gebelik ve hipertansif hastaliklar

Download Report

Transcript gebelik ve hipertansif hastaliklar

Gebelik ve Hipertansif
Hastalıklar
Kritik tanımlar

Hipertansiyon 20. haftadan önce ...




İstisnalar var mı ?
Hipertansiyon doğumdan 6 hafta
sonra devam ...
Ödem ...
Sistolikte 30 mmHg (140 mmHg),
diastolikte 15 mmHg’lik (90 mmHg)
artış ...



Tansiyon ölçüm koşulları
24 saatlik idrar toplama koşulları
Kronik hipertansiyon, preeklampsi
ayırıcı tanısı





Gebeliğin indüklediği hipertansiyon
Kronik hipertansiyon
Preeklampsi (Hafif - Ağır)
Süperimpoze preeklampsi (Hafif Ağır)
Eklampsi
Preeklampsi için risk faktörleri







Nulliparite
Aile öyküsü
Obezite
Preeklampsi
öyküsü
Çoğul gebelik
Kötü obstetrik
özgeçmiş
< 20, > 35 yaş

Tip 1 DM,
kronik
hipertansiyon,
trombofili,
kronik böbrek
hastalığı gibi
kronik hastalık
varlığı
Preeklampsi etiyolojisi






Anormal trofoblast invazyonu
Vasküler endotel hasarı
Trombofili
İmmunolojik
Genetik
Çevresel ve besinsel



Preeklampsi öngörülebilir mi ?
Preeklampsi önlenebilir mi ?
Preeklampsi komplikasyonları
giderilebilir mi ?
Preeklampsinin organ sistemlerine
etkisi

Böbrek:



Glomeruler filtrasyon hızı azalır.
Ürik asit konsantrasyonu artar.
Hemokonsantrasyon olur.

Karaciğer:

Ağır preeklampsi ve HELLP
sendromunda karaciğer enzimleri artar.

Koagülasyon sistemi:


Fibrinojen artar.
Trombositopeni olur.
Ağır preeklampsi











Sistolik > 160 mmHg
Diastolik > 110 mmHg
Proteinuri > 5 g/gün
Oliguri < 400 ml/gün
Görme bozukluğu
Epigastrik ağrı, bulantı, kusma
Akciğer ödemi
Bozulmuş karaciğer fonksiyonları
Trombositopeni
IUGG
Oligohidramnios
HELLP sendromu

Hemoliz:



Artmış karaciğer enzimleri:



LDH > 600 IU/l
Bilirubin > 1.2 mg/dl
LDH > 600 IU/l
AST > 72 IU/l
Düşük trombosit:

Trombosit < 100.000/mm3
Hafif preeklampsi yönetimi
Hastanın
≥ 37 hafta
Anne ve fetusu
değerlendir
< 37 hafta
Ağır preeklampsinin yönetimi
Magnezyum sülfat


Ca kanallarında yarışmalı inhibisyon
yaparak sinapslardan Ca’a bağlı
asetil kolin salgılanmasını baskılar.
Tedavi dozu: Hedef serum Mg
konsantrasyonu 4.8-9.6 mg/dl.


Yükleme dozu: 6 g Mg, 100 ml içinde
15-20 dakikada verilecek.
İdame dozu: 2 g Mg, 100 içinde 1
saatte verilecek. İdameye doğumdan
sonra 12-24 saat verilecek.
Magnezyum toksisite bulguları





Patella refleksi kaybı: 8-12 mg/dl
Ateş basması, sıcaklık hissi: 9-12
mg/dl
Somnolans, dil peltekleşmesi: 10-12
mg/dl
Kas paralizisi, solunum güçlüğü: 1517 mg/dl
Kardiyak arrest: 30-35 mg/dl
Magnezyum verirken ...




Foley sonda ile saatlik idrar çıkışı
Saatlik aldığı-çıkardığı hesabı
Solunum, bilinç durumu, patella
refleksi sıkı şekide izlenmelidir
Magmezyum zehirlenmesinde: 10
ml % 10’luk kalsiyum glukonat (1
gr) IV, 3 dakikada yavaş infüzyonla
verilir.
Eklampsi



Beyinde herhangi bir hastalık
yokken preeklampsi bulgularına
epileptik nöbetlerin eklenmesidir.
Nöbetin ilk 10-15 saniyesinde yüzde
ve yaygın kasılma (tonik); sonraki
60 saniyede tüm vücut kasları hızla
kasılıp, gevşer (klonik).
Atipik eklampsi ...
Nöbet sırasında yapılacaklar

Asla nöbeti kısaltacak ya da
bitirecek tedaviler YAPMA



Epileptik nöbet zaten 1 dakikada biter.
Diazepam geniş bir venden
verilmemişse tromboflebit yapabilir.
Diazepamın hızlı verilmesi
kardiopulmoner arrest yapabilir.

Nöbet sırasında anneyi
yaralanmalardan KORU



Dilini ısırmasını önlemek için ağız yolu
yerleştir.
Ağız yolu çok derine itilirse öğürtü
refleksini tetikleyebilir.
Hastayı sola çevirip, ağzından
sekresyonları aspire et.

Hastanın nöbet bitiminde yeterli
oksijenlenmesini SAĞLA


Arka arkaya nöbet geçirenlerde ya da
nöbet sırasında diazepam gibi ilaçlar
verilenlerde oksijenlenme sorun
olabilir.
Solunum sıkıntısı gerilemeyenlerde
akciğer grafisi çekerek aspirasyon
pnömonisi aranmalıdır.

Magnezyum sülfat tedavisi VER


Nöbet biter bitmez geniş bir damar yolu
aç ve magnezyum tedavisi ver.
Magnezyum altında nöbet olursa
yükleme dozunu tekrar et.
Kronik hipertansiyon
Alfa metildopa: 250 mg x 3 - 8 tab.
Sentral α2 reseptörünü uyarır.




Ca kanal blokeri: Magnezyum ile
birlikte kullanımında dikkatli
olunmalıdır.
Beta bloker
ACE inhibitörleri, Anjiotensin 2
reseptör antagonistleri ve diüretikler
kullanılmaz.





Preeklampside kardinal bulgular?
Preeklampsi görülme zamanı?
Gebelikte HT kriteri?
İdrar miktarı 24 saatte …………..
altında ise “oligüri” denir.
Preeklampside kreatinin düzeyleri?





Preeklampsili hastada başağrısı ve
bulanık görme başlarsa ?
HELLP sendromu kriterleri ?
MgSO4 verilen hastada patella
refleksi yoksa ?
MgSO4 verilen hastada saatlik idrar
miktarı 75 ml ise ?
26. haftada HELLP sendromu varsa
doğum zamanı ?