ali_cimen_Yapılandırmacı Yaklaşım ve Teknoloji

download report

Transcript ali_cimen_Yapılandırmacı Yaklaşım ve Teknoloji

T.C.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü

Hazırlayan

Ali ÇİMEN Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi * (Jean PIAGET, Lev VYGOTSKY)

Yapılandırmacılık Nedir?

 Günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok bilgi

üretmeleri

beklenmektedir.

 Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey,

kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil , bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılanlardır

(Yıldırım ve Şimşek, 1999: 9).

Yapılandırmacı öğrenme

,

var olanlarla yeni olan öğrenmeler arasında bağ kurma

ve

her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme

sürecidir.

Yapılandırmacılık Nedir?

 Yapılandırmacılıkta bilginin tekrarı değil,

bilginin transferi ve yeniden

yapılandırılması

söz konusudur.(Perkins, 1999:8).

Yapılandırmacılık Nedir?

 Alışılmış yöntemde öğretmen bilgiyi verebilir ya da öğrenenler bilgiyi kitaplardan veya başka kaynaklardan edinebilirler.Ama

bilgiyi algılamak, bilgiyi yapılandırmak ile eş anlamlı değildir .

 Öğrenen, yeni bir bilgi ile karşılaştığında, dünyayı tanımlamak ve açıklamak için önceden oluşturduğu kurallarını kullanır veya algıladığı bilgiyi açıklamak için yeni kurallar oluşturur (Brooks ve Brooks, 1993: 9).

Yapılandırmacılık Nedir?

Yapılandırmacı eğitimin en önemli özelliği,öğrenenin bilgiyi 

Yapılandırmasına

Oluşturmasına

Yorumlamasına

Geliştirmesine

fırsat vermesidir.

Yapılandırmacılıkta hedef

    Yapılandırmacı eğitim ortamında hedef, öğrenenin

bilgiyi temelden kurma

sıdır.

Öğrenenler sınıfa yaşantılarıyla gelirler ve öğrenmeye

etkin katılarak

bilgiyi zihinsel olarak yapılandırırlar.

Öğrenenler

kendi düşünce ve yorumlarını

geliştirirler.

Öğrenme aktarılan belirli bir bilgi kümesini almayı değil, öğrenenlerin

etkili düşünme , usa vurma , sorun çözme ve öğrenme becerileri

ni kazanmasını içerir (Alkan ve diğerleri, 1995: 57).

Yapılandırmacılıkta hedef

 Yapılandırmacı öğrenmeyi temele alan program tasarımcıları

bireylere ne öğretilmeli sorusu yerine öğrenen nasıl öğrenir?

sorusuyla ilgilenirler.

 Yapılandırmacı tasarımcılar, program geliştirmeye bireylenin

var olan bilgilerini ortaya çıkarmalarına

yardımcı olacak bir çalışma ile başlarlar (Selley, 1999: 16).

Yapılandırmacılıkta hedef

Yapılandırmacı öğrenmede amaç; 

öğrenenlerin önceden belli bir hiyerarşiye göre belirlenmiş hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak değil,

öğrenenlerin bilgiyi zihinsel olarak

anlamlandırmaları için öğrenme fırsatları sağlamaktır

(Wilson, 1996: 208).

Öğrenme Yaşantıları

 Yapılandırmacı yaklaşımda

eğitim programında içerik olup olmamasından

çok

öğrenenin süreç içinde içerik ile etkileşimde bulunma ve onu anlamlandırabilmesi

önemlidir.

 Öğrenme yaşantıları; konuların ya da alanların önceden belirlenmiş şekline göre değil, bireyin içinde bulunduğu bağlama göre düzenlenir (Erdem, 2001: 41).

Öğrenme Yaşantıları

Yapılandırmacı öğrenmede, kullanılan stratejiler şunlardır:  Drama  Proje çalışmaları,  Tasarımlayarak öğrenme,  Öğreterek öğrenme,  İşbirlikli öğrenme (Wilson, 1997: 8).

Öğrenme Yaşantıları

Yapılandırmacı yaklaşımda eğitim ortamı; bilgilerin

aktarıldığı bir yer değildir .

Öğrenmenin;

öğrencinin entelektüel etkinlikleriyle sağlandığı,

sorgulamaların ve araştırmalarının yapıldığı,

düşünme, uslamlama, sorun çözme ve öğrenme becerilerinin geliştirildiği

bir yerdir.(Şaşan, 2002)

Öğrenme Yaşantıları

Etkinlik, hedef davranışlara ulaşma amacıyla öğrenme öğretme sürecini zenginleştiren ve öğrenmelerin kalıcılığını artıran sınıf içi-dışı faaliyetlerdir (Şahan, 2000: 4 )

Öğrenenler, bilgiyi yapılandırmada her konuya, alana ya da öğrenene göre düzenlenmiş olan farklı etkinliklerde yer alırlar.

Öğrenme Yaşantıları

Yapılandırmacılık yaklaşımında amaç,

öğrenenlerin ne yapacaklarını önceden belirlemek

değil,

bireylere araçlar ve öğrenme materyalleri ile öğrenmeye kendi istekleri doğrultusunda yön vermeleri için fırsat vermektir

(Erdem, 2001: 58).

Değerlendirme

Yapılandırmacı değerlendirmede ,değerlendirme yapılsa da öğrenme devam eder.

Geleneksel değerlendirme araçları yerine , önceki

öğrenmelerin yeni durumlara uygulanması

değerlendirilir

. (Brooks ve Brooks, 1993: 96 97).

Değerlendirme

 Yapılandırmacı değerlendirmede ürün değil süreç değerlendirilir.

 Yapılandırmacı değerlendirme, öğrenenleri birbirleri ile karşılaştırmak yerine onlara

öğrenmelerini paylaşmaları ve daha fazla öğrenmeleri

için fırsat verir.

Öğretmenin Rolü

Öğretmenler, problemi öğrenenler için çözmek yerine öğrencinin çözümlemesi için ortam hazırlarlar

Brooks, 1999: 23).

(Brooks ve

Öğretmenin Rolü

Öğretmen düşündürücü sorular sorarak öğrenenleri araştırmaya ve problem çözmeye teşvik eder.

Öğretmen, öğrenene soru sorar ama neyi ya da nasıl düşüneceğini söylemez.

Yapılandırmacı öğretmen kutup yıldızı gibidir, öğrencinin nereye gideceğini söylemez fakat yolunu bulmasına yardımcı olur.

(Brooks ve Brooks, 1999: 23).

Öğrenenin Rolü

Yapılandırıcı öğrenme ortamlarında sorumluluğunu yerine getiren bireylerin 

girişimci olma,

kendini ifade etme,

iletişim kurma,

eleştirel gözle bakma,

plan yapma,

öğrendiklerini yaşamda kullanma

gibi özelliklere sahip olması beklenir (Marlowe ve Page, 1998: 32).

Teknolojinin Yapılandırmacı Yaklaşımdaki Rolü

Yapılandırmacılıkta teknoloji 

Etkin öğrenme,

Amaçlı öğrenme,

Özgün öğrenme

ve 

İşbirlikli öğrenme

Amacıyla kullanılır (Jonassen, Peck and Wilsom, 1999: 218).

Teknolojinin Yapılandırmacı Yaklaşımdaki Rolü

Yapılandırmacılıkta öğrenenlerin bilgiyi anlamlı ve kullanışlı yapabildikleri

yapılandırmacı öğrenme ortamları teknoloji temellidir.

Bu ortamlar; gerçekçi, etkili, işbirlikli ve gönüllü çalışmaları gerektirir.

(Erdem,2001;49).

Teknolojinin Yapılandırmacı Yaklaşımdaki Rolü

Öğrenmenin gerçekleştiği teknoloji destekli ortamlarda ayrıca bilgisayar, televizyon gibi araçlarla, dil, matematik, çizim gibi göstergeler yer almaktadır.

Geleneksel yöntemde teknoloji, bilgiyi öğrenenlere sunmada çoğunlukla “öğretim aracı” olarak kabul edilmiştir.

Yapılandırmacı görüşe göre teknoloji öğretmen için değil, öğrenen için araçtır.

(Duffy ve Cunningham 1996:187).

Teknolojinin Yapılandırmacı Yaklaşımdaki Rolü

Etkileşimli Teknolojiler

Teknoloji destekli öğrenmede, süreç içerisinde bireyler, öğretmen-öğrenen, öğrenen-öğrenen bilgi alışverişinin yanı sıra çeşitli bilgi kaynaklarından

yararlanırlar.

(Erdem,2002:50)

Teknolojinin Yapılandırmacı Yaklaşımdaki Rolü

Teknoloji yapılandırmacı yaklaşımla tasarlanmış bir öğretim ortamında;       

Sürecin yönlendirilmesi, Destek materyallerinin öğrenenlere sunulması Değerlendirme araçları Öğrenilenlerin paylaşımı Öğrenen grubunun kendi aralarında bilgi alışverişi ve tartışma ortamları Bilginin araştırılması Öğrenenlerin projelerinde sunum, broşür, internet sitesi vb. ürünler ortaya çıkarmaları ve bunları sunmaları

amacıyla kullanılabilir.

Sürecinin Yönlendirilmesi

Öğrencilerin ünite boyunca yapacakları çalışmaların, belli bir senaryo oluşturularak sürecin kurgulandığı, öğrencilere sunulduğu ve sürecin yönlendirildiği alanlardır.

Çalışma yöneticileri, çalışmayı düzenler, çalışmaya rehberlik eder ve dönüt sağlar. Yapılandırmacı

ortamda ise öğrenen, öğretmenle ortak çalışma

yöneticisidir. Wilson (1996:6) (Akt. Erdem, 2003:55 56) Öğrenenler ünite boyunca sürece bu alanlardan dahil olurlar.

Destek Meteryalleri

Öğrencilerin ünite boyunca ihtiyaç duyacakları kaynakların bulundurulduğu sanal kütüphanelerdir.

Ders boyunca kullanılacak bir

Wiki’nin

oluşturulması öğrenenlerin destek meteryallerine istedikleri her anda ulaşmalarını sağlar.

Değerlendirme Araçları

Yapılandırmacı yaklaşıma göre değerlendirme sürece yayıldığından;

Denetim listeleri ve Akran

Geri Bildirimleri

gibi değerlendirme araçları Internet ortamında elektronik olarak oluşturulup öğrenenlerin her an ulaşabilmesi sağlanabilir.

Öğrenilenlerin Paylaşımı

Öğrenenler Bloglarında ya da ders

Blog

’unda ünite ile ilgili öğrendikleri bilgileri paylaşabilir. Bu paylaşımlar bilgiye farklı bakış açılarından yaklaşılmasını sağlar.

Tartışma Ortamları

Sosyal paylaşım ortamlarında yapılacak bilgi paylaşımları öğrenenler arasındaki zaman-mekan sınırlığını ortadan kaldırır. Öğrenenler istediği yerden ve istediği anda birbirleriyle etkileşimde olabilir. Ders amacıyla oluşturulan

Facebook

bu konuya örnek olabilir.

Grupları

Bilginin araştırılması

Arama motorları ve bilgi bankaları öğrencilerin araştırma yapmaları ve bilgiyi edinmeleri için önemli kaynaklardır.

Öğrenme Ürünleri

Projeler sonunda ortaya çıkarılacak ürünler Teknolojiden yararlanılarak oluşturulabilir ve sunulabilir.

PP Sunuları, Broşürler, Posterler, Internet Siteleri, Video Filmler gibi ürünler teknolojiden yararlanılarak ortaya çıkarılabilecek ürünlerden birkaçıdır.

Kaynak: http://c4lpt.co.uk/

Katılımınız için teşekkür ederim.

              

Kaynaklar

*Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. In D. H. Jonassen (Ed.), Educational communications and technology (pp. 170-199). New York: Simon & Schuster Macmillan.

*Yıldırım,A. ve H. Şimşek. (1999), Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, *Alkan, C., D. Deryakulu ve N. Şimşek. Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: 1995.

*Brooks G. and M G. Books. “The Courage ta be Constructivist.” Educational Leadership, Novemher, 1999 18-24.

Brooks 1. G. and M. G. Books. The Case for Constructivist Classrooms, Virginia, ASCD Alexandria, 1 993.

*Erdem, Eda. Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi Hacettepe Üniversitesi SBE Ankara: 2001.

*Jonassen D H., K. L Peck and B G. Wilson. Learning With Technology: A. Constructivisit Perspective New Jersey, Prentice Hall, 1999.

*Marlowe, B and M. L Page. Creating and Sustaining the Constructivist Classrom, USA, Corwin Press 1998.

*Perkins David N “The Many Faces of Constructivısm.” Educational Leadership, Novenber1,1999:6-11 *Selley, Nıck. The Art of Constructivist Teaching in The Primary School, London, David Fulton Publishers, 1999.

*Şahan, Hasan Hüseyin. Sosyal Bilgiler Dersinin Bilimsel Davranışları Kazandırma Yönünden Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesır Üniversitesi SBE Balıkesir. 2000.

*Wilson, Brent G Reflections on Constructivism and lnstructional Design, Denver, Englewood Cliiffs NJ. Educational Technology Publications, 1997.

*Şaşan, H.Hasan. “Yapılandırmacı Öğrenme”, Yaşadıkça Eğitim. 2002. 49-52.

http://c4lpt.co.uk/ , 12.11.2011

http://egitimbilimleri.net/blog/ogretim-yontemleri/yapilandirmacilik-kuraminin-ayrintili-incelemesi/8-egitimbilimleri.html

12.11.2011