PRIPREME ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDžETA

download report

Transcript PRIPREME ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDžETA

Припреме за израду програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Основна документа – законске основе (1)
• Декларација о локалној самоуправи донета у Рио де Жанеиру
1985. године од стране Међународног савеза локалних власти
• Европска повеља о локалној самоуправи и полазна начела
финансирања јавних потреба јединица локалне самоуправе
(ЈЛС), донета у Стразбуру 1985. године од стране Савета Европе
• Закон о потврђивању Европске повеље о ЛС Србија је 2007.
године усвојила. Начела и институти ове Повеље су од значаја за
изградњу система финансирања јавних потреба ЈЛС у Србији
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Основна документа – законске основе (2)
• Члан 9 Европске повеље садржи одредбе о финансијским
средствима локалних органа власти:
– Локални органи власти имају право на адекватна сопствена
финансијска средства којима могу слободно да располажу у
оквиру својих овлашћења
– Финансијска средства локалних органа власти биће одређена у
складу са овлашћењима која су предвиђена уставом и законом
– Део или и сва финансијска средства локалних органа власти, треба
да потичу од локалних пореза и такса чију висину они могу да
одреде у оквиру ограничења датих статутом
– За капитална инвестирања локални орган власти може да има
приступ националном тржишту капитала у оквиру законских
могућности (сврха позајмљивања)
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Основна документа – законске основе (3)
• Законска решења о финансирању ЈЛС у Србији с наведенима у
Европској повељи, у начелу су усклађени
– Устав Србије прописује да се послови ЈЛС финансирају из
изворних прихода ЈЛС и буџета Србије
• Буџети општина и градова у Србији регулисани су Законом о
локалној самоуправи (ЗЛС), Законом о буџетском систему
(ЗБС), Законом о финансирању локалне самоуправе (ЗФЛС),
Статутом општина, градова и Града Београда
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Основна документа – законске основе (4)
• ЗФЛС прописује да се средства буџета ЈЛС обезбеђују из:
– Изворних и уступљених прихода,
– Трансфера,
– Примања по основу задуживања, и
– Других прихода и примања утврђених законом
• Разликовање локалних и републичких извора прихода битно
је за локалне заједнице због могућности да воде сопствену
политику оних извора који им припадају и да на тај начин утичу
на сопствену финансијску позицију
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Буџет јединица локалне самоуправе
• Буџет је план улагања у сваку локалну заједницу
• Буџет локалне заједнице укључује:
– Планирање активности, пројекте, услуге
– Процену ресурса или доступних прихода
– Процену јавних издатака потребних за финансирање
планираних активности
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Карактеристике доброг буџета
• Карактеристике доброг буџетског система су:
– Партиципативност: широко учешће грађана у циљу
препознавања основних потреба већине грађана
– Транспарентност: расположивости информација, могућност
утицања на доношење одлука
– Одговорност: која се односи на одговорност за коришћење
буџетских средстава као и сношење последица за погрешну
употребу било којег дела средстава.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (1)
• У односу на линерани буџет, тј. на традиционални процес
планирања буџета који средства расподељује на бази улазних
елемената, програмско буџетирање уз те информације, одлуке о
расподели буџетских средстава доноси на бази циљева,
политика и жељених резултата.
• Програмско буџетирање је додељивање буџетских средстава
у складу са учинком или резултатима институција.
• Од буџетских корисника се тражи да подносе информације о
својим програмима, активностима и циљевима и у складу с тим
се доносе одлуке о додељивању средстава.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (2)
• Циљ израде програмског начина буџета је побољшање
успешности буџетске потрошње.
• Под појмом “програм’’ подразумева се груписање сличних
услуга или активности унутар буџетског корисника који имају
заједнички стратешки или оперативни циљ.
• Програмско буџетирање има за циљ приказивање буџетских
информација на начин који јасно повезује буџетска средства са
приоритетним политикама и резултатима које ЈЛС жели да
постигне.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (3)
• Сви буџетски захтеви су приказани кроз програме и
резултате.
• Финансијска средства се додељују за јасно утврђене циљеве са
очекиваним резултатима који се желе постићи тим средствима.
• Укупан ниво средстава додељен програмима би требало да буде
једнак укупном броју средстава додељених датом буџетском
кориснику.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (4)
Карактеристике програмског буџетирања су следеће:
•
Тачност (преглед услуга, расхода, прихода у програму
представљен је по функционалним целинама),
•
Јасноћа (подразумева садржај, елементе и облик програма;
опис програма припрема се на једноставан и разумљив начин
за просечно образоване грађане),
•
Рационалност (програмска средства расподељена су на начин
којим се уз расположива средства постижу оптимални
резултати),
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (5)
Карактеристике програмског буџетирања су следеће:
•
Транспарентност (карактеристика процеса и облика
програмског буџета који грађанима повећава приступ
информацијама и могућност утицаја на буџетски процес),
•
Одговорност (после дефинисања и усвајања елемената
програма одређује се и лична одговорност извршилаца
програма; истовремено се одређује и одговорност локалне
самоуправе према свим грађанима),
•
Контрола
(обухвата
разрађене
механизме
праћења
програмских активности и резултата у поређењу с
програмским циљевима),
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (6)
Карактеристике програмског буџетирања су следеће:
•
Прилагодљивост (програм се с временом прилагођава
унутрашњим и спољним условима),
•
Континуитет (програмски приступ се не завршава са крајем
године, већ ће програм да настави функционисање у следећем
периоду с циљем повећања квалитетне услуге),
•
Оријентисаност према резултатима (првенствено
оријентисаност према резултатима).
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (7)
• Предности које доноси програмски приступ у изради буџета
обухватају:
– Повећање транспарентности буџета (програмски буџет
представља буџетска улагања у јасном облику који заједници
олакшава разумевање сврхе и природе услуге која се пружа),
– Концентрисање пажње на циљеве, потребе и могућности
заједнице (доводи у везу буџетска улагања с циљевима
заједнице и финансијским могућностима),
– Максимално повећање броја програма који су извршени
коришћењем ограничених средстава,
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (8)
• Предности које доноси програмски приступ у изради буџета
обухватају:
– Служи ширем интересу заједнице (информише грађане и
пословну заједницу о програмима и активностима које утичу
на њихове животе и предузећа),
– ЈЛС постаје координиранија и успешнија (успешнија
употреба ограничених ресурса и мање преклапање међу
пројектима),
– Одржавање чврстог и стабилног финансијског програма
(могућност да се унапред одаберу најекономичнији начини
израде и финансирања сваког пројекта)
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (9)
• Предности које доноси програмски приступ у изради буџета
обухватају:
– Програмски буџет помаже у остваривању три основна циља
функција ЈЛС:
• Задовољавање стварних и приоритетних потреба
грађана ЈЛС,
• Задовољавање оптималног нивоа услуга расположивим
средствима,
• Транспарентно управљање јавним средствима.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (10)
• Предности које доноси програмски приступ у изради буџета
обухватају:
– Програмски буџет ствара:
• Успешну и рационалну локалну самоуправу,
• Транспарентне и разумљиве циљеве и документе,
• Оптимално коришћење пореских прихода и
• Развојну оријентацију локалне самоуправе.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Програмско буџетирање (11)
• Недостаци коришћења програмског буџета:
– Сложеност процедура у односу на остале врсте буџета,
– Оријентација према анализи и изради документације,
– Могући конфликти између програма и заинтересованих
страна.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Припреме за израду програмског буџета (1)
• Програмско буџетирање заснива се на управљању буџетском
потрошњом, посматрани процес састоји се из три кључне фазе:
1. Фазе планирања (утврдити листу потреба друштвене
заједнице и циљева које ваља постићи у дугогодишњем
циклусу делања јавне власти)
2. Фазе програмирања (профилисати активности организације
у средњорочном циклусу и врши њихово груписање у
програме или пројекте преко којих ће управљачки циљеви
бити материјализовани у пракси)
3. Фазе буџетирања (интегрисати расположиве финансијске
ресурсе и друге материјалне могућности организације са
циљевима и активностима)
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Припреме за израду програмског буџета (2)
• За разлику од класичних приступа буџетирању, где смо могли да
утврдимо место, врсту или област трошења буџетских
средстава, у условима примене програмског буџета појављује се
још једна важна категорија: носилац трошкова.
• То су буџетски програми и пројекти на које се врши алоцирање
активности и трошкова ради остварења одређеног стратешког
циља у пракси.
• Буџетски програм треба да постане кључни носилац
информација и инструмент управљања у систему вршења
јавне власти.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Припреме за израду програмског буџета (3)
• Буџетски програм треба да садржи следеће елементе:
– Назив и шифру програма
– Назив буџетског корисника, као и и име, презиме и функцију
лица које је одговорно за реализацију програма
– Кључне циљеве, кратак опис и временско трајање програма
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Припреме за израду програмског буџета (4)
• Буџетски програм треба да садржи следеће елементе:
– Буџет програма
– Остале елементе програма (правни основ, приоритет
програма, ризике остварења програма, изворе верификације
програма)
– Приказ структуре активности буџетског корисника
– Вредност пројеката којима се реализује програм
– Очекиване резултате програма.
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Припреме за израду програмског буџета (5)
• Сваки програм требало би да има свог руководиоца који ће
бити задужен за његову реализацију у пракси, као и
извештавање о остваривању очекиваних резултата и степену
испуњења зацртаних управљачких циљева. Тиме се уводи
компонента одговорности за спровођење програма.
• Јачање функције трезора је један од приоритета у припремама
за израду програмског буџета
– Изградња капацитета за праћење, процену и извештавање о
успешности извршења програмског модела буџета
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Припреме за израду програмског буџета (6)
• Израда програмског буџета није алтернативни начин израде
буџета, већ прогресиван и модеран приступ управљању јавним
финансијама
– Целисходно управљање јавним финансијама тешко је
замислити без увођења програмског процеса планирања
– Буџет на тај начин постаје
управљања јавним финансијама
ефикаснији
инструмент
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Увођење програмског буџета у Републици Србији (1)
• Србија је реформе на увођењу програмског буџета почела да
спроводи 2005. године
• Законом о буџету РС за 2008. годину пет (5) министарстава
исказало је своје финансијске планове по програмском моделу
буџета.
• То је био пилот-програм који је само делимично био успешан
(губитак лидерства у министарствима; све мања политичка
подршка)
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Увођење програмског буџета у Републици Србији (2)
• Закон о буџетском систему предвиђа прелазак на програмско
буџетирање до 2015. године, за шта је неопходно:
– Значајно повећање организационих и кадровских
потенцијала, као и повремено ангажовање врхунских
стручњака ради ефикасног развоја и примене програмског
буџетирања
– Утврђивање стандарда мерења и индикаторе перформанси
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Увођење програмског буџета у Републици Србији (3)
• Увођење
програмског
буџета
представља
неопходну
претпоставку успешности екстерне ревизије ефикасности од
стране ДРИ
• Врховна државна ревизија врши ревизију ефикасности
(учинка) јавног сектора која се односи на ревизију
економичности, ефикасности и ефективности (INTOSAI
стандарда)
Институт за јавне
финансије - Београд
Припреме за израду
програмског буџета
Проф. др Вера Леко
овлашћени ревизор
Закључна разматрања
• Јединице локалне самоуправе до 2015. године треба да пређу на
програмско буџетирање
• Припреме за израду програмског буџета су обимне и сложене
• Неопходно повећање организационих и кадровских потенцијала
на нивоу ЈЛС
• Едукација кадрова на свим нивоима власти ЈЛС
Институт за јавне
финансије - Београд