PowerPoint-presentasjon

download report

Transcript PowerPoint-presentasjon

Lederutvikling og skreddersøm
Hva karakteriserer ledelse
Trenbare ferdigheter
Ledelse er hverken vitenskap eller en profesjon, men lært
hovedsakelig gjennom utprøving, og forankret i
praktiske utfordringer
Læringsmål – den reflekterende
praktiker
 Handlingskompetanse med generell anvendbarhet innen




administrasjon og ledelse
Økt sin forståelse for at organisasjoner representerer et komplisert
samspill mellom mennesker i en samfunnsmessig ramme, og at valg
av strategier er viktig for målrettet påvirkning av dette samspillet
Fått en dypere forståelse for at det å bedrive ledelse er å samarbeide
med andre om å definere mål, definere og løse problemer og utvikle
kommunikasjonsformer
Gjennom refleksjon over erfaringer i prosjekt- og gruppearbeid og
trening, ha utviklet større selvinnsikt knyttet til egen rolle i
samarbeidssituasjoner
ha fått innføring i viktige rammebetingelser for samfunnsstyring
 Innledning
Hyppige endringer i arbeidsbetingelser og omstillinger i
arbeidslivet stiller nye krav til ledere og deres evne til å
kommunisere både med sine medarbeidere og med
omgivelsene.
Ledelse skjer alltid innenfor en kontekst. Det er derfor
nødvendig for ledere å mestre atskillige ferdigheter og
forståelser for å håndtere arbeidshverdagens sammensatte
samhandlings- og beslutningssituasjoner.
Gjennom offentlige reformer og nye krav til organisasjon og
ledelse, er spørsmålet om ledelse aktualisert og fremhevet
som sentrale betingelser knyttet opp til gjennomføring.
Ledelse og innovasjon for statsetater
FERDIGHETER
Ved fullført emne Ledelse og innovasjon skal studenten kunne:
 anvende metoder for ideutvikling og kreativitet i grupper
 initiere og legge til rette for innovasjonsprosesser
 utøve og begrunne ledelse basert på kritiske og filosofiske perspektiver
 anvende virkemidler for hensiktsmessig kulturutvikling
 benytte og begrunne retoriske virkemidler og argumentere saklig
 beherske det å motta og gi veiledning, individuelt og i gruppe
 utføre selvstendig mekling under forhandling og konflikt
GENERELL KOMPETANSE
Ved fullført emne Ledelse og innovasjon skal studenten kunne:
 demonstrere gjennomføringsevne
 demonstrere analytisk kompetanse og beherske ulike logiske slutningsmodeller
 lære av – og endre handlingsmønstre, herunder også egen praksis
 reflektere over etiske prinsipper og dilemma knyttet til egen lederrolle
 ta hensyn til lover, regelverk og avtaler
Det legges vekt på at lederskap innebærer å forløse
gode krefter i organisasjoner og dens omgivelser,
gjennom prosesser knyttet til utvikling av kultur,
holdninger, strukturer og kompetanse.
Innholdet i emnet tar utgangspunkt i at slike
lederferdigheter kan utvikles gjennom kritisk
refleksjon over egen praksis, erfaringslæring,
og øvelse i veiledning, myndiggjøring og
maktutøvelse.