Andreas Skulberg

Download Report

Transcript Andreas Skulberg

Har programvirksomheten
en framtid?
JA!!!
Programmer - utvikling
Programmer, akkreditert i rødt
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Deltakere - utvikling
Deltakere, akkreditert i rødt
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
• Kriminalomsorgen skal bygge sin tiltakskjede
på oppdatert og forskningsbasert kunnskap
om hva som bidrar til å motvirke ny
kriminalitet.
• Erfaringer fra de ulike tiltakene skal
anvendes til fortsatt kunnskapsbygging og
teoriutvikling.
• Dette krever dokumentasjon, forskning og
evaluering.
Fagstrategien:
”Den domfelte skal, når dommen er
sonet, være bedre skodd for et liv uten
kriminalitet.
Alt vi gjør, skal måles opp mot dette”.
Hva sa Leonardo da Vinci?
Life is pretty simple:
You do some stuff.
Most fails. Some works.
You do more of what works.
NOTHING
WORKS!
•  Forskning viser at det faktisk er noen
programmer eller tiltak som kan virke for
noen under noen forhold
men…
WHAT WORKS
… og hvordan
Hva sier Stortingsmeldingsmannen ?
Sikkerhet!!
Rehabilitering!!
Litt historikk
Fra begynnelsen av nittitallet
Sterkt basert på What Works-tilnærmingen
Formell status
Rundskriv
KSF 3/2002
Retningslinjer for programvirksomheten
i kriminalomsorgen
”Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen
som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte
i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte
samtaler ”
•  en del av aktivitetene i fengselet
•  en del av samfunnsstraff
•  en del av innhold i prøveløslatelse
•  en del av innhold i elektronisk kontroll
2004:
Strategi for faglig virksomhet
Programdefinisjon
”Et kriminalitetsforebyggende program skal
bygge på en klar teoretisk modell med dokumentert effekt
ha definerte og spesifikke mål
rette seg mot bestemte målgrupper
være multimodal, dvs. inneholde flere temaer som gjensidig
påvirker hverandre, og som samlet gir en økt forebyggende effekt.
Eksempler på slike temaer kan være selvhevdelse, økt kunnskap,
mestring, misbruk, sosial kompetanse, sinnekontroll, empati,
kommunikasjonsferdigheter og kognitive forstyrrelser.
lære domfelte ferdigheter som skal til for å mestre et liv
uten kriminalitet.”
2006:
Akkrediteringsordning
Rådgivningspanel med
seks eksterne medlemmer:
forskere med bakgrunn i
psykologi og sosiologi
Kognitiv atferdsteori
Sosial læringsteori
Motiverende samtale
Åtte kriterier:
1.  En tydelig endringsmodell
2.  Begrunnet deltagerutvalg
3.  Sikte mot et flertall av
dynamiske risikofaktorer
4.  Effektive metoder
5.  Ferdighetsorientert
6.  Pedagogiske aspekter
7.  Programintegritet og
kvalitetssikring
8.  Regelmessig evaluering
Status per i dag
8 akkreditert:
•  Motivator
•  ROS
•  Pappa i fengsel
•  Sinnemestring (Brøset)
•  VINN
•  En-til-en
•  NSAP
2013
•  Brotts-brytet
Innhold i soningen – hva nå?
•  Quickfix finnes ikke!!!
Hvilke metoder virker best for
hvilke typer av lovbrytere, på
hvilke betingelser og under
hvilke omstendigheter?
Livet under straffegjennomføring
n 
n 
n 
n 
et helhetlig og sammenhengende læringsmiljø
problemløsing og mestring er viktig
programmer, kartlegging (BRIK), miljøarbeid,
kontaktbetjentarbeid, arbeidsdrift, undervisning,
helsetjenester, kultur og livssynstjenester med
mye, mye mer må styrke og supplere hverandre!
planlegge løslatelse fra første dag tilbakeføringsgarantien
Tilbakeføringsgarantien
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Et sted å bo
Inntekt
Utdanning
Arbeid
Helsetjenester
Rusbehandling
Gjeldsrådgivning
ID-papirer
Hele regjeringen!
Hvorfor så få programmer/så få deltakere?
Få innsatte, korte straffer, stor spredning
à Vanskelig å finne de riktige kandidatene
Hvorfor så få programmer/så få deltakere?
Kriminalomsorgens budsjettmodell
Ulike prioriteringer på regionsnivå
Look to region sør…..
KRIMINALOMSORGEN
REGION SØR
PLAN FOR UTVIKLING AV
PROGRAMVIRKSOMHETEN
2011-2013
Tiltak og ikke program: ATV-samtalegrupper
Mye brukt
Mange dedikerte programledere
Politisk støtte
Kategorisk avvist for akkreditering
Hvordan opprettholde et kvalitetssikret tilbud?
Positive bivirkninger av
programsatsingen…
n 
n 
n 
n 
n 
Har økt kompetanse og faglighet hos de som har
tatt utdanning som instruktører
Har bidratt til å endre oppfatningen/bildet av
fengselsbetjenten
Har bidratt til økt optimisme om endring/liv
uten kriminalitet
Har stimulert forskning og evaluering rundt
kriminalomsorgsfaget
Har hatt en positiv virkning på arbeidsmiljø
Vi må ha flere og flere tanker i
hodet på en gang…
n 
Vi må bygge stein på stein og ikke hoppe fra det
ene til det andre…
Konfliktløsningskompetanse
”Regjeringen vil styrke innsatsen for å løse
konflikter tidlig, ha økt bruk av rettsmekling og
styrke Konfliktrådene.”
Kompetanse på
meglingsprosesser
Teori om det å slutte med kriminalitet
(Desistance theory)
-  er en prosess som bygger på å bruke
den enkeltes styrke og kompetanse
-  å vokse ut av det
-  å utvikle sosial kapital
-  å skape «alternative fortellinger» om
seg selv
Fremtidens kriminalomsorgsarbeider
n 
n 
n 
En kompleks og mangfoldig straffegjennomføring
trenger både en bred, faglig plattform og
spisskompetanse
Ansatte med ulik kompetanse utfyller hverandre og
gjør sluttresultatet bedre. Betinger kunnskap om
hverandre og gode samarbeidsevner
Målsetning om et tverrfaglig kriminalomsorgsarbeid
gjennom hele straffegjennomføringen gir flere
arbeidsmuligheter for den enkelte medarbeider
Visdom og ikke bare kunnskap…
Kvalitet i kriminalomsorgen skal ikke
måles bare ut fra effekten av tiltak for å
forebygge videre kriminell atferd.
Det er et selvstendig mål å gjøre livet
under frihetsberøvelsen verd å leve.
Har programvirksomheten en framtid?
JA, vi må:
• øke antallet domfelte som får tilbud
• øke kvaliteten
• se programmene som en del av
helheten