Oppdatert program - Norsk Fengsels

Download Report

Transcript Oppdatert program - Norsk Fengsels

ELS- OG F
NGS
N
F
F
FORBUND
MSORGS
RIO
NORSK FE
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004Kriminalpolitisk
2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013
konferanse
søkelys på kriminalpolitikk og kvinner under straffegjennomføring
1994Med
1995
1997
Sundvolden 1996
14. - 15. mars
2013 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Program til jubileumskonferansen 2013
1994 11:00-11:15
1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Åpning v/ nestleder i LO, Tor Arne Solbakken
2004 2005
2006
2007Grete2008
11:15-12:15
Justisminister
Faremo 2009 2010 2011 2012 2013
Pause1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1994 12:15-12:30
1995 1996
12:30-12:45 Kriminalomsorgens nyutnevnte kriminalomsorgsdirektør, Marianne Vollan
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12:45-13:15
Kriminalpolitiske utviklingstrekk 1993-2013 v/tidligere
Høyesterettsdommer
Ketil Lund.
1994 1995 1996
1997
1998 1999
2000 2001 2002 2003
13:15-14:15
Lunsj
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
14:15-15:00
Morgendagens kriminalitet - tanker om trender og utviklingstrekk
v/ Riksadvokat
Tor-Aksel
Busch 2001 2002 2003
1994 1995 1996
1997 1998
1999
2000
15:00-15:30
Kaffe og Jubileumskake - innsjekk
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kriminalpolitisk debatt med fokus på kriminalomsorgen!
1994 15:30-1630
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002 2003
Politisk
debatt med1998
Tove Lise Torvet,
Ap, Anders
Werp,
H, Åse Michaelsen, FrP, Mari Lund Arnem, Oslo SV og Odd Einar Dørum, V
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16:30-16:45
Pause
1994 16:45-17:15
1995 1996
1997
1999
2000Knut
2001
2002
2003
Politisk
sofadialog 1998
med to tidligere
justisministere,
Storberget
og
Odd Einar Dørum
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19:00
Felles mingling og velkomst drink.
Festmiddag
1994 19:30
1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ELS- OG F
NGS
N
F
F
FORBUND
MSORGS
RIO
NORSK FE
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004Kriminalpolitisk
2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013
konferanse
søkelys på kriminalpolitikk og kvinner under straffegjennomføring
1994Med
1995
1997
Sundvolden 1996
14. - 15. mars
2013 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dag 2: Fokus på likestilling i kriminalomsorgen
1994 09:00-09:45
1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Kvinnelige innsatte og psykisk helse
v/Dosent i pedagogikk Marie-Lisbet Amundsen Høgskolen i Vestfold
2004 2005
2006
2008
2009
2011
2012
Amundsen2007
vil presentere
studier
som viser2010
hvordan kvinnelige
innsatte
i 2013
norske fengsler opplever egen psykisk helse.
Psykisk
helse omfatter
her forhold
knyttet2000
til utdanning,
depresjon,2002 2003
1994 1995 1996
1997
1998
1999
2001
angst, overgreps-, rus- og selvmordsproblematikk.
Hun vil også presentere funn som viser kjønnsforskjeller blant innsatte i
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
forhold til opplevelse av egen psykisk helse.
1994 09:45-10:00
1995 1996
Pause1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
10:00-11:15 2006
Sofadialog2007
med fokus
på likestilling
mellom2010
kvinnelige og
mannlige2012 2013
2004 2005
2008
2009
2011
innsatte/domfelte i kriminalomsorgen
Marianne Vollan, Ekspedisjonssjef/kriminalomsorgsdirektør
1994 1995 1996
1997
1999 2000 2001 2002 2003
Bredtvedt
fengsel 1998
v/ Hilde Lundeby,fengselsleder
Aurora stiftelsen v/ Åshild Austegard, prosjekt
Friomsorgen,
Rogaland
Hanne 2009
Lise Prøys,førstekonsulent
2004 2005
2006
2007
2008
2010 2011 2012 2013
Tove Lise Torvet, Stortingsrepresentant
Marie-Lisbet Amundsen Høgskolen i Vestfold
1994 1995 1996
1997
1999
2000 2001 2002 2003
Sofadialogen
ledes1998
av Per Henrik
Stenstrøm.
11:15-11:45
Pause og utsjekk
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
«Ja, visst er det en forskjell på kvinner og menn» 1994 11:45-13:30
1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
v/klinikkdirektør ved Bergensklinikkene, Kari Lossius
2004 2005
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13:30-13:45 2006
Pause
Avslutning
ved forbundsleder
i NFF, Geir Bjørkli
1994 Kl.13:45
1995 1996
1997
1998 1999
2000 2001 2002 2003
Kl.14:00
Lunch og hjemreise
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kl.14:30
Bussen returnerer til Gardermoen
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013