1.ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint วันประชุม

download report

Transcript 1.ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint วันประชุม

การประชุมสั ญจร
คณะกรรมการระดับสนามสอบ NT ป.3
และครู วชิ าการ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ ประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา 2557
และการใช้ ข้อสอบกลาง ตามนโยบาย สพฐ.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาน่ าน เขต 2
วัตถุประสงค์ ของการประชุม
1. เพือ่ ชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ
การสอบ NT ป.3 ปี การศึกษา 2557
2. เพือ่ ชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้ ข้อสอบกลาง ตามนโยบาย สพฐ.
ปี การศึกษา 2557
การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (NT)
ระดับชั้น ป.3
วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
ประเมินความสามารถพืน้ ฐานทีส่ าคัญจาเป็ นของนักเรียน
ชั้น ป.3 ด้ านภาษา (Literacy) ด้ านคานวณ (Numeracy)
และด้ านเหตุผล (Reasoning Abilities)
กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้น ป. 3 ปี การศึกษา 2557 ทุกคน
ทุกโรงเรียน สั งกัด สพฐ. และ ตชด.
เครื่องมือและตารางสอบประเมิน
แบบทดสอบความสามารถ
ด้ านภาษา (Literacy)
ด้ านคานวณ (Numeracy)
ด้ านเหตุผล (Reasoning Abilities)
จานวน คะแนน เวลา
ข้ อ
เต็ม (นาที)
๓๐
๓๕ ๖๐
๓๐
๓๕ ๙๐
๓๐
๓๕ ๖๐
เวลา
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
วันสอบ
พัก
พัก
๒๖ ก.พ. ความสามารถ
ความสามารถ
ความสามารถ
๒๕๕๘
ด้ านภาษา
ด้ านคานวณ
ด้ านเหตุผล
โครงสร้ างข้ อสอบ : ด้ านภาษา
ตัวชี้วดั
เลือก เขียน
ตอบ ตอบ
๑. บอกความหมายของคาและประโยคจากเรื่องที่ ฟัง ดู และอ่าน ๔
๒. บอกความหมายของเครื่องหมายสั ญลักษณ์
๓
๓. ตอบคาถามจากเรื่องทีฟ่ ัง ดู และอ่าน
๔
๔. บอก เล่าเรื่องราวทีไ่ ด้ จากการฟัง ดู และอ่านอย่ างง่ ายๆ
๕
๕. คาดคะเนเหตุการณ์ ทจี่ ะเกิดขึน้ จากเรื่องทีฟ่ ัง ดู และอ่าน
๖
๖. สื่ อสารความรู้ ความเข้ าใจข้ อคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ัง ดู และอ่าน ๕
อย่ างเหมาะสม
รวมทั้งหมด
๒๗
๒
๑
๓
โครงสร้ างข้ อสอบ : ด้ านคานวณ
เลือก เติม
ตัวชี้วดั
ตอบ คาตอบ
ใช้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคานวณ
เพือ่ ตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคาตอบจากสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวติ ประจาวัน
๑. จานวนและการดาเนินการ
๙
๑
๒. การวัด
๗
๓. เรขาคณิต
๔
๔. พีชคณิต
๔
๕. การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
๓
๑
รวมทั้งหมด
๒๗
๒
แสดง
วิธีทา
๑
๑
โครงสร้ างข้ อสอบ : ด้ านเหตุผล
ตัวชี้วดั
๑. มี ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล สถานการณ์ หรื อ สารสนเทศทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม ด้ านสั งคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้ านการดาเนินชีวติ อย่ างมีเหตุผล
๒. วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ หรื อสารสนเทศ โดยใช้ องค์ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม ด้ านสั งคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้ านการดาเนินชีวติ อย่ างมีเหตุผล
๓. สามารถสร้ างข้ อสรุ ปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพืน้ ฐานของข้ อมูล สถานการณ์
หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้ องค์ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อม
ด้ านสั งคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้ านการดาเนินชีวติ อย่ างมีเหตุผล
๔. สามารถตัดสิ นใจและแก้ ปัญหาอย่ างมีหลักการและเหตุผล หรื อให้ ข้อสนั บสนุ น
ข้ อโต้ แย้ งที่สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม ค่ านิยม ความเชื่ อ
ในกรณีที่มีสถานการณ์ ที่ต้องการตัดสิ นใจหรือมีปัญหา
รวมทั้งหมด
เลือก เขียน
ตอบ ตอบ
๓
๑
๗
๑
๘
๙
๑
๒๗
๓
ศูนย์ สอบ คือ สพป.น่ าน เขต 2
ผู้แทนศูนย์ สอบ คือ ผู้ที่ สพป.น่ าน เขต 2 แต่ งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ าที่ ตามคาสั่ ง สพป.น่ าน เขต 2 ที่ 51/2557
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ให้ หัวหน้ าสนามสอบ ประสานงานกับผู้แทนศูนย์ สอบ
ของท่ าน ในการรับ-ส่ งข้ อสอบ กระดาษคาตอบ
และเอกสารประกอบการสอบ
(ได้ แจ้ งทางเว็บแล้ ว พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ )
สรุปสนามสอบและรายชื่อผู้แทนศูนย์ สอบ
การปฏิบัติงานก่ อนวันสอบ
1. ประชาสั มพันธ์ กระตุ้นให้ นักเรียนเห็นความสาคัญ ตั้งใจสอบ
และปฏิบัตติ ามระเบียบว่ าด้ วยการสอบ
2. หัวหน้ าสนามสอบ จัดเตรียมห้ องสอบ (25 ก.พ.2558)
และติดนาฬิ กาแขวน ไว้ ที่หน้ าห้ องสอบ
3. ทุกโรงเรียน ฝึ กให้ นักเรียนฝนคาตอบ จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
สาหรับการสอบให้ นักเรียน
ได้ แก่ ดินสอดา 2B ยางลบดินสอ ปากกาสี ดาหรือสี นา้ เงิน
กบเหลาดินสอ
4. ศึกษาคู่มือการจัดสอบ ดาเนินการจัดสอบของสนามสอบให้ เป็ นไป
ด้ วยความโปร่ งใสบริสุทธิ์ยุตธิ รรม และมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการในวันที่ 26 ก.พ.2558
เวลา 7.45 น.
1. หัวหน้ าสนามสอบ
รับข้ อสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารฯ กับผู้แทนศูนย์ สอบ
1) ผู้แทนศูนย์ สอบดูแล 1 สนามสอบ ให้ รับมอบ 7.45 น.
2) ผู้แทนศูนย์ สอบดูแลหลายสนามสอบ ให้ ประสานงานกัน
โดยพิจารณาระยะเวลาในการเดินทางไปถึงสนามสอบ
ขอให้ หัวหน้ าสนามสอบไปถึงสนามสอบ 7.45 น.
เวลา 7.45 น.
คณะกรรมการทุกท่ าน เดินทางถึงสนามสอบ
เวลา 7.45 น. – 8.00 น.
1.หัวหน้ าสนามสอบเชิญกรรมการทุกคนประชุมเตรียมความพร้ อม
2.หัวหน้ าสนามสอบ ส่ งมอบข้ อสอบความสามารถด้ านภาษา
และด้ านคานวณ และกระดาษคาตอบ ให้ กรรมการคุมสอบ
- ข้ อสอบความสามารถด้ านเหตุผล ให้ ส่งมอบภาคบ่ าย
- กระดาษคาตอบ ๑ แผ่ น ใช้ สอบ ๓ ด้ าน
3.คณะกรรมการทุกคน ลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
เวลา 8.00 น.
1. กรรมการคุมสอบ ไปทีห่ ้ องสอบ ตรวจสอบความเรียบร้ อย
ถ้ าไม่ เรียบร้ อย ให้ แจ้ งหัวหน้ าสนามสอบ
2. ให้ นักเรียนเข้ าห้ องสอบและตรวจสอบนักเรียนที่เข้ าสอบ ให้ นั่งเป็ น
รู ปตัว U (นักเรียนที่เข้ าสอบในแต่ ละห้ องสอบให้ เป็ นไปตามคาสั่ ง
สพป.น่ าน เขต 2 ที่ 52/2558 ระดับสนามสอบ )
3. ตรวจสอบความเรียบร้ อยการปิ ดผนึกซองข้ อสอบต้ องไม่ มีร่องรอย
การเปิ ด (หากพบความผิดปกติให้ รีบแจ้ ง และบันทึกเหตุการณ์ ต่อ
หัวหน้ าสนามสอบเพือ่ แจ้ งผู้แทนศูนย์ สอบ)
4. เขียนเวลาในแต่ ละด้ านให้ นักเรียนดูบนกระดาน
เวลา 8.15 น.
1.กรรมการฉีกกระดาษคาตอบให้ นักเรียนตามรอยปรุ
(กระดาษคาตอบจะติดกับแบบทดสอบด้ านภาษา)
2.แจกกระดาษคาตอบและแบบทดสอบ (แจกเป็ นรู ปตัว U) โดยควา่
หน้ าแบบทดสอบไว้ บนโต๊ ะที่นั่งสอบของนักเรียนจนครบ
3. ให้ นักเรียนตรวจสอบความถูกต้ องของกระดาษคาตอบ
(สพฐ.จะฝนรหัสประจาตัวสอบมาให้ แล้ ว จากการรายงานข้ อมูล
ในระบบของโรงเรียน)
- ถ้ าผิดเล็กน้ อย เช่ น ชื่อสะกดผิด ไม่ ต้องเปลีย่ นกระดาษคาตอบ
- ถ้ าไม่ มีกระดาษคาตอบ (นร.ย้ าย/ตกหล่ น รร.กรอกไม่ ครบ) หรือ
กระดาษคาตอบชารุด ฉีกขาด ให้ ใช้ กระดาษคาตอบสารอง
สาหรับกรรมการระบายคะแนน
กระดาษคาตอบสารอง : สพฐ.ไม่ ได้ จดั ใส่ ให้ แต่ ละสนามสอบ
ศูนย์ สอบจะมอบให้ “ผู้แทนศูนย์ สอบ” ไปในวันสอบพร้ อมข้ อสอบ
ถ้ าไม่ พอให้ ถ่ายเอกสารให้ เด็กทาไปก่ อน
คาอธิบายรหัสเด็กพิเศษต่ างๆ
สายตา (บอด)
สายตา (เลือนราง)
การได้ ยนิ
สติปัญญา
ร่ างกาย
การเรียนรู้ (อ่ าน)
01
02
03
04
05
06
การเรียนรู้ (เขียน)
การเรียนรู้ (คิดคานวณ)
การพูด
พฤติกรรม
ออทิสติก
ซ้ อน
07
08
09
10
11
12
นักเรียนที่ไม่ มีเลขประจาตัวประชาชน ให้ ใช้ รหัสโรงเรียน ๑๐ หลักแรก
ตามด้ วยลาดับนักเรียนทีไ่ ม่ มีเลขประจาตัวประชาชน ๓ หลัก
เริ่มที่ ๐๐๑, ๐๐๒, … รวมเป็ น ๑๓ หลัก
3. ในกรณีใช้ กระดาษคาตอบสารอง กากับนักเรียนฝนรหัสให้ ถูกต้ อง
4. ให้ นักเรียนเขียนชื่อ-ชื่อสกุลทีข่ ้ อสอบ เปิ ดดูข้อสอบ ตรวจสอบ
จานวนหน้ า จานวนข้ อ อ่ านคาชี้แจง
ข้ อสอบในแต่ ละด้ าน จะแบ่ งเป็ น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ระบายคาตอบ ข้ อ ๑ – ๒๗
ตอนที่ ๒ เขียนตอบ ข้ อ ๒๘ – ๓๐ (ยกเว้ นด้ านคานวณ เป็ นเติมคาตอบ)
ตอนที่ ๓ แสดงวิธีทา
5. กรรมการอธิบายนักเรียนเพิม่ เติม
ข้ อสอบแบบเลือกตอบ ข้ อ ๑ – ๒๗ ให้ นักเรียนระบายคาตอบ
ลงในกระดาษคาตอบให้ ถูกต้ อง
สาหรับในกระดาษคาตอบข้ อที่ ๒๘ – ๓๐ ห้ ามนักเรียนระบายหรือทา
เครื่องหมายใดๆ ให้ เว้ นว่ างไว้ สาหรับกรรมการตรวจข้ อสอบ
เขียนตอบ เป็ นผู้ระบายคะแนนจากการตรวจ
ข้ อสอบแบบเขียนตอบหรือแสดงวิธีทา
ให้ นักเรียนทาลงในแบบทดสอบ โดยให้ เขียนชื่อ นามสกุล โรงเรียน
ห้ องสอบ เลขที่ ลงในแบบทดสอบ ก่ อนเริ่มลงมือทาตอนที่ ๒
ซึ่งจะอยู่ “หน้ าที่ ๑๒” ของแบบทดสอบแต่ ละฉบับ
สาคัญมาก....การเขียนลักษณะของการทดเลข
การคานวณ หรือการวิเคราะห์ ข้อคาถาม คาตอบ
ให้ นักเรียนเขียนในข้ อสอบได้ เลย
โดย...ให้ นักเรียนเขียนชื่อ-ชื่อสกุล ทีแ่ บบทดสอบด้ วย
6.ให้ กรรมการกากับการสอบยา้ เรื่อง “เวลา” ทีใ่ ช้ ในการสอบ และให้
นักเรียนทาข้ อสอบเต็มเวลา
7. ให้ นักเรียนลงชื่อเข้ าสอบ
กรณีขาดสอบ ให้ เขียนว่ า “ขาดสอบ” ด้ วยปากกาสี แดง ที่ใบเซ็นชื่อ
และที่กระดาษคาตอบของนักเรียนที่ขาดสอบนั้น
8. ตรวจความเรียบร้ อย และป้องกันการทุจริต ในกรณีทมี่ ีผ้ ูสงสั ย
ให้ ยกมือขึน้ อธิบายข้ อสงสั ยเป็ นรายบุคคลด้ วยเสี ยงเบา ๆ หรือถ้ าข้ อ
สงสั ยนั้นเป็ นสิ่ งที่จะต้ องแจ้ งให้ นักเรียนทราบทั้งห้ อง ให้ เขียนบน
กระดาน (จะตอบข้ อสงสั ยได้ เฉพาะกรณีที่ข้อสอบพิมพ์ไม่ ชัดเจน
หรือมีข้อบกพร่ องอืน่ ๆ เช่ น ข้ อความหายไปเนื่องจากการพิมพ์
บกพร่ อง)
-ขาดสอบ-
9. แต่ ละด้ าน ให้ เตือนนักเรียนเมื่อหมดครึ่งเวลา และก่ อนหมดเวลา
5 นาที (ให้ นั่งสอบเต็มเวลา)
10.เมื่อนักเรียนทาข้ อสอบด้ านภาษา/ด้ านคานวณ เสร็จ
ให้ ฉีกข้ อสอบเขียนตอบตามรอยปรุ เรียงตามลาดับเลขที่
ดาเนินการตรวจให้ คะแนนเป็ นรายบุคคล
การตรวจให้ คะแนนข้ อสอบเขียนตอบ
ให้ กรรมการคุมสอบเป็ นผู้ตรวจ ตามเกณฑ์ การให้ คะแนนของ สพฐ.
โดยให้ “หัวหน้ าสนามสอบ/กรรมการกลาง” ดาวน์ โหลดไปให้
กรรมการคุมสอบ ในวันสอบ (หน้ าเว็บเขต ส่ วนนิเทศออนไลน์ )
(เนื่องจาก สพฐ.ส่ งให้ เขตพืน้ ที่ในวันสอบ)
11. กระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ
เรียงตามเลขที่นั่งสอบ บรรจุซองส่ งหัวหน้ าสนามสอบไว้ ก่อน
(เนื่องจากกระดาษคาตอบ ๑ แผ่ น ใช้ สอบ ๓ ด้ าน) โดยส่ งพร้ อม
ข้ อสอบด้ านภาษาและด้ านคานวณ
เวลา 12.45 น.
12. กรรมการกากับการสอบ เบิกกระดาษคาตอบ (เดิม) และ
แบบทดสอบความสามารถด้ านเหตุผล จากหัวหน้ าสนามสอบ
เวลา 13.00 น.
13. นักเรียนทาข้ อสอบความสามารถด้ านเหตุผล
14. เมื่อสอบความสามารถด้ านเหตุผลเสร็จ ให้ กรรมการกากับการสอบ
เก็บกระดาษคาตอบโดยจัดเรียงตามเลขทีน่ ั่งสอบ และตรวจสอบความ
ถูกต้ องของการระบายคาตอบ
(กรณีนักเรียนขาดสอบไม่ ต้องแทรกกระดาษคาตอบ/กระดาษเปล่ า
ให้ เรียงต่ อจากกระดาษคาตอบของนักเรียนที่เข้ าสอบ)
15.ตรวจให้ คะแนนข้ อสอบแบบเขียนตอบในแต่ ละด้ าน พร้ อมกับ
ระบายคะแนนทีไ่ ด้ ลงในกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบรายบุคคล
16. การบรรจุกระดาษคาตอบใส่ ซอง ให้ นาใบเซ็นชื่อของนักเรียน
ไว้ ด้านหน้ าแล้ วตามด้ วยกระดาษคาตอบ นาส่ งหัวหน้ าสนามสอบ
โดยไม่ ต้องปิ ดผนึก ให้ หัวหน้ าสนามสอบตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
และเป็ นผู้ปิดผนึกด้ วยกระดาษกาว พร้ อมลงชื่อกากับให้ เรียบร้ อย
หัวหน้ าสนามสอบกับกรรมการกลาง ขอให้ ตรวจสอบ ดังนี้
1.การระบายรหัสต่ าง ๆ กรณีใช้ กระดาษคาตอบสารอง
2.การฝนตัวเลือกของนักเรียน
3.การฝนคะแนนส่ วนเขียนตอบ ข้ อ 28-30 ต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
4.การลงลายมือชื่อของนักเรียน กรรมการกากับการสอบ และ
การลงลายมือของตัวท่ านเองด้ วย
17. ส่ งมอบ “ซองกระดาษคาตอบ” เฉพาะทีฝ่ นคาตอบ ให้ ผู้แทน
ศูนย์ สอบ กระดาษคาตอบแบบเขียนตอบให้ เก็บไว้ ที่สนามสอบ
หลังจากประกาศผลสอบ ให้ มอบสถานศึกษานาไปพัฒนาผู้เรียนต่ อไป
ข้ อสอบ ให้ โรงเรียนเก็บไว้ ใช้ เพือ่ ประโยชน์ ในการพัฒนา
ในลักษณะเอกสารลับทางราชการ
กรณีข้อสอบไม่ เพียงพอ ให้ ถ่ายเอกสารได้
กระดาษคาตอบสารอง
ให้ หัวหน้ าสนามสอบรับทีผ่ ้ ูแทนศูนย์ สอบ พร้ อมข้ อสอบ
(สพฐ.ไม่ บรรจุมาในกล่ องข้ อสอบ) แต่ ถ้าไม่ พอ...
ให้ ถ่ายเอกสาร แล้ วผู้แทนศูนย์ สอบจะมาฝนให้ ทศี่ ูนย์ สอบ
(ถ้ าไม่ ได้ ใช้ ให้ ส่งคืนผู้แทนศูนย์ สอบทุกแผ่ น)
แบบรับข้ อสอบ-ส่ งกระดาษคาตอบ
ใบเซนต์ ชื่อนักเรียนเข้ าสอบ
บัญชีลงเวลาของกรรมการ
ให้ หัวหน้ าสนามสอบรับทีผ่ ้ ูแทนศูนย์ สอบ พร้ อมข้ อสอบ
(สพฐ.ไม่ บรรจุมาในกล่ องข้ อสอบ)
ภาพกล่ องข้ อสอบ
ข้ อสอบแยกเป็ นรายโรงเรียน
การใช้ ข้อสอบกลาง
ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2
วัตถุประสงค์ การประเมิน
๑) เพือ่ ให้ ครู และโรงเรียนได้ เห็นตัวอย่ างของเครื่องมือทีม่ ีคุณภาพ
และมาตรฐาน
๒) เพือ่ ให้ โรงเรียนใช้ เครื่องมือทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักสู ตร และนาผลการประเมินมาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วดั สาคัญ
ในหลักสู ตร และเน้ นให้ ผ้ ูเรียนใช้ ทกั ษะการคิดขั้นสู ง
๓) เพือ่ ให้ เขตพืน้ ที่การศึกษาใช้ เครื่องมือทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักสู ตรในการประเมิน และนาผลมาใช้ ในการนิเทศ ติดตาม และ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วดั
สาคัญในหลักสู ตร และเน้ นให้ ผู้เรียนใช้ ทกั ษะการคิดขั้นสู ง
สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
สร้ างและพัฒนาข้ อสอบมาตรฐาน เพือ่ ใช้ เป็ นข้ อสอบกลาง
ในตัวชี้วดั ทีส่ าคัญ โดยข้ อสอบเน้ นการคิดขั้นสู ง
(คิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ คิดแก้ ปัญหา และคิดสร้ างสรรค์ )
เขตพืน้ ที่การศึกษาคัดเลือกใช้ ข้อสอบและจัดฉบับ ตามกรอบ
โครงสร้ างข้ อสอบที่ สพฐ.กาหนด
(สพฐ.ส่ งให้ กลุ่มสาระฯ ละประมาณ 100 ข้ อ
ระดับชั้นที่ประเมิน
ชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ป.๒ ภาษาไทย
ป.๔-๕ ๓ กลุ่มสาระฯ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ )
ม.๑-๒ ๕ กลุ่มสาระหลัก
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ
และภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จานวนข้ อสอบ และคะแนนสอบแต่ ละกลุ่มสาระฯ
ชั้น
กลุ่มสาระฯ
จานวนข้ อ คะแนนเต็ม
ป.2
ป.4/ป.5
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สั งคมฯ
ภาษาอังกฤษ
25 ข้ อ
30 ข้ อ
30 ข้ อ
30 ข้ อ
35 ข้ อ
30 ข้ อ
30 ข้ อ
30/35 ข้ อ
30 ข้ อ
ม.1/ม.2
30 คะแนน
35/40 คะแนน
40 คะแนน
35 คะแนน
40/50 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
35/40 คะแนน
40 คะแนน
เวลา
50 นาที
60 นาที
90 นาที
60 นาที
60 นาที
90 นาที
60 นาที
50 นาที
50 นาที
ตารางสอบ
สพฐ.ให้ สอบพร้ อมกันทั้งเขตพืน้ ที่การศึกษา
วันที่
ชั้น
กลุ่มสาระฯ
เวลา(นาฬิ กา)
เวลา(นาที)
11 มี.ค. 58
ป.2
ป.4/ป.5
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
11 มี.ค. 58 ม.1/ม.2 ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สั งคมฯ
12 มี.ค. 58
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
8.30 – 9.30 น.
8.30 – 9.30 น.
9.40 – 11.20 น.
13.00 – 14.00 น.
8.30 – 9.30 น.
9.40 – 11.20 น.
13.00 – 13.50 น.
8.30 – 9.30 น.
9.40 – 10.30 น.
60 นาที
60 นาที
90 นาที
60 นาที
60 นาที
90 นาที
50 นาที
60 นาที
50 นาที
วิธีการคิดคะแนน
ผลสอบของนักเรียนแต่ ละคน ของแต่ ละกลุ่มสาระฯ
คิดเป็ นร้ อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน
เช่ น ถ้ าคะแนนระหว่ างภาค/ปี : ปลายภาค/ปี = 70 : 30
คะแนนสอบปลายภาคเรียน/ปี (๓๐)
ส่ วนที่ 1 ข้ อสอบกลาง
ส่ วนที่ 2 ข้ อสอบของโรงเรียน
ร้ อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบ ร้ อยละ ๘๐ ของคะแนนสอบ
ปลายภาคเรียน/ปี
ปลายภาคเรียน /ปี
๘๐
๒๐
× ๓๐ (หรือ ๓๐ – ๖)
× ๓๐
๑๐๐
๑๐๐
คิดเป็ น ๒๔ คะแนน
คิดเป็ น ๖ คะแนน
กรณีกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ป.4 /ป.5
1. คะแนนเต็มจากข้ อสอบกลาง สพฐ. เท่ ากับ 40 คะแนน
2. โรงเรียน ก.สอบปลายปี 30 คะแนน ข้ อสอบกลางต้ องใช้ ร้อยละ 20
ซึ่งเท่ ากับ 6 คะแนน
สมมุติ ว่ า ด.ช.สมพร สอบข้ อสอบกลางได้ 32 คะแนน จาก 40 คะแนน
ดังนั้น คะแนนจากข้ อสอบกลาง เท่ ากับ
𝟑𝟐
𝟒𝟎
× 𝟔 = 𝟒. 𝟖
คะแนนทีไ่ ด้ ควรปัดเศษหรือให้ อยู่ในดุลพินิจ (ควรปัดเป็ น 5 คะแนน)
รูปแบบของสอบ
แบบทดสอบทีเ่ ป็ นข้ อสอบกลางในปี การศึกษา 2557 มี 4 รู ปแบบ
๑. แบบเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก ให้ เลือกคาตอบ
ทีถ่ ูกทีส่ ุ ด 1 คาตอบ
๒. แบบเลือกตอบเชิงซ้ อน (Complex Multiple Choices) มีประเด็น
คาถามรวมอยู่และมีข้อคาถามย่ อยๆ ในข้ อเดียวกัน ซึ่งถามในประเด็น
ของข้ อคาถามรวม โดยข้ อคาถามแต่ ละข้ อ จะถามให้ พจิ ารณาหรื อ
ประเมินว่ าเป็ นข้ อคิดเห็นหรือข้ อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน
๓. แบบสร้ างคาตอบแบบปิ ด/สร้ างคาตอบสั้ นๆ (Closed
construct/Short answer) เป็ นข้ อสอบทีถ่ ามให้ คดิ หาคาตอบจาก
สถานการณ์ ที่กาหนด โดยมีคาตอบที่ชัดเจน หรือให้ เขียนอธิบาย
ภายใต้ ข้อมูล หรือเงือ่ นไขทีก่ าหนด และมีขอบข่ ายของคาตอบที่
ชัดเจน
๔. แบบขยายคาตอบ/ไม่ จากัดคาตอบ /สร้ างคาตอบอิสระ
(extended-response question) เป็ นข้ อสอบทีถ่ ามให้ แสดงความคิด
ความเห็นทีส่ อดคล้ อง หรือโต้ แย้ ง หรืออภิปรายข้ อมูล/สถานการณ์
ที่กาหนดโดยให้ อสิ ระในการคิดหรือเปิ ดโอกาสให้ คดิ ภายใต้ หลักวิชา
ทีส่ มเหตุสมผล ซึ่งข้ อสอบรู ปแบบนีต้ ้ องมีเกณฑ์ การให้ คะแนนที่
ชัดเจนและมีแนวคาตอบ เพือ่ ใช้ ในการตรวจให้ คะแนน
๑. แบบเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก
ชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ ต้ องใช้ น้าในการเพาะปลู ก โดยใช้ น้า ที่
เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ เมื่อฝนตกนา้ ซึมลงใต้ ดิน อยู่ในลาคลอง และใน
บ่ อต่ างๆ เราตักน้ามาใช้ โดยการทาน้าให้ สะอาด หรือโดยใช้ น้าประปา
ต่ อท่ อประปาเข้ าบ้ าน และเราต้ องใช้ นา้ เพือ่ อุปโภคและบริโภค
ข้ อ ก. จากข้ อความทีน่ ักเรียนอ่ าน กล่ าวถึงเรื่องใดเป็ นสาคัญ
1) วิธีการใช้ นา้
ถ้ านักเรียนคิดว่ าตัวเลือกที่ 3 ดังนี้
2) ลักษณะของนา้
3) ความสาคัญของนา้
4) กระบวนการทานา้ สะอาด
๒. แบบเลือกตอบเชิงซ้ อน (Complex Multiple Choices)
ข้ อ ข. จากข้ อความให้ นักเรียนพิจารณาว่ าข้ อมูลทีก่ าหนดต่ อไปนี้
เป็ นจริงหรือไม่ โดยให้ วงกลมล้ อมรอบคาว่ า "จริง" หรือ "ไม่ จริง"
ข้ อมูลทีก่ าหนด
1. ชาวสวนใช้ นา้ ประปาในการเพาะปลูก
2. ชาวนาสามารถใช้ นา้ ในลาคลองอุปโภคบริโภค
ได้ เมื่อผ่ านกระบวนการกรองหรือต้ ม
3. เกษตรกรทุกคนใช้ นา้ สะอาดในการอุปโภค
บริโภค
จริง
จริง
จริง
ไม่ จริง
ไม่ จริง
ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง
วิธีการตอบ
ให้ วงกลมล้ อมรอบคาว่ า "จริง" หรือ "ไม่ จริง" ที่ตรงกับตัวเลือก
ที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ
๓. แบบสร้ างคาตอบแบบปิ ด/สร้ างคาตอบสั้ นๆ
(Closed construct/Short answer)
ข้ อ ค. จากข้ อมูลกล่ าวถึงความสาคัญของนา้ ทีม่ ีต่อการดารงชีพ
อย่ างไร................................................................................................
วิธีการตอบ
นักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงความสาคัญของนา้ ที่มีต่อการ
ดารงชีพ และการประกอบเช่ น อาชีพ เช่ น ใช้ ทานา/ ทาสวน/ทาไร่
/ทาอาชีพเกษตรกรรม/ ใช้ อุปโภค บริโภค ฯลฯ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
ให้ คะแนนเต็ม (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึง
ความสาคัญของนา้ ทีม่ ีต่อการดารงชีพ และการประกอบอาชีพ
ตามข้ อมูลทีก่ าหนดได้ ถูกต้ อง สมเหตุสมผล
ไม่ ให้ คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบอืน่ ที่ไม่ เกีย่ วข้ อง
กับความสาคัญของนา้ ที่มีต่อการดารงชีพ หรือไม่ เขียน
๔. แบบขยายคาตอบ/ไม่ จากัดคาตอบ /สร้ างคาตอบอิสระ
(extended-response question)
ข้ อ ง. นา้ จากแหล่ งใดเหมาะสาหรับการใช้ ในการอุปโภคบริโภค
มากทีส่ ุ ด เพราะเหตุใด.............................................................
วิธีการตอบ
นักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึงการเลือกวิธีการใช้ นา้
ในการอุปโภคบริโภค โดยที่ใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ อธิบาย
การใช้ ประโยชน์ ทสี่ มเหตุสมผล
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ให้ คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบที่บ่งบอกถึง
การเลือกวิธีการใช้ นา้ ในการอุปโภคบริโภค ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ อธิบายการใช้ ประโยชน์ ทสี่ มเหตุสมผล
แนวคาตอบ
- เช่ น นา้ บ่ อ เพราะเป็ นนา้ ที่ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นของ
ดิน หิน กรวด ทราย.
- นา้ ฝน เพราะเป็ นนา้ ที่ผ่านกระบวนการกลัน่ โดยนา้ ฝนเกิดจาก
การทีน่ า้ ระเหยเป็ นไอนา้ เกิดการกลัน่ ตัวเป็ นหยดนา้
ฯลฯ
ให้ คะแนนบางส่ วน (1 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบที่บ่ง
บอกถึงการเลือกวิธีการใช้ นา้ ในการอุปโภคบริโภคโดยไม่ มเี หตุผล
อธิบาย หรือตอบเฉพาะเหตุผลอธิบายการใช้ ประโยชน์ ที่
สมเหตุสมผล
แนวคาตอบ - นา้ บ่ อ /นา้ ฝน - นา้ ที่ผ่านกระบวนการกรองจากชั้น
ของ ดิน หิน กรวด ทราย - นา้ ที่ผ่านกระบวนการกลัน่
- นา้ ฝนเกิดจากการที่นา้ ระเหยเป็ นไอนา้ เกิดการกลัน่ ตัวเป็ นหยดนา้
ไม่ ให้ คะแนน (0 คะแนน) เมื่อนักเรียนเขียนคาตอบอืน่ ทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ อง
กับการเลือกวิธีการใช้ นา้ ในการอุปโภคบริโภค หรือไม่ เขียน
ขั้นตอนการใช้ ข้อสอบกลาง
1. สพป.น่ าน เขต 2 คัดเลือกข้ อสอบตามโครงสร้ างที่ สพฐ.กาหนด
2. สพป.น่ าน เขต 2 จัดทาต้ นฉบับข้ อสอบพร้ อมเฉลย
3. โรงเรียนรับไฟล์ แบบทดสอบพร้ อมเฉลยในวันที่ 6 มีนาคม 2558
(รับวันประชุมครู ทะเบียนวัดผล/ครู วชิ าการ เรื่อง การนาผล O-NET
ไปใช้ ตดั สิ นผู้เรียนจบหลักสู ตรและการจัดทาเอกสาร ปพ.)
4. โรงเรียน แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบ จัดทาสาเนา
แบบทดสอบ เตรียมกระดาษคาตอบ
5. โรงเรียนสอบประเมินในวันที่ 11-12 มีนาคม 58 (พร้ อมกันทั้งเขต)
ขั้นตอนการใช้ ข้อสอบกลาง(ต่ อ)
6. โรงเรียน ดาวน์ โหลดไฟล์ บันทึกคะแนน (Excel แยกระดับชั้น)
(ดาวน์ โหลดที่ “นิเทศ ออนไลน์ ” ) วันที่ 11 มีนาคม 2558
7. โรงเรียนตรวจกระดาษคาตอบ กรอกคะแนน ส่ ง ศน.ประจากลุ่ม
ภายใน 18 มีนาคม 2558 (ให้ ประสานงานกับ ศน.ของท่ าน)
8. โรงเรียนนาคะแนนที่ได้ ไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาค/ปลายปี
ของโรงเรียน เพือ่ ตัดสิ นผลการเรียน
9. ศน.รวบรวมผลสอบ แยก Folder ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2
10. สพป.น่ าน เขต 2 สรุ ปผลการประเมินในระดับเขตพืน้ ทีฯ่
การนาผล O-NET ไปใช้ ในการตัดสิ น
ผู้เรียนจบหลักสูตร ปี การศึกษา 2557
ใช้ ผล GPAX : O-NET = 70 : 30
**มีหนังสื อแจ้ งรายละเอียดการนาผล O-NET ไปใช้ ฯ ก่ อนหน้ านีแ้ ล้ ว)
วันที่ 6 มีนาคม 2558
จัดประชุมครู ทะเบียนวัดผล/ครู วชิ าการ เรื่อง การนาผล
O-NET ไปใช้ ตดั สิ นผู้เรียนจบหลักสู ตรและการจัดทาเอกสาร ปพ.
โปรแกรม Excel พัฒนาโดย นายสุ ริยนั ต์ แก้วชนะ
ตาแหน่ ง ครู โรงเรียนกระสั งพิทยาคม อาเภอกระสั ง
จังหวัดบุรีรัมย์ www.facebook.com/pp2551excel
http://www.krusuriyan.blogspot.com/
การกาหนดรหัสรายวิชาเพิม่ เติมหน้ าที่พลเมือง
ให้ปรับรหัสวิชาในหลักที่ 5 และ 6 และชื่อรายวิชา ดังนี้
ส 11231
ส 12232
ส 13233
ส 14234
ส 15235
ส 16236
ประถมศึกษา
หน้ าที่พลเมือง 1
หน้ าที่พลเมือง 2
หน้ าที่พลเมือง 3
หน้ าที่พลเมือง 4
หน้ าที่พลเมือง 5
หน้ าที่พลเมือง 6
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ส 21231
หน้ าที่พลเมือง 1
ส 21232
หน้ าที่พลเมือง 2
ส 22233
หน้ าที่พลเมือง 3
ส 22234
หน้ าที่พลเมือง 4
ส 23235
หน้ าที่พลเมือง 5
ส 23236
หน้ าที่พลเมือง 6
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดผลฯ
นายปรีชา ภูลาพา โทร 089-8520114
นายนิพนธ์ สารถ้ อย โทร 089-8533075
นายอนันต์ เลีย้ งเพ็ชร โทร 084-8093772
ขอขอบคุณทุกท่ าน
สวัสดี