Imię i nazwisko nauczyciela udzielającego konsultacji oraz

download report

Transcript Imię i nazwisko nauczyciela udzielającego konsultacji oraz

Slide 1

Projekt edukacyjnyzespołowe, planowe działanie
uczniów, mające na celu rozwiązanie
konkretnego problemu, z
zastosowaniem różnorodnych metod.


Slide 2

Metoda projektów kształtuje różne umiejętności takie jak:
• umiejętność pracy w zespole;
• formułowanie problemów, celów (projektów);
• planowanie i organizacja własnej pracy;
• korzystanie z różnych źródeł informacji;
• krytyczna analiza informacji;
• przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych;
• formułowanie i wyrażanie swoich opinii;
• podejmowanie decyzji grupowych;
• rozwiązywanie konfliktów;
• samoocena swojej pracy;
a także:
• rozwija twórcze myślenie;
• rozwija samodzielność, samorządność i umiejętność współpracy;
• uwzględnia indywidualne potrzeby
• integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną i inne


Slide 3

Projekt edukacyjny obejmuje następujące
działania, które ma realizować zespół uczniów
pod opieką nauczyciela
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i
zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów.


Slide 4

Cechy dobrego projektu:
• ma cele jasno określone i możliwe do osiągnięcia,
• daje możliwość dowiedzenia się i nauczenia czegoś nowego
oraz użytecznego, często w wymiarze interdyscyplinarnym
łączącym zagadnienia z różnych dziedzin,
• jest dobrze rozplanowany w czasie – ustalone są terminy
realizacji poszczególnych etapów i całości projektu,
• zadania są jasno rozdzielone pomiędzy uczniów zgodnie z ich
zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami,
• uczniowie pracują samodzielnie, korzystając tylko z
konsultacji nauczyciela,
• uczniowie znają kryteria oceny, w miarę możliwości
uczestniczą w ich ustalaniu,
• rezultaty pracy są prezentowane publicznie (na forum klasy,
szkoły lub społeczności lokalnej).


Slide 5

Zapisy rozporządzenia w sprawie oceniania nakładają na
gimnazja obowiązek stworzenia uczniom warunków do
wykonania projektów edukacyjnych, w szczególności:
a) uwzględnienia w kryteriach oceny zachowania ucznia,
zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym, udziału
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;
b) określenia przez dyrektora szkoły w porozumieniu z
radą pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji
projektu edukacyjnego;
c) poinformowania przez wychowawcę uczniów i ich
rodziców – na początku roku szkolnego, w którym
uczniowie będą realizować projekt edukacyjny – o
warunkach jego realizacji (w roku szk. 2010/11 – do 30
listopada 2010).


Slide 6

Nauczyciele (opiekunowie projektów):
1) wprowadzają uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę
projektu,
2) stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjnie
wartościowe problemy lub proponują uczniom
rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania
zadania,
3) towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad
projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów
rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu
działań i organizowaniu pracy zespołowej,
4) na bieżąco oceniają pracę zespołu, dają mu informację
zwrotną, wskazują, co można by zrobić inaczej lub
lepiej, i w jaki sposób.


Slide 7

I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu

Temat projektu
Zespół uczniowski

1. imię i nazwisko ucznia
2. imię i nazwisko ucznia
3. imię i nazwisko ucznia

podpisy uczniów

Nauczyciel opiekun

imię i nazwisko nauczyciela

podpis nauczyciela

Problem

Problem,
którego
rozwiązaniem zajmuje się
zespół uczniów np.: „Jak
światło wpływa na rozwój
roślin?” lub „Jak sprawić, aby
nasza miejscowość była
czystsza?”

(zobowiązanie do realizacji
projektu)


Slide 8

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/lub „Co chcemy osiągnąć?”
Główne zadania

Działania
1. Działania
pozwalające
zrealizować projekt
lub zadanie
2. Działania
pozwalające
zrealizować projekt
lub zadanie
3. Działania
pozwalające
zrealizować projekt
lub zadanie

Uczniowie
odpowiedzialni

Terminy realizacji

Informacja o
wykonaniu

Imiona i nazwiska
uczniów

Informacje
Termin rozpoczęcia podsumowujące
i zakończenia
wykonanie
działania i zadania

Imiona i nazwiska
uczniów

Informacje
Termin rozpoczęcia podsumowujące
i zakończenia
wykonanie
działania i zadania

Imiona i nazwiska
uczniów

Informacje
Termin rozpoczęcia podsumowujące
i zakończenia
wykonanie
działania i zadania


Slide 9

III. Konsultacje z nauczycielem
Terminy

Kiedy sie odbyła ?

Temat

Uczestnicy
konsultacji

Podpis nauczyciela

Czego dotyczyła
konsultacja?

Imię i nazwisko
nauczyciela
udzielającego
konsultacji oraz
biorących w niej
udział uczniów.

Podpis nauczyciela
udzielającego
konsultacji


Slide 10

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

Termin prezentacji

Kiedy odbyła się prezentacja?

Miejsce prezentacji

Np.
szkoła,
strona
internetowa
ogólnopolskiego programu, w którym
uczniowie wzięli udział

Forma prezentacji

Np. prezentacja komputerowa, plakaty i
krótkie ich ustne omówienie

Udział członków zespołu

Np. wskazanie, którzy uczniowie i w
jaki sposób wzięli czynny udział w
prezentacji

Odbiorcy

Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice,
przedstawiciele samorządu, uczniowie
innej szkoły


Slide 11

Dekalog nauczyciela pracującego metodą projektów
• Wspieraj a nie wyręczaj swoich uczniów.
• Pozwól uczniom poczuć się „właścicielami” wykonywanego projektu.
• Pobudzaj ich do rozwijania swoich zainteresowań.
• Zachęcaj do twórczego rozwiązywania problemów.
• Zachęcaj do korzystania z różnych źródeł informacji.
• Stwarzaj możliwości do dyskusji i negocjowania proponowanych rozwiązań
• Zachęcaj do analizy popełnionych błędów i wyciągania z nich wniosków
na przyszłość.
• Pamiętaj, że efekt pracy uczniów nie musi być całkowicie zbieżny z Twoim
początkowym wyobrażeniem o nim.
• Pomagaj uczniom rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty w grupie
• Współpracuj z innymi nauczycielami, gdyż każdy projekt, nawet
przedmiotowy, ma pewien wymiar interdyscyplinarny.


Slide 12

Kluczem do sukcesu w metodzie projektów
jest przekonanie uczniów, żeby przejęli
odpowiedzialność za określone w projekcie
zadania.