Likuma «Par IIN

Download Report

Transcript Likuma «Par IIN

Nodokļu likumos fiziskā persona tiek uzskatīta par
rezidentu, ja:
1) tās pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā
vai
2) šī persona uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā
12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas
gadā
vai
3) šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina
Latvijas valdība
Likums «Par nodokļiem un nodevām» 14.panta otrā daļa
2
Iedzīvotāju
personas:
ienākuma
nodokli
maksā
fiziskās
 kas atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām» ir
iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti) un taksācijas
periodā (kalendārajā gadā) ir guvuši ienākumus Latvijā
un/vai ārvalstīs;
 kas atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām» ir
ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti) un taksācijas
periodā ir guvuši ienākumus Latvijā
Likums «Par IIN» 2.panta otrā daļa
3
Nerezidentiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir
apliekami Latvijā gūtie ienākumi, kuri uzskaitīti likuma
«Par IIN» 3.panta trešajā daļā
Likuma «Par nodokļiem un nodevām»
7.pants. Starptautisko līgumu piemērošana:
(1) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos
ir noteikta citāda nodokļu aprēķināšanas vai
maksāšanas kārtība nekā Latvijas Republikas nodokļu
likumos, piemēro šo starptautisko līgumu noteikumus.
4
Nerezidenta Latvijā gūtajam ienākumam nav
piemērojams
neapliekamais minimums
atvieglojumi par apgādājamiem
attaisnotie izdevumi par izglītību un medicīnas
pakalpojumiem,
izņemot nerezidentu, kurš būdams citas ES vai EEZ
valsts rezidenti, taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā
75% no saviem kopējiem ienākumiem
5
Nerezidenta
Latvijā
apliekamo
ienākumu
veido
nerezidenta taksācijas periodā (kalendāra gadā) Latvijā
iegūto naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu
kopums
Ja nerezidents Latvijā saņem ienākumu tikai naturālo
vērtību vai pakalpojumu veidā un no šā ienākuma tā
izmaksas brīdī nodokli nav iespējams ieturēt, tad saņemtā
kopējā ienākuma vērtību veido ienākuma ekvivalents
naudas izteiksmē un summa, kas atbilst nodokļa lielumam
no kopējā ienākuma vērtības
MK 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899
«Likuma «Par IIN» normu piemērošanas kārtība» 2. un 3.punkts
6
Izmantojamā formula aprēķinā, ja tiek gūts ienākums
naturālā izteiksmē vai pakalpojumu veidā, kuram
piemērojama 25% likme
A= B + 25% no A vai A=B/0,75
A- saņemtā ienākuma kopējā vērtība
B- ienākuma ekvivalents naudas izteiksmē
7
Nerezidentu ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamie ienākumi
un
piemērojamās likmes
likuma «Par IIN» 3.panta trešā daļa
8
1. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no algota darba
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 1.punkts
 Ar IIN Latvijā ir apliekams ienākums no algota
darba, kas:
 veikts Latvijā tāda darba devēja labā, kurš nav
Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās
pārstāvniecības (PP) Latvijā
vai
 darbu, kas veikts Latvijas darba devēja labā gan
Latvijā, gan ārpus Latvijas
(piemērojamā likme 25%)
9
1. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no algota darba
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 1.punkts
IIN no nerezidenta algota darba ienākumiem:
 tiek ieturēts izmaksas brīdī, ja ienākumu izmaksā Latvijas
rezidents vai ārvalstu sabiedrības PP Latvijā
 maksā nerezidents, ja ienākums tiek gūts no darba
devēja, kas nav Latvijas rezidents un kam Latvijā nav PP
10
1.Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no algota darba
Likuma «Par IIN» 17.panta trešās daļas 3.punkts
Nerezidentiem ar algas nodokli apliekamais mēneša
ienākums ir kalendārā mēneša ienākums, no kura atskaitīta
 nerezidenta nomaksātā VSAOI vai līdzīgi citu ES dalībvalstu
vai EEZ valstu normatīvajos aktos noteiktie maksājumi
 iemaksas privātajos pensiju fondos Latvijā, ES dalībvalstīs vai
EEZ valstīs, kas nepārsniedz 10% no mēneša bruto darba
samaksas
 apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) ES
dalībvalstīs vai EEZ valstīs reģistrētai apdrošināšanas
sabiedrībai, kas nepārsniedz 10% no apliekamā ienākuma
11
1. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamie ienākumi no algota darba
Nerezidenta algota darba ienākumos netiek ietvertas un ar IIN apliktas
1) kompensāciju summas, kuras gūtas no darba devēja – nerezidenta, ja
tās saistītas ar komandējumiem un darba braucieniem uz Latviju.
kompensāciju
summas, kuras darba devējs izmaksā saistībā ar
komandējumiem un darba braucieniem, ja tās nepārsniedz normas, kuras noteiktas
MK 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 «Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi».
2)
3) Darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais
pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 150 latus
MK 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899
«Likuma «Par IIN» normu piemērošanas kārtība» 5. un 6.punkts,
Likuma «Par IIN» 9.panta trešā daļa
12
Piemērs
Nerezidents, kam ir darba līgums ar ārvalstu darba devēju, ir ieradies
uz mēnesi veikt darba devēja uzdevumā darbu Latvijā.
Ārvalstu darba devējs kompensē darbiniekam ceļa izdevumus un
viesnīcas izdevumus.
Nerezidentam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais objekts ir
noteiktā darba alga. Ceļa un viesnīcas izdevumi netiek ietverti ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā objektā. Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis ir jādeklarē, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
13
Piemērs
Latvijas sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar ārvalstu sabiedrību par
konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Lai nodrošinātu minēto
pakalpojumu ārvalstu sabiedrības darbinieki ierodas Latvijā.
Līguma nosacījumi paredz, ka Latvijas sabiedrība bez noteiktās
atlīdzības sedz ārvalstu sabiedrības darbiniekiem ceļa un
uzturēšanās izdevumus.
Latvijas sabiedrībai iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāaprēķina un
budžetā nav jāiemaksā.
14
Piemērs
Nerezidents veic algotu darbu ārvalstu sabiedrības PP Latvijā. Darba
pienākumi tiek veikti Rīgā. Nerezidents uz 5 dienām tiek nosūtīts uz
Liepāju.
Nerezidentam tiek atlīdzināti ar braucienu saistītie izdevumi (transports
uz/no Liepājas Ls 10, naktsmītne Liepājā 5*20=Ls 100, dienas nauda
Ls 25.
Nerezidenta apliekamajā ienākumā neietver transporta izdevumus,
izdevumus par naktsmītni un izmaksāto dienas naudu Ls 20 (norma Ls
4*5). Savukārt Ls 5 tiek ietverti ar IIN apliekamajā ienākumā.
15
2. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no pienākumu
pildīšanas padomē vai valdē
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 4.punkts
 Ar IIN ir apliekams ienākums no pienākumu
pildīšanas kapitālsabiedrības/kooperatīvās sabiedrības
padomē vai valdē
Ienākums ir apliekams neatkarīgi no tā vai ienākums gūts
no Latvijā reģistrētās kapitālsabiedrības/kooperatīvās
sabiedrības vai no tādas, kas nav Latvijas rezidents.
(piemērojamā likme 25%)
16
2. Nerezidentu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamie ienākumi no pienākumu pildīšanas
padomē vai valdē
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 4.punkts
IIN saistībā ar pienākumu pildīšanu padomē vai valdē:
 tiek ieturēts izmaksas brīdī, ja ienākumu izmaksā Latvijā
reģistrēta kapitālsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība
 maksā nerezidents, ja ienākums tiek gūts no citas
kaptālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības, kas nav
Latvijas rezidents
17
Piemērs
Valdes locekļa amatu Latvijas kapitālsabiedrībā ieņem nerezidents,
kurš ir darba tiesiskās attiecības ar ārvalsts kapitālsabiedrību, kurai
pieder 90 procenti Latvijas reģistrētā kapitālsabiedrības kapitālā.
Nerezidents tiek nosūtīts uz Latvijas kapitālsabiedrību pildīt
pienākumus. Nerezidents par veikto darbu saņem atalgojumu no
ārvalsts kapitālsabiedrības.
Nerezidenta gūtais ienākums ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekams, tiek maksāts rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada
ienākumu deklarāciju.
18
Piemērs
Kapitālsabiedrības valdes loceklis no savas pastāvīgās dzīves vietas
rezidences valstī ierodas Rīgā, lai piedalītos kapitālsabiedrības
padomes sēdē.
Kapitālsabiedrība sedz padomes locekļa transporta izdevumus,
naktsmītni un uzturēšanās izdevumus.
Kapitālsabiedrības interesēs nerezidents tiek nosūtīts no Rīgas uz
Tallinu, tiek segti ceļa izdevumi, naktsmītne.
Nerezidenta ar IIN apliekamajā ienākumā tiek ietverti
kapitālsabiedrības segtie maksājumi saistībā ar ierašanos un
uzturēšanos Rīgā.
19
3. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums saistībā ar personāla
nomu
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 21.punkts, 17.1pants
 Ar IIN Latvijā ir apliekams iznomāta personāla
ienākums vai tam pielīdzināts ienākums
(piemērojamā likme 25%)
Personāls - fiziskā persona, kuru personāla iznomātājs piesaista, lai
veiktu darbu personāla nomnieka labā neatkarīgi no tā, vai starp
personāla iznomātāju un attiecīgo fizisko personu pastāv darba tiesiskās
attiecības.
Personāla iznomātājs – persona, kas nav Latvijas rezidents vai
nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā
Personāla noma - personāla nosūtīšana apmaiņā pret atlīdzību, lai
personāls veiktu darbības saistībā ar personāla nomnieka saimniecisko
darbību
20
3. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums saistībā ar personāla
nomu
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 21.punkts, 17.1pants
Personāla noma ir, ja tiek konstatēta vismaz viena no šādām
pazīmēm:
1) personāla nomnieks atbild par darba kopējo vadību un uzraudzību vai
darba rezultātu;
2) personāla nomnieks nosaka iznomātā personāla skaitu un kvalifikāciju;
3) personāla integrācija personāla nomnieka uzņēmumā (darba vai atpūtas
vietas esamība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības
noteikumus);
4) atlīdzība par personāla nomu tiek aprēķināta atkarībā no iznomātā
personāla darba laika, paveiktā darba vai citas attiecības starp personāla
iznomātāja atlīdzību un personāla darba samaksu;
5) personāla nomnieks nodrošina ar lielāko daļu pamatlīdzekļu, darbarīku
un materiālu.
21
3. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums saistībā ar personāla
nomu
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 21.punkts
IIN aprēķina un iemaksā budžetā personāla nomnieks
22
3. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums saistībā ar personāla
nomu
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 21.punkts, 17.1pants
IIN tiek aprēķināts
pamatojoties uz personāla iznomātāja iesniegtu informāciju, kas
ļauj identificēt:
 iznomāto personālu (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu,
pastāvīgo dzīvesvietu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru
vai citas ziņas)
darba samaksu
u.c. informāciju par gūto ienākumu
ja minētās informācijas nav:
iznomātā personāla ienākums tiek noteikts, sadalot vienādās daļās
personāla iznomātājam izmaksāto kopējo izmaksātās atlīdzību
23
Piemērs
Latvijas būvfirma “A” ir noslēgusi līgumu ar sabiedrību “Z”(Igaunijas
rezidentu) par to, ka sabiedrība “Z” nodrošinās būvfirmu “A” ar 10
metinātājiem (Igaunijas rezidentiem) darbam būvobjektā. Ir noformēti
A1 sertifikāti.
Speciālistiem ir darba līgums ar sabiedrību “Z”. Sabiedrība “Z” neatbild
par darba kopējo vadību un uzraudzību, sabiedrības “Z” darbinieki
pakļaujas būvfirmas “A” iekšējiem kārtības noteikumiem. Noteiktā
atlīdzība sabiedrībai “Z” Ls 4000 mēnesī, informācijas par personālam
noteikto darba samaksu būvfirmas “A” rīcībā nav.
Tiek pieņemts, ka iznomātā personāla ienākums ir Ls 400,00
(4000/10), IIN -100 (400*25%)
24
4. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no profesionālās
darbības
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 2.punkts
IIN ir apliekams ienākums no profesionālās
darbības, kas veikta Latvijas rezidentu vai nerezidentu PP
labā Latvijas vai ārpus tās
 Ar
(piemērojamā likme 25%)
Profesionālā darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu
pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām attiecībām,
arī zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta,
zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra,
zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka,
komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera, zvērināta tiesu
izpildītāja, grāmatveža vai arhitekta darbība
Likuma «Par IIN» 11.panta 1.2daļa
25
Piemērs
Latvijas uzņēmums “A” ir noslēdzis līgumu ar fizisko personu
nerezidentu par juridisko konsultāciju sniegšanu. Atlīdzība noteikta
1000 EUR apmērā (ekvivalents Ls 702,84), papildus minētajam
Latvijas uzņēmums “A” sedz nerezidentam ceļa izdevumus un
uzturēšanos viesnīcā Ls 450.
Nerezidenta gūtajā atlīdzībā ietveramā atlīdzības daļa, kas jāietver
gūtajā ienākumā, attiecībā uz viesnīcu un ceļa izdevumiem Ls 600
(Ls 450/0,75)
Kopā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais objekts Ls
1302,84
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – Ls 325,71
26
5. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no mākslinieku,
sportistu, treneru profesionālās darbības
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 3.punkts
 Ar IIN Latvijā ir apliekams ienākums no
mākslinieku/sportistu/treneru profesionālās darbības
Latvijā
Ienākums ir apliekams neatkarīgi no tā, vai šo ienākumu
saņem pati fiziskā persona, vai cita juridiskā persona vai
fiziskā persona
(piemērojamā likme 25%)
27
Piemērs
Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar koncertu organizēšanu, veic
maksājumu ārvalstīs reģistrētai sabiedrībai saistībā ar Latvijā sniegtu
koncertu.
Rēķinā norādītā summa ietver atlīdzību māksliniekiem, kā arī
samaksu par koncerta organizēšanu un tehniskajiem pakalpojumiem.
Ja rēķinā netiek norādīts, kāda atlīdzības daļa ir attiecināma uz katra
konkrēta nerezidenta ienākumu no profesionālās darbības, kā arī netiek
izdalīti citi maksājumi, tad IIN 25% ir ieturams no kopējās maksājumu
summas
Ja rēķinā tiek norādīts, kāda atlīdzības daļa ir attiecināma uz katra
konkrēta nerezidenta ienākumu no profesionālās darbības, kā arī tiek izdalīti
citi maksājumi, tad IIN 25% ir ieturams no konkrētās uz katru nerezidentu
attiecināmās atlīdzības summas
Ja rēķinā netiek norādīts, kāda atlīdzības daļa ir attiecināma uz katra
konkrēta nerezidenta ienākumu no profesionālās darbības, bet tiek izdalīti citi
maksājumi, tad IIN 25% ir ieturams no maksājuma summas, kas ir
attiecināma uz mākslinieku atlīdzībām
28
6.Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no personālsabiedrības
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 5.punkts, 17.panta 12.3.daļa
 Ar IIN ir apliekams ienākums no Latvijā reģistrētas
personālsabiedrības
Personālsabiedrība iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina no uz
nerezidenta
attiecināmo
personālsabiedrības
apliekamā
ienākuma daļas un iemaksā budžetā 15.dienu laikā pēc
personālsabiedrības UIN deklarācijas iesniegšanas
(piemērojamā likme 25%)
29
7./8.Nerezidentam ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli ir apliekamais ienākums no Latvijā
esoša nekustamā un kustamā īpašuma
izmantošanas
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 7. un 8.punkts, 15.panta septītā daļa
 Ar IIN ir apliekams ienākums no Latvijā esoša
nekustamā īpašuma izmantošanas
kustamā īpašuma izmantošanas
 T.i. ienākums no tāda kustamā īpašuma izmantošanas, kas
atrodas vai, šķērsojot Latvijas robežu,
iznomāts.
 ienākums no kustamā īpašuma
nerezidenta ar nodokli apliekamo
kustamais īpašums tiek iznomāts un
darbībā tikai un vienīgi ārpus Latvijas
ir ievests valstī un kas ir
izmantošanas neveido
ienākumu, ja minētais
izmantots saimnieciskajā
(piemērojamā likme 25% vai 10%)
30
7./8.Nerezidentam ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli ir apliekamais ienākums no Latvijā
esoša nekustamā un kustamā īpašuma
izmantošanas
Likuma «Par IIN» 11.panta divpadsmitā daļa
Ja nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir
nebūtiski, gūstot ienākumu no īpašuma (iznomājot vai
izīrējot nekustamo īpašumu vai kustamo īpašumu) var
nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs.
Šajā gadījumā maksātājs nav tiesīgs piemērot
saimnieciskās darbības izdevumus, izņemot nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus.
31
9.Nerezidentu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no NĪ vērtības
pieauguma
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 17.punkts
 Ar IIN ir apliekams nerezidenta nekustamā īpašuma
vērtības pieaugums, kurš iegūts, beidzoties nomas
līgumam, un kuru nodrošināja nomnieka veiktie citi
kapitālie ieguldījumi
Nekustamā īpašuma vērtības pieaugums ir starpība starp
nekustamajā īpašumā veikto rekonstrukcijas, restaurācijas,
renovācijas, uzlabošanas vai citu kapitālo ieguldījumu summu un
nekustamā īpašuma nolietojuma vērtību
(piemērojamā likme 25%)
32
10. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu
atsavināšanas
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 7.1punkts
 Ar IIN ir apliekams ienākums no Latvijā esoša
nekustamā īpašuma un citu kapitāla aktīvu
atsavināšanas, izņemot:
 ienākumu no publiskā apgrozībā esošu
finanšu instrumentu atsavināšanas
 Latvijas vai citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts
un pašvaldību parāda vērtspapīru atsavināšanas
(piemērojamā likme 2% vai 15%)
33
10.Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu
atsavināšanas
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 7.1punkts
IIN aprēķina un iemaksā budžetā
 ienākuma izmaksātājs
 nerezidents
34
Piemērs
Nerezidents gūst ienākumu no Latvijā reģistrētas
kapitālsabiedrības
kapitāldaļu
atsavināšanas.
Kapitāldaļas
tiek
pārdotas
fiziskajai
personai
(nerezidentam)
Gūtais ienākumus no kapitāla pieauguma ir apliekams ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli. Nerezidentam ir pienākums
deklarēt minēto ienākumu, iesniedzot VID deklarāciju par
ienākumu no kapitāla.
35
Piemērs
Nerezidents gūst ienākumu no Latvijā reģistrētas
kapitālsabiedrības
kapitāldaļu
atsavināšanas.
Kapitāldaļas
tiek
pārdotas
Latvijā
reģistrētai
komersabiedrībai.
Gūtais ienākumus no kapitāla pieauguma ir apliekams ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli. kapitālsabiedrībai ir
pienākums no veiktā maksājuma nerezidentam
iedzīvotāju ienākuma nodokli 2 procentu apmērā.
36
11.Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamais ienākums no intelektuālā
īpašuma
Likuma «Par IIN» 3.panta trešā daļas 12.punkts
 Ar IIN ir apliekams ienākums no intelektuālā īpašuma:
Par samaksu par ienākumu no intelektuālā īpašuma uzskata jebkuru
maksājumu, ko saņem:
 kā kompensāciju par tiesībām izmantot autortiesības
(ieskaitot blakustiesības) uz zinātnes, literatūras vai mākslas
darbu (ieskaitot datorprogrammas, kinofilmas, videofilmas vai
skaņu ierakstus, jebkuru patentu, firmas zīmi, dizainparaugu
vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu)
 par tiesībām izmantot ražošanas, komerciālās vai
zinātniskās iekārtas, vai par to izmantošanu, vai par
informāciju attiecībā uz rūpniecisku, komerciālu vai zinātnisku
darbību un pieredzi
MK 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899
«Likuma «Par IIN» normu piemērošanas kārtība» 5. un 6.punkts
37
11.Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamais ienākums no intelektuālā
īpašuma
Likuma «Par IIN» 3.panta trešā daļas 12.punkts
 Ar IIN ir apliekams ienākums no intelektuālā īpašuma:
 autoratlīdzība (honorārs) par zinātnes, literatūras
un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un
rūpniecisko paraugu darbu radīšanu (likme 25%)
Tiek atskaitīti MK 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 «Likuma «Par
IIN» normu piemērošanas kārtība» 57.punktā minētie izdevumi
 maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma
veidiem (likme 15%)
38
Nr.
p.k.
Autordarbs, par kuru izmaksā honorāru (autoratlīdzību)
Izdevumu
norma (%)
1
2
3
1.
par mūzikas darbu (operas, baleti, operetes, mūzika citiem
skatuves darbiem, kamerdarbi, simfoniskie, vokāli
simfoniskie un kora darbi, darbi pūtējorķestrim) radīšanu un
publicēšanu
2.
par skulptūru, monumentāli dekoratīvās glezniecības,
dekoratīvi lietišķās un noformētājas mākslas,
stājglezniecības, teātra dekorāciju mākslas un dažādas
tehnikas grafikas darbu radīšanu
3.
par māksliniecisku grafiku un fotodarbu radīšanu iespiešanai
un izstādēm, kā arī datorgrafiku un videodarbu radīšanu
4.
par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecības paraugu
radīšanu (no honorāra par to izmantošanu pirmajos divos
gados)
5.
par citiem mūzikas darbiem
6.
par arhitektūras darbu radīšanu
7.
par dizaina projektu radīšanu
8.
par citu šajā noteikumu punktā neminētu darbu radīšanu
40
30
25
20
15
39
12./13.Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamie dividenžu tām pielīdzināms
ienākums
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 10.,101.punkts
 Ar IIN ir apliekamas dividendes (likme -10%)
 Ar IIN ir apliekams dividendēm pielīdzināms
ienākums (likme -10%)
Dividendēm pielīdzināms ienākums ir IU (zemnieka/ zvejnieka saimniecības),
kas ir UIN maksātājs, īpašnieka ienākums, veicot IU (zemnieka/zvejnieka
saimniecības) pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali.
(Likuma “Par IIN” 8.panta vienpadsmitā daļa)
40
12./13.Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamais dividenžu tām
pielīdzināms ienākums
Likuma «Par IIN» 16.1 panta 8., 8.1.daļa
Ienākuma gūšanas/izmaksas diena
 dividendēm- diena, kad dividendes aprēķinātas
 dividendēm pielīdzināmam ienākumamgada pārskata apstiprināšanas diena
Ja gada pārskats nav apstiprināts - 120.diena pēc pārskata
gada beigām
41
14./15. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamais procentu ienākums
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 11., 13.punkts
 Ar IIN ir apliekams procentu ienākums un tam
pielīdzināms ienākums, izņemot procentu ienākumu no
ES dalībvalsts/EEZ valsts/pašvaldību parādzīmēm
(piemērojamā likme 10%)
 Apdrošināšanas atlīdzība, kas izmaksāta saskaņā ar
dzīvības, veselības un negadījuma apdrošināšanas
līgumu, kuru apdrošinātā interesēs noslēdzis darba
devējs
(piemērojamā likme 25%)
42
16./17. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamais ienākums
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 9.,9.1punkts
 Ar IIN ir apliekams ienākums no lauksaimnieciskās
ražošanas personiskajā palīgsaimniecībā,
saimniecībā, zemnieku/zvejnieku saimniecībā
piemājas
(piemērojamā likme 25%)
 Ar IIN ir apliekams ienākums no augoša meža
atsavināšanas izciršanai, tajā iegūto kokmateriālu
atsavināšanas
(piemērojamā likme 10%)
 Ar
IIN apliekamas ir atbalsta summas par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža
īpašniekiem,
ja
meža
apsaimniekošana
nav
saimnieciskās darbības veids) (piemērojamā likme 10%) 43
18./19./20. Nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamie ienākumi
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 14.,15., 20. punkts
 Pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas likumiem
(piemērojamā likme 25%)
 Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto
iemaksu ieguldīšanas
(piemērojamā likme 10%)
 Papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja
veiktajām iemaksām
(piemērojamā likme 25%)
44
21./22.Nerezidentu ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamie ienākumi
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 9.2 un 18.punkts
 Ar IIN ir apliekams ienākums no metāllūžņu
pārdošanas
(piemērojamā likme 10%)
 Pārpalikuma daļa, kuru saņem noteiktajiem atbalsta
saņemšanu kritērijiem atbilstošas lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs,
atbilstoši viņa izmantoto kooperatīvās sabiedrības
pakalpojumu apjomam
(piemērojamā likme 25%)
45
23./24.Nerezidentu ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamie ienākumi
Likuma «Par IIN» 3.panta trešās daļas 19.,22.punkts
 Ienākums
no dzīvokļu īpašnieku, automašīnu
garāžu
īpašnieku,
laivu
garāžu
īpašnieku,
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības sadalītās
peļņas
(piemērojamā likme 25%)
 Ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas
līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu
(piemērojamā likme 10%)
46
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un
deklarēšanas kārtība
47
IIN nodokļa iemaksas kārtība
ienākumu
izmaksā
komersanti,
IU
(ZS,ZVS),kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu PP,
iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un
fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās
darbības veicējas,
tad izmaksātājs IIN ietur izmaksas vietā un iemaksā
budžetā
 Ja
 Ja nodoklis izmaksas vietā nav ieturēts,
tad maksā nerezidents, iesniedzot deklarāciju
(gada ienākumu
deklarāciju, deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieaugumu)
48
Ienākumi, no kuriem ieturētais IIN budžetā jāiemaksā ne
vēlāk kā ienākumu izmaksas mēnesim sekojošā mēneša
5.datumā:
Likuma «Par IIN» 17.panta divpadsmitā,12.5,12.6daļa
1) no algota darba
2) no profesionālās darbības
3) no mākslinieku, sportista un trenera profesionālās darbības
4) no valdes locekļa pienākumu pildīšanas
5) no NĪ un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas
6) no kustamā īpašuma izmantošanas
7) no metāllūžņu pārdošanas
8) no dividendēm un tām pielīdzināma ienākuma
9) no procentu ienākuma
10) no samaksas par intelektuālo īpašumu
11) no apdrošināšanas atlīdzības, kur saskaņā ar dzīvības, veselības un negadījumu
apdrošināšanas līgumu noslēdzis darba devējs
14) no pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas likumiem
15) no papildpensijas kapitāla, kas izveidojies no darba devēja veiktajām iemaksām
16) no dzīvokļu, automašīnu garāžu, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības peļņas
17) no privātos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas
18) no iznomātā personāla ienākuma
19) no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu
20) no īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai vai tajā iegūto
kokmateriālu atsavināšanas.
49
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas kārtība
Likuma «Par IIN» 17.panta 12.3,12.4 daļa
 Ienākumam no dzīvokļu īpašnieku, automašīnu garāžu
īpašnieku, laivu garāžu īpašnieku, dārzkopības
kooperatīvās sabiedrības sadalītās peļņas IIN aprēķina
un iemaksā budžetā
15.dienu laikā pēc dalībnieku lēmuma par peļņas sadali
 Ienākumam no Latvijā reģistrētas personālsabiedrības
IIN aprēķina un iemaksā budžetā
15.dienu
laikā
pēc
personālsabiedrības
deklarācijas iesniegšanas
UIN
50
Ienākumu izmaksātājiem VID iesniedzamie
pārskati
Par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem
un samaksāto nodokli Latvijas Republikā iesniedzams
pārskats MK 2010.gada noteikumi Nr.899 “Likuma ”Par
IIN” normu piemērošanas kārtība”4.pielikums.
4.pielikums iesniedzam līdz ienākumu izmaksas mēnesim
sekojošā mēneša 15.datumam
51
Nerezidentam deklarācija ir
jāiesniedz, ja tas saņem/gūst:
 ienākumu no nekustamā īpašuma izmantošanas
 personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, zemnieku






un zvejnieku saimniecības
ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav
Latvijas rezidents vai kuram nav PP Latvijā,
ienākumu
par
pienākumu
pildīšanu
valdē/padomē
no
komercsabiedrības, kas nav Latvijas rezidents;
ienākumu no kapitāla aktīvu atsavināšanas no personas, kurai
nav nodokļa ieturēšanas pienākums
ienākumu no NĪ vērtības pieauguma, kas iegūts beidzoties nomas
līgumam;
ienākumus, no īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas
izciršanai vai tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas par kuriem
nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā;
būdams citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts rezidents, taksācijas
gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem
ienākumiem un vēlas piemērot neapliekamo minimumu/nodokļa
atvieglojumus par apgādājamiem/ attaisnotos izdevumus
52
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Likuma “Par IIN”19.panta piektā,5.1daļa
 Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš –
taksācijas gadam sekojošā gadā no 1.marta līdz
1.jūnijam
 Ja nerezidents Latvijā gūst ienākumu, no kura IIN
maksājams rezumējošā kārtībā, bet kas pārstāj gūt
ienākumu vai gūst vienreiz izmaksājamu ienākumu un
pārtrauc ekonomiskās saites ar Latviju - 30 dienu laikā
pēc ienākuma gūšanas beigām
53
Ienākuma no kapitāla deklarācijas iesniegšana
Likuma “Par IIN”19.panta 5.2daļa
 Ja nerezidents, kas Latvijā gūst ienākumu no kapitāla
pieauguma, neizmanto deklarēšanas atvieglojumus,
nodokli no šā ienākuma aprēķina un deklarāciju par
ienākumu no kapitāla VID iesniedz līdz ienākuma
gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam
54
Piemērs
Nerezidents atsavina tam Latvijā piederošu nekustamo
īpašumu, kuru iegādājas fiziskā persona, kurai nav
reģistrēta saimnieciskā darbība. Īpašums tiek
atsavināts par Ls 50 000, tā iegādes vērtība ir Ls 49
950. Ienākums Ls 50,00, ienākums gūts 2012.gada
25.oktobrī.
Deklarāciju par ienākumu no kapitāla VID jāiesniedz un IIN
jāiemaksā budžetā līdz 2012.gada 15.oktobrim
55
Piemērs
Nerezidents atsavina tam Latvijā piederošu nekustamo
īpašumu, kuru iegādājas juridiskā persona. Īpašums
tiek atsavināts par Ls 50 000. Izmaksa brīdī ir ieturēts
IIN 2% apmērā – Ls 1000. Nekustamā īpašuma
iegādes vērtība ir Ls 49 950. Ienākums Ls 50,00. Ja
minētajam ienākumam tiktu piemērota likme 15% - IIN
Ls 7,50.
Nerezidents var atgūt pārmaksāto IIN, iesniedzot gada
kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju.
56
Starptautisko līgumu (konvenciju) par nodokļu
dubultās aplikšanas un nemaksāšanas
novēršanu piemērošanu
57
Latvijas noslēgtie līgumi nodokļu dubultās aplikšanas
un nemaksāšanas novēršanai
1.Albānija
14.Horvātija
27.Luksemburga
40.Singapūra
2. ASV
15.Igaunija
28.Maķedonija
41.Slovākija
3.Armēnija
16.Īrija
29.Malta
42.Slovēnija
4.Austrija
17.Islande
30.Maroka
43.Spānija
5.Azerbaidžāna
18.Itālija
31.Melnkalne
44.Šveice
6.Baltkrievija
19.Izraēla
32.Moldova
45.Tadžikistāna
7.Beļģija
2o.Kanāda
33.Norvēģija
46.Turcija
8.Bulgārija
21.Kazahstāna
34.Nīderlande
47.Ukraina
9.Čehija
22.Ķīna
35.Polija
48.Ungārija
10.Dānija
23.Kirgīzija
36.Portugāle
49.Uzbekistāna
11.Francija
24.Koreja
37.Rumānija
50.Vācija
12.Grieķija
25.Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienotā
Karaliste
38.Serbija
51.Zviedrija
13.Gruzija
26.Lietuva
39.Somija
58
Ja nodokļu konvencija nosaka likmi, kas ir augstāka
par likumā noteikto likmi, piemēro likumā noteikto likmi
Ja konvencijā noteiktā likmes ir zemāka par likumā
noteikto likmi vai tajā ir noteikts atbrīvojums no
aplikšanas ar nodokli piemēro konvencijas noteikumus
Konvencijas noteikumus piemēro MK 2001.gada
30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami
starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu
atvieglojumi" noteiktajā kārtībā
59
Piemērs
Dānijas rezidents saņem autoratlīdzību par tā radīta rūpnieciskā
parauga izmantošanu. Atlīdzības ekvivalents Ls 1000.
Ievērojot likumā «Par IIN» noteiktās prasības, ieturamais IIN - Ls 175
(Piemērojamā izdevumu norma 30%, likme 25%, (1000 – 300) * 25%)
12.pants
1. Autora honorārus, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un tiek izmaksāta otras
Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.
2. Tomēr autora honorārus var arī aplikt ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts
likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tā rodas. Ja autoratlīdzības
saņēmējs ir šīs autoratlīdzības īstenais īpašnieks, nodoklis nedrīkst pārsniegt:
a) 5 procentus no autoratlīdzības kopapjoma par ražošanas, tirdzniecības vai
zinātnisko iekārtu izmantošanu;
b) 10 procentus no autoratlīdzības kopapjoma visos pārējos gadījumos.
Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nemaksāšanas novēršanu 12.pants
Ievērojot Konvencijas nosacījumus – likme 10 %, nodoklis- Ls 100
(1000*10%)
Ja tiek piemēroti Konvencijas nosacījumi, tad netiek piemērota
izdevumu norma.
60
Piemērs
Gruzijas rezidents, kam ir darba līgums ar ārvalstu darba devēju, kuram
nav PP Latvijā ir ieradies uz 3 mēnešiem veikt tirgus izpētes darbus
Latvijā.
15.pants
1.Darba alga un cita līdzīga veida atlīdzība, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents par savu
darbu, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī, ja vien algotais darbs netiek veikts otrā
Līgumslēdzējā Valstī. Ja algots darbs tiek veikts otrā Līgumslēdzējā Valstī, par to saņemto
atlīdzību var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.
2. Neatkarīgi no 1.punkta noteikumiem atlīdzība, kuru Līgumslēdzējas Valsts rezidents saņem
par algotu darbu, kas tiek veikts otrā Līgumslēdzējā Valstī, tiks aplikta ar nodokļiem tikai
pirmajā minētajā valstī, ja:
a) atlīdzības saņēmējs ir atradies otrā valstī ne vairāk kā 183 dienas attiecīgajā nodokļu gadā; un
b) atlīdzību maksā darba devējs, kas nav otras valsts rezidents, vai cita persona tāda darba
devēja vārdā; un
c) atlīdzību neizmaksā pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze, ko darba devējs izmanto
otrā valstī.
Latvijas Republikas un Gruzijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nemaksāšanas
novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem 15.pants
Ievērojot Konvencijas nosacījumus gūtais algota darba ienākums ir
atbrīvojams no aplikšanas ar IIN Latvijā
61
Piemērs
Polijas rezidents atsavina tam piederošas Latvijā reģistrētas akciju
sabiedrības akcijas. Akcijas nav publiskā apgrozībā.
13.pants
1. Kapitāla pieaugumu, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts rezidents, atsavinot 6.panta
2.punktā minēto otrā Līgumslēdzējā Valstī esošo nekustamo īpašumu vai tādas sabiedrības
akcijas, kuras aktīvi sastāv galvenokārt no šāda īpašuma, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā
valstī.
4. Kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot īpašumu, kurš atšķiras no šā panta 1., 2. un
3.punktā minētā īpašuma, apliek ar nodokļiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir
šā īpašuma atsavinātājs.
6.panta 2.punkts
2. Jēdzienam "nekustamais īpašums" būs tāda nozīme, kāda tam ir tās Līgumslēdzējas
Valsts likumdošanas aktos, kurā atrodas minētais īpašums. Jebkurā gadījumā šis jēdziens
tiks lietots, lai apzīmētu nekustamajam īpašumam piederīgu īpašumu, būves, mājlopus un
iekārtas, ko lieto lauksaimniecībā un mežkopībā; tiesības, uz kurām attiecas vispārējās
likumdošanas noteikumi par nekustamo īpašumu, kas atrodas uz zemes, to skaitā
jebkādas tiesības izmantot tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu vai līdzīgas tiesības;
nekustamā īpašuma uzufruktu un tiesības uz mainīga lieluma vai pastāvīgiem
maksājumiem par tiesībām izmantot derīgos izrakteņus, avotus un citus dabas resursus
vai par to izmantošanu.
Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un
nemaksāšanas novēršanu 6.panta 2.punkts, 13.pants
Ievērojot Konvencijas nosacījumus gūtais ienākums ir atbrīvojams no aplikšanas
ar IIN Latvijā
62
Paldies par uzmanību!
63