ตัวชี้วัด - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

Download Report

Transcript ตัวชี้วัด - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

การขับเคลือ
่ นงานสุขภาพจิต
ในภาคใตตอนล
าง
้
่
นายแพทยหม
จักรพันธุ ์
่
์ อมหลวงสมชาย
ทีป
่ รึกษากรมสุขภาพจิต
วันที่ 9 มกราคม 2557
ข้อมูลทัว่ ไปของพืน
้ ทีเ่ ครือขายบริ
การ
่
สุขภาพที่ 12
11
12
ข้อมูลทัว่ ไปของพืน
้ ทีเ่ ครือขายบริ
การ
่
สุขภาพที่ 12
จังหวัด
1.ตรัง
หมูบ
า
่
้
อาเภอ ตาบล
ปชก(คน) จานวนพืน
้ ที่
น
10
87
723 626,708 4,941,439
2.พัทลุง
11
65
3.สงขลา
16
127
4.สตูล
7
5.ปัตตานี
12
670
3,424,470
36
514,434
1,373,25
1023
2
279 304,151
115
605
1,940,365
667,371
7,393,889
2,807,552
6.ยะลา
8
58
380 510,336 4,634,000
7.
13
77
589 740,735รอบที
4,475,430
ที
ม
่
า
รายงานสรุ
ป
ผลการตรวจราชการ
่ 1/56
นราธิวาส
ประชากร และการนับถือศาสนา
ประชากรรวม 4,736,987 คน
ชาย
49.15 %
หญิง
50.85 %
การนับถือศาสนา
อิสลาม
ร้อยละ
52.03
พุทธ
ร้อยละ
46.82
อาชีพและเศรษฐกิจ
ยางพารา
มะพราว
้
ประมง
ประชากร
4,736,987
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,373,252
1,500,000 626,708
514,434
740,735
510,336
667,371
1,000,000
304,151
500,000
0
สั ดส่วนประชากรวัยพึง่ พิง
• จานวน 1,485,293
กลุมอายุ
่
คน
คิดเป็ นรอยละ
้
ตา่ กวา่ 15 ปี 31.39
กลุมอายุ
• จานวน
572,396
่
คิดเป็ นรอยละ
มากกวา่ 60 คน
้
12.10
ปี
นโยบายรัฐบาล:การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวต
ิ
อายุ
กลุม
่
(ปี )
เด็กแรก 0-5 ปี
เกิด
ปฐมวัย
ตัวชีว้ ด
ั ดานสุ
ขภาพ
้
1. สั ดส่วนของหญิงตัง้ ครรภและหญิ
งหลัง
์
คลอดทีไ่ ดรั
้ บบริการสาธารณสุขคบถ้วน
ตามเกณฑ ์
2. อัตราการไดรั
้ บการคัดกรองสุขภาพของ
เด็กแรกเกิด
3. สั ดส่วนการเลีย
้ งดูดวยนมแม
อย
้
่ างน
่
้ อย 6
เดือน
4. สั ดส่วนของเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัยทีไ่ ดรั
้ บ
บริการการพัฒนาการตามวัย
เด็ก
นักเรีย
5-14
1. สั ดส่วนของเด็กอวน
้
แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุ
ข
์
2557-2560
ยุทธศาสตร
์
1. เรงรั
่ รองรับการเข้าสู่
่ ดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพือ
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตให
้ ้
สอดคลองกั
บสถานการณ ์
้
และสภาพแวดลอม
โดยการมีส่วนรวมของภาคี
้
่
เครือขาย
่
3. ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับนานาชาติ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทางการแพทย
และ
้
์
สาธารณสุขอยางมี
ธรรมมาภิบาล
่
5. พัฒนาระบบบริการดานสร
างเสริ
มสุขภาพและป้องกันโรค
้
้
แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุ
ข
์
2557-2560
ยุทธศาสตร ์
7. พัฒนาขีดความสามารถเพือ
่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
การบริการดานการแพทย
้
์
และสาธารณสุขในเขตพืน
้ ทีเ่ ครือขายบริ
การ
่
8. พัฒนาการแพทยแผนไทย
การแพทยพื
้ บาน
และ
้
์
์ น
การแพทยทางเลื
อกให้มีคุณภาพ
์
9. พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิ ทธิภาพ
10. พัฒนาระบบการแพทยฉุ
์ กเฉินที่ มีคุณภาพมาตรฐาน
อยางทั
ว่ ถึงและเทาเที
่
่ ยม
ทัง้ ภาวะปกติและภัยพิบต
ั ิ
11. เสริมสรางระบบเฝ
้
้ าระวัง ควบคุม ป้องกันบาบัดรักษา
แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุ
ข
์
2557-2560
เป้าหมายการให
้บริการ
1. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับการเขาสู
่ ่
ประชาคมอาเซียน
ตัวชีว้ ด
ั
- จานวนโรงพยาบาลทีไ่ ดรั
่
้ บการพัฒนาศั กยภาพเพือ
รองรับการเขาสู
้ ่ ประชาคม ASEAN
(55แหง)
่
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
้ สุขภาพดี
ตัวชีว้ ด
ั
- อัตราป่วยหรือตายดวยปั
ญหาสุขภาพทีส
่ าคัญของ
้
ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 อันดับแรกลดลง (รอยละ
5 ตอปี
้
่ )
3. ธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุ
้ บการ
์ ขภาพ ไดรั
แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุ
ข
์
2557-2560
เป้าหมายการให
้บริการ
4. ประชาชนทุกกลุมวั
และ
่ ยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกตอง
้
อยูในสภาพแวดล
อมที
่ เหมาะสม
่
้
สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนไดรั
้ บ
การคุ้มครองผู้บริโภคดานสุ
ขภาพ
้
ตัวชีว้ ด
ั
1) รอยละของเด็
กทีม
่ พ
ี ฒ
ั นาการสมวัย (ไมน
้
่ ้ อยกวา่ 85
ตอปี
่ )
2) จานวนผู้ติดเชือ
้ เอชไอวีรายใหมลดลง
่
(ปี 2557 = 8,500 ราย , ปี 2558 = 8,100 ราย ,
ปี 2558 = 7,800 ราย)
3) อัตราป่วยดวยโรคไข
เลื
้
้ อดออกลดลงจากคามั
่ ธยฐาน
ยอนหลั
ง 5 ปี ทผ
ี่ านมา
้
่
แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุ
ข
์
2557-2560
เปาหมายการใหบริการ
้
้
5. ประชาชนทุกคนในเขตเครือขายบริ
การไดรั
่ ี
่
้ บบริการทีม
คุณภาพมาตรฐานทุกระดับ
และเขาถึ
ี่ น
ั สมัยในเขตเครือขาย
้ งเทคโนโลยีทท
่
บริการได้
ตัวชีว้ ด
ั
1) อัตราส่วนมารดาตาย (ไมเกิ
ดมีชพ
ี
่ น 18 ตอการเกิ
่
แสนคน)
2) อัตราตายทารก (ไมเกิ
ดมีชพ
ี พันคน)
่ น 15 ตอการเกิ
่
3) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไมเกิ
่ น 20 ตอ
่
ประชากรแสนคน)
4) รอยละสถานบริ
การสุขภาพภาครัฐผานการรั
บรอง
้
่
มาตรฐาน HA (เพิม
่ ขึน
้ รอยละ 5 ตอปี )
แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุ
ข
์
2557-2560
เปาหมายการใหบริการ
้
้
7. ประชาชนไดรั
้ บบริการการแพทยฉุ
้
์ กเฉินทีไ่ ดมาตรฐานและ
มี ประสิ ทธิภาพอยางทั
ว่ ถึง
่
และเทาเที
่ ยม
ตัวชีว้ ด
ั
- อัตราตายจากอุบต
ั เิ หตุทางถนน (ไมเกิ
่ น 13 ตอ
่
ประชากรแสนคน)
8. ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดไดรั
้ บการ
บาบัดรักษา ฟื้ นฟู เฝ้าระวัง
ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพือ
่ สามารถดาเนินชีวต
ิ
ไดตามปกติ
ในสั งคม
้
ตัวชีว้ ด
ั
ปัญหาสาธารณสุขในพืน
้ ที่ ปี
2556
15
ปัญหาสาธารณสุขในพืน
้
25564.เด็กวัย
5.วัยรุน
เรียน
(6 – 12
-เด็ก12 ปี ฟันแท้ผุ
72.86% ปี )
มารดาตาย 1.สตรี
8
ราย
ตัง้ ครรภ ์
67.42 ตอแสนการ
่
เกิดมีชพ
ี
-สาเหตุทางตรง 4
ราย
[PPH(3) ,PIH (1) ]
-สาเหตุทางอ้อม 4
ราย
[หัวใจ(1) ,ไข้เลือดออก
(1) ,
-เด็ก 6 ปี ฟันแท้
ผุ 40.71%
-โรคหัด อายุ 52.ทารก -2 ปี 14 ปี
1.โภชนาการ
3.เด็กปฐมวัย 5.58ตอแสน
่
-น้าหนักน3-5
้ อยกว
่ ประชากร
์ 5.7%
ปีาเกณฑ
-ส่วนสูงน้อยกวาเกณฑ
11.1%
่ (7 ราย)
์
-รูปรางสมส
่
่ วน 78.36% (อ้วน
9.32% ,ผอม11.67%)
2.พัฒนาการลาช
่ ้า 1.53% 3.IQ =
91.06 (ลาดับ75)
4.เด็กฟันผุ (18 เดือน=20.84%) 3
ปี = 70.95%)
5.โรคหัด , คอตีบ = 43.44 , 1.28
ตอแสนประชากร
่
่
1.ยาเสพติด พบ
สูงสุด
ในอาชีพรับจ้าง ,
ใช้แรงงาน,
-บาบัดระบบสมัคร
ใจ 49.6%
-ยาเสพติดทีใ่ ช้
คือ ยาบ้า ,
กระทอม
,เฮโรอีน
่
-จาหน่ายครบ
เกณฑ ์ 80.18%
ในจานวนนี้ ติดตาม
และเลิกได้
85.88%
- บุหรี่
อัตราการ
สูบ
อันดับ 2 ของ
16
ประเทศ
ปัญหาสาธารณสุขในพืน
้
2556
8.ผู้พิการ/สุขภาพ
- ผู้พยายามฆาตั
่ วตาย 26
ราย (13 , 62ปี )
- ผู้พิการขึน
้ ทะเบียน
82.85%
(พิการทางกายและการ
7.
เคลือ
่ นไหว 41.91% ,
ผู้สูงอา
โรคเรือ
้ รัพิ
ง การจากสถานการณ ์ 51
6.
วั
ย
ท
างาน
ยุ
โรคเรือ
้ รัง
ราย)% ,
(HT= 56.61
- หลอดเลือดสมอง ,HT, DM, ไตวายเป็ นสาเหตุการ
DM=48.10% ,
ตาย อันดับ 5 ,8,7,10
หัวใจขาดเลือด=66.06%
- การค้นหาผูป
การตา่
้ ่ วยเขาระบบบริ
้
หลอดเลือดสมอง=67.09%)
อัตราความชุก HT 8.91%(21.4%) DM 2.94%
(6.9%)
- พบกลุมเสี
่ ่ ยงสูง HT 36.98% DM 12.94%
- อัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มสูงขึน
้
ปี
54 = 1.03 , ปี 55 =1.50 ตอแสน
ปชก.
่
- มะเร็งเตานม
อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึน
้ ปี 54 =
้
8.40 ,ปี 55 = 21.68
แตอั
่ ตราตายมีแนวโน้มลดลง
17
สติปญ
ั ญาเด็ก
IQ เฉลีย
่ ของเด็กนักเรียนไทยทัว่ ประเทศ
และแยกตามภาค
Area
Mean IQ
ทัว่ ประเทศ
กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาค
98.59
104.50
101.29
100.11
96.85
95.99
สรุปการขับเคลือ
่ นงานสุขภาพจิต
วัยเด็ก
คัดกรองพัฒนาการ, ระดับสติปญ
ั ญา IQ,EQ
โดย โภชนาการ,ไอโอดีน,โรงเรียนพอแม
,ศู
่
่ นย ์
เด็กเล็ก และอืน
่ ๆ
วัยรุน
่
วัยรุนหญิ
ง
ทองไม
พร
HIV, ยาเสพติด
่
้
่ อม,
้
วัยรุนชาย
ความรุนแรง, HIV, ยาเสพติด,
่
เหลา้
โดย Psychosocial clinic คุณภาพ
วัย
โรคซึมเศรา,
การฆาตั
้
่ วตาย
ทางาน โดย แบบคัดกรองโรคซึมเศรา,
้ counseling, ยา
วัย
สูงอายุ
โรคเรือ
้ รัง, สมองเสื่ อม
ระบบบริการใกลบ
้ าน,ชมรมผู
้
้สูงอายุ,home care
ปัญหาสุขภาพจิต 8 โรค
ผลสารวจ
ระบาดวิทยา
ปี 2551
โรค
1.Psychotic
disorder
2. Anxiety disorder
- GAD
- Agoraphobia
- Panic
- PTSD
3. Depressive
disorder
- MDD
- Dysthymia
4. Mental
ร้อยละ
0.8
2.0
0.9
0.5
0.3
0.3
2.7
2.4
0.3
1.0
จานวนผู้รับบริการสุขภาพจิต
สุขภาพที่ 12 ปี
ภาพรวมเครือขายบริ
การ
่
พ.ศ. 2556
ปัญห ผูพยามฆาตัวตาย
บกพร่
้
่
ผูติ
้ ด
า
อง
หรือฆาตั
่ วตาย สมอง
สาร ออทิ
สมาธิ
รวม
จังหวัดใน โรค วิตก ซึมเศ ปัญญ
ลมชัก
สุขภา
ดาน
้
จิต กังวล รา้ าออน
เสพ สติก
เสื่ อม
สั้ น ทัง้ หมด
เขต
่
ไม่
พจิต ตาย
การ
ติด
สาธารณสุ
อืน
่ ๆ สาเร็จ สาเร็จ
เรียนรู้
ข
จานว จานว จานว จานว จานว จานว จานว จานว
จานว จานว จานว
จานวน จานวน
จานวน
น
น
น
น
น
น
น
น
น
น
น
ปัตตานี
1321 2445 687
53
425 1388
2389
6
30
8,752
ยะลา
1,703 1543 728
54
551 1363 33 1,615
31
22
7,643
นราธิวาส 2,3541,392 885 156 820 1,435 23 1,178
7
60
8,310
3,1323,7581,359 282 2,4972,391 180 4,531
61
366
สตูล
3,1941,915 805 131 2,052 473
15 1,181
19
55
9,840
พัทลุง
8,1167,4809,055 79 2,310 449
20 8,362
35
141
36,047
2,0271,7254,082 93 1,4051,643 60 376
21,84 20,25 17,60
10,06
19,63
รวม
7
8
1 848
09,142 339
2
34
212
สงขลา
ตรัง
8
193
886
130
178
308
236
157
19,080
10
74
11,919
246
231 101,591
สถานการณด
ขภาพจิตและจิตเวชที่
้
์ านสุ
โรค/
สาคัญ การเขาถึ
ความ
้ ง
ปัญหา
สุขภาพจิต
MR
Autistic
ADHD/L
D
Alcohol
ชุก
คาประมาณการ
่
บริการ
1%
1%
600,000
600,000
31,380
7,212
5.23
1.20
5%
350,000
13,650
3.90
10.9
%
6,995,700
85,756
1.22
2,035,800
12,875
0.63
504,000
405,216
80.40
Substan
3.2 %
ce
Psycho
0.8 %
sis
คิดเป็ นอัตรา
การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
จังหวั
ด
ปัญญาออน
่
คาดกา
รณ ์
ผู้ป่วย
ออติสติก
โรคจิต
โรคซึมเศรา้
เขา้
เขาถึ
เขาถึ
เขาถึ
้
้
้
อัตรา คาดก
อัตรา คาดก
อัตรา คาดก
อัตรา
ถึง
ง
ง
ง
ารณ ์
ารณ ์
ารณ ์
เขาถึ
เขาถึ
เขาถึ
เขาถึ
้
้
้
้
บริก
บริ
ก
า
บริ
ก
า
บริ
ก
า
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย
ง
ง
ง
ง
าร
ร
ร
ร
6,24 12 1.9
562 22
7
1
4
7,42
0.6
นรา
46
668 5
3
2
3.9 4,9 4,1 82. 16,8 1,3 7.9
66
1 97 33 7
45 7
0.7 5,9 1,4 24. 20,0
4.2
856
41
5 38 50 4
7
6,59
0.6
45
593
4
8
9
1.5 5,2 1,4 27. 17,8
427 2.4
03
2 75 71 9
2.1
459 10
2
0.8
ยะล 4,90
41
442 2
า
6
4
2.1 4,0 2,5 62. 13,7 1,3 9.6
78
8 82 59 7
33 7
0.4 3,9 1,5 40. 13,2
2.6
351
45
5 25 76 2
5
ตรัง
ปัตต
านี
พัทลุ 5,10 10
ง
3
8
อัตราการฆาตั
ั ผิดชอบ
่ วตาย ใน 7 จังหวัดทีร่ บ
ลาดั
จังหวัด
บที่
ผูพยายามฆ
าตั
้
่ ว
ตาย
ฆาตั
่ วตายสาเร็จ
255
255
2553
2552 2553
2
4
1
ตรัง
112 195 174
2
นราธิวาส
1
3
3
ปัตตานี
4
11
4
รอยละของการติ
ดตาม
้
ดูแลตอเนื
่ ่ อง
2554
2552
2553
69
63
55
-
96.92
42
10
13
8
-
100
34
5
5
12
-
90.91
พัทลุง
150 204 310
42
39
33
-
99.02
5
ยะลา
21
54 298
8
9
14
-
100
6
สงขลา
202 605 460
69
63
76
-
96.03
7
สตูล
29
11
10
11
-
97.14
65
46
* ขอมู
ดตามดูแลตอเนื
้ ลรอยละของการติ
้
่ ่องของปี 2552 ไมมี
่ ในการรายงาน
2554
97.0
6
97.5
6
93.7
5
100
97.6
3
97.1
2
100
อัตราการ
ฆา่
ตัวตาย/
แสน
ประชากร
(เฉลีย
่ )
6.28
1.77
0.77
7.67
1.86
4.66
3.39
ร้อยละของผูป
้ ่ วยซึมเศราเข
้ าถึ
้ งบริการ
(มากกวาหรื
อเทากั
่
่ บ 31% ปี งบ 2556
รายงานของสานักสาธารณสุขจังหวัด
รายงานสถานการณ ์
การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
จากโปรแกรม VMS
ประจาปี งบประมาณ 2556
ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ผู้ไดรั
้ บผลกระทบทีไ่ ดรั
้ บการเฝ้าระวังปัญหา
สุ
ข
ภาพจิ
ต
จาแนกตามสถานบริการสาธารณสุขทีม
่ าใชบริการ (1,793 รา
้
ทีม
่ า : ระบบฐานขอมู
้ ลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสาหรับผู้
ไดรั
้ บผลกระทบจากสถานการณชายแดนใต
้
์
(http://www.vms.skph.go.th/)
ของฝาก
A manifesto for the world we want
5 priorities
Women , reproductivehealth,
abortion
Early child development
Adolescent health
NCDs nearly 80%of death in
LMIC
diabetes, CVDs, cancer, chronic
respiratory
ขอบคุณคะ่
ขอบคุณครับ