Acil serviste, inme taklidi saptananlarda perfüzyon BT`nin rolü ve

Download Report

Transcript Acil serviste, inme taklidi saptananlarda perfüzyon BT`nin rolü ve

Özet
Acil tıp doktorları sıklıkla akut iskemik inme ile
inme benzeri tabloları ayırma durumuyla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Başlangıçta akut inme
olarak tanısı konan bir olgu sunduk. Ancak,
perfüzyon BT ve EEG sonunda status
epileptikus kesin tanısı konuldu. Bu durum daha
acil serviste ortamda inme benzeri durumda
olan hastaların değerlendirilmesinde BT
perfüzyon rolünü belirtmektedir
Giriş
Hem acil hekimleri hem de nörologlar inme ve nöbet ayrımını
klinik olarak koymaları zorunludur.Beyni hasarlı hastalarının
beşte biri inmeyi taklit eder. Görüntüleme bu nedenle akut bir
tanı koymak için kritik olabilir. Nöbet inmeyi taklit edebilen bir
durumdur. Genellikle, Todd paralizisi veya nonkonvülsif status
epileptikus olanlarda akut inme kliniği silik olabilir. Ayrıca klinik
durumu karmaşıklaştıran, inmenin nöbet ile prezente olmasıdır.
Son zamanlarda, akut inme tedavisinde kullanılan İV doku
plazminojen aktivatörü kullanımı zamanı 3-4.5 saate kadar
genişlemiştir. Bu zaman uzaması Amerikan Kalp Birliği
tarafından desteklenen rağmen, FDA onaylı değildir ve farklı
bir dizi rölatif kontrendikasyonlar beraberinde gelmektedir.
İntravenöz trombolitikler intrakraniyal kanama riskini de
oluşturabilir. İntrakraniyal kanamada intravenöz trombolitik
uygulanmadan önce kafanın kontrastsız BT’si altın standarttır.
Ancak, nöbeti olan inmeli hastalarda kontrastsız BT’nin rolü
sınırlıdır. Mevcut kurallar akut inmenin ilk görüntüleme
yönteminin kontrastsız BT olduğunu savunmasına rağmen bu
vakada olduğu gibi inmesi olmayan hastalara boşuna verilecek
trombolitik tedaviyi önlemede perfüzyon BT’nin önemini
göstermiştir. Ayrıca, inme ile ilgili perfüzyon BT
görüntülemedeki
yagın
hipoperfüzyonu
vakamızda
hiperperfüzyon
durumu
şeklinde
görülmüştür.
Biz
hiperglisemiye bağlı oksipital status epileptikus ile ilgili
perfüzyon BT bir homonim hemianopsi ve değişiklikler ile
Florida acil servise Üniversitesi Shands Hastanesi'ne başvuran
bir hastanın ilginç bir olgusunu sunduk,
Olgu sunumu
Tip 2 diabetes mellitusu olan 72 yaşındaki erkek hasta, Florida
Üniversitesi Shands Hastanesi acil servisine ani başlayan
görsel değişikliklerle başvurdu. Hasta evde uzanırken
nesnelerin kaybolduğunu ifade etti. O da kendi görmesini siyah
ve kırmızı lekeler ve prizmalar kaydetti. Hiçbir nöbet öyküsü
yoktu. Hastanın inme risk faktörleri, yaşı, tip 2 diyabeti ve aynı
zamanda tütün kullanımıydı. NIH İnme Ölçeği puanı tam bir sol
homonim hemianopsi ile 2 oldu. Hastamızın, semptom
başlangıcından 3 saat içinde çekilen perfüzyon BT bizim
kurumda inme protokol başına ilave edildi. Sigaranın,kontrastlı
BT de inme veya kanama nın herhangi bir erken belirtisi ortaya
koymamıştır
BT anjiyografisi normaldi. Perfüzyon CT’de sağ oksipital bölgede
kısaltılmış ortalama geçiş zamanı (MTT) ve serebral kan hacmi
(CBV) ile serebral kan akımının (BKA) arttığı bir alanı gösterdi.
Hastanın sol homonim hemianopsi göz önüne alındığında,
perfüzyon BT bulgular hiperperfüzyon fenomen olarak
yorumlandı. Ayırıcı tanı epileptiform aktivite gibi glioma ve
kaybolmuş perfüzyon sendromu ile sınırlı değil, diğer patolojiler
dahil. Böylece, bir EEG elde edildi ve sağ parietooksipital
kadrandaki nonkonvülsiftir nöbet aktivitesi doğrulandı. Bu hasta
2 nörolojik bulgusu ve NIHSS verilen intravenöz trombolitik
hakkı vardı, ancak yukarıdaki bulguların nöbetde trombolitikler
ile yönetmek için değil klinik kararıyla sonuçlandı. Hastanın
nöbet durdurmak için Ativan, fosfenitoin ve Depakote yüklemesi
yapıldı. Nöbetler kontrol altına alındı sonra, hastanın nörolojik
muayene normale döndü. Takip FLAIR MRG beyin görüntülemede
inme ile uyumlu değildi
Tartışma
İnme benzeri tablo beyin ataklarının %5-30’undan sorumludur.
Avrupa Kooperatif Akut İnme Çalışması II (ECASS II) tüm bu
hastalarda verilen trombolitik tedavinin %17’sinin inme olmadan
verildiğini göstermiştir. Migren, Todd paralizisi ve /veya
epilepsi, hipoglisemi ve sinüs trombozu gibi ortak koşulları olan
hastalıklar sıklıkla inmeyi taklit edebilir. Kontrastsız BT
parankimal değişikliklerin erken bulgu vermemesi nedeniyle
duyarlı bir radyolojik görüntüleme aracı değildir. Bu gibi
durumlarda, MRG iyi doğruluk ve hassasiyet sunar. Bununla
birlikte, kısa bir toplama zamanı ve acil servis ortamında
kontrastsız BT’nin kullanılabilirliği artmıştır.
Akut inme yönetiminde BT perfüzyon kullanımını destekleyen
veriler vardır. Rölatif ortalama geçiş zamanı (MTT)ve mutlak
serebral kan hacmi (CBV) penumbra yerlerden infarkt alanlarını
tanımlamakta,yardımcı BT perfüzyon parametrelerdir. Onun
kullanımı da nöbetlerin tanısında incelenmiştir.Hauf ve ark.
perfüzyon BT% 78 duyarlılıkla nonkonvülsif status epileptikus
tanısı hızlandırılması konusunda yararlı bir araç olduğunu
göstermiştir. ortalama geçiş zamanıda azalma (MTT) ve
serebral kan hacmi (CBV) ve akımında (BKA) eşlik eden bir
artışın yansıtıldığı gibi kortikal hiperperfüzyon gözlenmiştir.
Bu nöbetlerin bölgesi gibi iktal yayılması ile bölgelerde artış
CBV ve CBF değerlerini gösteren önceki veriler ile uyumludur.
Iktal durumu sırasında hiperperfüzyon ki bu durum aynı
zamanda fokal epilepsisi olan hastalarda SPECT ve f-MRI ile
gösterilmiştir.
BT perfüzyon rutin durumu, kısa zamanda
kantitatif sonuçlar gibi avantajları vardır.
Trombolitikler için,inme hastaları
değerlendirirken acil servis ortamında BT
perfüzyonun rolünü daha da destekler. Inme
benzeri olan hastalarda seyrek trombolitikler
almak ve tedavi genellikle zararlı
komplikasyonlara yol açmıyor olsa da,
perfüzyon BT intravenöz trombolitik ve yanlış
tedaviden, status epileptikus hastalarına
alternatif olabilir. PCT ayrıca inme de
etyolojisi için mental durum bozukluğu ile acil
servise başvuran hastalarda tamamlayıcı bir
tanı aracı olarak uygun olabilir.
Sonuçlar
Özetle, perfüzyon BT acil serviste status
epileptikus ile akut inme ayrımında önemli bir
rol oynayabilir.