هزينه

download report

Transcript هزينه

‫به نام حق‬
‫مديريت پروژه‬
‫جلسه چهارم‬
‫مديريت هزينه پروژه‪1/‬‬
‫)‪(Project Cost Management‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ .1‬مروري بر مباحث جلسه قبل‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫برنامه ريزي منابع پروژه‬
‫•‬
‫برآورد هزينهها‬
‫•‬
‫بودجه بندي هزينهها‬
‫•‬
‫کنترل هزينهها‬
‫•‬
‫محاسبات مالي پروژه‬
‫مدل كلي مديريت پروژه‬
Scope
Mng.
Cost
Mng.
Quality
Mng.
Project Integration Management
HR
Mng.
Comm.
Mng.
Risk
Mng.
Tools
&
Techniques
Stakehol
ders
Time
Mng.
Results
Procurement
Mng.
3
‫رابطه بين مراحل مديريت پروژه با مديريت هزينه پروژه‬
‫آغاز‬
‫برنامه ريزي‬
‫‪ .1‬تخمين هزينه‬
‫‪ .2‬بودجه‌بندي‬
‫‪4‬‬
‫اجرا‬
‫کنترل‬
‫‪.3‬كنترل‬
‫هزينه‬
‫بستن‬
‫مديريت هزينه پروژه‬
‫مديريت هزينه پروژه‬
‫تخمين‬
‫هزينه‬
‫‪5‬‬
‫بودجه‬
‫بندي‬
‫كنترل‬
‫هزينه‬
‫معني مديريت هزينه پروژه‬
‫• يعني کاري بکنيم که پروژه با هزينه اي کمتر از بودجه‬
‫تخصيص داده شده به آن تمام شود‪.‬‬
‫• هزينه‪ :‬مقدار پول معادل يک منبع که براي انجام پروژه‬
‫مصرف ميشود ‪.‬اعم از‬
‫– اعتبار مالي‬
‫– مکان‬
‫– نيروي انساني‬
‫– موادخام‬
‫– اطالعات‬
‫– و ‪...‬‬
‫‪6‬‬
‫فرآيند مديريت هزينه‬
‫‪7‬‬
‫تخمين هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫– تخمين هزينه براي هر فعاليت‬
‫– اطالعات پشتيبان براي تخمين هزينه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مبناي محاسبه هزينه‬
‫پيشفرضها‬
‫محدوديتها‬
‫دامنه نوسان هزينه‬
‫– تقاضاهاي تغيير‬
‫– به روز رساني برنامه مديريت هزينه پروژه‬
‫‪8‬‬
‫تخمين هزينه‬
‫• وروديها‬
‫– فاكتورهاي محيطي سازمان‬
‫• شرايط بازار (در اختيار بودن منابع‪ ،‬قيمت‪ ،‬فروشندگان و ‪)...‬‬
‫• ديتابيس نرخ قيمتي منابع (نيروي انساني‪ ،‬ماشينآالت و ‪)...‬‬
‫– داراييهاي فرآيندي سازمان‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪9‬‬
‫سياستهاي تخمين هزينه‬
‫تمپليتهاي تخمين هزينه (‪)DSS-Excel‬‬
‫اطالعات و مستندات پروژههاي مشابه قبلي‬
‫درسهاي گرفته شده قبلي‬
‫تخمين هزينه‬
‫• وروديها (ادامه)‬
‫– توصيف گستره پروژه‬
‫• محدوديتهاي تامين مالي‬
‫• پيشفرضهايي در خصوص انجام پروژه كه مالحظات مالي دارد‪.‬‬
‫– ساختار شكست كار‬
‫– لغتنامه ساختار شكست كار‬
‫– برنامه مديريت پروژه‬
‫• مطلع شدن از ساير بخشهاي كار (همه مالحظات مالي دارند‪).‬‬
‫– برنامه مديريت زمان‪ ،‬منابع انساني‪ ،‬مديريت ريسك‪ ،‬مديريت تامين و تدارك‬
‫‪10‬‬
‫تخمين هزينه‬
‫• ابزارها و روشها‬
‫– تخمين بر اساس مشابهت (‪)Analogous Estimating‬‬
‫• سادهتر‬
‫• غيردقيقتر‬
‫– روش محاسبه نرخ هزينه منابع ضربدر مقدار منبع‬
‫• ممكن است كه نرخ را از قبل بدانيم يا استاندارد داشته باشد‪.‬‬
‫– استاندارد با واقعيت ما مطابقت دارد؟‬
‫• دقيقتر است‪.‬‬
‫– تخمين پايين به باال‬
‫• دقيقتر است‪.‬‬
‫– تخمين پارامتري (مي تواند در حالت ساده‪ ،‬روش نرخ باشد‪).‬‬
‫– نرمافزارهاي مديريت پروژه‬
‫– تحليل پروپوزالها در محيط رقابتي‬
‫‪11‬‬
‫زمان‪ ،‬هزينه است‬
‫‪12‬‬
‫هر سرمايه گذاري‪ ،‬ماليات و استهالكش‪ ،‬هزينه است‬
‫‪13‬‬
‫هزينه سربار فراموش نشود!‬
‫‪14‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫– مبناي هزينه (‪)Cost Baseline‬‬
‫• ممكن است بيش از يكي باشد‪.‬‬
‫– نيازمنديهاي تامين مالي پروژه ( ‪)Cost Funding Requirements‬‬
‫– برنامه مديريت هزينه‬
‫– تقاضاهاي تغيير‬
‫‪15‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫‪16‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫‪17‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫‪18‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫– جريان نقدي روي نمودار گانت‬
‫‪19‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫– جدول هزينه روزانه‬
‫‪20‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫– منحني ‪ S‬هزينه‬
‫‪21‬‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• وروديها‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪22‬‬
‫توصيف گستره پروژه‬
‫ساختار شكست كار‬
‫لغتنامه ساختار شكست كار‬
‫تخمين هزينه هر فعاليت‬
‫جزئيات تخمين هزينه هر فعاليت‬
‫برنامه زمانبندي پروژه‬
‫تقويم منابع (‪)Resource Calendar‬‬
‫قراردادها‬
‫برنامه مديريت هزينه‬
‫بودجهبندي هزينه‬
‫• ابزارها و روشها‬
‫– تجميع هزينه (‪)Cost Aggregation‬‬
‫• نرم افزار مديريت پروژه انجام مي دهد‪.‬‬
‫– هزينه رزرو‬
‫• براي هزينههاي غيرمنتظره‬
‫– تخمين پارامتري‬
‫– بدهبستان هزينه‪-‬زمان و ‪)Funding Limit Reconciliation( ...‬‬
‫‪23‬‬
‫كنترل هزينه‬
‫• هدف از كنترل هزينه‬
‫– اعمال تغييرات مورد نياز در مديريت هزينه‬
‫– تضمين اينكه سرريز هزينه‪ ،‬بيشتر از مقدار مجاز نشود‪.‬‬
‫– ارزيابي و كنترل مستمر عملكرد هزينه و تعيين انحرافها‬
‫– ارائه اطالعات مورد نياز به ذينفعان‬
‫‪If anything seems to be going well,‬‬
‫‪you obviously do not know what’s‬‬
‫!‪going on‬‬
‫‪Murphy’ Law‬‬
‫‪24‬‬
‫كنترل هزينه‬
‫• خروجيها‬
‫– بازبيني تخمين هزينه‬
‫– بازبيني مبناي هزينه‬
‫– اندازهگيري عملكرد‬
‫– پيشبيني ميزان تكميل‬
‫– تغييرات مورد نياز‬
‫– فعاليتهاي اصالحي توصيه شده‬
‫– بازبيني برنامه پروژه‬
‫– درسهاي گرفته شده‬
‫‪25‬‬
‫كنترل هزينه‬
‫• وروديها‬
‫– مبناي هزينه‬
‫– نيازمندهاي تامين مالي‬
‫– گزارشهاي عملكرد‬
‫• گزارش بازده هزينه فعاليتها‬
‫– اطالعات مربوط به عملكرد كار‬
‫• گزارش پيشرفت‬
‫– تقاضاهاي تغيير تاييد شده‬
‫– برنامه مديريت پروژه‬
‫‪26‬‬
‫كنترل هزينه‬
‫• ابزارها و روشها‬
‫– سيستم كنترل تغييرات هزينه (مديريت پروژه و سيستم‬
‫مستندسازي)‬
‫– تحليل اندازهگيري عملكرد (‪)Performance Measurement Analysis‬‬
‫• محاسبات مالي پروژه (اساليدهاي بعدي)‬
‫‪27‬‬