اقتدار دفاعی ایران

Download Report

Transcript اقتدار دفاعی ایران

‫دستیابی به تمامی اطالعات پهپاد‬
‫فرمانده نیروی هوافضای سپاه‪:‬‬
‫به تمامی اطالعات پهپاد ‪RQ170‬دست پیدا کردیم‬
‫فرمانده هوافضای سپاه اعالم کرد‪ :‬ما به تمامی اطالعات پهپاد ‪RQ170‬دست پیدا کردهایم و هیچگونه هارددیسک یا‬
‫بخش ذخیرهسازی در آن وجود ندارد که به اطالعات آن دست نیافته باشیم‪ .‬سردار حاجیزاده که در دانشگاه خواجه‬
‫نصیر سخن میگفت‪ ،‬افزود‪ :‬این هواپیما یک هواپیمای پیشرفته جاسوسی بود‪ .‬تصور درباره این پهپاد این است که تنها‬
‫رادارگریز بوده است‪ ،‬اما ‪RQ170‬بخشهای پنهان مختلفی داشت‪ .‬بهطور مثال موتور آن به گونهای طراحی شده که‬
‫اختالف دمایی در محیط ایجاد نمیکند که بتوان توسط حسگرها آن را تشخیص داد‪ .‬در بخش صوتی نیز اقداماتی روی‬
‫آن انجام دادهاند که امکان شناسایی آن از طریق حسگرهای صوتی ممکن نیست و حتی رنگ آن به گونهای است که به‬
‫راحتی نمیتوان آن را دید و حتی ابر سفیدی که معموالً پشت هواپیماها در هنگام حرکت در آسمان پدید میآید‪ ،‬نیز وجود‬
‫ندارد‪ .‬حاجیزاده تصریح کرد‪ :‬اکنون این پهپاد به غنیمت ایران درآمده است و درباره چگونگی به دام انداختن آن‬
‫حرفهای بسیاری وجود دارد که امکان بازگو کردن آن وجود ندارد و امریکاییها باید حاال حاالها منتظر بمانند‪.‬‬
‫فرمانده هوافضای سپاه خاطرنشان کرد‪ :‬آنها روز اول که خبر به دام افتادن این هواپیما منتشر شد‪ ،‬گفتند که آهنپارهای‬
‫بیش نیست‪ ،‬اما روز بعد دیدید که خواستند این هواپیما را به آنها پس بدهیم‪ .‬حاجیزاده همچنین اظهار کرد‪ :‬امریکاییها‬
‫در مقابل اعتراضات سران رژیم صهیونیستی به آنها مبنی بر اینکه برنامه هستهای ایران را جدی نمیگیرید‪ ،‬گفته بودند‬
‫که ‪RQ170‬را برای شناسایی مراکز هستهای ایران فرستاده بودیم و این ضربهای که به ما وارد شد به خاطر شما بود‪،‬‬
‫اما وقتی ما اطالعات این پهپاد را رمزگشایی کردیم حتی کشورهایی را که قدم به قدم این هواپیما طی کرده بود دیدیم‪،‬‬
‫اما هیچ نشانهای از شناسایی مراکز انرژی هستهای ایران در آن مشاهده نکردیم و ادعای امریکاییها تنها یک بهانه بوده‬
‫است‪ .‬از ‪RQ170‬برای افزایش توان پدافندی خود بهره میبریم‬
‫فرمانده هوافضای سپاه در ادامه درباره چگونگی بهرهبرداری از ‪RQ170‬گفت‪ :‬ما باید نهایت استفاده را از این‬
‫فناوری ببریم‪ .‬مهندسی معکوس این پهپاد و استفاده از امکانات آن تنها یکی از شاخههای بهرهبرداری از آن است و‬
‫مسئله پیش پا افتادهای است‪ .‬مهمترین مسئله ما دفاع و مقابله و ساماندهی سیستمهای دفاعی ما براساس فناوریهای جدید‬
‫هواپیماهایی نظیر ‪RQ170‬است‪ .‬ما باید از فناوریهای به کار رفته در این پهپاد نهایت استفاده را برای باال بردن‬
‫ضریب دفاعی کشور در بخشهای مختلف ببریم‪.‬‬
‫تجهیز تمامی سازمانهای نیروهای مسلح ایران به انواع مختلف پهپاد‬
‫معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز با تشریح اهمیت و ابعاد شکار دومین پهپاد‬
‫امریکایی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران گفت‪ :‬ادعای عربستان سعودی‬
‫در مورد پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز مناطق ساحلی آنها نادرست است و منتظریم‬
‫که این کشور‪ ،‬قرائن و شواهد منطقی خود را ارائه کند‪ .‬سردار سید مسعود جزایری‬
‫در گفتوگو با العالم‪ ،‬ضمن اشاره به سردرگمی امریکاییها در مواجهه با قدرت‬
‫دفاعی و پدافندی ایران اظهار داشت‪ :‬مدتی از شکار پهپاد جدید امریکایی توسط‬
‫نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران میگذرد و نکته قابل توجه این است که ایران‬
‫از دو منظر‪ ،‬یکی به لحاظ قدرت دفاعی و دیگری از مباحث علمی و فناوری در‬
‫وضعیت خوبی قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته مهمی که باید بگویم این است که ما به‬
‫لحاظ علمی و فناوری از مرحله اینگونه پهپادها عبور کردهایم؛ البته مسئله پهپاد قبلی‬
‫حایز اهمیت بود و خوشبختانه دانشمندان ما توانستند استفادههای قابل توجهی از آن‬
‫داشته باشند اما در مورد هواپیماها و پهپادهایی در کالس اسکن ایگل‪ ،‬از این مرحله‬
‫عبور کردهایم‪ .‬البته بدیهی است که هر محصول و فرآوردهای قابل استفاده است و ما‬
‫استفاده الزم را از آن خواهیم داشت‪.‬‬
‫پهپاد آمریکایی چگونه شکار شده است؟‬
‫بررسی روش گرفتن پهپاد آمریکایی و مقایسه آن با ادعاهای این روزهای مقامات آمریکایی درباره آن‪ ،‬نشان‬
‫میدهد که چرا پذیرش وجود یک پهپاد سالم از این نوع در دست ایران برای آمریکاییها تلخ است؛ حتی اگر‬
‫گرفتن این پهپاد از آسمان در نگاه نخست ساده به نظر بر‬
‫سهشنبه هفته گذشته‪ ،‬نیروی دریای سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد که موفق شده است‪ ،‬یک پهپاد کوچک‬
‫آمریکایی را سالم در اختیار خود بگیرد‪ .‬این خبر نخست با انکار طرف آمریکایی روبهرو شد و سپس آمریکاییها‬
‫نیز تنها این را که این پهپاد ساخت شرکتهای آمریکایی بوده‪ ،‬پذیرفتند‪ ،‬ولی همچنان از پذیرش این که ایران‬
‫توانسته باشد پهپاد آنها را سالم در اختیار گرفته باشد‪ ،‬طفره میروند؛ اما به هر روی‪ ،‬سالم بودن پهپادی که در‬
‫تصاویر ایرانی دیده میشود‪ ،‬بنا به دالیل احتمالی زیر برای آمریکاییها تلخ است‪.‬‬
‫به گزارش «تابناک»‪ ،‬پهپاد اسکن ایگل‪ ۱۹۱. ،‬متر طول‪ ۰۵۳. ،‬متر عرض (دو سر بال) و هجده کیلوگرم وزن‬
‫دارد و برای پرواز‪ ،‬نیازمند باند نیست و در عوض با یک سامانه هوای فشرده به باال پرتاب میشود و برای فرود‬
‫هم یک جرثقیل با طناب و قالب آن را در میان هوا میگیرد‪.‬‬
‫بنا بر این گزارش‪ ،‬این پهپاد کوچک و ارزان‪ ،‬بنا به راهی که از پیش در آن ذخیره شده و یا بر پایه فرامینی که از‬
‫مرکز کنترل زمینی دریافت میدارد‪ ،‬پرواز میکند؛ بیشترین سرعت آن‪ ،‬نزدیک ‪ ۱۲۰‬کیلومتر بر ساعت و سقف‬
‫پروازی آن نزدیک پنج هزار متر است و میتواند بیش از بیست ساعت استقامت پروازی داشته باشد‪.‬‬
‫اما آنچه باعث نگرانی آمریکاییها خواهد بود‪ ،‬روشی است که طرف ایرانی‪ ،‬کنترل پهپاد آنها را به دست گرفته‬
‫است‪ .‬در میان سخنان آمریکاییها‪ ،‬این ادعا مطرح شده که شاید ایرانیها یک پهپاد سقوط کرده در دریا را به‬
‫دست آورده باشند؛ اما تجربه سابق سقوط هواپیماها در دریا‪ ،‬ثابت میکند که پیدا کردن یک پهپاد در کف دریا‪ ،‬از‬
‫پیدا کردن یک سوزن در کاهدان نیز به مراتب سختتر است؛ برای نمونه‪ ،‬در رویداد سقوط یک هواپیمای‬
‫مسافربری با جثهای بسیار بزرگتر و با مسیر پرواز مشخص ـ که در مسیر برزیل به فرانسه سقوط کرد ـ جستجو‬
‫برای یافتن جعبه سیاه هواپیما نزدیک دو سال طول کشید‪.‬‬
‫به زبان دیگر‪ ،‬پیدا کردن یک پهپاد در کف خلیجفارس تقریبا ناممکن است و اگر هم شدنی باشد‪ ،‬به هزینه آن نمیارزد‪ .‬پس‬
‫احتماال آمریکاییها مجبورند بپذیرند که نیروی دریایی سپاه با برنامهای از پیش طراحی شده‪ ،‬پهپاد آنها را شکار کرده‬
‫است‪.‬‬
‫ویدئوی زیر روش معمول گرفتن پهپاد اسکن ایگل از هوا را نشان میدهد‪ .‬استفاده از این روش به این دلیل است که این‬
‫پهپاد به خاطر مالحظات فنی‪ ،‬بدون سامانه فرود ساخته شده است‪.‬‬
‫نکته مهم برای انجام این کار آن است که هم پهپاد و هم سامانه زمینی‪ ،‬هر دو به سیستم جیپیاس دقیقی مجهزند که امکان‬
‫کار ظریف فوق را عملی میسازد‪.‬‬
‫این گزارش میافزاید‪ ،‬با در نظر گرفتن ویدئوی فوق و سالم بودن پهپادی که در دست ایران است‪ ،‬میشود نتیجه گرفت که‬
‫نخست‪ ،‬ایرانیها از مسیر حرکت آن آگاه بودهاند‪ ،‬یا اینکه با نفوذ به پهپاد‪ ،‬کنترل مسیر حرکت آن را در دست گرفتهاند‪.‬‬
‫دوم آن که اگر شکار پهپاد روی زمین یا با یک شناور در دریا انجام شده‪ ،‬خود را برای دریافت آن به خوبی آماده کردهاند‪.‬‬
‫بنابراین یک ادعای جدی ایران ـ که پذیرش آن برای آمریکاییها سخت است ـ این خواهد بود که تجهیزات راداری ایران‪،‬‬
‫آن اندازه پیشرفت کرده که پهپادی به این کوچکی را به خوبی در هوا رهگیری کرده باشد‪.‬‬
‫ضربه دوم برای آمریکاییها این خواهد بود که ایران برای انجام چنین کاری‪ ،‬مدتی برنامهریزی کرده است و بنابراین‪،‬‬
‫پهپادهای آمریکایی‪ ،‬مسیر پرواز آنها و روش به زمین نشاندن آنها را به خوبی میشناسد‪.‬‬
‫سومین و احتماال تلخترین نکته این خواهد بود که باز هم فرضیه یک سال پیش‪ ،‬یعنی توانایی ایران برای نفوذ به سیستم‬
‫جیپیاس پهپادهای آمریکایی مطرح میشود‪.‬‬
‫در این باره باید گفت‪ ،‬هنگام به زمین نشاندن پهپاد ‪ ۱۷۰RQ-‬در شرق کشور‪ ،‬یکی از فرضیههای مطرح‪ ،‬نفوذ ایران به‬
‫سیستم کنترل مسیر پهپادهای آمریکایی بود‪ .‬اگر فرضیه نفوذ ایران به سیستمهای جیپیاس آمریکایی از راه دور باز هم‬
‫تکرار شده باشد‪ ،‬آمریکاییها با مشکلی پیچیده روبهرو خواهند بود‪.‬‬
‫واکنش آمریکایی ها درخصوص کنترل هواپیمای فوق پیشرفته‬
‫چند روز پس از انتشار خبر شکار پهپادایرانی‪/‬‬
‫ابراز نگرانی مقام اطالعاتیامریکا از حضور فیزیکی ایران در ایاالتمتحده‬
‫شکار پیاپی پهپادهای امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران‪ ،‬شکار کنندگان این پهپادها را به سوژهای‬
‫جالب توجه برای رسانهها و تحلیلگران امریکایی تبدیل کرده است چنانکه یک مقام اطالعاتی امریکا‪ ،‬از‬
‫نگرانی دولت امریکا نسبت به نفوذ ایران در خاک امریکا خبر داد‪.‬‬
‫به گزارش رجانیوز‪ ،‬موفقیت اخیر سپاه پاسداران در به دام انداختن دومین پهباد آمریکایی در خلیج فارس‬
‫بهانهای شد تا "استیون اوهرن" افسر بازنشسته ضد اطالعات ارتش آمریکا و کهنه سرباز جنگ عراق که‬
‫کتابی هم با عنوان "جنگ اطالعات‪ :‬درسهایی از بغداد" در سال ‪ 2008‬نوشته در گفتگو با مجله‬
‫آمریکایی نیوز مکث گفت‪ :‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در آمریکا شدیدا فعال است‪.‬‬
‫وی در عین حال مدعی شد که اف بی آی‪ ،‬فعالیت های سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در آمریکا را‬
‫رصد می کند‪.‬‬
‫ابراز نگرانی این مقام آمریکایی به هراس از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران محدود نشده و اوهرن‬
‫مدعی حضور گسترده حزب هللا لبنان و عوامل آن در شهرهای بزرگ و مناطق کوچک ایاالت متحده شد‪.‬‬
‫وی که کتاب دیگری تحت عنوان "سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران‪ :‬تهدیدی که با غفلت آمریکا بیشتر‬
‫میشود" را نیز به رشته تحریر در آورده افزود‪ :‬سپاه در اروپا و آفریقا حضور گسترده دارد اما حضور‬
‫این نیرو به این مناطق یا آمریکای التین محدود نمی شود بلکه در آمریکای جنوبی و مرکزی هم حضور‬
‫دارد‪.‬‬
‫وی که کتاب دیگری تحت عنوان "سپاه پاسداران‬
‫انقالب اسالمی ایران‪ :‬تهدیدی که با غفلت آمریکا‬
‫بیشتر میشود" را نیز به رشته تحریر در آورده‬
‫افزود‪ :‬سپاه در اروپا و آفریقا حضور گسترده دارد‬
‫اما حضور این نیرو به این مناطق یا آمریکای التین‬
‫محدود نمی شود بلکه در آمریکای جنوبی و مرکزی‬
‫هم حضور دارد‪.‬‬
‫این مقام اطالعاتی آمریکا به پیروزی های مقاومت‬
‫اسالمی فلسطین در غزه علیه رژیم صهیونیستی نیز‬
‫اشاره کرد و گفت‪ :‬سپاه نقش عمده ای در تحوالت‬
‫جاری خاورمیانه دارد و منبع اصلی ارسال سالح در‬
‫غزه و تسلیحاتی است که حماس و جهاد اسالمی‬
‫فلسطین علیه اسرائیل استفاده می کنند‪ .‬ایران در حال‬
‫تجهیز فلسطینی ها و انتقال تکنولوژی راکت هایی با‬
‫برد بلندتر است که با راکت های برد کوتاه گذشته‬
‫بسیار تفاوت دارند‪.‬‬
‫برخالف گذشته که مقامات آمریکایی از سقوط‬
‫جمهوری اسالمی و رهبران آن در آینده نزدیک خبر‬
‫می دادند اوهرن با ناامیدی اعالم کرد‪ :‬امید به اینکه‬
‫این گروه از رهبران جمهوری اسالمی در آینده‬
‫نزدیک از صحنه قدرت حذف شوند امیدی واهی‬
‫است‪.‬‬
‫ایران تنها شکارچی پهبادهای آمریکا در جهان‬
‫کاروتچنکو گفت به صراحت می گویم که سپاه پاسداران ‪ ،‬وزارت دفاع و در مجموع نیروهای مسلح ایران به قابلیت بسیار‬
‫باالیی در این زمینه رسیده اند ‪ ،‬یعنی از نگاه تخصصی ایران در دانش و کاربرد اطالعات الکترونیک پیشرفت کرده و از نگاه‬
‫عام ‪ ،‬قدرت دفاعی و نظامی ایران به سطح باالیی رسیده است‪.‬‬
‫رئیس شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه با تاکید بر اینکه ایران تنها کشوری است که تا کنون موفق به شکار‬
‫پهبادهای جاسوسی آمریکا شده است گفت ‪ :‬این اقدام موفقیت بزرگ دفاعی و نظامی برای جمهوری اسالمی‬
‫ایران است ‪.‬‬
‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬ایگور کاروتچنکو سردبیر مجله دفاع ملی روسیه افزود ‪ :‬موفقیت جدید ایران نشان‬
‫می دهد که جمهوری اسالمی ایران به فناوری به دست گرفتن کنترل پهبادهای جاسوسی آمریکا و همچنین‬
‫رمزگشایی و ورود به سامانه مدیریتی این نوع پرنده ها دست یافته است‬
‫این تحلیلگر ارشد مسایل نظامی ادامه داد بدون شک این موفقیت بزرگ دفاعی و نظامی برای ایران محسوب می شود‬
‫زیرا اینگونه فناوری ها انحصاری و فقط در اختیار برخی کشورهای محدود است‪.‬‬
‫کاروتچنکو گفت به صراحت می گویم که سپاه پاسداران ‪ ،‬وزارت دفاع و در مجموع نیروهای مسلح ایران به قابلیت‬
‫بسیار باالیی در این زمینه رسیده اند ‪ ،‬یعنی از نگاه تخصصی ایران در دانش و کاربرد اطالعات الکترونیک پیشرفت‬
‫کرده و از نگاه عام ‪ ،‬قدرت دفاعی و نظامی ایران به سطح باالیی رسیده است‪.‬‬
‫رئیس مرکز مطالعاتی تحلیل تجارت جهانی تسلیحات افزود ایران در جایگاهی قرار دارد که همه طرح های نظامی و‬
‫دفاعی این کشور از جمله در حوزه شکار هواپیماهای بدون سرنشین به ثمر نشسته است و تاکید می کنم از منظر‬
‫کارشناسان روسی شکار ایگل آمریکا رویداد و موفقیت بزرگی برای جمهوری اسالمی ایران است ‪.‬‬
‫این کارشناس با بیان اینکه غیر از ایران تا کنون هیچ کشوری موفق به کنترل و شکار هواپیماهای پیشرفته جاسوسی‬
‫آمریکا نشده است افزود این موفقیت از جنبه اطالعاتی بسیار مهم است زیرا امکان دسترسی به فناوری پیچیده ‪ ،‬رمز‬
‫گشایی و ورود به سامانه های جمع آوری اطالعات پهبادهای جاسوسی آمریکا برای ایران فراهم شده است ‪.‬‬
‫وی گفت اینکه سال گذشته پهباد فوق پیشرفته آرکیو ‪ 170‬به دست نیروهای مسلح ایران افتاد و آنهم سالم رویداد ساده ای‬
‫نیست ‪ ،‬امروز ایران اطالعات گسترده ای از فناوری جمع آوری اطالعات پرنده های جاسوسی آمریکا در اختیار دارد و‬
‫با استفاده از این اطالعات قادر است راهبرد مقابله با پهبادهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل را در منطقه خاورمیانه اتخاذ‬
‫کند‪.‬کاروتچنکو ادامه داد ایران می تواند با استفاده از اطالعات بدست امده از پهبادهای شکار شده آمریکا برای استتار و‬
‫دفاع از واحدها و تاسیسات مد نظر خود در مقابل با جنگ الکترونیکی دشمن ابتکار عمل را به دست بگیرد ‪.‬کارشناس‬
‫نظامی روس خاطرنشان کرد اطالعات بدست آمده از پهبادهای امریکا در ایران پردازش می شود و در زمان مناسب از‬
‫اطالعات آن استفاده خواهد شد ‪.‬‬
‫سردبیر مجله دفاع ملی روسیه تصریح کرد اعتراف می کنم امروز خیلی از کشورها بویژه کشورهایی که با سیاست‬
‫یکجانبه آمریکا مخالف هستند آرزو می کنند که چنین شانسی داشتند که به یک هواپیمای جاسوسی آمریکا دسترسی داشته‬
‫باشند ؛ حال اینکه ایران برای دومین بار کنترل هواپیمای جاسوسی آمریکا را در خلیج فارس به دست گرفت و سالم به‬
‫زمین نشاند‪.‬کاروتچنکو همچنین با تاکید بر حق ایران برای پیگیری نقض حریم هوایی کشور با پهبادهای آمریکا در‬
‫مجامع بین المللی گفت آمریکایی ها در دوران جنگ سرد نیز پروازهای جاسوسی بر فراز حریم هوایی شوروی انجام‬
‫می دادند‪.‬‬
‫وی افزوداین جاسوسی ها فقط زمانیکه در سال ‪ 1961‬واحد پدافند هوایی شوروی موفق به سرنگونی هواپیمای‬
‫جاسوسی آمریکا مدل «یو ‪ »2‬شد و خلبان آن به اسارت گرفته شد خاتمه یافت ‪.‬‬
‫رئیس شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه گفت خلبان این هواپیما در مسکو محاکمه شد و شوروی در آن زمان به‬
‫جهان نشان داد که آمریکا با تجاوز هواپیماهای جاسوسی خود حریم سایرکشورها و مقررات بین المللی را نقض می‬
‫کند‪.‬کاروتچنکو اضافه کرد ‪ :‬بعد از آن دوران پروازهای جاسوسی آمریکا در فضای شوروی قطع شد زیرا شوروی‬
‫قادر بود هواپیماهای جاسوسی آمریکا را نابود کند‪.‬این کارشناس روس تصریح کرد کامال واضح است که تجاوز‬
‫پهبادهای جاسوسی آمریکا به حریم هوایی ایران تخلف جدی از مقررات بین المللی و قابل پیگیری است و البته بدست‬
‫گرفتن کنترل هواپیمای جاسوسی که حریم هوایی ایران را نقض کرده است کامال مطابق با موازین قانونی و بین‬
‫المللی است ‪.‬‬
‫وی افزود در حال حاضر این امکان برای ایران وجود دارد تا این تجاوز آمریکا را در محافل بین المللی پیگیری کند‬
‫‪.‬سردبیر مجله دفاع ملی روسیه ادامه داد ایران باید با انعکاس هر چه بیشتر رویداد مهم شکار هواپیمای جاسوسی‬
‫آمریکا‪ ،‬اقدامات غیرقانونی این کشور را در فضای کشور خود به افکار عمومی جهان نشان بدهد‪.‬‬
‫وی گفت جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر این توان را دارد تا در اجالس ها و نشست های بین المللی از جمله‬
‫سازمان ملل متحد علیه تخلف آمریکا و نقض حق حاکمیت خود شکایت و ثابت کند که سیاست آمریکا در منطقه‬
‫تجاوزکارانه و غیردوستانه است ‪.‬رئیس مرکز مطالعاتی تحلیل تجارت جهانی تسلیحات همچنین در ادامه با اشاره به‬
‫سیاست متناقض آمریکا در قبال مسایل خاورمیانه از جمله ایران گفت تالش آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران‬
‫تالش برای تغییر نظام سیاسی این کشور است ‪.‬کاروتچنکو گفت هدف آمریکا نابودی یک نظام مستقل در خاورمیانه‬
‫است که مخالف سیاست های استکباری آمریکا و الگوی سایر کشورهاست ‪.‬وی افزود ‪ :‬آمریکا همواره در مذاکرات‬
‫هسته ای ایران با گروه ‪ 1+5‬کارشکنی می کند و بی شرمانه درباره برنامه صلح امیز هسته ای ایران دروغ می گوید‬
‫؛ حال با چنین سابقه ای چگونه می تواند انتظار داشته باشد که جمهوری اسالمی ایران درخواست گفتگوی مستقیم با‬
‫امریکا را بپذیرد‪.‬رئیس شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه گفت با وجودی که فعالیت هسته ای ایران صرفا جنبه‬
‫غیر نظامی و صلح آمیز دارد ‪ ،‬آمریکا چند سال است که تبلیغ می کند جمهوری اسالمی ایران مشغول طراحی سالح‬
‫هسته ای است ‪.‬‬
‫کاروتچنکو تصریح کرد واقعیت آن است که ایران با توسعه برنامه صلح آمیز هسته ای می خواهد کشوری پیشرفته‬
‫باشد و انرژی مورد نیاز کشور خود را تامین و نیروگاههای برق احداث و از دستاوردهای هسته ای خود در بخش‬
‫های پزشکی ‪ ،‬کشاورزی و سایر حیطه های صلح آمیز استفاده کند ‪.‬‬
‫سردبیر مجله دفاع ملی روسیه خاطرنشان کرد ‪ :‬جمهوری اسالمی ایران کشوری مسئولیت پذیر در مقابل معاهدات‬
‫بین المللی است و همه اتهامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران بی پایه و اساس و غیر قابل استناد است ‪.‬‬
‫وی گفت سخنان مقامات امریکا و اسرائیل درباره ایران دروغ های گستاخانه و برای فریب جهانیان است ‪.‬‬
‫این کارشناس روس گفت ما در روسیه درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران کامال اطمینان داریم و در‬
‫روشن شدن دروغ های آمریکا درباره ایران برای افکار عمومی همکاری می کنیم ‪.‬‬
‫وی افزود آمریکا در ده سال اخیر چند جنگ بدون علت را به راه انداخت ‪ ،‬مثال مشخص شد که صدام سالح کشتار‬
‫جمعی نداشت ‪ ،‬آمریکا پس از اشغال عراق و استقرار نیروهایش در این کشور به این واقعیت اعتراف کرد ‪.‬‬
‫کاروتچنکو گفت امروز بسیاری از کشورهای جهان از پیشرفت های ایران خوشحال و البته برخی کشورهای انحصار‬
‫گرا ناراحت هستند اما جامعه جهانی باید براساس حقوق بین المللی به پیشرفت های ایران احترام بگذارد ‪.‬‬
‫سردبیر مجله دفاع ملی روسیه ادامه داد کشوری که خود را ژاندارم بین المللی تصور می کند حق ندارد حاکمیت سایر‬
‫کشورهای مستقل را نقض کند و این تخلف بزرگ از مقررات بین المللی است ‪.‬‬
‫این تحلیلگر ارشد مسایل نظامی همچنین درباره آخرین تحوالت سوریه و تصمیم ناتو برای استقرار پاتریوت در مرکز‬
‫ترکیه با سوریه گفت سوریه هیچ گونه تهدیدی برای ترکیه نیست ‪.‬‬
‫کاروتچنکو افزود بالگردها و هواپیماهای سوریه به فضای ترکیه تجاوز نمی کنند ‪ ،‬سوریه تا کنون برای جاسوسی در‬
‫فضای ترکیه از پهباد استفاده نکرده است لذا استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرز مشترک ترکیه با سوریه اقدامی‬
‫غیر دوستانه علیه سوریه تلقی می شود‪.‬‬
‫وی تصریح کرد پشت پرده استقرار پاترویت در مرز ترکیه با سوریه تامین منافع ناتو و آمریکا در منطقه است ‪ ،‬ناتو‬
‫می خواهد در حریم سوریه منطقه پرواز ممنوع ایجاد و خود را برای تجاوز آماده کند ‪.‬‬
‫رئیس مرکز مطالعاتی تحلیل تجارت جهانی تسلیحات گفت روسیه همواره از دولت قانونی سوریه حمایت و مخالفت‬
‫خود را با نقض حاکمیت این کشور اعالم و بر آن پافشاری کرده است‪.‬‬
‫وی افزود ما آقای بشار اسد را رئیس جمهور سوریه می شناسیم که از طرف مردم این کشور و بر اساس قانون‬
‫انتخاب شده است ‪.‬‬
‫این کارشناس روس خاطرنشان کرد روسیه قطعا مخالف تجهیز شورشیان از سوی کشورهای خارجی و غربی‬
‫هاست ‪ ،‬روسیه با دخالت کشورهای عربی مانند عربستان سعودی ‪ ،‬قطر و سایر نظام های پادشاهی منطقه در امور‬
‫داخلی سوریه مخالف است و اقدامات ضد سوری این کشورها را گستاخانه می داند‪.‬‬
‫سردبیر مجله دفاع ملی روسیه ادامه داد ‪ :‬روسیه از سیاستی پیروی می کند تا کمک ها به مزدوران مسلح در سوریه‬
‫قطع شود و مناقشه داخلی بر اساس گفتگوهای سیاسی و مذاکره حل و فصل شود ‪.‬‬
‫کاروتچنکو افزود ‪ :‬مخالفان دولت علت اصلی بی ثباتی و گسترش خون ریزی ها در سوریه هستند و گروههایی که‬
‫از طرف غرب و آمریکا و رژیم های سلطنتی حاشیه خلیج فارس حمایت می شوند طرفدار ادامه درگیری ها در‬
‫سوریه هستند ‪.‬‬
‫وی تاکید کرد ‪ :‬موضع روسیه در قبال سوریه تغییر نخواهد کرد ‪ ،‬ما از دولت بشار اسد حمایت خواهیم کرد ‪ ،‬ما از‬
‫کشور سوریه حمایت خواهیم کرد و مواضع اصولی روسیه که بر اساس دیدگاه آقای پوتین رئیس جمهور دنبال می‬
‫شود بدون تغییر باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫کارشناس روس ادامه داد ‪ :‬روسیه یقینا مخالف دخالت نظامی خارجی در داخل سوریه است ‪ ،‬روسیه مخالف تالش‬
‫های برای تامین پول و سالح برای مخالفان سوری است و روسیه تا حد امکان با اینگونه اقدامات مقابله می کند‪.‬‬
‫وی درباره برخی سفرهای مخالفان سوری به مسکو گفت به نظر من با شورشیان سوری به هیچ وجه نباید گفتگو‬
‫کرد لذا آنها علیه ملت خود می جنگند و مردم بیگناه را می کشند‪.‬‬
‫کاروتچنکو گفت مخالفان سوری با شورشیان چچنی که روسیه در دو جنگ برای حفظ تمامیت ارضی در قفقاز‬
‫شمالی با آنها مقابله کرد تفاوتی ندارند ‪.‬‬
‫سردبیر مجله دفاع ملی روسیه تصریح کرد البته سفر گروههای مخالف سوری به روسیه برای آن است که وزارت‬
‫خارجه روسیه ببیند آیا مخالفان دولت سوریه را می توان به آمدن پای میز مذاکره تشویق کرد یا خیر ‪.‬‬
‫وی گفت این صرفا رایزنی است و به هیچ وجه این پیام را نمی دهد که روسیه بخواهد در سیاست خود‬
‫درباره سوریه تجدید نظر کند ‪.‬‬
‫رئیس مرکز مطالعاتی تحلیل تجارت جهانی تسلیحات همچنین با انتقاد از تعویق اجالس بین المللی خلع‬
‫سالح در خاورمیانه که قرار بود به زودی در هلسینکی برگزار شود گفت در این موضوع ما شاهد‬
‫استاندارد دوگانه آمریکا هستیم ‪.‬‬
‫کاروتچنکو افزود ‪ :‬از طرفی آمریکا با اتهام زنی به ایران بگونه ای تبلیغ می کند که ایران به دنبال‬
‫طراحی سالح هسته ای است و از سویی دیگر از تسلیحات هسته ای اسرائیل چشم پوشی می کند ‪.‬‬
‫رئیس شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه گفت ‪ :‬آگاهی داریم که اسرائیل دارای تسلیحات هسته ای‬
‫است و امروز در خاورمیانه فقط اسرائیل سالح کشتار جمعی در اختیار دارد‪.‬‬
‫وی خاطرنشان کرد ‪ :‬بدون شک و با توجه به این واقعیت ‪ ،‬اسرائیل و حامی اصلی آن آمریکا با هر‬
‫تالش برای منطقه عاری از سالح کشتار جمعی در خاورمیانه مخالف هستند ‪.‬‬
‫کاروتچنکو گفت ‪ :‬طرف اصلی برگزاری اجالس بین المللی خلع سالح خاورمیانه در هلسینکی اسرائیل‬
‫خواهد بود و در این اجالس این پرسش مطرح می شود که با اسرائیل چه باید کرد ؟‬
‫سردبیر مجله دفاع ملی روسیه گفت واضح است که اسرائیل عضو پیمان منع گسترش سالح هسته ای‬
‫نیست اما از طرف آمریکا و سایر متحدان غربی محکوم نمی شود که باز نمونه دیگری از استاندارد‬
‫دوگانه غرب است ‪.‬‬
‫وی گفت علت اصلی درخواست آمریکا برای تعویق اجالس هلسینکی حمایت از اسرائیل و فرار از این‬
‫پرسش است که تسلیحات هسته ای اسرائیل را چه باید کرد‪.‬‬
‫«اسکن ایگل» چگونه کار ميکند؟‬
‫نام پهبادي که توسط نیروهاي دفاعي ایران شکار شده”اسکن ایگل" است‪ .‬این پهباد نمونه دیگري از هواپیماهاي بدون‬
‫سرنشیني است که توسط شرکت” ”‪Insitu‬تولید ميشوند‪.‬اسکن ایگل نمونه تقویت شده پهبادهاي سي اسکن است که از‬
‫آن براي جمع آوري اطالعات جوي و جاسوسي علیه شناورهاي دریائي ورد یابي ناوهاي جنگي استفاده ميشود‪.‬پهباد‬
‫اسکن ایگل در ‪ 20‬ژوئن سال ‪2002‬در شرکت ‪insitu‬که یکي از توابع شرکت هواپیماسازي بوئینگ است تولید شده‬
‫و در سال ‪ 2005‬توسط ارتش آمریکا به خدمت گرفته شد‪.‬هم اکنون از پهبادهاي سي ایگل عالوه بر ارتش آمریکا در‬
‫نیروهاي نظامي کانادا و استرالیا نیز استفاده ميشود‪ .‬در واقع اسکن ایگل نتیجه همکاري استراتژیک شرکت بوئینگ و‬
‫‪Insitu‬است‪ .‬تکنولوژي به کار رفته در این پهباد نمایش موفقیت آمیزي از خود داشته و از آن براي انجام عملیاتهاي‬
‫جاسوسي در میدانهاي جنگ استفاده شده است‪.‬یکي از اولین میدانهایي که سي ایگل بکار گرفته شد‪ ،‬جنگ عراق بود‬
‫و در سال ‪ 2008‬نیز مجوز استفاده از آن در جنگ افغانستان صادر شد‪ .‬این پهباد مجهز به دوربینهاي الکترو‪-‬اپتیکال‬
‫و مادون قرمز است که بر روي بالهاي آن قرار دارد‪.‬این پهباد همچنین قابلیت رهگیري ارتباطات را از فاصله ‪100‬‬
‫کیلومتري داشته و ميتواند به مدت ‪ 20‬ساعت در هر نوبت پرواز داشته باشد‪ .‬طول بالهاي سي ایگل ‪ 10‬فوت ( سه‬
‫متر ) است و ميتواند با سرعت ‪ 139‬کیلومتر بر ساعت حرکت کند که البته سرعت میانگین آن ‪ 111‬کیلومتر بر‬
‫ساعت است‪.‬طول این پهباد ( فاصله سر تا دم ) نیز ‪ 119‬سانتیمتر ( یک متر و ‪ 19‬سانت ) است‪.‬دوربینهاي بکار رفته‬
‫در این پهباد وضوح بسیار باالیي دارند و عالوه بر آن سیستم ویدیوئي مجهزي نیز بر روي آن قرار دارد‪.‬سي ایگل‬
‫براي آنکه به پرواز دربیایید نیازي به زمین مسطح نداشته و در عوض از روي یک سکوي پرتاب به پرواز درمي آید‬
‫از همین رو به راحتي ميتوان آن را از روي ناو و یا کشتيهاي کوچک به پرواز درآورد‪ .‬در انتهاي این پهباد چنگکي‬
‫قرار دارد که از آن براي اتصال طنابي به طول ‪ 15‬متر به هواپیماي بدون سرنشین استفاه ميشود‪.‬وظیفه این طناب که‬
‫در اصل یک جي‪.‬پي‪.‬اس پیشرفته است آن است که در هنگام نزدیک شدن به پرتگاهها سیگنالهایي را به بدنه پهباد‬
‫ارسال کرده و آن را از خطرات پیشرو مطلع ميکند‪.‬کارایي پهباد اسکن ایگل به حدي رضایت ارتش آمریکا را در پي‬
‫داشته که در سال ‪ 2009‬شرکت بوئینگ نوع بروز شده اي از آن به نام”نایت ایگل” را براي پرواز در شب تولید‬
‫کرد‪.‬عالوه بر آن بوئنیگ اعالم کرده که در حال برنامه ریزي براي میسر کردن امکان هدایت این پهباد از داخل‬
‫هواپیماهاي جاسوسي ‪E-3‬و ‪V-22‬است‪ .‬بر اساس این گزارش اسکن ایگل در سال ‪ 2011‬میالدي در مجموع ‪500‬‬
‫هزار ساعت پرواز داشته که در این مدت ‪ 56‬هزار عملیات جاسوسي انجام گرفته است‬
‫*پرواز از ناو آمریکایی‬
‫کارشناسان در تهران می گویند با توجه به اینکه اکنون فقط یک ناو هواپیمابر امریکایی در خلیج فارس‬
‫حضور دارد‪ ،‬پهپاد اسکن ایگل قطعا متعلق به این ناو بوده است‪ .‬پهپادهای اسکن ایگل فقط از روی ناوهای‬
‫امریکایی به پرواز در می آید و معموال ارتش امریکا از آنها در عملیات های زمینی استفاده نمی کند‪ .‬همچنین‬
‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به سطح استعداد و دانش فنی باالی جوانان ایران گفت که‬
‫مهار مقتدرانه پهپادهای آمریکایی نشانه پیشرفت ایران در کنترل حریم هوایی است‪ .‬رامین مهمانپرست اظهار‬
‫امیدواری کرد که این توانایی و اقتدار دفاعی به حدی در کشور های منطقه برسد که با به کارگیری همه‬
‫ظرفیت ها‪ ،‬امکان داشتن امنیت و ثبات در منطقه به وجود آید و با همکاری کشور های منطقه‪ ،‬زمینه خروج‬
‫نیرو های نظامی فراهم شود چرا که علت بی ثباتی و ناامنی‪ ،‬حضور نیرو های خارجی در منطقه است‪.‬‬
‫پایگاه ایران هسته ای به نقل از یک کارشناس مطلع در تهران‪ ،‬پس از انتشار خبر تصاحب این پهپاد از سوی‬
‫سپاه گفت‪ :‬در واقع این موضوع به نوعی برای سپاه روتین شده است‪ .‬پس از تجربه تصاحب ‪RQ-170‬که‬
‫سال گذشته دقیقا در چنین روزی انجام شده‪ ،‬عمال امریکایی ها دریافته اند که متکی کردن راهبرد عملیات‬
‫اطالعاتی خود علیه ایران بر هواپیماهای بدون سرنشین دارای ریسک بزرگی است و به نظر می رسد در‬
‫حال تجدید نظر در این راهبرد هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از لحاظ جنگ الکترونیک و سایبری ایران در موقعیتی‬
‫است که می تواند این پهپادها را از طریق در اختیار گرفتن سیستم ناوبری و قطع ارتباط آنها با ماهواره های‬
‫هدایت کننده یا مرکز کنترل مستقر روی عرضه ناوها تصاحب کند و سالم به زمین بنشاند‪ .‬همچنین به لحاظ‬
‫پدافندی نیز ایران اکنون به سادگی این امکان را دارد که این هواپیماها را ساقط کند همانطور که حدود ‪ ۳‬هفته‬
‫پیش با شلیک اخطار به سمت یک پهپاد دیگر امریکا این امر را ثابت کرد‪ .‬این کارشناس نتیجه گرفت که از‬
‫آنجا که راهبرد عملیات اطالعاتی امریکا علیه ایران بویژه در حوزه جمع آوری اطالعات تا حدود زیادی‬
‫پهپاد پایه است‪ ،‬امریکایی ها اکنون دریافته اند که ایران توانمندی های ضد اطالعاتی کافی برای مقابله با‬
‫ایران راهبرد را پیدا کرده و اگر آنها بیش از این به استفاده از پهپادها در فضای ایران اصرار بورزند‪ ،‬ممکن‬
‫است این مسئله به تهدیدی جدی برای آنها تبدیل شود‪.‬‬
‫*شمارشگری برای پهپادها‬
‫اما سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در اقدامی منفعالنه خبر شکار هواپیمای بدون سرنشین این کشور‬
‫توسط نیروی دریایی ایران را تکذیب و اعالم کرد چندی پیش یک فروند از این نوع هواپیما مفقود شده‬
‫است‪ .‬ناخدا سوم “جیسون ساالتا” با تکذیب اینکه به تازگی هواپیمای بدون سرنشینی از مجموعه پهبادهای‬
‫آمریکا در خلیج فارس مفقود شده باشد‪ ،‬مدعی شد‪ :‬هیچ یک از هواپپیمای بدون سرنشین آمریکا در‬
‫خاورمیانه مفقود نشده است‪ .‬سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در ادامه اظهار داشت ‪ :‬تمام‬
‫هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا که در منطقه خاورمیانه حضور دارند مورد شمارش قرار گرفته اند‪.‬‬
‫مسئول روابط عمومی سپاه اما در پاسخ به اظهارت گفت که آمریکا دیر یا زود شکار این پهپاد را تأیید‬
‫میکند؛ به فرمانده آمریکایی توصیه میکنم که یکبار دیگر پهپادهایش را به طور دقیق شمارش کند‪.‬‬
‫سردار رمضان شریف اضافه کرد‪ :‬اگر نیاز باشد اطالعات جدیدتری از این شکار اعالم خواهیم کرد‪ .‬وی‬
‫با اشاره به اینکه این اقدام سپاه عظمت برای انقالب و خفت و خواری برای آمریکاییها به همراه دارد‪،‬‬
‫تأکید کرد‪“ :‬چشم عقاب” برای آنها خیلی مهم بود و برای همین دلشان نمیخواهد که در این قائله بازنده‬
‫باشند‪ .‬سردار شریف ادامه داد‪ :‬اطالعات این پهپاد را تخلیه کردهایم و یکی از مهمترین ویژگیهای این‬
‫پهپاد تخلیه همین اطالعات است که امریکاییها به دنبال کسب چه اطالعاتی بودهاند‪ .‬مسئول روابط‬
‫عمومی سپاه همچنین در خصوص مامورت این پهپاد تاکید کرد‪ :‬این پهپاد عالوه بر جمعآوری اطالعات‬
‫نظامی جمعآوری اطالعات در حوزه انرژی و بهویژه تردد نفت از پایانههای نفتی ایران را دنبال میکرده‬
‫است‪ .‬طبیعتا شکار این پهپاد این کمک را به ما میکند که مختصات جغرافیای ذهنی امریکاییها را به‬
‫دست آوریم که به دنبال چه نوع اطالعاتی هستند‪.‬‬
‫‪ -3‬آر کیو ‪ 16‬تی هاک ()‪RQ-16 T-Hawk‬‬
‫این نوع پهپاد برای حمل در کوله پشتی و عملیات های‬
‫تک نفره کاربرد دارد‪ ،‬قرارداد طراحی و توسعه سیستم‬
‫ناوبری این پهپاد ‪ 40‬میلیون دالر هزینه داشته است؛این‬
‫هواپیما را پیاده نظام ارتش ایاالت متحده در عراق استفاده‬
‫میکند‪VTOL T-Hawk .‬با ظاهری شبیه به یک اجاق‬
‫کوچک و ‪ 4‬جالباسی به عنوان پایههای فرود‪ ،‬میتواند به‬
‫مدت حداکثر ‪ 45‬دقیقه تا ارتفاع ‪ 10‬هزار پایی (‪3000‬‬
‫متری) باال برود‪ .‬این پرنده با وزن ‪ 7.5‬کیلوگرمی آنقدر‬
‫سنگین نیست که نتوان آن را در کوله سربازی حمل کرد‪.‬‬
‫‪ .4‬انتقام گیر(درنده) _ )‪Avenger (Predator C‬‬
‫اولین پرواز این هواپیمای بدون سرنشین در ‪ 4‬آوریل‬
‫‪ 2009‬است‪ .‬بر خالف قبلی ‪MQ-1‬درنده و ‪MQ-9‬‬
‫دروگر‪ ،‬پهپاد انتقام گیر توسط یک موتور توربوفن‬
‫اختفاگر مجهز شده است که در نوع خود بی نظیر و‬
‫دارای کمترین گرما بوده است‬
‫‪ -5‬دروگر ام کیو ‪MQ-9 Reaper)( - 9‬‬
‫قادر به کنترل از راه دور و یا پرواز مستقل عملیاتي است و‬
‫دارای سیستم شکار و طول پرواز بلند برای هدف گیری است‪،‬‬
‫وظیفه این هواپیما‪ ،‬شناسایی و نابودی دشمن در عراق‪ ،‬افغانستان‬
‫و پاکستان و گشتزنی در امتداد مرزهای ایاالت متحده با‬
‫مکزیک در منطقه هواچوکای آریزوناست‪.‬‬
‫با ‪ 20‬متر فاصله نوک بالها‪ ،‬اندازه ریپر دو برابر نسل قبلی‬
‫خود یعنی ‪MQ-1‬است و میتواند در ارتفاع ‪ 5000‬پا (‪15000‬‬
‫متری) به مدت ‪ 24‬ساعت بماند‪ .‬با ‪ 1360‬کیلوگرم مهمات مسلح‬
‫میشود که شامل بمبهای هدایت شونده لیزری ‪GBU-12‬و‬
‫موشکهای ضد تانک هیلفایر است‪.‬‬
‫فرماندهان ارتش ایاالت متحده اعتقاد دارند که این هواپیما یکی‬
‫از موثرترین سالحهای آنها در جنگ هاي فعلی است‪ ،‬این پهپاد‬
‫بعد از پرواز‪ ،‬توسط اپراتورها و با استفاده از تجهیزات کنترل‬
‫رادیویی یا با اتصال ماهوارهای توسط خلبانهای مستقر در خاک‬
‫ایاالت متحده کنترل میشود‪.‬‬
‫‪ .6‬عقاب خاکستری ()‪MQ-1C Gray Eagle UAS‬‬
‫این پهپاد از نوع جنگجو بوده و دارای قابلیت شکار و هدف‬
‫گیری بوده و طرح توسعه توسط موسسه ژنرال فیزیک هسته ای‬
‫در حال اجرا است‪ ،‬پرواز آزمایشی این پهپاد در سال ‪2004‬‬
‫انجامم شده است و پرواز عملیاتی آن در سال ‪ 2009‬بوده است‪.‬‬
‫‪- MQM-107D Streaker .7‬‬
‫‪ -9‬کالغ آر کیو ‪RQ-11 Raven UAV)( 11‬‬
‫‪RQ-11‬در اصل به عنوان ‪FQM-151‬در سال ‪ 1999‬این پهپاد مجهز به موتور توربوجت بوده و دارای موشک‬
‫معرفی شده اما در سال ‪ 2002‬به شکل فعلی آن‪ ،‬پدیدار‬
‫های هوا به سطح و موشک های تقویت شده ‪FIM-92‬‬
‫شد‪ .‬این پهپاد با پرتاب دست به پرواز در می آید و برای‬
‫ماموریت های دور کاربرد ندارد؛ این پهپاد یكي از پر‬
‫كاربردترین هواپیماهاي استفاده شده در عراق و‬
‫افغانستان براي جمع آوري اطالعات است‪.‬‬
‫رِیوِن (به معنی کالغ سیاه) با یک متر طول و ‪1.9‬‬
‫کیلوگرم وزن‪ ،‬عموما از یک دوربین ویدیویی رنگی با‬
‫پایدارسازی الکترونیکی و یا یک دوربین ویدیویی‬
‫فروسرخ برای ماموریت در شب استفاده میکند که‬
‫میتواند با زوم و چرخش ‪ 360‬درجه اي به واحدهای‬
‫زمینی‪ ،‬موقعیت را اطالع دهد‪ .‬این ناوگان در حال یک‬
‫ارتقای دیجیتالی است که در صورت نصب آن‪ ،‬هر یک از‬
‫این پرندهها میتواند به یک دستگاه تقویتکننده مخابراتی‬
‫تبدیل شوند و برد ‪ 9.6‬کیلومتری آن به طرز موثری‬
‫افزایش یابد‪ .‬این هواپیما سبک و بادوام است و اگر‬
‫سقوط کند‪ ،‬بالها به راحتی جایگزین میشوند‪.‬‬
‫استینگر سطح به سطح است‪.‬‬
‫‪ -.8‬بوئینگ ‪x-45‬‬
‫این پرنده بدون سرنشین توسط سیستم یکپارچه بوئینگ به‬
‫روز شده است‪.‬‬
‫ای دی ‪American Dynamics AD-150)( 150‬‬
‫این هواپیمای بدون سرنشین از نوع عمود ژروتزهای استفاده‬
‫شده در نیروی دریایی ارتش آمریکا است‪ ،‬این عمود پرواز بدون‬
‫سرنشین پرسرعت رقبی برای دیگر عمود پروازهای استفاده‬
‫شده در نیروی دریایی است و هدف از ساخت آن‪ ،‬باالبردن سطح‬
‫عملیاتی و کارایی نیروی دریایی بوده است‪.‬‬
‫پروژه ساخت این نسل از هواپیماهای بدون سرنشین توسط‬
‫وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا تصویب شده است‪ ،‬ای دی‬
‫‪ 150‬سال ‪ 2007‬در نمایشگاه بین المللی دستاورد هواپیماهای‬
‫بدون سرنشین در واشنگتن رونمایی شد‪.‬‬
‫بوئینگ ای ‪Boeing A160) ( 160‬‬
‫این وسیله بدون سرنشین‪ ،‬در واقع چرخ بال بدون سرنشین است‬
‫که نسبت به تمامی چرخ بال های استفاده ‪a‬ده در ارتش آمریکا‬
‫از کارایی بیشتری برخوردار است؛ در تکنولوژی این چرخ بال‬
‫از فناوری های جدیدی استفاده شده است که تا به حال در موارد‬
‫قبلی به کار گرفته نشده و همین مسئله سبب شده است که کارایی‬
‫ای ‪ 160‬نسبت به دیگر چرخ بال ها بسیار باالتر باشد‪..‬‬
‫این چرخ بال بدون سرنشین می تواند ‪ 4‬هزار کیلومتر مسافت را‬
‫با توان پرواز ‪ 24‬ساعاته طی کند و برد هوایی آن نیز ‪ 9‬هزار‬
‫‪ 100‬متر است‪ .‬طول این چرخ بال از نوک تا انتها ‪ 11‬متر‬
‫است‪.‬‬
‫ایکس ‪ -۴۷‬آ پگاسوس ( ‪X-47A‬‬
‫)‪Pegasus‬‬
‫ایکس ‪ 47‬نام یک هواپیمای بدون‬
‫سرنشین ساخت شرکت نورثروپ‬
‫گرومن و سکیلد کامپوزیتس آمریکا‬
‫است؛ این هواپیما برای نیروی‬
‫دریایی آمریکا سفارش داده شده‬
‫است‪.‬‬
‫با توجه به مإموریت های این پهیادها‬
‫توسط ارتش آریما در غرب آسیا به‬
‫خصوص در خلیج فارس‪ ،‬افغانستان‬
‫و عراق و همچنین تجاوز غیر‬
‫قانونی این پهپادها به حریم هوایی‬
‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬در آینده ای‬
‫نزدیک یکی دیگر از همین پهپادها‬
‫در تور شکار ایران اسالمی گرفتار‬
‫شود‪.‬‬
‫تالش آمریکایی ها برای شبیه سازی عملیات سپاه‬
‫دانشگاه آستین تگزاس بودجه هنگفتی را برای تحقیقات همفری در اختیار او و تیم همکارش قرار داده است‪ .‬اعضای‬
‫این تیم را متخصصان هوافضا ‪ ،‬مهندسین برق و کامپیوتر و همچنین متخصصانی از مرکز تحقیقات فضائی و گروه‬
‫ارتباطات شبکه وایرلس تشکیل می دهند‪.‬پس از موفقیت جمهوری اسالمی ایران در فرود اجباری یک هواپیمای بدون‬
‫سرنشین از نوع آر کیو ‪ 170‬یک تیم تحقیق دانشگاه آستین تگزاس شش ماه پیش توانستند برای نخستین بار نحوه‬
‫درکنترل در آوردن ارتباط پرنده های هوائی بدون سرنشین توسط نیروهای غیر خودی را برای مقامات دفاعی امریکا‬
‫به نمایش درآورند‪.‬دیفنس تاک (پورتال جهانی هوافضای امریکا) ‪ :‬یک تیم مجرب از متخصصان حوزه هوافضا به‬
‫سرپرستی تاد همفری دستیار دانشکده مهندسی دانشگاه آستین تگزاس از سوی وزارت امنیت داخلی دعوت شدند تا‬
‫امکان انجام چنین کاری را بررسی و در منطقه وایت سند نیومکزیک به نمایش درآورند‪ .‬این تیم با استفاده از یک‬
‫هواپیمای کوچک اما خیلی مجهز و پیش رفته بدون سرنشین توانستند با بکار گیری نرم افزار خاص چندین بار مکرر‬
‫عالئم راهبری هواپیما را که براساس موقعیت جغرافیائی آن به سیستم هدایت شونده ‪GPS-guided vehicle‬‬
‫فرستاده می شد را رهگیری کرده و از کنترل اصلی آن خارج سازند‪ .‬این تکنیک که به نام "اسپوفینگ" شناخته می‬
‫شود کارش ایجاد و ارسال عالئم ‪GPS‬دروغینی است که گیرنده ‪GPS‬پرنده هوائی را فریب می دهد و طوری وانمود‬
‫می کند که هیچ عیب و ایرادی در ارتباط او با مرکز اصلی وجود ندارد – و این در حالی است که از این پس مسیر‬
‫ناوبری او توسط هک کننده ارتباط تغییر یافته و عازم مقصد دیگری شده است‪.‬در ارتباطات اینترنتی این اصطالح در‬
‫مواردی به کار میرود که فردی خود را به جای طرف ارتباط اصلی معرفی کرده و کنترل ارتباط را بجای او در دست‬
‫میگیرد‪ .‬این کار در ارتباط هواپیماهای بدون سرنشین کنترل شونده از راه دور نیز مصداق می یابد‪.‬اسپوفینگ گیرنده‬
‫هواپیمای بی سرنشین را از هر دو نظر هم موقعیت جغرافیائی و هم موقعیت زمانی گمراه ساخته و فریب می دهد‪.‬‬
‫وزارت دفاع امریکا با اطالع از این عیب ‪ ،‬تحلیلگران ایمنی هوائی در یک موسسه فنی نظارت پروازی‬
‫‪Overlook System Technologies‬را بکار گرفته تا برنامه ای را برای شناسائی و مقابله با عملیات‬
‫اسپوفینگ طراحی نمایند‪.‬دانشگاه آستین تگزاس بودجه هنگفتی را برای تحقیقات همفری در اختیار او و تیم همکارش‬
‫قرار داده است‪ .‬اعضای این تیم را متخصصان هوافضا ‪ ،‬مهندسین برق و کامپیوتر و همچنین متخصصانی از مرکز‬
‫تحقیقات فضائی و گروه ارتباطات شبکه وایرلس تشکیل می دهند‪ .‬در جریان نمایش رهگیری هواپیما در وایت سند‬
‫نیومکزیک تیم تحقیقاتی توانست کنترل این هواپیمای در حال گشت در فضا را از فاصله یک کیلومتری بدست بگیرد‪.‬‬
‫تالش آنها اینک بر این است که بتوانند سال آینده اینکار را از فاصله ده کیلومتری انجام دهند‪.‬‬
‫تصویر هواپیمای بدون سرنشین ‪RQ 170‬‬
‫هواپیمایی که بدست ایران افتاده از نوع " ‪RQ 170‬سنتینل"‬
‫است که نوعی هواپیمای بدون سرنشین شناسایی است که خبر‬
‫ساخت آن در سال ‪ ۲۰۰۹‬به رسانه های فعال در حوزه امور‬
‫نظامی درز کرد و در سال ‪ ۲۰۱۰‬نیروی هوایی آمریکا وجود‬
‫این نوع هواپیما را تایید کرد‪.‬بر اساس گزارشها این نوع‬
‫هواپیمای بدون خلبان در عملیات کشتن اسامه بنالدن‪ ،‬رهبر‬
‫سابق القاعده‪ ،‬برای زیر نظر گرفتن محل اقامت او در هنگام‬
‫انجام حمله کماندوهای آمریکایی مورد استفاده قرار‬
‫گرفت‪.‬ارتش و سازمان اطالعات مرکزی آمریکا معموال از‬
‫هواپیماهای بدون خلبان برای نظارت بر فعالیت های نظامی در‬
‫منطقه استفاده می کنند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬از این نوع هواپیماها‬
‫برای حمله های موشکی در یمن‪ ،‬افغانستان و پاکستان نیز‬
‫استفاده می شود‪.‬روزنامه واشنگتنپست در گزارشی انحرافی‬
‫نوشته که این هواپیمای جاسوسی که از هفته پیش در افغانستان‬
‫ناپدید شده‪ ،‬به نظر می رسد در ایران سقوط کرده و در این‬
‫صورت‪ ،‬اولین هواپیما از این مدل است که در اختیار یک‬
‫کشور متخاصم با ایاالت متحده قرار می گیرد‪ .‬اپراتورهای‬
‫هواپیما هفته گذشته کنترل آن را از دست داده و از آن زمان در‬
‫پی یافتن ردی از آن بودند‪.‬جاسوس رادارگریز و هوشمند و‬
‫منحصر به فرد به گزارش واشنگتن پست‪ ،‬تکنولوژی جاسوسی‬
‫به کار رفته در هواپیماهای ‪RQ-170‬همانی است که در بمب‬
‫افکن های یو‪.‬اس‪.‬بی‪ ۲‬و نیز جت جنگنده ‪F-35‬به کار رفته‬
‫است‪ .‬طراحی و پیاده سازی این تکنولوژی‪ ،‬یکی از گران ترین‬
‫پروژه های تسلیحاتی در تاریخ پنتاگون بود‪ .‬این هواپیماها از‬
‫ابزارهای کلیدی جاسوسی آمریکا در خاورمیانه و آسیای‬
‫مرکزی محسوب می شود‪.‬‬
‫منابع‪:‬تارنمای‪tabnak‬‬
‫‪.ir‬‬
‫به امید پیشرفت روز‬
‫افزون ایران‬