Pieredze Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcā

Download Report

Transcript Pieredze Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcā

RSU TIF Pediatrijas fakultāte
II studiju gads
Indra Stiureniece
Rezidentūras pārraudzības
sistēma
Veselības
ministrija
RSU
LU
BKUS
BKUS
valde
Rezidentūras
procesa vadītājs
Rezidentūras
procesa
organizētāji – 19
studiju
programmu
vadītāji
Rezidenti


Kopā 100 rezidenti:
Pediatrija 35
Subspecialitātes 21
Peditrija/subspecialitāte 16
Ģimenes ārsti 9
Bērnu ķirurģija 9
Ģenētika 6
LOR 4
Ņemot vērā rezidentu kustību, nosacīti vidējais aktīvi
strādājošo rezidentu skaits slimnīcā vidēji mēnesī
plānots 85 *
*Rezidentūras finansējuma sadalījuma nolikums OD/N-27-00/2011
Rezidents slēdz līgumu ar BKUS
Normāls darba laiks (piemēram, oktobrī
172h)
 Normāls pagarināts darba laiks (līdz 240h)

Normatīvie akti

MK 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr.
685 Rezidentu sadales un rezidentūras
finansēšanas noteikumi

BKUS Rezidentūras finansējuma
sadalījuma nolikums OD/N-27-00/2011,
spēkā no 01.09.2011.

BKUS Rezidentūras organizācijas nolikums
OD/N-1-01/201, spēkā no 01.09.2011.
Rezidentu darbs un mācības tiek
organizētas rotāciju ciklos atbilstoši
studiju programmai, ko nosaka
augstskola.
Rotāciju cikli, semināru temati ir
zināmi gadu iepriekš.
Rezidents katra mēneša 1. datumā
ierodas katedrā pie studiju procesa
vadītāja

Nosūtījums uz jaunu ciklu

Augstskolas studiju programmu ar ciklā apgūstamām
tēmām, manipulācijām

Elektroniski aizpilda pagājušā mēneša faktisko darba
grafiku

Elektroniski aizpilda perspektīvo darba grafiku

Nodod anketu par rotācijas cikla, semināru kvalitāti
Semināri

Viena mācību gada laikā tiek nodrošināti 33
teorētiskie semināri, kas atbilst 3 līdz 4
semināriem pa 2 akadēmiskām stundām (90
minūtes) mēnesī.

Semināru grafiks zināms pirms mācību gada
sākuma

Par semināra norisi atbildīgs katra gada
vecākais rezidents

Seminārā pavadītais laiks netiek ieskaitīts
kopējā stundu skaitā
Perspektīvais darba grafiks tiek
sastādīts pēc:

Darba līguma (normāls darba laiks vai
normāls pagarināts darba laiks)

Dežūra grafika
Dežūras tiek īstenotas BKUS
uzņemšanas nodaļā, observācijas
nodaļā, poliklīnikā
12 h – diena, nakts (Uzņemšanas vai
observācijas nodaļa)
 8 h- diena (Uzņemšanas nodaļa)
 2h poliklīnikā (16:00-18:00)

*nakts dežūras netiek pielāgotas rezidentēm,
kurām ir bērns līdz 3.g.v., grūtniecēm.
Beidzot ciklu rezidents aizpilda
rezidentu dienasgrāmatu




Kurēto pacientu saraksts ar diagnozēm
Manipulāciju saraksts
Pasniedzēja vērtējums par praksi
Uz RSU nosūta anketu par apmācības
kvalitāti

Rezidenta teorētiskās zināšanas par izieto
ciklu novērtē augstskola (reizi 4 mēnešos
tests ar 40 jautājumiem un 1 klīniskais
uzdevums).
Stiprās puses







Definēta darba organizācija
Skaidri saprotams, kur un cikos jābūt
Precīzi tiek uzskaitīta katra nostrādātā darba
stunda
Salīdzinoši maz rezidentu, līdz ar to lielāks
kontakts ar rezidentūras procesa vadītāju,
individuālāka pieeja
Atsaucīga attieksme no rezidentūras procesa
vadītāja, studiju programmu vadītājiem,
ārstiem, nodaļas personāla
Atbildība, reāli pacienti
Saliedēts kolektīvs ar līderiem
Vājās puses
Lokālas problēmas:
 1 dators uz 85 rezidentiem
 2h dežūra poliklīnikā
 Dežūru grafiks «pēdējā brīdī»
 Rezidentu bibliotēka, mācību telpa, atpūtas telpa
 Manipulācijas, manekeni
Globālas problēmas:
 Rezidenta atlīdzība
 72 h dežūras
 Dežūras visām specialitātēm (subspecialitātes,
ģenētiķi)
Rezidents, normāls darba laiks,
oktobris
172 h
 72 h uzņemšanas nodaļā
 100h rotācija nodaļā
 Semināri
 Lekcijas

Rezidenta faktiskais darba grafiks
oktobra mēnesī
Pilns darba laiks
Dežūras
Nodaļā
Lekcijas
12.
1.
12 h
diena
13.
25.
3.
4.
5.
6.
2 h pol.
8-14(6h) 8-16 (8h)
7.
8.
8 h diena
8-13 (5h) 8-13(7h)
9.
12 h
diena
10.
11.
8 h diena
8-13(5h) 8-13 (5h)
RSU
14.
12 h
diena
8-13(5h) 8-13(5h) 0h
24.
2.
26.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2 h pol.
8 h diena
8-15(7h) 8-11 (3h) 8-14(6h) 8-13 (5h) 8-11(3h)
seminārs
seminārs
11-16
11-16 (5h)
(5h)
27.
28.
29.
8 h diena
8-13(5h) 8-13(5h) 8-13(5h) 8-13 (4h) 8-14(6h)
30.
Kopā
72 h
8-13(5h) 100h
31.
10h
22.
23.
Alga
Rezidenta atlīdzība
BKUS Rezidentūras finansējuma sadalījuma nolikums OD/N-27-00/2011, apstiprināts
04.10.2011. valdes sēdē, protokols nr.31, 2 lpp., spēkā no 01.09.2011.
Rezidenta atlīdzībai BKUS plānoti
510 Ls mēnesī (tai skaitā, 419,42 Ls=
amatalga 338 Ls + darba devēja sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas 81,42
Ls) (ieskaitot dežūras slimnīcā 72h mēnesī
vai 792 h gadā).
Rezidents saņem piemaksu par nakts
darbu, virsstundu darbu un darbu svētku
dienās.
Rezidentam paredzētais atalgojums 510 Ls
18%
Amatalga 338 Ls
16%
66%
Darba devēja sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas
81,42 Ls
???- 90,58 Ls
Naudas sadalījums
Vidējās rezidentu izmaksas
mēnesī
9%
Augstskolai 76Ls
Ārstniecības
iestādei 771Ls
91%
Rezidenta izmaksas ārstniecības
iestādē
30%
70%
Ar rezidenta teorētisko
un praktisko apmācību
saistīto izdevumu
apmaksa 223Ls
Rezidenta atlīdzība
(pirms nodokļu
nomaksas) 510Ls
Ar rezidenta teorētisko un praktisko apmācību
saistīto izdevumu apmaksa
10%
Ārstu un cita
mācību personāla
atlīdzība 201 Ls
Ar rezidentūras
organizēšanu
saistīto izdevumu
apmaksa 22Ls
90%
Ar rezidentūras organizēšanu saistīto
izdevumu apmaksa
50%
50%
Ar rezidenta pašizglītību saistītie izdevumi 11 Ls
Ar rezidentūras organizēšanu saistīto izdevumu segšana 11 Ls
Skaidru finansējuma izlietojumu


Rezidenta atlīdzībai (510Ls)
Ar rezidentūras organizēšanu saistīto izdevumu
apmaksa (plānoti 22,00 Ls mēnesī uz vienu
rezidentu):
-11Ls uz vienu rezidentu mēnesī ar rezidenta pašizglītību
saistītiem izdevumiem (saprotot izdevumus medicīniskās
literatūras, datu bāžu, grāmatu u.c. iegādei bibliotēkai,
aprīkojumam, datoru iegādei, utml.)
-11Ls uz vienu rezidentu mēnesī ar rezidentūras
organizēšanu saistīto izdevumu segšanai (saprotot
izdevumus saimniecisko, komunālo un citu slimnīcas kārtējo
izdevumu segšanai, kas attiecas uz rezidentūras
organizēšanu slimnīcā, t.sk. rezidentu telpas iekārtošanas,
identifikācijas karšu iegāde, vienotas e-adreses
nodrošināšana, zīmogu izgatavošana u.c.)
BKUS Rezidentūras finansējuma sadalījuma nolikums OD/N-27-00/2011, spēkā no 01.09.2011.
MK 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 685 Rezidentu sadales
un rezidentūras finansēšanas noteikumi
19.5 Rezidenti piedalās dežūrā slimnīcā 792 stundas gadā (sākot
ar 4.rezidentūras gadu-arī mājas dežūrās)

Ierosinājums realizēt šīs dežūras kā ciklus, piemēram, 2
mēneši uzņemšanas nodaļā, lai pēc tam ciklā nodaļā
rezidents varētu pilnvērtīgi sekot līdzi pacientam, nodaļas
darbam (palielinot tiešo kontaktstundu un dienu skaitu
ciklā)

Nemainīt kopējo stundu skaitu, taču dežūrēt uzņemšanā
iepriekšējās 48 h, atlikušās 24h pavadīt nodaļā

Ģimenes ārstiem dežūras vairāk realizēt ambulatorajā
daļā (poliklīnikā, uzņemšanas nodaļā, ģimenes ārstu
praksēs)

Subspecialitātes- nevēlas 72h dežūrēt uzņemšanā, bet
savā specialitātē nodaļā
Diskusija
Skaidrs naudas izlietojums
 72 h dežūras optimāla realizēšana,
nekaitējot darbam nodaļā

Paldies par uzmanību!