Gin Rezidentura 2011

Download Report

Transcript Gin Rezidentura 2011

Rezidentūra
ginekoloģijas
un
dzemdniecības
specialitātē
2011. Gada 30. novembris
Ieva Mālniece, III gada rezidente
Rezidenta apmācība
5
gadu apmācība
 Šobrīd mācās 44 rezidenti:
Gads
RSU/LU
I
10
II
7
III
8
IV
10
V
5
* studiju pārtraukumā 4 rezidenti
Apmācības cikli pa gadiem
1. Gadā (kopš 2011/2012):
2 nedēļas
5 nedēļas
16 nedēļas
22 nedēļas
Brūču un izgulējumu ārstēšana
Patoloģiskā anatomija
Uzņemšanas nodaļa (NMC)
Ambulatorā ginekoloģija
Izņemtie cikli:
4 nedēļas
Klīniskā citoloģija
4 nedēļas
Klīniskā laboratorā diagnostika
4 nedēļas
Ģenētika
(jauns)
(-2N)
(jauns)
(-2N)
Apmācības cikli pa gadiem
2. Gadā (šobrīd izmaiņas programmas saturā
nav veiktas):
4 nedēļas
4 nedēļas
4 nedēļas
4 nedēļas
8 nedēļas
12 nedēļas
Ķirurģija
Anestezioloģija - reanimatoloģija
Dermatoveneroloģija
Uroloģija
Ultrasonogrāfija (Gyn/Ob)
Grūtnieču patoloģija
Apmācības cikli pa gadiem
3. Gadā (kopš 2011/2012 ):
18 nedēļas
18 nedēļas
4 nedēļas
8 nedēļas
Ginekoloģija
Dzemdniecība
Neonatoloģija
Uzņemšanas nodaļa (NMC)
(-4N)
(-4N)
(idem)
(jauns)
Apmācības cikli pa gadiem
4. Gadā (šobrīd izmaiņas programmas saturā nav
veiktas):
4 nedēļas
4 nedēļas
8 nedēļas
12 nedēļas
16 nedēļas
Ģimenes plānošana
Specializētā ginekoloģija
Bērnu ginekoloģija
Dzemdniecība (augsta riska grūtniecēm)
Onkoginekoloģija
Apmācības cikli pa gadiem
5. Gadā (šobrīd izmaiņas programmas saturā nav
veiktas):
4 nedēļas
12 nedēļas
28 nedēļas
Onkoginekoloģija
Specializētā dzemdniecības
(augsta riska grūtniecēm)
Dzemdniecība - ginekoloģija
Slimnīcas, kurās šobrīd notiek
apmācība






PSKUS
RAKUS
Dzemdību Nams
1. slimnīca
Liepājas slimnīca
Valmieras slimnīca
* Kopš 2011. gada septembra, PSKUS rezidenti iziet klīniskos
apmācības ciklus TIKAI PSKUS.
Aptauja:



Tika veikta anonīma anketēšana, lai noskaidrotu
aktuālākās problēmas rezidentūras apmācības
programmā
Anketas tika izsūtītas visiem ginekoloģijas,
dzemdību specialitātes rezidentiem
Respondentu skaits 38% no kopējā ginekologu,
dzemdību speciālistu rezidentu skaita (II, III, IV un V)
Rezultāti:

Vislielākās pretenzijas tika izteiktas saistībā ar programmas
satura neatbilstību praktiskai apmācībai cikla ietvaros, kas
saistītas ar veikto manipulāciju daudzumu patstāvīgi:
1. vietā
2. vietā
3. vietā
ginekoloģiskās manipulācijas/operācijas
augļa US izmeklēšana
dzemdniecībā veiktās manipulācijas/operācijas
Rezultāti:


Patstāvīgi veikta dzemdes dobuma abrāzija 2/3
respondentu, bet ½ respondentu <10
manipulācijas, ja programma paredz 100
manipulācijas (jāatzīmē, ka ginekoloģijas cikls ir III
gadā, kad to iespējams realizēt)
Patstāvīgi veikta histerektomija (subtotāla/totāla)
tikai 2 respondentiem, ja programma paredz 30
operācijas
Rezultāti:



Patstāvīgi veikta laparotomija 1 respondentam
(paredzētas 25 operācijas katram)
Patstāvīgi veikta laparoskopija 2 respondentiem
(paredzētas 10 katram)
Patstāvīgi veiktas histeroskopijas 1/3 respondentu,
½ no tiem <4 manipulācijas (paredzētas 20
katram)
Rezultāti:


Patstāvīgi veikta ginekoloģiskā US 2/3 respondentu un
½ no tiem <20 izmeklējumi (programma paredz 100
katram)
Patstāvīgi veikta augļa US tikai1/3 respondentu un ½
no tiem < 20 izmeklējumi (paredzēti 100 izmeklējumi
katram)
Rezultāti:


Patstāvīgi veikta augļa vakumekstrakcija/stangu
dzemdības 2 respondentiem (programma paredz
50 katram)
Patstāvīgi veikta ķeizargrieziena operācija 1/3
respondentu (programma paredz 20 katram)
Secinājumi:




Semināru/ciklu vadītāji nezina programmas saturu,
nav informēti par to, kas jāstāsta/jāmāca
Liela daļa ciklu vadītāji un ārsti, kuri apmāca
NEDOD iespēju praktiski darboties cikla ietvaros,
netiek izpildīti programmas nosacījumi.
Kādas kvalitātes rezidentu apmācību finansē VM?
Kā tiek sagatavoti nākošie speciālisti?
Bailes par konkurenci speciālistu vidū? Jaunajiem
jāmeklē iespēja sevi realizēt ārpus Latvijas?
Secinājumi:


Nav adekvāta manipulāciju izpildes shēma
 Jāmaina programmas saturs?!
 Jāmaina apmācības veids/attieksme?
 Jāmaina ciklu vadītāji?
 Pacientu plūsmas samazināšanās kopš
programmas izveides laika?
Pārāk īsi apmācību cikli?
Secinājumi:
 Par
daudz rezidentu vienā apmācības ciklā
vienlaicīgi
 Netiek
plānota rezidentu rotāciju plūsma
(nesaskaņoti RSU un LU)
 Rotācijas cikli rajonu multidisciplināros centros
(kurš apmaksā ceļu? dzīvošanu? aukli?) +30% ?
 Par daudz rezidentu specialitātē?
VAG15. ĀRSTU SKAITS PA SPECIALITĀTĒM GADA BEIGĀS
Pavisam
ginekologi,
dzemdību
speciālisti
2006
2007
2008
2009
2010
469.00
431.00
443.00
427.00
412.00
Avots:LR Centrālā statistikas pārvalde
Secinājumi:
 Ļoti



slikta rezidentu aktivitāte:
Netiek iesniegti rakstiski
priekšlikumi/pretenzijas programmu
vadītājam par notiekošo ciklos
Rezidenti baidās izteikt savu viedokli
(atskaitīs no rezidentūras, piešķirs «melno
sirsniņu» utml.)
Gausi izmanto ERASMUS, lai izietu
apmācību citās ES valstīs
Secinājumi:
 Maksas
rezidentiem nav juridisku saistību
ar klīniskās prakses vietām, līdz ar to nav
slimnīcas identifikācijas karte
«Plusi»:


Kopš 2011. gada rezidentiem PSKUS ir plaša
rezidentu istaba!!! Paldies Dr. Jansonei!
Šobrīd tiek veiktas izmaiņas ginekologu un
dzemdību speciālistu programmas saturā
REZIDENTI, LŪDZU IESNIEDZAT RAKSTISKUS
PRIEKŠLIKUMUS/PRETENZIJAS PROGRAMMAS
VADĪTĀJAI!!! [email protected]

Kopš 2011. gada ir ieviesta rezidentu un cikla
vadītāju/ārstu, kuri apmāca, novērtēšanas
anketas! Paldies PSKUS Izglītības un Zinātnes
departamentam!
Jautājumi:

Vai tiek atalgoti ārsti (ne cikla vadītāji), kuri veic
apmācību un ir pieminēti algu tabelēs? Tie ir ārsti,
kuri iegulda visvairāk savu enerģiju un laiku mūsu
apmācībā!
MK noteikumi Nr. 685
9. VM katru gadu slēdz līgumu ar augstskolām par rezidentu
apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu piešķiršanu
Līdzekļus augstskola izmanto:
23.1 ar rezidentu apmācību saistīto izdevumu segšanai (tai
skaitā augstskolu pedagogu darba samaksai)
23.2 rezidentu zinātniskai darbībai rezidentūras ietvaros (nav
skaidrības kādā veidā šie līdzekļi tiek piešķirti)
Jautājumi:
 Netiek


apmaksātas 72h dežūras!!! Kāpēc?
Kurā profesijā strādā bez atalgojuma?
Vai tas ir kāds tiesas lēmums par nodarīto
(ka esi cītīgi mācījies 6 gadus dienām un
naktīm?), rezidentam jāiziet piespiedu darbi
sabiedrības labā 72h/mēnesī 5 gadus?
Kāpēc? Ko mēs tādu esam izdarījuši?!
Rezidentu vārdā:
Neviens rezidents ļaunprātīgi neignorē PSKUS
ikmēneša rezidentu sapulces!
Lūgums vismaz 2 nedēļas iepriekš paziņot par
sapulces datumiem, jo ne visi rezidenti lieto savus
jaunos e-pastus www.stradini.lv
Paldies!