveikatos ir valstybinio
socialinio draudimo įmokos
• Gyventojų vykdančių individualią veiklą neįsigijus verslo
liudijimo (pagal pažymą), mokamas PSD ir VSD įmokas
administruoja Valstybinio Socialinio draudimo
administravimo įstaigos (Sodra).
• Bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas
2011 metais – 37,5 proc. (28,5 proc. VSD ir 9 proc.
PSD).
• Socialinio draudimo įmokų bazė nuo 2010 metų yra lygi
50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų
pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos.
2015.04.13
19
Sveikatos ir valstybinio
socialinio draudimo įmokos
Sveikatos draudimo įmokos 2011 metais
Moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas – PSD 9
proc. kiekvieną mėnesį nuo MMA –72 Lt;
Pasibaigus metams, perskaičiuojama ir, jei reikia,
primokamas skirtumas, kad įmoka sudarytų 9 proc. nuo
50 proc. 2011 metais gautų individualios veiklos
apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų)
sumos, bet ne mažiau kaip 9 proc. nuo 12 MMA (9600 Lt)
– 864 Lt, išskyrus dirbančius pagal darbo sutartis ir
draudžiamus valstybės lėšomis.
2015.04.13
20
Sveikatos ir valstybinio
socialinio draudimo įmokos
Sveikatos draudimo įmokos 2011 metais

Nustatyta maksimali besiverčiančių individualia veikla
apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios
skaičiuojamos PSD įmokos.

2010-11 metais metinė PSD įmoka nuo individualios
veiklos pajamų skaičiuojama nuo sumos, nedidesnės
kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių
sumos, t. y. nuo sumos, nedidesnės kaip 56 160 Lt (48
x 1170).
2015.04.13
21
Sveikatos ir valstybinio
socialinio draudimo įmokos
VSD įmokos nuo individualios veiklos pajamų 2011 m.
 Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, socialinio
draudimo įmokos 2010-2011 m. – 28,5 proc., nuo 50
procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų
(neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, ir sutampa su
privalomojo sveikatos draudimo įmokų baze;
 Be to, 2010-2011 m. VSD įmokos skaičiuojamos tik nuo
pajamų sumos, kuri neviršys 48 draudžiamųjų pajamų
dydžiai per metus - 56 160 Lt (48 x 1170).
2015.04.13
22
Individualios veiklos pajamų
apmokestinimo pavyzdžiai
Gyventojas, per 2011 m. iš advokato veiklos uždirbo 50000 Lt pajamų, patyrė 28000
Lt išlaidų ir sumokėjo 864 Lt PSD bei 768 Lt VSD įmokų.
Gyventojas, 2012 m. prieš pildydamas Metinę pajamų deklaraciją už 2011 m.,
apsiskaičiuos mokėtinas VSD ir PSD įmokas.
VSD bazė: [(50000-28000)/2 = 11000 Lt]. Mokėtina VSD įmoka: [11000x28,5%
= 3135 Lt]
PSD bazė = VSD bazei, t.y. 11000 Lt. Mokėtina PSD įmoka: [11000x9% = 990 Lt].
Taigi gyventojas 2012 m. iki gegužės 1 d. dar turės sumokėti 2367 Lt VSD įmoką
(3135-768) ir 126 Lt PSD įmoką (990-864).
Gyventojas į 2011 m. Metinę pajamų deklaraciją įrašys 50000 Lt pajamų ir 32125 Lt
išlaidų (28000+3135+990), apmokestinamosios pajamos bus lygios 17875 Lt (5000032125), o nuo jų apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis 2681 Lt (17875x15%).
2015.04.13
23
Individualios veiklos pajamų
apmokestinimo pavyzdžiai
Gyventojas, besiverčiantis individualia notaro veikla per 2011 metus uždirbo 25000 Lt
pajamų ir pasirinko 30 proc. pajamų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams būdą.
2011 metais sumokėjo 864 Lt PSD bei 768 Lt VSD įmokų.
Gyventojas, 2012 m. pildydamas Metinę pajamų deklaraciją už 2011 m., apsiskaičiuos:
Leidžiamus atskaitymus- 25000 x 30 proc. = 7500 Lt
Apmokestinamosios pajamos- 17500(25000-7500)
GPM – 17500 x 15 proc.=2625 Lt.
VSD bazė: [(25000-7500)/2
= 2493,75 Lt]
=
8750
Lt].
Mokėtina
VSD
įmoka:
[8750x28,5%
PSD bazė = VSD bazė, t.y. 8750 Lt. Mokėtina PSD įmoka: [8750x9% = 787,50 Lt].
Gyventojas 2012 m. iki gegužės 1 d. dar sumokės 1725,75 Lt VSD įmoką (2493,75 -768).
2015.04.13
24
Individuali veikla, vykdoma
įsigijus verslo liudijimą
Verslo liudijimas – GPMĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą
verčiantis individualia veikla ir (arba) nekilnojamojo pagal
prigimtį daikto nuomos veikla, jeigu šios veiklos rūšys
įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą
veiklos rūšių sąrašą.
Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint VL,
rūšių sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2002-11-19
nutarimu Nr.1797 ,,Dėl verslo liudijimų išdavimo
gyventojams taisyklių“ (toliau – sąrašas).
2015.04.13
25
Pajamų mokesčio
apskaičiavimo ir
sumokėjimo tvarka
• Fiksuotas pajamų mokesčio dydis nustatomas atskirai
kiekvienai veiklos rūšiai.
• Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius tvirtina kiekviena
savivaldybė atskirai.
• Už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių
mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą, mokamas
savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų
mokestis (GPMĮ 6 str. 4 d.)
• Fiksuoto dydžio pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki VL
išdavimo dienos į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą,
Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 1461.
2015.04.13
26
Pajamų mokesčio
apskaičiavimo ir
sumokėjimo tvarka
• Pasirinkus veiklos vykdymo teritoriją neribojant
veiklos teritorijos ar visoje Lietuvos Respublikoje,
išskyrus
Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos,
Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir
Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas taikomi verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo nuolatinės
(deklaruotos)
gyvenamosios
vietos
savivaldybės
nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio bei lengvatų dydžiai;
• Pasirinkus
konkrečios
savivaldybės
teritoriją,
taikomi tos konkrečios pasirinktos veiklos vykdymo
vietos savivaldybės nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio
bei lengvatų dydžiai.
2015.04.13
27
Pajamų mokesčio
apskaičiavimo ir
sumokėjimo tvarka
•
•
•
•
Mokėtinas
pajamų
mokestis
apskaičiuojamas
proporcingai išduodamo
VL galiojimo laikui. Jeigu VL
išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metinis pajamų mokestis
dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma
dauginama iš dienų, kurioms išduodamas VL, skaičiaus.
Mokėtiną
pajamų
mokestį apskaičiuoja teritorinė valstybinė
mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į prašyme nurodytus duomenis
ir pateiktus dokumentus.
2011 m.
Visų rūšių verslo liudijimų kaina (netaikant lengvatų)
Vilniaus
mieste metams - 720 Lt (60 Lt/mėn.).
Nustatytas 20 proc. mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis tik
neįgaliesiems asmenims.
2015.04.13
28
Pajamų mokesčio
apskaičiavimo ir
sumokėjimo tvarka
GPMĮ 6 str. 5 dalis, įsigaliosianti nuo 2012-01-01
•Gyventojas gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį
nuo IV pajamų, jeigu jis neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas
PVM mokėtoju. Šių sąlygų neatitinkančio VL įsigijusio gyventojo IV
pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. arba 15 proc. pajamų
mokesčio tarifą, kuris pradedamas taikyti gyventojo IV pajamoms,
uždirbtoms mėnesį, einantį po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės
pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį.
•Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų
mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai,
kai gyventojo IV pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. arba 15
proc. pajamų mokesčio tarifą, įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų
mokėtino pajamų mokesčio sumą.
2015.04.13
29
Pajamų mokesčio
apskaičiavimo ir
sumokėjimo tvarka
GPMĮ 6 str. 6 dalis, įsigaliosianti nuo 2012-01-01
•Gyventojas gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo
nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (gyvenamosios paskirties patalpų)
nuomos pajamų, jeigu pajamos iš šios nuomos per mokestinį laikotarpį
neviršija PVM įstatymo 71 str. 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas
paslaugas dydžio (t. y. 100000 Lt). Šių sąlygų neatitinkančio verslo liudijimą
įsigijusio gyventojo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos
apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, kuris pradedamas
taikyti gyventojo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamoms,
gautoms mėnesį, einantį po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti
mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį.
• Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų
mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai
gyventojo
nekilnojamojo
pagal
prigimtį
daikto
nuomos
pajamos
apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, įskaitoma į
gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio sumą.
2015.04.13
30
Teisės ir pareigos, įsigijus VL
* VL suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos
prekėmis neįsigijus prekybos VL.
(x) VL nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti
paslaugų įmonei arba kitam juridiniam asmeniui, jeigu
veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint VL, rūšis yra viena
iš veiklos, kuria verčiasi įmonė arba kitas juridinis asmuo,
rūšių.
(xx) VL suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti
paslaugas tik gyventojams.
2015.04.13
31
Privalomojo sveikatos ir
socialinio draudimo įmokos
•
Moka kas mėnesį 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA),
galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD
įmokas (72 Lt), išskyrus dirbančius pagal darbo sutartį ar draudžiamus
valstybės lėšomis.
•
Nuo 2011-01-11 tokie gyventojai, kurie patenka į apdraustųjų valstybės
lėšomis sąrašą arba (ir) dirba pagal darbo sutartį, ir tuo pačiu metu
įsigyjantys verslo liudijimą (išskyrus patalpų nuomos VL), turi teisę PSD
įmoką už veiklos vykdymo laikotarpį (tik už tas kalendorinio mėnesio dienas,
kuriomis turi galiojantį VL), sumokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip
iki kitų metų gegužės 1 dienos. Gyventojai, kurie verslo liudijimą, skirtą
veiklai vykdyti 2011 metais, įsigijo (už verslo liudijimą pajamų mokestį
sumokėjo) iki 2010-12-31 (imtinai), naująja lengvata pasinaudoti galės.
•
Dienos įmoka apskaičiuojama proporcingai: mėnesio PSD įmoka (72 Lt)
dalijama iš mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš
dienų, kurioms tą mėnesį įsigytas VL, skaičiaus.
2015.04.13
32
Privalomojo sveikatos ir
socialinio draudimo įmokos
•
PSD įmokos kodas asmenų vykdančių individualią veiklą
įsigijus verslo liudijimus galiojančius nuo 2009-01-01 –1891
•
Į VMI surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
esančią AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.
•
Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM,
įmonės kodas 188659752.
•
Informaciją apie įmokų kodus galima rasti VMI tinklapyje:
www.vmi.lt> Mokėjimai.
2015.04.13
33
Privalomojo sveikatos ir
socialinio draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
•Mokama įmoka bazinei pensijai gauti yra lygi 50 proc. bazinės
pensijos dydžio (nuo 2008-08 – 180 Lt).
• Įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamo ar pratęsiamo
VL galiojimo laikui.
•Verslo liudijimus turintys asmenys VSD įmokų gali nemokėti,
jeigu jie privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (pvz. dirbantys pagal darbo
sutartį).
2015.04.13
34
Privalomojo sveikatos ir
socialinio draudimo įmokos
Nuo 2010-01-01 veiklos rūšis “Patalpų nuoma” (kodas 051)
nebelaikoma individualia veikla.
•
Gyventojai, kurie įsigyja nekilnojamojo turto (gyvenamosios
paskirties patalpų) nuomos verslo liudijimą ir yra drausti PSD
kitose kategorijose, papildomai PSD įmokų nemoka.
•
Gyventojai, kurie įsigyja nekilnojamojo turto (gyvenamosios
paskirties patalpų) nuomos verslo liudijimą ir nėra drausti
PSD, PSD įmokas moka kaip savarankiškai besidraudžiantys
asmenys (įmokos kodas 1901).
2015.04.13
35
Nuo 2012 m. sausio 1 d.
įsigaliosiantys pakeitimai
Pajamų mokestis grąžinamas arba įskaitomas:
• Iki 2012-01-01
Tik kai VL įrašytos rūšies
veikla nutrūksta:
- gyventojui susirgus,
- išvykus nuolat gyventi
į užsienį,
- mirus,
- arba kitais išimtiniais
atvejais VL išduodančios
• Nuo 2012-01-01
Visais veiklos
nutrūkimo atvejais, kai
ja nebus verčiamasi iki
išduoto verslo liudijimo
galiojimo laikotarpio
pabaigos.
AVMI vadovo sprendimu.
2015.04.13
36
Nuo 2012 m. gegužės 1 d.
įsigaliosiantys pakeitimai
Nutarimo pakeitimai:
Išduotas VL verstis kokios nors rūšies veikla suteikia teisę ,,taip
pat parduoti tik savo gamybos prekes ir teikti paslaugas
(išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams
asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo
gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos pajamos nėra
didesnės kaip 10 procentų visų mokestinio laikotarpio pajamų,
gautų iš verslo liudijime nurodytos veiklos“;
Nustatytas apribojimas, jog bet kokios veiklos rūšies VL suteikia
teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas
juridiniams asmenims tik tuo atveju, jeigu veiklos, kuria gali
būti verčiamasi turint VL, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria
faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių (iki Nutarimo
pakeitimo šis apribojimas nustatytas tik Sąraše nurodytoms
veiklos rūšims, pažymėtoms žyma ,,X“);
2015.04.13
37
Nuo 2012 m. gegužės 1 d.
įsigaliosiantys pakeitimai
•
Viršijus 10 proc. ribą, visos iš juridinių asmenų gautos
pajamos bus apmokestinamos kaip pajamos iš individualios
veiklos, vykdant ją įregistravus, t. y. taikant 5 proc. arba 15
proc. pajamų mokesčio tarifą ir leidžiant atimti su tomis
pajamomis susijusias išlaidas GPMĮ 18 str. nustatyta tvarka
bei skaičiuojant PSD ir VSD įmokas.
•
Apribojimas, įsigijus VL gauti ne daugiau kaip 10 proc.
pajamų iš juridinių asmenų bus taikomas nuo 2012-05-01, t.
y. apskaičiuojant iš juridinių asmenų gautų pajamų dydį,
nebus įskaičiuojamos nuo 2012-01-01 iki 2012-04-30 gautos
pajamos.
•
Įsigijus kelis, skirtingų veiklų VL, 10 proc. skaičiuojamas
nuo kiekvienos veiklos rūšies pajamų atskirai.
2015.04.13
38
Nuo 2012 m. gegužės 1 d.
įsigaliosiantys pakeitimai
•
2012-05-01 ir vėliau gavus pajamas iš įmonių už iki 2012-04-30
suteiktas paslaugas ar parduotas savos gamybos prekes, tokios pajamos bus
įskaičiuojamos į bendrą sumą, apskaičiuojant 10 proc., kurį viršijus,
pajamoms negali būti taikomas fiksuotas pajamų mokestis.
•
Iš įmonių gavus daugiau kaip 10 proc. mokestinio laikotarpio pajamų,
metų eigoje toks gyventojas neprivalės teikti prašymo dėl individualios
veiklos įregistravimo.
•
Metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., VL įsigiję gyventojai
privalo deklaruoti pajamas. Tuo atveju, kai laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki
2012-12-31 gyventojo gautos pajamos iš juridinių asmenų bus didesnės kaip
10 proc. lyginant su visomis iš tos veiklos rūšies gautomis pajamomis, toks
gyventojas nuo visų tuo laikotarpiu iš juridinių asmenų gautų pajamų turės
sumokėti 5 proc. ar 15 proc. pajamų mokestį (priklausomai nuo vykdomos
veiklos pobūdžio) bei atitinkamai už tą laikotarpį PSD bei VSD įmokas.
•
Bus galima atskaityti šioms pajamoms tenkančias faktiškai patirtas
išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba 30 proc.
gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos, be juridinę galią
patvirtinančių dokumentų.
2015.04.13
39
Nuo 2012 m. gegužės 1 d.
įsigaliosiantys pakeitimai
Pavyzdys
•
Gyventojas įsigijo baldų gamybos VL. Nuo 2012-01-01 iki 2012-04-30 parduoda savo
gaminius gyventojams bei kita nei baldų gamyba veikla užsiimančioms įmonėms bei
gauna 5000 Lt. Nuo 2012-05-01 iki 2012-12-31 savos gamybos baldus už 10000 Lt
parduoda gyventojams, už 20000 Lt - kita nei baldų gamyba veikla užsiimančioms
įmonėms. Kaip bus apmokestinamos tokios gyventojo pajamos?
•
Gyventojo nuo 2012-01-01 iki 2012-04-30 iš gyventojų ir įmonių gautos pajamos
už pagamintus ir parduotus baldus bus laikomos pajamomis, gautomis iš veiklos pagal
VL, nuo kurių papildomai gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikia.
•
Toliau sumuojamos visos veiklos pagal VL nuo 2012-05-01 iki 2012-12-31 iš
gyventojų ir įmonių faktiškai gautos pajamos, t. y. 10000 Lt + 20000 Lt = 30000 Lt. 10
proc. nuo 2012-05-01 iki 2012-12-31 laikotarpiu gautų veiklos pajamų, įsigijus VL,
sudaro t. y. 3000 Lt (10 proc. nuo 30000 Lt). Kadangi iš įmonių gautos pajamos, viršija
10 proc. visų 2012-05-01 iki 2012-12-31 laikotarpiu gautų veiklos pajamų, tai visa iš
įmonių gauta suma (20000 Lt) apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, t. y.
taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą bei skaičiuojant PSD ir VSD įmokas. Iš veiklos
pajamų gali būti atimamos veiklos išlaidos GPMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka.
Iš gyventojų nuo 2012-05-01 iki 2012-12-31 laikotarpiu gautos pajamos (10000
Lt) laikomos pajamomis, gautomis iš veiklos pagal VL, nuo kurių papildomai gyventojų
pajamų mokesčio mokėti nereikia.
2015.04.13
40
Nuo 2012 m. gegužės 1 d.
įsigaliosiantys pakeitimai
•
Išduotas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės
parduoti ne tik žemės ūkio ir maisto produktus (kaip yra ir
šiuo metu), bet ir ,,kitas prekes gyventojams jų
individualios prekybos veiklos, įskaitant tą, kuri
vykdoma įsigijus prekybos verslo liudijimus, tikslais.“
Šiuo pakeitimu nustatomas apribojimas prekybos verslo
liudijimą įsigijusiam gyventojui parduoti bet kokias prekes
kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek
įsigijusiam verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią
veiklą), t. y. didmeninė prekyba įsigijus verslo liudijimą
nebegalima.
•
Visas Sąrašas, įsigaliosiantis nuo 2012 m. gegužės 1
d., išdėstomas nauja redakcija, kuriame nelieka ,,X“ ir
,,XX“ žymų.
2015.04.13
41
Nuo 2012 m. gegužės 1 d.
įsigaliosiantys pakeitimai
•
LRV 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1262 (Žin., 2011, Nr.
133-6317) pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283,
(Žin., 2002, Nr. 82-3522, toliau - Aprašas)
•
Nereikalaujama naudoti kasos aparatų gyventojams,
kurie verčiasi individualia veikla , kaip ši sąvoka apibrėžta
GPMĮ, išskyrus individualia veikla besiverčiančius
gyventojus, užsiimančius prekybos veikla , t. y. pagal šio
punkto išlygą gyventojai, besiverčiantys individualia veikla ir
užsiimantys prekyba patalpose (ne lauko sąlygomis), savo
veikloje privalo naudoti kasos aparatus (Aprašo 12.1
punktas).
2015.04.13
42
Autoriniai atlyginimai
Autorių teisių objektai (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999-06-09
Nr.50-1598)):
•1) knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę,
taip pat kompiuterių programos;
•2) kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;
•3) rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir
projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);
•4) dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip
pat scenarijai ir scenarijų planai;
•5) muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto;
•6) audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti
kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos;
•7) skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat scenografijos
kūriniai;
•8) fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai;
•9) architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai);
•10) taikomosios dailės kūriniai;
•11) iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos,
topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis;
•12) kiti kūriniai.
•Be to, autorių teisių objektais laikomi:
1) išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos,
adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės, statinės ir interaktyvios interneto svetainės ir kiti
išvestiniai kūriniai);
•2) kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita
forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas;
•3) teisės aktų, oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų, nurodytų LR Autorinių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo 5 str. 2 punkte, neoficialūs vertimai.
2015.04.13
43
Autoriniai atlyginimai
Autorių teisių objektais nelaikomi:
•1) idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai,
koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;
•2) teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio
pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai,
normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat
jų oficialūs vertimai;
•3) oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai,
piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių
apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai;
•4) oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;
•5) įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;
•6) folkloro kūriniai.
2015.04.13
44
Autoriniai atlyginimai
 GPMĮ 6 str. 1 dalis
Pagal autorines sutartis nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos
apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
 Kuriai pajamų klasei priskiriamas autorinis atlyginimas?
•
•
•
•
•
1. Pajamos iš kūrybos, gautos pagal autorines sutartis iš Lietuvos vieneto, iš užsienio
vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę
bazę priskiriamos A klasės pajamoms.
Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas, autorinį atlyginimą iš vykdomos tokios individualios
veiklos gauna iš savo darbdavio, tai priskiriama A klasės pajamoms.
2. Pajamos iš kūrybos, gautos pagal autorines sutartis iš užsienio valstybių vienetų (ne per
nuolatinę buveinę), esančių užsienyje, užsienio valstybių gyventojų (ne per nuolatinę
bazę), įskaitant nuolatinių Lietuvos gyventojų gautas pajamas iš užsienio valstybių
diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, priskiriamos B klasės pajamoms.
Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas autorinį atlyginimą iš vykdomos tokios individualios
veiklos gauna ne iš darbdavio, tai priskiriama B klasės pajamoms.
Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės
pajamoms, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis Lietuvos gyventojas,
pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
2015.04.13
45
Klausimai ???
2015.04.13
46
Dėkojame už dėmesį
2015.04.13
47