Психички функции

Download Report

Transcript Психички функции

Проф.д-р Викторија Вујовиќ психијатар
психотерапевт
Дефиниција:
 U~eweto e promena vo odnesuvaweto ili promena na
li~nosta. Promenata nastapila pod vlijanie na sredinata
namerno ili spontano и taa e rezultat na iskustvoto koe
nastanalo kako rezultat na povtoruvawe, praktika ili na
posmatrawe na drugite.
Promenata e relativno trajna.
 Со повторување.
 So asocirani odgovori, so edna posebna
drazba ili so
klasa drazbi vo procesite na uslovuvawe.
 So posmatrawe na odnesuvawe na
model.
sociјalniot
 Habituacija
 Deshabituacija
 Senzibilizacija
 Pavlovo uslovuvawe
 Klasi~no uslovuvawe
 Instrumentalno u~ewe
 U~ewe na lavirinti
 U~ewe na razliki
 U~ewe po pat na uviduvawe
 U~ewe po model
 Verbalno- u~ewe na sodr`ini iska`ani so jazi~en
simboli~en sistem.
 Motorno- u~ewe- podvig na mehani~koto u~ewe I se
sostoi vo povtoruvawe na poedine~ni dvi`ewa spored
prostorno vremenskata {ema.
 Сложен систем во кој се одвива прием, обработка,
складирање на примените(научените)
информации и нивно дополнително повикување
 Прием и регистација
 Задржување или ретенција на запаметеното-
енграми.
 Волна и неволна репродукција.
 Рекодниција или репознавање на репродуцираните
содржини.
 Краткорочно меморирање
Ултра краткорочно меморирање-сликовито или
иконско сеќавање
2. Кратко сеќавање
075 433 650
3. Средно сеќавање
4. Долготрајно меморирање
1.
Брзина на запомнувањето
2. Трајност на помнењето
3. Точност на помнењето
4. Услужливост на помнењето
1.
 Теорија на енграми
 Теорија на промени во мозочните клетки
 Теорија на асоцијации
 Хипотеза за структурните промени
 Генетска хипотеза
 Заборавањето е процес кој овозможува привремено
или трајно губење на она што порано било научено
и меморирано. Тоа има две корисни функции
1. Не ослободува од информации кои некогаш биле
битни но со текот на времето стануваат
непотребни
2. Не ослободува од сеќавање на непријатни
ситуации во животот
 Од две асоцијации со еднаква сила но различно
стари, постарата помалку ке се заборава.
 Оштетување на мамиларните телца доведуваат до
тешки растројства во помнењето,особено до
заборавање на одредени информации кои до
повредата одлично биле запаметени.
 Повреда во хипокампусот доведуваат до неможност
од поврзување на актуелните стимулси со трагите
на поранешното искуство.
 До заборавање доаѓа и кога сите анатомски
структури одлично функционираат.
 Квантитативни растројства
1. Минлива заборавеност
2. Хипомнезија
3. Амнезија(ретроградна и антероградна)
4. Хипернезија
5. Криптомнезија
 Квалитативни растројства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Дополнително изменето сеќавање(аломнезија)
Патолошка лажливост(псевдологија фантастика)
Изменето сеќавање под дејство на сугестија.
Конфубалации
Флешбекови
Феномените на jamais vu(никогаш видено),déjà
vu(веќе видено), jamais vecu(никогаш доживеано).
 Способност да се дејствува рационално и логично
 Способност за решавање на нови проблеми и
снаоѓање во нови ситуации.
 Intelegere-наоѓање врски
 Способностите за преземање различни активности
кои ги карактеризира тешкотија сложеност и
апстактност, под услов проблемот кој треба да се
реши да не бил решаван во текот на минатите
активности на индивидуата односно не бил во
искуството.
 Флуидна интелегенција

независна од воспитувањето и искуството и таа би
била основа на голем број интелектуални активности.
Најдобро се манифестира во општата способност за
откривање на релации во нови искуства.
 Кристализирана интелегенција
 се зголемува со образувањето и стекнувањето на
новите искуства. Го достигнува својот врв по 20та
година и не опаѓа со староста. Во нејзе спаѓаат
вербална ,нумеричка и способност за резонирање.
 Интелегенцијата зависи од наследните(генетските
фактори) и надворешните фактори во кој субјектот
се развива и учи(потик на средината).
 Оштетување на левата окципитално-париетална
зона доведува до растројство на симултаната
организација на дразбите, а оштетувањето на
фронто-темпорална зона ги отежнува оние
процеси кои овозможуваат поврзување на
применетите дразби со минатото искуство.
 Генијални








IQ
140 и над
Со многу висока
120-140
Висока интелегенција
110-120
Просечна
90-110
Подпросечна
80-90
Физиолошка тапост
70-89
Лесна ментална ретардираност
50-70
Умерена ментална ретардираност 20-50
Тешка ментална
0-20
Учете, Помнете и секако
Заборавајте....