EARNINGS MANAGEMENT (1)

Download Report

Transcript EARNINGS MANAGEMENT (1)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΒΑ
Επιβλέπων καθηγητής: κ. Συριόπουλος Κ.
Επιμέλεια: Παπαγιάννη Ε. (Α.Μ.: 228)
1
Η κεντρική ιδέα και το περιεχόμενο της εργασίας
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EARNINGS
MANAGEMENT–Chpt.1 )
• Βασικές κατηγορίες
διαχείρισης κερδών
• Λόγοι-κίνητρα για
Διαχείριση των Κερδών
• Τεχνικές διαχείρισης
των κερδών
• Διαχείριση κερδών σε
περιόδους κρίσης
• Μέθοδοι ανίχνευσης
Διαχείρισης Κερδών
• Η Διαχείριση των
Κερδών και οι
επιδράσεις της
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(EARNINGS QUALITYChpt.2)
• Η Έννοια της
Ποιότητας των Κερδών
• Οι προσδιοριστικοί
παράγοντες της
Ποιότητας των Κερδών
• Χαρακτηριστικά
γνωρίσματα και δείκτες
μέτρησης
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(CAPITAL MARKET
EFFECTS OF E.Q & THE
COST OF CAPITALChpts. 3-4-5)
• Η ποιότητα των κερδών και
οι επιπτώσεις στις αγορές
κεφαλαίων.
• Η ποιότητα των κερδών και
οι επιπτώσεις στο κόστος
κεφαλαίου μιας
επιχείρησης.
ΚΙΝΗΤΡΟ: Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και δεδομένης της έλλειψης της ελληνικής
βιβλιογραφίας για το θέμα.
ΣΤΟΧΟΣ: Να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις μεθόδους και τεχνικές που
χρησιμοποιούνται μέσω της «διαχείρισης των κερδών, αλλά και τις επιπτώσεις που αυτές
επιφέρουν στην αγορά κεφαλαίων.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Εσωτερικούς χρήστες (Managers, Διευθυντικά στελέχη, Υπάλληλοι της επιχ.)
& εξωτερικούς χρήστες (Επενδυτές, Δανειστές, Προμηθευτές, Πελάτες, Δημόσιες υπηρεσίες.) 2
Τι είναι η διαχείριση των κερδών;
Διαχείριση των κερδών είναι: «Η υπό κρίση της διοίκησης παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων της
επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς να παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και πρότυπα, να
παραπλανόνται οι ενδιαφερόμενοι για την πραγματική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης»
Healey & Wahlen (1999)
Οι πρακτικές Διαχείρισης
των κερδών διακρίνονται
σε:
Οι βασικές κατηγορίες
Διαχείρισης των κερδών
είναι:
Οι λόγοι και τα κίνητρα
για Διαχείριση των
Κερδών
• ex ante : αφορούν λογιστικούς
• Η εξομάλυνση των κερδών:
χειρισμούς τη παρούσα χρονική
στιγμή με σκοπό να την εξομάλυνση
και σταθερή ανάπτυξη των
μελλοντικών κερδών
• ex post : προσπάθεια
αντιμετώπισης μείωσης των κερδών
μέσω λογιστικών επιλογών που
ενισχύουν την τρέχουσα απόδοση
των δημοσιευμένων κερδών και
αναβάλλουν την αρχική μείωση
εφόσον η διακύμανση των κερδών
αντιπροσωπεύει το επίπεδο
επιχειρησιακού κινδύνου, οι
επενδυτές θεωρούν πιο αξιόπιστη
μια επιχείρηση όταν τα
δημοσιευμένα κέρδη της
εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις από
τα αναμενόμενα.
• «Big bath” Accounting: οι
τεχνικές αυτές ακολουθούνται από
τις διοικήσεις όταν τα νέα για τα
κέρδη της εταιρίας είναι σχετικά
άσχημα (π.χ.
αναδιάρθρωση
δανεισμού)
• Ικανοποίηση των προσδοκιών
των αναλυτών
• Είσοδος στο χρηματιστήριο ή
αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου
• Συμβόλαια αμοιβών στελεχών
• Αποφυγή υψηλής
φορολόγησης.
3
Earnings management around the world
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , προσφέρουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις για
Παραποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων, χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος (legitimate
creative accounting) Koumanakos, Georgopoulos & Siriopoulos (2008)
 Στις Η.Π.Α, ο υψηλός κίνδυνος και το υψηλό κόστος ενός πιθανού δικαστικού αγώνα, έχουν
οδηγήσει το λογιστικό επάγγελμα στη διαμόρφωση πολύ λεπτομερών διαδικασιών οι οποίες
αποτελούν τη βάση για μία ενδεχόμενη δίκη. Arnat, Blake & Oliveras (1999)
Πηγή: Leuz, Nanda and Wysocki (2003)
4
Ποιες είναι οι συνέπειες της Διαχείρισης των Κερδών στο Κόστος
Κεφαλαίου και την Κεφαλαιαγορά;
Δαπάνες και
κόστη που
συνδέονται με τα
ανιχνεύσιμα Δ.Κ.
Αρνητική επίδραση
στη φήμη της
διοίκησης
Δαπάνες και
κόστη που
συνδέονται με τα
μη ανιχνεύσιμα
Δ.Κ.
Διογκώνοντας τα
τρέχοντα κέρδη,
μειώνονται οι
δυνατότητες για
μελλοντική
ανάπτυξη
Ανικανότητα της
διοίκησης να
μεταφέρει τις
πληροφορίες στις
χ/π αγορές
Πρόσθετα τέλη για
αποζημίωση των
ελεγκτών για
πρόσθετες εργασίες
ελέγχου
Η επίδραση επί του
φορολογητέου
εισοδήματος και της
πιθανότητας ενός
φορολογικού ελέγχου
Η παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εντοπίζεται και στο δημόσιο όπως
επίσης και σε εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα λόγω χαλαρότητας των λογιστικών ελέγχων
και της έλλειψης επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής εμπειρίας. Greenle et al. (2007)
 Η αποκάλυψη ακραίων περιπτώσεων διαχείρισης κερδών τιμωρείται από τους συμμετέχοντες
στην κεφαλαιαγορά με μέση αντίδραση της τιμής της μετοχής -9% . Dechow et al . (1996)
 Η διαχείριση των κερδών προκαλεί μείωση της αξίας μίας επιχείρησης και έτσι το
ασφάλιστρο κινδύνου το οποίο θα επιβάλλει ένας επενδυτής για να επενδύσει σε μία μετοχή θα
αυξηθεί.
5
Τι είναι η ποιότητα των κερδών και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται;
o Business model
o Operating risk
o Operating environment
Innate EQ
(estimate)
o Management decisions
o Information systems
o Auditing
o Governance structures
o Regulation and standards
Disc EQ
(estimate)
Πηγή: Francis J., Olsson P. and Schipper K. (2006). Earnings Quality, p.: 18
6
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και δείκτες μέτρησης
της ποιότητας των κερδών
Accounting –
based earnings
Accruals quality
(η ποιότητα των
δεδουλευμένων)
Σκοπός: η ομοιόμορφη
κατανομή των κερδών
στις λογιστικές
περιόδους μέσω των
δεδουλευμένων
Market – based
earnings
Earnings
variability (η
μεταβλητότητα
των κερδών)
Persistence
(ανθεκτικότητα)
Value relevance
(η συνάφεια της
αξίας)
Predictability
(προβλεπτικότητα)
Timeliness
(επικαιρότητα)
Smoothness
(ομαλότητα)
Conservatism
(συντηρητισμός)
Σκοπός: η ικανότητα για
πληροφόρηση των
πραγματικών αποδόσεων
μέσω των μεταβολών
των τιμών των μετοχών.
7
Πως μετράμε την ποιότητα των κερδών; (1)
ACCRUALS QUALITY –
ABNORMAL DISCRETONARY
ACCRUALS
Dechow & Dichev
(2002)
Francis et al.,
(2005)
Kothari et al.
(2005)
PERSISTENCE
PREDICTABILITY
SMOOTHNESS
Francis et al., (2008)
Francis et al., (2008)
Francis et al.,
( 2004)
8
Πως μετράμε την ποιότητα των κερδών; (2)
EARNINGS VARIABILITY
VALUE RELEVANCE
TIMELINESS
Dechow & Dichev et al. (2002)
Francis et al. (2008)
Francis & Schipper (1999)
Collins et al. (1997)
Bushman et al. (2004)
Ball et al. (2000)
9
Τελικά συμπεράσματα
1.
Η χειραγώγηση των κερδών είναι μία σκόπιμη παραποίηση των οικονομικών
καταστάσεων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση της
επιχείρησης και πολλές φορές λαμβάνουν χώρα μέσα στα πλαίσια των διεθνών
λογιστικών προτύπων
2.
Κύριος σκοπός της διοίκησης είναι η εξομάλυνση διαχρονικά των αποτελεσμάτων
προκειμένου να μειωθεί η διακύμανση των κερδών της
3.
Ορισμένα χαρακτηριστικά των κερδών εμπεριέχουν σημαντική πληροφορία για την
ποιότητά τους και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το κόστος κεφαλαίου
4.
Η ποιότητα των κερδών είναι μια πολυδιάστατη έννοια διότι ο τρόπος μέτρησης της
εξαρτάται από το ερώτημα το οποίο τίθεται από τον ερευνητή
5.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά κεφαλαίων ανταμείβουν την ομαλή ροή συναλλαγών
των κερδών, τη διαφάνεια στις λογιστικές πληροφορίες καθώς και τα κέρδη με την
μεγαλύτερη επεξηγηματική ικανότητα όσων αφορά τις διακυμάνσεις στις αποδόσεις,
με μειωμένο κόστος στα ίδια και στα δανειακά κεφάλαια
6.
Η ποιότητα των κερδών επιφέρει επιπτώσεις ειδικά τις ημερομηνίες κοντά στις
αναγγελίες των κερδών, λόγω της ασυμμετρίας της πληροφόρησης αλλά και την εν
μέρει εξυγίανσή της κατά την περίοδο αυτή όπου οι εταιρείες αποκαλύπτουν
χρηματοοικονομικές και όχι μόνο πληροφορίες
7.
Η σχέση μεταξύ της ποιότητας των κερδών και των αναμενόμενων κερδών μίας
επιχείρησης είναι γραμμική
8.
Το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης αυτής, σχετίζεται περισσότερο με το ποσοστό των
εγγενών παραγόντων λόγω της ασυμμετρίας της πληροφόρησης, προερχόμενη από το
επιχειρησιακό μοντέλο της επιχείρησης.
10