Metoda projektu w matematyce Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek Czym jest projekt edukacyjny ? Jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub.

download report

Transcript Metoda projektu w matematyce Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek Czym jest projekt edukacyjny ? Jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub.

Metoda projektu w matematyce

Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek

Czym jest projekt edukacyjny ?

Jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub grupę uczniów zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią wiedzy.

Zadanie to powinno:  nawiązywać do realnych sytuacji,  zrywać z podziałem na treści przedmiotowe,  odwoływać się do zainteresowań ucznia i pozwalać na poszerzenie jego wiadomości,  wykorzystywać w nowych sytuacjach wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie nauczania,  mieć charakter odkrywczy,  wymuszać realizację pełnego procesu badawczego.

Jakie umiejętności rozwija metoda projektu?

 planowanie pracy długoterminowej, wybór optymalnej metody rozwiązania problemu,  podział pracy, współpraca w grupie, dyskusja, współodpowiedzialność za efekty pracy,  korzystanie z różnych źródeł informacji,  przetwarzanie danych,  planowanie i przeprowadzanie eksperymentów,  wykorzystanie metod matematycznych do celów i zadań praktycznych,

Jakie umiejętności rozwija metoda projektu? cd...

 tworzenie modelu matematycznego,  definiowanie, przeprowadzanie klasyfikacji i tworzenie jej kryteriów,  stawianie i testowanie hipotez, poszukiwanie regularności i związków,  wyciąganie wniosków z danych i obserwacji,  stawianie nowych pytań badawczych,  prezentacja wyników.

Co z tego ma matematyk ?

Metoda projektu stawia nie tyle na wiedzę i na opanowanie technik co na :  rozumienie procesów matematycznych,  przeprowadzanie rozumowań,  stawianie i empiryczne badanie hipotez,  definiowanie obiektów i klasyfikowanie ich na tej podstawie,  stosowanie matematyki jako narzędzia do rozwiązywania problemów praktycznych,  kształtowanie rozmaitych strategii rozwiązywania problemów.

Jak przygotować się do pracy metodą projektu ?

 właściwy wybór tematu  wybór formy realizacji projektu  planowanie przebiegu projektu  opracowanie instrukcji  zapewnienie pomocy nauczycieli innych przedmiotów  ustalenie zasad pracy w grupie i kryteriów oceny projektu

Etapy realizacji projektu matematycznego.

 Zrozumienie zadania  Dyskusja nad sposobem wykonywania kolejnych etapów pracy  Podział zadań pomiędzy poszczególnych członków grupy  Wskazanie literatury i innych źródeł wiedzy potrzebnych do realizacji projektu  Przygotowanie dla danej osoby lub grupy osób materiału umożliwiającego rozpoczęcie pracy

Etapy realizacji projektu matematycznego cd. . .

 Wyznaczenie osób do współpracy i konsultacji w określonych sprawach  Wyznaczenie terminu realizacji kolejnych etapów prac  Wykonanie pracy  Prezentacja wykonanego zadania  Ocena projektu  Ocena pracy i działań poszczególnych członków grupy

Różne metody pracy metodą projektu.

 Projekt po raz pierwszy.

- nauczyciel wybiera temat arbitralnie i realizuje go z całą klasą - proponowany temat jest obszerny i w naturalny sposób podzielony na drobniejsze odrębne zagadnienia - każda kilkuosobowa grupa uczniów realizuje jeden wątek projektu - wspólne omówienie wyników i prezentacja projektu - konsultacje (np. jedna lekcja na dwa tygodnie)

Różne metody pracy metodą projektu

 Kiedy już wiemy o co w tym chodzi...

- można podzielić klasę na kilka większych grup i w każdej realizować inny projekt - przygotowanie propozycji kilku tematów i pozwolenie uczniom na swobodny wybór jednego z nich - realizacja projektu przez grupę (np. co miesiąc) - organizacja pracy uczniów w grupie (karta projektu, teczka projektu) - wprowadzenie zasady trzech spotkań roboczych

Różne metody pracy metodą projektu

 A dla starych wyjadaczy...

- wprowadzenie projektu indywidualnego ( np. w formie prac semestralnych) - temat projektu powinien umożliwiać wykorzystanie i pogłębienie zainteresowań poszczególnych osób - włączenie nauczycieli innych przedmiotów (ustalenie jednej godziny konsultacji w tygodniu)

Elementy instrukcji do projektu

 Temat projektu i jego cele .

 Zadania, które mają doprowadzić do realizacji celów  Źródła, w których należy szukać potrzebnych informacji  Termin prezentacji oraz poprzedzających ją konsultacji z nauczycielem  Możliwe sposoby prezentacji projektu i jej czas  Kryteria oceny projektu

Formy prezentacji projektu

 Wystawa prac wykonanych przez uczniów (np. albumy, plakaty, schematy, rysunki) z komentarzem.

 Inscenizacja.

 Wykład.

 Odczytanie pracy pisemnej.

 Pokaz multimedialny, filmu video.

 Przedstawienie modelu  Różnego rodzaju gry i zabawy angażujące innych uczniów.

Ocena pracy w grupie

 Każdy uczeń powinien być oceniony indywidualnie  sposób ilościowej oceny pracy członków grupy to przyjęcie następującej zasady: - 50% oceny końcowej to ocena nauczyciela - 30% oceny końcowej to średnia ocen wystawio nych przez członków grupy (w sposób tajny) - 20% oceny końcowej to ocena wystawiona przez samego ucznia

Nowy styl oceniania

 mniej precyzyjny i bardziej subiektywny styl oceniania  kryteria oceny są dość ogólne  kryteria oceny musza być znane i akceptowane przez uczniów przed przystąpieniem do realizacji zadania

Główne czynniki w ocenie projektu

 zrozumienie problemu badawczego  skorzystanie z wielorakich źródeł informacji  zastosowanie odpowiednich narzędzi matematycznych  stopień rozwinięcia i wyczerpania tematu  sposób i forma prezentacji wyników  organizacja pracy w grupie

Przy ocenie realizacji projektu sprawdzamy czy uczeń:

 Zdobył potrzebne informacje  przetworzył je i nadał im nową, czytelna formę  użył właściwej wiedzy matematycznej i otrzymał poprawne wyniki

Przy ocenie prezentacji wyników uwzględniamy:

 wybór właściwej metody prezentacji (np. raport, plakat, pokaz)  jasne przekazanie wyników pracy (właściwe rozłożenie akcentów)  poprawność i precyzja języka  przejrzystość i estetyka pracy  dbałość o zainteresowanie innych uczniów

Przy ocenie organizacji pracy w grupie uwzględniamy:

 zaangażowanie wszystkich członków grupy  racjonalny podział pracy  sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów  spójność pracy  samoocenę uczniów i ocenę wewnątrz grupy

Praktyczne wskazówki dla uczniów.

 Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj dokładnie instrukcję, zapisuj własne pomysły związane z tematem projektu.

 Nie musisz robić wszystkiego, co znalazło się w instrukcji. Możesz ją modyfikować i poszerzać.

 Zaplanuj prace nad projektem. Rozsądnie podziel się pracą z kolegami.

 Zapoznaj się uważnie z kryteriami oceny projektu.

 Pomyśl, jakie informacje będą Ci potrzebne, jak i gdzie możesz je zdobyć.

Praktyczne wskazówki cd...

 Załóż teczkę w której będziesz prowadził zebrane materiały.

 Zgromadź potrzebną literaturę.  Wyjaśnij pojęcia, których nie rozumiesz.

 Pamiętaj, że wszystkie informacje trzeba opracować tak, aby były czytelne i zrozumiałe.

 Na podstawie zebranych danych spróbuj wysnuć rozsądne i dobrze umotywowane wnioski.

 Prowadź staranną dokumentację swojej pracy.

„Porozmawiajmy o pieniądzach.” Lokaty - kredyty

Zagadnienia

 Lokaty  Oszczędzanie systematyczne  Kredyty krótkoterminowe ( konsumpcyjne)  Kredyty długoterminowe ( hipoteczne )  „0% czyli ile kosztuje nic”

Cele projektu:

1. Rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania banków i funduszy emerytalnych.

2. Zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych z operacjami bankowymi - z kredytami i lokatami.

3. Przygotowanie do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowanie informacji pochodzących z różnych źródeł.

4. Zdobycie umiejętności przekazu i odbioru treści komunikatów medialnych.

5. Przekonanie uczniów o potrzebie ciągłego uczenia się.

6. Kształcenie u uczniów umiejętności: - współdziałania w zespole, - wyrażanie własnych opinii, - poszukiwania sojuszników dla wsparcia realizacji działań, - planowania działań, - zapisywania i prezentowania zebranych materiałów, - przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych.

Formy realizacji.

 W projekcie biorą udział uczniowie kl. II LO.

 Klasa została podzielona na pięć zespołów 6-osobowych.

 Każdy z nich pracuje nad innym zagadnieniem i stara się zainteresować nim uczestników prezentacji.

Harmonogram realizacji projektu

 Czas trwania projektu - dwa miesiące.

 Plan realizacji poszczególnych etapów projektu.

- wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z projektem (instrukcja do projektu, zasady prezentacji i oceniania, - opracowanie klasowego planu pracy związanego z projektem (ustalenie zasad udziału poszczególnych osób w realizacji zadań, przydział obowiązków itp.) - poszukiwanie informacji i korzystanie z ich zasobów, - wybór sposobu prezentacji komputerowej, - praca związana z przygotowaniem prezentacji, - prezentacja wyników prac poszczególnych grup, - ocena pracy uczniów w realizacji projektu,

Regulamin prezentacji wykonanego projektu.

    Prezentacja przybiera formę - prezentacji komputerowej.

Każdy zespół ma 10-15 minut na prezentację zebranych i opracowanych materiałów.

Oprócz prezentacji każda grupa powinna opowiedzieć o sposobie pracy nad projektem (podział zadań w grupie, źródła informacji, współdziałanie, samoocena itp.).

Prezentacja nastąpi w ustalonym terminie na spotkaniu, w którym wezmą udział: - grupy oraz nauczyciel matematyki, - dyrektor szkoły, - przedstawiciel samorządu szkolnego, - zaproszeni goście.

Zasady i formy oceniania wykonania projektu.

1. Ocenianie bieżące podczas konsultacji z nauczycielem: - omawianie osiągniętych efektów, - ukierunkowanie do dalszej pracy, - samoocena pracy przez poszczególnych uczniów, - ocena współpracy w grupie przez jego członków i nauczyciela 2. Ocena realizacji projektu podczas prezentacji.

- Ocena składa się z dwóch elementów: * oceny komisji, w skład, której wchodzą nauczyciel uczący, dyrektor szkoły i osoby zaproszone, * oceny innych grup (indywidualnie każdy uczeń i ustalenie oceny grupowej - Wystawienie oceny polega na wypełnieniu „Karty oceny”

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Życzę sukcesów w realizacji projektu.