Esošo procedūru un kārtību pielietošana izbraukuma brigāžu

Download Report

Transcript Esošo procedūru un kārtību pielietošana izbraukuma brigāžu

Esošo procedūru un kārtību
pielietošana izbraukuma brigāžu
personāla ikdienas darbā
A.Tipāne
S.Villere
Iepazīšanās ar esošajām procedūrām un
kārtībām
 Kvalitātes
vadības
sistēmas
dokumentācija
(apstiprinātās procedūras, rīkojumi) - apkopotas 3
mapēs
 NMP metodiskās rekomendācijas (kopijas)
 NMPD KVS – ikona, pieejama datoros darba vietā
Ierašanās darbā
 Ierasties darbā ne vēlāk kā 15min pirms dežūras sākuma
(nepieciešamības gadījumā darbinieks var tikt nosūtīts
NMP izsaukumā ātrāk kā dežūras sākums un aizkavēts
pēc dežūras beigām)
 Pārbaudīt
inventāra,
medikamentu,
medicīnisko
materiālu stāvokli un radiosakaru esamību, veikt SMART
sistēmas pamatdarbības pārbaudi un autorizāciju, video
un automašīnas salona tīrības pārbaudi
 Veikt alkometrijas pārbaudi autovadītājam
 Noskaidrot vai viss brigādes personāls ir labā veselības
stāvoklī un gatavs darbam
Ierašanās darbā
 Uzsākot
dežūru sinhronizēt savu pulksteni ar
apakšvienības ADIS sistēmā fiksēto laiku, tad visus
brigādes ekipējumā esošās aparatūras laikrāžus
 Brigādei, dislocējoties uz NMP punktu, pārbaudīt
datorā fiksēto laiku, veikt brigādes reģistrāciju
Izsaukumos nepieciešamais dokumentu kopums
(sagatavošanās darbam)













NMP izsaukuma kartes aizpildīšanā izmantojamie klasifikatori (Zilā grāmatiņa)
Neaizpildītas izsaukumu kartiņas – veidlapa Nr.110/u
NMP pavadlapas – veidlapa Nr.114/u (nosūtījumi)
Infomācijas zīme pacientam par izsaukumu (kurā precīzi jānorāda sniegtā palīdzība)
Akti – Rēķini (2 veidi – latviešu un angļu valodā)
Informācija par personu, kas uzrāda E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu
Pieprasījums EVAK aizvietojošam sertifikātam (11.pielikums)
Dati par personu apliecinošu dokumentu, kuru pacients uzrādījis saņemot veselības aprūpes pakalpojumu
(10.pielikums)
Steidzamais paziņojums par infekcijas slimību, infekcijas slimības izraisītāja konstatēsanu, rezistentu
mikroorganismu izdalīšanu un vakcinācijas izraisītu komplikāciju (blakusparādību) – veidlapa Nr.058/u
Informācija par pirmsslimnīcas etapa, t.sk.transportēšanas laika, norisi pacientam ar akūtu koronāru
sindromu (4.pielikums)
Veidlapas:
- Dežūras laikā izlietotie narkotiskie un psihotropie līdzekļi
- Dežūras laikā izlietotie medicīniskie materiāli (forma NMP – 007)
Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ
Ziņojums par medikamentu izraisītu blakus efektu
Izsaukuma saņemšana
 Saņemot NMP izsaukumu, nekavējoties (ne vēlāk kā
1min laikā) izbraukt uz izsaukumu pa visoptimālāko
maršrutu
 Saņemot IK pārliecināties par brigādes sastāvu (vai
IK ir tavējā), pārbaudīt vai adrese ir saprotama –
šaubu gadījumā precizēt pa rāciju, zvanot centra
dispečeram
Izsaukuma saņemšana
 Informēt
par adresi autovadītāju
autovadītājam, lai pats izlasītu adresi)
 Precīzi
noskaidrot
orientierus
izsaukuma
(iedot
vietu,
IK
adresi,
 Ja gadījies kļūdīties – nekavējoties informēt centra
dispečeru grupu un rīkoties pēc to norādījuma
Ierašanās adresē
 Ierodoties adresē, pārliecināties, ka esat pareizi
atbraukuši un nekavējoties nosūtīt ziņojumu pa
rāciju, tādējādi izdarot atzīmi datorsistēmā
 Saskaņā ar izsaukuma motīvu, brigādes vadītājam
dot norādes pārējam personālam par līdzņemamo
aprīkojumu un brigādes sastāvu
Ierašanās pie pacienta (slimnieka)
Ierodoties pie pacienta, ātri izvērtēt pacienta stāvokli :
 ir dzīvības apdraudējums vai augsta tā attīstības
iespēja (smok, gārdz, bezsamaņa, klīniskā nāve,
stipras sāpes krūtīs, masīva asiņošana u.c.);
 dzīvības apdaudējuma nav, iespējams mierīgā
gaisotnē ievākt anamnēzi
Ierodoties izsaukuma vietā izvērtēt
apdraudējumu brigādes personālam
iespējamo
Pie pacienta
Ja situācija izsaukumā ir neatliekama – pacientam
ir dzīvības apdraudējums, uzsākt palīdzības sniegšanu
un ātri izvērtēt nepieciešamību pēc palīdzības, par ko
informēt centra dispečeru vai vecāko dežūrārstu pa
rāciju vai telefonu

Ja ir izsaukta specializētā (reanimācijas) brigāde,
sagaidīt to un, ja pilnvērtīgas NMP nodrošināšanai
palīdzību sniedz abas brigādes, medikamentus un
manipulācijas fiksē vadošā brigāde, otra brigāde fiksē
laika patēriņu un norāda ar kuru brigādi kopā strādāts

Pie pacienta
 Ja
situācija neprasa tūlītēju aktīvu palīdzības
sniegšanu, uzsākt anamnēzes ievākšanu no
slimnieka vai viņa tuviniekiem, ievērojot principu
“Labs mediķis ir tas, kurš prot labi jautāt” (pielietot
atvērtos jautājumus)
 Pacientam
lūgt uzrādīt personu apliecinošos
dokumentus, kad uzsākta palīdzības sniegšana
 Pēc
rūpīgas anamnēzes ievākšanas vajadzības
gadījumā konsultēties ar vecāko ārstu par optimālo
diagnozi, terapiju, hospitalizāciju
Iespējamā diagnoze tiek balstīta uz
 Detalizētu anamnēzi
 Cietušā izmeklēšanu no “matu galiem līdz papēžiem”
 Iespējamiem
papildus izmeklējumiem
glikometriju, oksihemometriju)
(EKG,
 Konsultējoties ar vecāko dežūrārstu vai sertificētu
ārstu ar kuru noslēgts līgums
Pie pacienta
 Sarunās ar pacientiem un viņu tuviniekiem lietot
uzrunas formu “Jūs”
 Komunicējot ar pacientiem un viņu tuviniekiem
nepārkāpt deontoloģijas vispārpieņemtās normas
(Ārstniecības likums)
 Darbiniekam, pildot amata pienākumus, ievērot
profesionālās ētikas pamatprincipus – objektivitāti,
taisnīgumu, neitralitāti. Izturēties ar cieņu!
Pie pacienta
 Situācijā,
kad brigādei nepieciešama palīdzība
transportēšanai pacienta lielā svara dēļ – sazināties
ar centra dispečeru vai vecāko ārstu
 Bīstama pacienta ķermeņa fiksāciju veic policijas
darbinieki, īpašos gadījumos IB paši veic pacienta
fiksāciju, izmantojot kokvilnas saites, kuras
nostiprina ar mezglu
Pie pacienta
Ja
brigādes
pacienta asinīm:
personāls
nonācis
saskarē
ar
 Nekavējoties par situāciju informēt vecāko ārstu
 Ja bijusi saskare ar asinīm – veikt brūces skalošanu tekošā ūdenī un dezinficēt
 Ja iespējams, paņemt asins paraugus vakutainerī
 Uzrakstīt detalizētu paskaidrojumu par notikušo
 Ar noformēto aktu par nelaimes gadījumu darbā (2 eksemplāros) 24 stundu
laikā pašam griezties LIC
 Vienu aktu ar LIC veikto atzīmi nogādāt apakšstacijas vadītājai
Atbilstoši Darba likumam – darbinieka pienākums ir pašam rūpēties par savu
drošību un veselību, veikt pasākumus, kas sekmē darba drošību un veselību
Pacienta hospitalizācijas kārtība NMP brigādēm
(Kārtība Nr.1 – 13/26 – KVS 5.sadaļa )
NMP brigādes neatliekami hospitalizē:

Visus pacientus no sabiedriskām vietām ar noteiktu diagnozi neatkarīgi no veselības
stāvokļa smaguma pakāpes

Pacientus no dzīvesvietas gadījumos:
-
ja pacientam nepieciešama diennakts ārstniecības personu uzraudzība un
neatliekama vai intensīva terapija
-
ja nepieciešama neatliekama diagnostika
-
pēc NMP kupētiem vitālo funkciju traucējumiem
-
ja saskaņā ar noteikto diagnozi ir iespēja attīstīties vitālo funkciju traucējumiem
-
bērnus līdz 1 gada vecumam neatkarīgi no saslimšanas rakstura
-
bērnus līdz 3 gadu vecumam ar temperatūru 38,5°C un vairāk
Pacienta transportēšana
“Kārtība, kādā tiek nodrošināta pacientu transportēšana (hospitalizācija,
pārvešana)” (Kārtība Nr.1 – 13/19 – KVS 5.sadaļa )
Pirms transportēšanas uzsākšanas:

Katra pacienta hospitalizāciju (arī pārvešanu) NMP brigādes vadītājs
obligāti saskaņo ar HB dispečeri (HB un centrs ir “divi vienā”)

HB zvanīt – par pacienta hospitalizāciju, ja diagnozes ir skaidras un
sakārtotas pareizā secībā sākot no vadošās pataloģijas

Ja nepieciešama konsultācija par labāko diagnožu kombināciju – zvanīt
VDĀ
Par katru gadījumu, kad IB transportē ļoti smagā veselības stāvoklī esošu
pacientu sazināties ar HB darbinieku vai VDĀ, lai tiktu informēta atbilstošā
slimnīca vai telekonferences režīmā brigādi savienotu ar slimnīcu.
Pacienta hospitalizācijas kārtība NMP brigādēm
(Kārtība Nr.1 – 13/26 – KVS 5.sadaļa )
NMP brigādes vadītājs ņem vērā, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļas
obligāti jābrīdina par pacientu ar:
 politraumu (par politraumu uzskatāmi tikai tādi gadījumi,
kad cietušajam ir vismaz 2 dažādu anatomisko apvidu
traumatiski bojājumi un abi ir ārstējami stacionārā)
 AKS ar ST elevācijām, kur iespējama neatliekama perkutāna
koronāra revaskularizācija
 akūtiem galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem, kuru
klīniskā diagnoze un pacienta stāvoklis atbilst nosacījumam
par nogādāšanu insulta vienībā laikā līdz 6 stundām
Pacienta transportēšana
“Kārtība, kādā tiek nodrošināta pacientu transportēšana (hospitalizācija,
pārvešana)” (Kārtība Nr.1 – 13/19 – KVS 5.sadaļa )
NMP brigādes vadītāja rīcība pacienta transportēšanas laikā uz stacionāru:

Atrodas blakus pacientam mašīnas salonā, obligāti piesprādzējies ar drošības jostu

Nodrošina pacienta, viņu pavadošo personu un pārējā NMP brigādes sastāva
stabilitāti, obligāti fiksējot viņus ar drošības jostām

Var piekrist viena pilngadīga, par sevi atbildīga (bez klīniskām reibuma stāvokļa un
pārvietošanās spēju ierobežojuma pazīmēm utt.) pavadītāja klātbūtnei
transportēšanas laikā OMT

Nepilngadīgu un pacientu ar ierobežotu rīcībspēju transportēšanas gadījumā,
iespēju robežās, organizē par viņu juridiski atbildīgu personu pavadību

Situāciju, ja transportēšanas laikā pacienta stāvoklis pasliktinās un ir nepieciešams
veikt NMP pasākumus, kurus nevar veikt neatbrīvojoties no drošības jostām, ir
jāaptur OMT līdz brīdim, kad var piesprādzēties
Ja brigāde tiek apturēta palīdzības sniegšanai “Pa
ceļam”
 Apstāties norādītajā adresē
 Nekavējoties
informēt centra dispečeru par
situāciju (braucat uz izsaukumu, esat brīvi,
hospitalizējiet slimnieku)
 Kāda palīdzība nepieciešama
 Noformēt IK ar motīvu PCA
Ja brigādes personāls cieš Ceļu satiksmes
negadījumā
Nekavējoties
informēt
centra
dispečeru
(negadījuma adrese, brigādes stāvoklis, nepieciešamā
palīdzība, cietis personāls, NMP aprīkojums, ir citi
cietušie)
NMP nodrošināšanas kārtība transporta un CSN cietušajiem
(Kārtība Nr.1 – 13/49 – KVS 2.sadaļa )
NMP brigādes vadītājs gadījumos, kad NMP brigāde ierodas CSN notikuma vietā
konstatē vairāk cietušo nekā viena NMP brigāde to spēj hospitalizēt/ apskatīt:

Nekavējoties par to informē dispečeru (cik cietušo, cik un kādas brigādes būtu
nepieciešamas) un tālāk rīkojas atbilstoši norādēm

Sniedz nepieciešamo/ iespējamo NMP līdz papildus brigādes/žu ierašanās
brīdim

Neatstāj notikuma vietu līdz citas/u NMP brigādes ierašanās brīdim

NMP brigādes vadītājs veic vai organizē visu CSN cietušo vai iesaistīto apskati,
tos aktīvi meklējot notikuma vietā un noformē izsaukuma kartiņas

CSN vietā ar daudziem cietušajiem NMP brigādes vadītājs veic vadības ārsta
pienākumu līdz augstāka profila brigādes ierašanās brīdim, VDĀ norādei
NMP nodrošināšanas kārtība transporta un CSN cietušajiem
(Kārtība Nr.1 – 13/49 – KVS 2.sadaļa )
 Noskaidro un precizē katra cietušā atrašanās vietu transporta
līdzeklī CSN brīdī un fiksē cietušā atrašanās vietu NMP
uzsākšanas brīdī
 Ja izsaukuma vietā ierodas 02 (arī VUGD) darbinieki, NMP
vadītājs noskaidro darbinieku uzvārdu, atzīmē viņu ierašanās
laiku (ja bija pirms NMP, tad to norāda), transportlīdzekļa
marku un valsts automašīnas reģistrācijas numuru
 Ja NMP tiek atvests vai pats ierodas CSN cietušais, tiek
noformēta IK, savākta informācija par personu, kura atvedusi
cietušo, norāda transportēšanas veidu, kādā pacients
nogādāts NMP punktā, ziņo 02
NMP sniegšana, ja pastāv pamatotas aizdomas par saslimšanu ar
bīstamās infekcijas slimību (Rīkojums Nr.1 – 3/69 – KVS 2.sadaļa )
Bīstamās infekcijas (klasifikatorā - 481 šifri – Sevišķi bīstamās infekcijas):
 Bakas
 Epidēmiskais utu izsutuma tīfs
 Brilla slimība
 Holēra
 Holēras izraisītāju nēsāšana
 Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)
 Mēris
 Poliomielīts
 Putnu gripa
 SARS
 Utu atguļas tīfs
 Vīrusu hemorāģiskie drudži
 u.c.no jauna parādījušās infekcijas slimības
NMP sniegšana, ja pastāv pamatotas aizdomas par saslimšanu ar
bīstamās infekcijas slimību (Rīkojums Nr.1 – 3/69 – KVS 2.sadaļa )
Uz NMP izsaukumu, kur ir aizdomas par saslimšanu ar bīstamu infekciju NMP
brigādes personāls izbrauc ekipēts un nodrošināts ar IAL
Pasākumi, atklājot pacientu ar bīstamu infekcijas slimību:

NMP brigādes personāls lieto pieejamos IAL atbilstoši 2.pielikumā norādītajai
informācijai

Neatstājot telpu, kur atklāts slimnieks, informē VDĀ par iespējamo saslimšanu
ar bīstamo infekcijas slimību

Pēc iespējas izolē saslimušo personu telpā, izolē arī personas, kuras bijušas
kontaktā ar saslimušo atsevišķā telpā vai telpas daļā

Sniedz MP, vadoties no infekcijas veida, saslimšanas smaguma pakāpes, VDĀ
un dežūrējošā infektologa rekomendācijām

Medicīniskos atkritumus no bīstamā infekcijas perēkļa apsaimnieko atbilstoši
LIC epidemiologa rekomendācijām
Papildus izsaukuma kartiņu noformēšana
 Jebkuram
pacientam, kurš vērsies pēc MP, kuram
piedāvāta MP (izņēmums ir NMP dienesta sniegts maksas
pakalpojums - dežūra pasākumos, kur izsniegts med.aprūpes
žurnāls, kurā bez IK noformēšanas reģistrē pacientus, kuriem
hospitalizācija nav nepieciešama)
 Jaundzimušajiem
 Jebkuram pacientam, kurš tiek apkalpots dežūrā (piemēram,
dežūrā ugunsgrēkā)
 Ja veic dežūrārsta akceptētu konkrēta pacienta pārvešanu no
uzņemšanas nodaļas uz citu stacionāru, tad ar dispečeru
dienesta palīdzību vienmēr un obligāti tiek noformēta otra IK
Ziņojumi vecākajam dežūrārstam











Par atteikumu no hospitalizācijas vai pārvešanas (nedaram - kartiņa Nr.5 atteikums no
hospitalizācijas, esam brīvi; par atteikumu neziņo pa rāciju)
Par konflikta situāciju izsaukumā
Par slimniekiem ar aizdomām ar bīstamām infekcijām
Infekcijas slimību perēkļiem ar vairākiem saslimušajiem
Par infekcijas slimībām mācību, bērnu, sociālās aprūpes, ēdināšanas u.c.iestādēs, kur
epidemioloģisku apsvērumu dēļ būtu jāveic nekavējoši pasākumi ar kontaktpersonām
Par vakcināciju izraisītām komplikācijām
Par pacienta nāvi
Par sev pakļautā personāla veselības problēmām
Par konflikta situāciju slimnīcas uzņemšanas nodaļā:
- Atteikumu pieņemt, vispār apskatīt pacientu
- Atteikumu parakstīties par pacienta pieņemšanu NMP IK
- Slimnīcas dežūrārsta norādījumu pacientu vest uz citu slimnīcu, mājām
- Uzņemšanas nodaļas personāla norādi aizvest pacientu uz manipulācijām, rentgenu,
sagaidīt rezultātus u.tml.
- To, ka nav iespējams nekavējoši apmainīt imobilizācijas līdzekļus
- Par katru aizkavēšanos uzņemšanas nodaļā
Ja netiek atrasta adrese vai pacients
Par neparastām situācijām izsaukumos
Cenrādis
NMP dienesta brigādes izsaukums pie privātpersonas (pacienta)
Pakalpojuma veids
Cena (Ls)
NMP ārsta palīga brigādes izsaukums pie personas medicīniskās
palīdzības sniegšanai, kas nav uzskatāma par neatliekamu (ja norāde
IK - brīdināts par maksu vai mutiska VDĀ, VFD informācija)
28, 21
NMP brigādes izsaukums pie personas, kura nesaņem no valsts
budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, NMP sniegšanai
(ārzemnieki)
66,00
Pacienta transportēšana uz nākamo tuvāko stacionāru, kurā var sniegt
atbilstošu NMP, pēc pacienta pieprasījuma, ja pacientam nav
medicīnisku kontrindikāciju (stacionāra izvēle)
20,00
Medicīniskā transportēšana (plānveida)
Pakalpojuma veids
NMP ārsta palīga brigāde
Cena (Ls)
Stundā 27,51
NMPD dienests darba vajadzībām izmanto
 Stacionāros telefonu aparātus
 Mobilos telefonus
 Motorola radiostacijas:
– mobilās (automašīnās)
– portatīvās (pārnēsājamās)
Tālruņu saraksts
Pilsētas nr. Iekšējais nr.
Mobilais nr.
Mobilā tālr.
taustiņš
Vec.dežūrārsts
66937151
67375459
7151
7152
26515295
2
Vec.feld. –
dispečers
66937157
67375465
7153
7154
25484950
3
Vec.feld. –
dispečera palīgs 1
(hosp.birojs)
66937155
67375469
7155
7156
25484960
4
67375472
7158
7159
25484950
Vec.feld. –
dispečera palīgs 2
Tālruņu saraksts
Pilsētas nr.
Iekšējais nr.
6. BAC “Centrs” dispečers
66937162
67375228
7162
7165
1.BAC dispečers
67565149
7172
7175
2.BAC dispečers
67241046
7182
4.BAC dispečers
67426707
7192
7195
Mobilā tel.
taustiņš
5
Tālruņu saraksts
Pilsētas nr.
LIC Rīgas reģiona Infekcijas sl.profilakses un pretepidēmijas
pasākumu nodaļa
Zāļu informācijas (toksikoloģijas) centrs
Latvenergo par elektrotraumām
Mikroķirurgi
Policija no mob.telefona
67271738
67042473
Mob.taustiņš 6
67723551
67042640
Mob. 26618855
110
P.Stradiņa KUS uzņemšanas nodaļa
disp.-koordinators
67069600
67069240
“Gaiļezers” uzņ.-koordinators
67041000
67041001
Latvijas Infektoloģijas centrs uzņemšana
67014552
Traumatoloģijas un ortopedijas slimnīca traumpunkts
uzņemšana
67399441
67399440
Poliklīnikas dežūrārstu darba laiki
 Darbdienās pieņemšana no 15:00 – 21:00
mājas vizītes no 15:00 – 20:00
 Sestdienās no 8:00 – 15:00
 Svētdienās NESTRĀDĀ
Problēmas
 Vāji savāktas anamnēzes
 Nepietiekoši apskatīti un izmeklēti pacienti
 Nevajadzīga pacientu audzināšana - pacientam ir tiesības
uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību
 Biroja dispečeram tiek stāstīta anamnēze!?
 Netiek ievēroti kompetences līmeņi no brigāžu personāla
puses
 Nepietiekoši
izvērtēta nepieciešamība izsaukt 02
(pacientiem alkohola apreibumā pēc minūtes tiek atsaukta
02, jo pacients aizgājis)
Pozitīvās tendences
 Risināt sasāpējušās problēmas dialoga ceļā
 Vēlme mācīties un noskaidrot neskaidros jautājumus
 Kopīgo darbu balstīt uz savstarpēju uzticēšanos
 Dažas reizes gadā pasēdēt pie kopīgas kafijas tases, bet par
darbu nerunāt!!!
Paldies par uzmanību!!!
Šai pasaulē viss kārtojas, sakārtojas un nokārtojas!