Transcript Slide 1

رييغتم گنه آ اب یهد دوک

یزرواشک یاهنيشام هورگ

: هدنهد هئآرآ

يئاريم نسح ديس

: هطوبرم داتسآ

درف روپسابع رت کد

همدقم

: دناوت یم ریغتم گنهآ اب یهددوک یروانف دهد شیازفا ار دوک فرصم یهدزاب

دهد شهاک ار تسیز طیحم یگدولآ نازیم

دهد شیازفا ار یزرواشک تادیلوت زا لصاح دوس

 2

دوش یم هتفرگ رظن رد تخاونکی لوصحم و هعرزم

یی اذغ داوم هب زاین طسوتم نییعت یارب هعرزم حطس زا ددعتم یاه لوصحم یرادرب عون هب هنومن هجوت

اب نی یعت یارب نانیمطا بیرض ناونع تسین هب یفاضا دصرد کی اب هعرزم زاین طسوتم یشاپمس

گنهآ تخاونکی هعرزم حطس رد کاخ یزیخلصاح

دریگ یمن تروص تخاونکی هعرزم دشاب یمن حطس ناسکی زره رد یرامیب فلع و تفآ مجاهت

تیعمج یگدنکارپ

 3

: د ومن مادقا ریز توافتم یاتسار هس رد تسا مزلا تیریدم نیا لامعا روظنم هب یارب ه عرزم لوصحم رد نازیم نیشام و یناکم کاخ یزیخلصاح تیعقوم نییعت هب یارب طوبرم تاعلاطا یروآ عمج .

هعرزم GPS یتاعلاطا یژولونکت هشقن یریگراک هیهت هب .

روبزم یاه هشقن زا هدافتسا و   یج زا ورخ هطق ن دوک ره رد گنهآراکدوخروط هایگ زاین و کاخ هبدناوتب هک یزیخلصاح اب یشاپدوک بسانتم هاگتسد زا هدافتسا ار ) .

عیام دهد ای رییغت هلونارگ ( هعرزم  4

هشقن یانبم رب رگسح یانبم رب یلاتیجید ییاوه یاه سکع یانبم رب VRT VRT VRT هک نژولاه کاخ ار شور حطس دنوشیم نیا رتشیب ندوب تقد و ربنامز رتمک و هنومن هنیزه اب یرادرب دایز دادعت یرگید هنومن یارب ) بیاعم یلااب یاهشور ( لوا ۀنیزه کاخ زا زیلانآ هدافتسا شور .i

.ii

.iii

پملا هب تسا شباتزاب کی زا کیدزن هدافتسا زمرق .

هجرد دنکیم 45 لقتنم اب نآ نودام هیواز رتویپماک رد جاوما تحت هب هک زا هک و تسا یشور یعیسو فیط مود یجاوما تفایرد دوشیم زاسراکشآ شور یاراد هدنابات کی

Pic.1

5

رد کبس یلاتیجید هب دننک یامیپاوه نیبرود یم دیلوت 3 کی نآ طسوت زمرق رد و نودام دیآ .

تسا یم فورعم رد یترارحو زاورپ رود هب هار زا رتمولیک NIR .

یرگید، دنسر یم کاخ شجنس 3 ات visible لخاد هب 1 هک نیب موس شور یعافترا جاوما یلآ داوم یکی هک نازیم

نداد ای ییای و اه فارغج هداد لیلحت تاعلاطا و هیزجت،هریخذ،تفایرد متسیس زا لصاح جیاتن تهج لیوحت و .

یتسیاب اهنآ درک رد شور بسانم هدافتسا هس ره تارییغت رد

GIS

نامه

Pic.

2 6

دیا ب نیشام تمسق نیرتلااب رد و روتکارت یزکرم طخ رد GPS دوش ۀدنریگ بصن و GPS نکمم ۀدنریگ یددعتم طسوت یااهاطخ اه هراوهام هدنریگ نورد زا یلاسرا یتاثلثم یاهلانگیس تابساحم رد تفایرد دیآ روط شیپ رد نیمه تسا دوش هدافتسا یتسیاب DGPS شور زا اهاطخ نیا فذح تهج

Pic.3

7

یم تساریغتم هیهت ار گنهآ هعرزم هب اب یهددوک طوبرم یژولونکت رتماراپ کی زا مهم تارییغت شخب ۀشقن GPS و GIS GIS طابترا یاهرازفا مرن دننک   ح طس تفایرد رد کاخ دنوش یزیخلصاح یم هریخذ اه تارییغت هشقن هب تبسن ار یهددوک دنک گنهآ یم نییعت هشقن نیا هعرزم نیا (notebook ( یرجم ۀنایار کی رد یهددوک یئارجا دوش ۀشقن یم = هدش هریخذ هریخذ یاه PCMCIA تسا لصو تراک هنایار نیا کی هب رد مه یاهرازفا مرن یئارجا GPS ۀشقن هدنریگ      GPS ۀدنریگ زا هک یا هطقن تاصتخم یانبم رب یهددوک گنهآ تسا نییعت هدش  دوش ی م لاسرا شاپدوک هدننک لرتنک تمسق هب دوک رادقم هب طوبرم تاعلاطا  8

ن یشام ناکم : ناوت یم یبای ناکم یارب GPS زا گولانآ هدافتسا ناکما مدع تروص رد  سلاپ درک هدافتسا رگشرامش یلاتیجید شخرچ رود ره تفاشردوکنا یازا هب سلاپ زا دیلوت o o دوش لصتمروتکارت یولج خرچ تفاش یلخاد تمسق هب o یسیطانغم ریش کیرحت زاین دروم یلآ هدام نازیم هعرزم رد نیشام ناکم o 9

)

VRT

( ریغتم گنهآ اب یهد دوک یژولونکت زا هدافتسا

: لوا شور سح،جنس لرتن ریغتم هکدراد ار ار هزادنا رد .

هشقن ک رظن دنک کی یب د یبد و گنهآ رارق دروم یشاپدوک هک مت سیس ....

دش و اب ) تقباطم لثم میظنت یتاودا یهددوک هدننک یبد گنهآ دبای هدش هدننک دهاوخ لباق لرتنک ماجنا ( و نیشام یم رییغت هبساحم لرتنک یاراد رورس یارجا یبد نیب ریغتم شاپمس پاپوس، روظنم لخاد شاپدوک رد راک تعرس ردقنآ اب هدنزادرپزیر ضرع اب بسانتم رورس جنس یطابترا گنهآ اب کی زا یورشیپ شور نیا تعرس هب هب یکینورتکلا طوبرم و پاپوس یبد ۀقلح کی هدومن دنک طسوت کی .

یهددوک،ددرگ دشاب تاعلاطا یم هدش رگا رد رگ ۀدننک یم تفایرد میظنت یریگ اجنیا رارقرب 10

ه نایار هی هت ی زا رد ور لابق رد زین هک کی تا صتخم رد دوک لرتنک زا ت یطابترا .

هک هب هژیو

GPS

یرازفا یانبم تیمک هب اعلاطا ار ۀلیسو یم زاین یریغتم هنایار ۀدنریگ مرن .

رب دنک تاعلاطا لاقتنا کی هدافتسا ریغتم دوش دناوت یم زا رد

RS

یبد .

گنهآ ۀشقن رظن دوش یم یم تفایرد تسا شاپ 232 نیا روظنم دروم یم طبترم ۀشقن بصن هب دوک .

و اب یهددوک یاراد هک

GPS

هنایار هدش هدرک دتسرفب هدننک ) یارجا .

دشاب

task.c

یم

PCMCIA

بصن هدنریگ هب نییعت عیام لرتنک

Serial Interface

تهج ...

تسا قیرط زا هژیو هک ار هب هژیو یراجت ( هژیو هدش تراک نیمه هنایار یناکم راتکه شاپدوکۀدننک هنایار مان اب 11

: مود شور

یتعن هک صۀنایار یئاه کی لماش هدنزادرپزیر ( یا لرتنک هکبش متسیس، زکرم رتشیب نزاخم هس،میسقت ای و نزخم هبعج،هدننک ود لرتنک اب عیام رازفا شاپدوک مرن هب کی زهجم تعرس یاه رگ سح ) پاپوس،دنزادنا دشاب یم عیام بصن دوک .

د نک م یسقت ) تشاک یم یم راک اهرگ هب سح و ارژوفیرتناس اهدیلک،اه یاه پمپ پاپوس،اهروتوم هک یکیلوردیه لرتنک روتوم اه نآۀفیظو ود،یورشیپ روظنم کاخ ره هب رایش لایس یارب دراو مسقم کدراک ار کی عیام ود .

( دشاب دوک یم کدراک لایس عطق یدادعت یکیتسلاپ هلول هب کی یاهپاپوس اهنزخم کدراک زا و ره اه مادک جنس ره تشپ یبد،رورس رد دوجوم رد .

تسا هدش 12

یژولونکت Autosteer

تع رس و ناکم نییعت یارب اه هراوهام زا یتفایرد یاه لانگیس زا هدافتسا تشک یاه فیدر نیب رد نآ ندنار یارب تاعلاطا ۀریخذ و روتکارت روتکارت رتعیرس تیاده روتکارت رتقیقد تیاده فادها یرو هرهب شیازفا و اه هنیزه شهاک روتارپا یگتسخ شهاک بش یکیرات رد ندرک راک ناکما 13

یر اع ( ناریا رازاب رد هدش هیارا یزرواشک تلاوصحم تیفیک هب هجوت مدع ) لوصحم رد هدنام یقاب ییایمیش یاهدوک و مس زا ندوب مسورذب،دوک،بآ ریظن ییاه هداهن ندوب سرتسد رد و دنک یمن داجیا ییوج هفرص تهج یا هزیگنا ینازرا .1

.2

اهرگسح هب ناسآ یسرتسد مدع و ندوب تمیق نارگ یبای ناکم تقد شیازفا تهج رد یلضافت شور زا هدافتسا مدع رد ییانیب نیشام یاهرازفا مرن دوجو مدع و یفاک تاقیقحت ماجنا مدع ناریا یموب یزرواشک رد فلتخم تلاوصحم زره یاه فلع ییاسانش یاهم تسیس هب تاودا زیهجت ندوبن فرصب و یدیلوت یاهدحاو ندوب کچوک یکیرتکلا .6

.3

.4

.5

14

عبانم

.

زا هدافتسا اب ریغتم خرن عیام شاپدوك كی يبایزرا و تخاس ،يحارط نویسا زیناکم و یزرواشک یاه نیشام یسدنهم یلم ۀرگنک نیمجنپ .

.

1387 .

ا،يداوج و ب،يدنوكم يدازهب قیقد يزرواشک رد یعضوم تیریدم شور يیوجشناد سنارفنك نیلوا .

رییغتم گنهآ اب يهددوك دیدج يروانف رب يرورم .

1382 .

ع .

م ،يشفرد دادح .

هیمورا ،يزرواشك ياهنیشام يسدنهم (1 (2 4) 5) روظنمب ریغتم نازیم یژولونکت زا هدافتسا رد دوجوم یاه شلاچ .

.

1386 .

یلع،یگیب قحسا و ب،هداز نیسح درکرهش هاگشناد،اه هداهن نایرج یزاس هنیهب (3 Fleming, K.L and K.G. westfall. 2000. Evaluating farmer defined management zone maps for variable rate fertilizer application. Precision Agriculture, 2, 201.215.

yang, C.,G.L. Anderson, J.H. Everitt, and J.M. Bradford 1998. Nitrogen and Phosphorus management using a variable rate liquid Fertilizer applicator. ASAE. Paper No. 98-1050 St. Joseph, Michigan, ASAE 6) 7) 8) 9) Pfost, D., W. Casady and Shannon. 2002. Global Positioning System Receivers. Site Specific Management Guidelines. Potash & Phosphate Institute. www.ppi-far.org/ssmg.

Yang, c.,G.L.Anderson ,J.H.Everitt ,and J.M.Bradford.1998.Nitrogen and Phosphorus management using a variable rate liquid fertilizer applicatior.ASAE paper no.98 1050.st.Joseph , Michigan ,ASAE Y.j.kim , H.J.Kim,K.H.Ryu and J.Y.Rhee.2008.Fertiliser application performance of a variable_rate penumatic granular applicator for rice production .Biosystems

engineering.

C.D.christy , P.Drummond and E.Lund.2004.Precision Agriculture Applicions of an on the-Go soil Reflectans Sensor.veris Technologies salina kansas.

15

back

16

ددعتم یاهیرادرب هنومن اب یلآ داوم تارییغت هشقن یلاتیجید یئاوه سکع

back

17

18

back

19

back

20

back