การประเมินความเสี่ยง

download report

Transcript การประเมินความเสี่ยง

L/O/G/O
230-334 Safety in Chemical Operations
1
การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Risk Assessment)
2
www.themegallery.com
ทาไมถึงต้ องจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยง
เพราะ....เป็ นหนึ่งหน้าทีห
่ นึ่งของ จป.
วิชาชีพ
เพราะ....ใช้ประกอบการขอรับใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุ ญาต
ขยายโรงงาน
3
www.themegallery.com
เทคนิคในการประเมินความเสี่ยง
4
www.themegallery.com
มีเครือ
่ งมือ ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมกับงาน
1.การจัดตัง้ คณะทางาน
2.การรวบรวมเอกสารและขอมู
่ วของ
้ ลทีเ่ กีย
้
3.การจัดทาบัญชีรายการสิ่ งทีเ่ ป็ นความเสี่ ยง
และอันตราย
้ น
ั ตรายและการประเมินความเสี่ ยง
4.การบงชี
่ อ
5.การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ ยง
6.การสรุปผลการวิเคราะหความเสี
่ ยง
์
www.themegallery.com
5
ชีบ้ ่ งความเป็ นอันตรายและความเสี่ยง
Identify all Hazards
& Loss Exposures
Evaluate the Risk
ประเมินความเสี่ยง
Develop Controls
กาหนดวิธีควบคุม
Implement
Controls
ทบทวน
นาไปปฏิบัติ
Review
6
www.themegallery.com
1.Check List
 เป็ นวิธก
ี ารบงชี
้ น
ั ตราย โดย
่ อ
การนาแบบตรวจไปใช้ในการ
ตรวจสอบเพือ
่ คนหาอั
นตราย
้
 แบบตรวจประกอบดวยหั
วขอ
้
้
คาถามทีเ่ กีย
่ วของกั
บการ
้
ดาเนินงานตางๆ
่
 นาผลการตรวจมาทาการชีบ
้ ง่
www.themegallery.com
7
ตัวอยาง
Check List
่
ระบบป้องกันอัคค
ข้ อ
ผลการ
ตรวจสอบ
คาถาม
บันทึกผล
ที่สาคัญ
Yes No N/A
1
มีการติดตัง้ สัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ไว้ ทุกชัน้ หรื อไม่
P
2
มีการติดตัง้ ไฟฉุกเฉินไว้ ทุกชัน้ หรื อไม่
P
3
มีต้ หู ัวฉีดนา้ ดับเพลิง มีสายฉีดนา้
ดับเพลิง 1 นิว้ ข้ อต่ อสวมเร็ว 21/2 นิว้
ทุกระยะ 64 เมตร สายฉีดนา้ ยาวไม่ เกิน
30 เมตร สามารถดับไฟได้ ทุกชัน้ หรื อไม่
P
จานวนชุด
ติดตัง้ ไม่
ครอบคลุม
พืน้ ที่
8
www.themegallery.com
ตัวอยาง
Check List
่
ข้ อ
คาถาม
ระบบป้องกันอัคค
ผลการ
ตรวจสอบ
บันทึกผล
ที่สาคัญ
Yes No N/A
4
มีนา้ สารองที่สามารถส่ งจ่ ายนา้ ได้ ไม่
น้ อย 30 นาที หรื อไม่
P
5
มีหัวรั บนา้ ดับเพลิง 21/2 นิว้ ที่นอก
อาคาร และทุกท่ อยืน หรื อไม่
P
6
มีป้าย ”หัวรั บนา้ ดับเพลิง” หรื อไม่
P
9
www.themegallery.com
ตัวอยาง
Check List
่
ข้อ
ระบบป้องกันอัคค
คาถาม
ผลการ
บันทึก
ตรวจสอบ
ผลที่
Ye No N/ สาคัญ
s
A
7 มีระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ
P
ไมมี
่
เช่น Sprinkler หรือไม่
8 เครือ
่ งดับเพลิงแบบมือ
P
ถือทุกเครือ
่ งมี
เครือ
่ งหมายหรือ
10
www.themegallery.com
ผลการการศึ กษา วิเคราะห ์ และทบทวนการ
ดาเนินงานในโรงงานเพือ
่ การชีบ
้ งอั
่ นตรายและ
ประเมินความเสี่ ยงดวยวิ
ธ ี Checklist Analysis
้
1. ผลจากการทา
จานวนตูสายฉี
ดน้าดับเพลิง
้
Checklist
มพืน
้ ที่
่
2. อันตรายหรือผลที่ ติดตัง้ ไมครอบคลุ
เกิดขึองกั
น
้ ตามมา
3. มาตรการป
น /
้
ควบคุมอันตราย
4. ข้อเสนอแนะ
5. ผลการตรวจสอบ
ความ
www.themegallery.com
โอกาส
รุ
น
ผลลัพธ
ระดับความ
เสี่
11
ผลการการศึ กษา วิเคราะห ์ และทบทวนการ
ดาเนินงานในโรงงานเพือ
่ การชีบ
้ งอั
่ นตรายและ
ประเมินความเสี่ ยงดวยวิ
ธ ี Checklist Analysis
้
1. ผลจากการทา
Checklist
จานวนตูสายฉี
ดน้าดับเพลิง ติดตัง้
้
ไมครอบคลุ
มพืน
้ ที่
่
ไมมี
่ ระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ
12
www.themegallery.com
ผลการการศึ กษา วิเคราะห ์ และทบทวนการ
ดาเนินงานในโรงงานเพือ
่ การชีบ
้ งอั
่ นตรายและ
ประเมินความเสี่ ยงดวยวิ
ธ ี Checklist Analysis
้
2. อันตรายหรือผลทีเ่ กิดขึน
้
ตามมา
ไมสามารถระงั
บเหตุในกรณีเกิด
่
เพลิงไหมได
้ ทั
้ น
อาจทาให้เกิดเพลิงไหมลุ
้ กลามใหญโต
่
ไดถ
้ ้าไมมี
่ คนมาพบเห็ น
13
www.themegallery.com
ผลการการศึ กษา วิเคราะห ์ และทบทวนการ
ดาเนินงานในโรงงานเพือ
่ การชีบ
้ งอั
่ นตรายและ
ประเมินความเสี่ ยงดวยวิ
ธ ี Checklist Analysis
้
3. มาตรการป้องกัน /
ควบคุมอันตราย
ยังไมมี
่
4. ขอเสนอแนะ
้
www.themegallery.com
ติดตัง้ ตูสายฉี
ดน้าดับเพลิง
้
ครอบคลุม
ติดตัง้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ
เพิม
่ เติม
14
ผลการการศึ กษา วิเคราะห ์ และทบทวนการ
ดาเนินงานในโรงงานเพือ
่ การชีบ
้ งอั
่ นตรายและ
ประเมินความเสี่ ยงดวยวิ
ธ ี Checklist Analysis
้
5. ผลการตรวจสอบ
ความ
โอกาส
1
1
www.themegallery.com
4
4
รุ
น
แ
ร
ง
ผลลัพธ ์
4
4
ระดับความ
เสี่ ย
ง
ยอมรับได้
ยอมรับได
15
2.What-If Analysis
 เป็ นการศึ กษา วิเคราะห ์ ทบทวน
เพือ
่ ชีบ
้ งอั
่ นตรายโดยการตัง้ คาถาม
 “อะไรจะเกิดขึน
้ ....ถ้า....”
 เพือ
่ หาคาตอบเพือ
่ ชีบ
้ งอั
่ นตรายพรอม
้
ทัง้ ให้ขอเสนอแนะในการป
้
้ องกัน
 มักจะใช้ระหวางการออกแบบระบบ
่
หรือแมแต
นระบบแลวเพื
อ
่
้ การเดิ
่
้
ป้องกันการเกิดเหตุทรี่ น
ุ แรง
16
www.themegallery.com
ตัวอยาง
คาถามการใช้ What - If Analysis
่
1.จะเกิดอะไรขึน
้ ถ้าพนักงานไมสวมใส
นสะเ
่
่ แวนตากั
่
2.จะเกิดอะไรขึน
้ ถ้ามีสารไวไฟอยูใกล
ๆบริ
เวณทีเ่ จียร
่
้
3.จะเกิดอะไรขึน
้ ถ้าไมมี
่ การปิ ดบังสะเก็ดเจียร
4.จะเกิดอะไรขึน
้ ถ้าจับหินเจียรมือไมแ
่
17
www.themegallery.com
3.Hazard and Operability
Studied (HAZOP)
เป็ นการศึ กษา วิเคราะห ์ ทบทวน เพือ
่ ชี้
บงอั
ญหาแลวประเมิ
น
่ นตรายและคนหาปั
้
้
ระดับอันตรายหรือปัญหาของระบบตางๆที
่
่
อาจเกิดจากการออกแบบไมสมบู
รณหรื
่
์ อไม่
ตัง้ ใจ
 ดวยการตั
ง้ คาถามสมมติสถานการณของการ
้
์
ผลิตในภาวะตางๆที
อ
่ าจเกิดขึน
้ โดยการใช้
่
HAZOP GUIDE WORDS
 เป็ นวิธก
ี ารชีบ
้ งอั
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพสูง
่ นตรายทีม

www.themegallery.com
18
การประเมินผลทางสถิตข
ิ อง
อุบต
ั เิ หตุ
(Accident: Statistical
Evaluation)
19
www.themegallery.com
การประเมินผลทางสถิตข
ิ องอุบต
ั เิ หตุ
 ก า ร เ กิ ด อุ บั ต ิ เ ห ตุ ใ น โ ร ง ง า น ทุ ก ค รั้ ง
นอกจากจะต้ องบัน ทึก และรายงานแล้ ว
ยังต้องมีการสอบสวนวิเคราะหหาสาเหตุ
์
ข อ ง อุ บั ต ิ เ ห ตุ ด้ ว ย
เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ แ ก้ ไ ข
ป้องกันมิให้เหตุการณเช
้ อีก
์ ่ นนั้นเกิดขึน
20
www.themegallery.com
การประเมินผลทางสถิตข
ิ องอุบต
ั เิ หตุ
 นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ การป้ องกัน อุ บ ัต ิ เ หตุ ม ี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน
้ โรงงานจะต้องมีการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล ทางอุ บ ัต ิเ หตุ ใ นรู ป ของสถิต ิ
พร้อมการวิเคราะหประเมิ
นผล
์
 เพื่ อ ให้ รู้ ว่ าเกิ ด อุ บ ัต ิ เ หตุ ม ากน้ อยเพี ย งใด
และอุ บ ต
ั เิ หตุ น้ัน ร้ ายแรงขนาดไหน เพื่อ จะ
ไ ด้ ก า ห น ด น โ ย บ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม
ปลอดภัยไดถูกตองเหมาะสม ตอไป ทัง้ ยั้ง
www.themegallery.com
21
วัตถุประสงคและประโยชน
ของการจั
ดทาสถิตอ
ิ ุบต
ั
์
์
1. เพือ
่ ทราบจานวนการเกิดอุบต
ั เิ หตุและความ
สูญเสี ยทีเ่ กิดขึน
้ ในแตละปี
รวมทัง้ รายละเอียด
่
ตาง
ๆ เช่น ลักษณะการประสบอันตราย
่
สาเหตุการเกิดอุบต
ั เิ หตุ ส่วนของรางกายที
่
่
ประสบอันตราย ฯลฯ ข้อมูลเหลานี
่ ้จะเป็ น
ประโยชนอย
และ
์ างมากในการวางแผน
่
เตรียมการหาวิธป
ี ้ องกันอุบต
ั เิ หตุใน
www.themegallery.com
22
วัตถุประสงคและประโยชน
ของการจั
ดทาสถิตอ
ิ ุบต
ั
์
์
2. เพือ
่ นทราบถึงอัตราความร้ายแรงและ
ความถี่ข องการประสบอัน ตรายตาม
แ น ว ส า ก ล ซึ่ ง ส า ม า ร ถ น า ไ ป
เปรียบเทียบข้อมูลระหวางโรงงานต
อ
่
่
โรงงาน หน่วยงานตอหน
่
่ วยงานทัง้
ภายในและภายนอกประเทศได้
23
www.themegallery.com
วัตถุประสงคและประโยชน
ของการจั
ดทาสถิตอ
ิ ุบต
ั
์
์
3. เพื่อ ประเมิน การประสบอัน ตรายที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ น แ ต่ ล ะ แ ผ น ก
ใน
หน่วยงานหรือโรงงาน ถ้าแผนกใด
หรือหน่วยงานใดมีอต
ั ราการประสบ
อัน ตรายสู ง กว่าปกติ ก็ เ ป็ นหน้ าที่
ของฝ่ ายบริ ห าร
www.themegallery.com
หรื อ ฝ่ ายความ
ปลอดภัย จะต้ องหาทางพิ จ ารณา
24
วัตถุประสงคและประโยชน
ของการจั
ดทาสถิตอ
ิ ุบต
ั
์
์
4. เพื่ อ เป็ นแนวทางส าหรับ เจ้ าหน้ าที่ ค วาม
ปลอดภัย (Safety
Officer)
.ในการ
ป รั บ ป รุ ง ห รื อ ว า ง แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ค ว า ม
ปลอดภัย โดยพิจารณาจากข้อมูลของสถิต ิ
การประสบอัน ตรายนี้ เช่น โรงงานหรือ
กิจการใดทีม
่ ก
ี ารประสบอันตรายมาก อาจ
วางแผนการตรวจเป็ นพิเศษ หรือจัดอันดับ
การตรวจไวกอน เป็ นตน
www.themegallery.com
25
การคานวณอัตราการเกิดอุบต
ั เิ หตุ
ิ องอุบต
ั เิ หตุใน
• เพือ
่ ให้การเปรียบเทียบสถิตข
โรงงานประเภทตาง
ๆ หรือหน่วยงานตาง
่
่
ๆ ใ นโ ร งง านเ ดี ย วกั น เป็ น ไปไ ด้ อ ย่ าง
ถูกต้อง จึงต้องมีการกาหนดให้มีมาตรฐาน
อยางเดี
ยวกัน
่
• โดยคิด เป็ นจ านวณตรั้ง หรือ ความร้ ายแรง
ของอุบต
ั เิ หตุภายใน 1,000,000 ชั่วโมง
คนงาน (Man-hours)
• อัตราทีน
่ ิยมใช้ในการคานวณเกีย
่ วกับสถิต ิ
อุบต
ั เิ หตุ ไดแก
่ องอุบต
ั เิ หตุ
้ ่ อัตราความถีข
และอัตราความร้ายแรงของอุบต
ั เิ หตุ
www.themegallery.com
26
อัตราความถี่ของอุบตั ิเหตุ =
จานวนครั้งของอุบตั ิเหตุ × 𝟏, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎
จานวนชัว่ โมงทางานของคนงานทั้งสิ้ น
โดยจานวนชัง่ โมงทางานของคนงาน
ประมาณวาปี
่ หนึ่ง คนงานคนหนึ่งทางานได้ 50
สั ปดาห ์ สั ปดาหหนึ
่ โมง หรือ
์ ่งทางาน 48 ชัว
วันละ 8 ชัว
่ โมง ปี หนึ่งจึงมีชว
่ ั โมงทางาน
ประมาณ 2,400 ชัว
่ โมง
27
www.themegallery.com
อัตราความร้ายแรงของอุบต
ั เิ หตุ (Severity rate)
คื อ ก า ร ค า น ว น ห า ค ว า ม ร้ า ย แ ร ง ข อ ง ก า ร เ กิ ด
อุบต
ั เิ หตุโดยวัดจากเวลาทางานทีเ่ สี ยไปเนื่ องจาก
การเกิ ด อุ บ ัต ิ เ หตุ ต่ อชั่ ว โมงท างาน 1,000,000
ชัว
่ โมง กาหนดเป็ นสูตรคานวณไดดั
้ งนี้
อัตราความร้ายแรงของอุบตั ิเหตุ
=
จานวนวันทางานที่เสี ยไป × 1,000,000
จานวนชัว่ โมงทางานของคนงานทั้งหมด
28
www.themegallery.com
กรณี พ ิ ก าร วัน ท างานที่ จ ะเสี ยไปพิ จ ารณาวัน
ทางานทีจ
่ ะเสี บไปแยกตามส่วนของรางกายที
ป
่ ระสบ
่
อันตราย สาหรับการทางานไมได
่ ี้
่ ้ชั่วคราว ในทีน
จะประมาณวันทางานทีเ่ สี ยไปเฉลีย
่ ดังนี้
29
www.themegallery.com
การทางานไมได
่ ้ชั่วคราวแบงเป็
่ น การหยุดงานเกิน
3 วัน และหยุดงานไมเกิ
่ น 3 วัน
• ผู้ประสบอันตรายทีห
่ ยุดงานไมเกิ
่ น 3 วัน ส่วน
ใหญ่ หยุ ด งานประมาณ 2 วั น มี ป ระมาณ
17,427 คน
• ผู้ทีห
่ ยุดงานเกิน 3
วัน ส่วนใหญ่หยุด งาน
ประมาณ 7 วัน มีประมาณ 21,649 คน
• ดังนั้นวันทางานทีจ
่ ะเสี ยไปโดยเฉลีย
่ เทากั
่ บผลรวม
ของผลคูณระหว่างจานวณวันทางานทีเ่ สี ยไปกับ
โอกาศทีจ
่ ะเกิดอุบต
ั เิ หตุจนต้องสูญเสี ยวันทางานนี้
30
www.themegallery.com
สูตร
𝐄 𝑿 =
𝐗𝐅(𝐗)
โดยที่
X
คือ วันทางานทีจ
่ ะเสี ยไป
F(X) คือ โอกาสทีผ
่ ประสบอั
ู้
นตรายจะมีวน
ั ทางานที่
เสี ยไป ดัX
วั
น
งนั้น
17,427
21,649
E X =2
+7
39,076
39,076
www.themegallery.com
วันทางานทีเ่ สี ยไปโดยเฉลีย
่ = 4.77 ประมาณ 5
วัน
และอัตราความรายแรงนี
้เป็ นประมาณทีใ่ กลเคี
้
้ ยง
31