بخش اول - سازمان فناوری اطلاعات ایران

Download Report

Transcript بخش اول - سازمان فناوری اطلاعات ایران

‫سیاست گذاری گواهی‬
‫الکترونیکی کشور‬
‫و مرکز توسعه تجارت‬
‫الکترونیکی‬
‫فهرست مطالب بخش اول‬
‫‪ )1‬ماموريت تجارت الکترونيکي در کشور (‪)3‬‬
‫‪ )2‬تجارت الکترونيکي و قوانین و مقررات (‪)7‬‬
‫‪ )3‬ساختار زیرساخت کلید عمومی کشور (‪)2‬‬
‫‪ )4‬آسیب شناس ی و چالشها (‪)3‬‬
‫فهرست مطالب بخش دوم‬
‫‪ )1‬کلیات گواهی الکترونیکی و انواع آن(‪)12‬‬
‫‪ )2‬نقشه راه سازمانها (‪)2‬‬
‫‪ )3‬روابط بین امللل(‪)5‬‬
‫‪ )4‬امور مالیاتی(‪)6‬‬
‫‪ )5‬سامانه تدراکات الکترونیکی دولت(‪)2‬‬
‫اقدامات اساس ي فناوري اطالعات در کشور‬
‫توسعه زيرساختهاي فناوري‬
‫اطالعات‬
‫توسعه دولت الکترونيکي‬
‫توسعه تجارت الکترونيکي‬
‫سالمت الکترونيکي‬
‫گسترش امنيت فاوا‬
‫توسعه فرهنگ ايراني‪-‬‬
‫اسالمي در فضاي مجازي‬
‫اهداف کمي توسعه فناوري اطالعات در برنامه پنجم توسعه‬
‫‪ ‬توسعه شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توسعه شاخص آمادگي الکترونيکي‪:‬‬
‫توسعه پورت هاي پرسرعت (‪: )512Kbps‬‬
‫عرضه خدمات الکترونيکي بین دستگاهي ‪:‬‬
‫عرضه خدمات الکترونيکي دستگاهها به مردم‪:‬‬
‫جايگزيني اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونيکي‪:‬‬
‫تشکيل پرونده سالمت الکترونيکي ‪:‬‬
‫پوشش کارت هوشمند ملي‪:‬‬
‫توسعه آموزش هاي الکترونيکي‪:‬‬
‫‪ ‬توسعه تجارت الکترونيکي ‪:‬‬
‫‪ ‬توسعه ثبت و ممیزي امالك شهري و روستائي‪:‬‬
‫‪6/22‬‬
‫‪0/8‬‬
‫‪ %50‬خانوار‬
‫به میزان ‪ %100‬خدمات‬
‫به میزان ‪ %70‬خدمات‬
‫به میزان ‪%80‬‬
‫به میزان ‪ %100‬جمعيت‬
‫به میزان ‪ %100‬جمعيت‬
‫‪%30‬‬
‫داخلي ‪ %20‬و خارجي ‪%30‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪ ‬ايجاد و توسعه زيرساخت داده مکاني ملي (‪:)NSDI‬‬
‫‪ ‬توسعه مديريت منابع سازماني ‪:‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%60‬‬
‫‪ ‬توسعه صادرات محصوالت و خدمات ‪:‬‬
‫‪ %1/5‬صادرات غیر نفتي‬
‫تجارت الکترونیکی و جايگاه آنها در مسير توسعه‬
‫مسير توسعه تجارت الکترونيکي ‪ -‬مدل ‪OECD‬‬
‫آثار و پيامدهاي تجارت الکترونيکي‬
‫مرحله‬
‫بلوغ‬
‫توسعه کاربردها و بهرهبرداري از‬
‫تجارت الکترونيکي‬
‫امضای دیجیتال‬
‫الکترونيکيتجاري‬
‫‪• )1‬پنجره واحد‬
‫کردن فرايندهاي تجاري در‬
‫)‪(Single Window‬‬
‫محيط کسب و کار‬
‫‪ )2‬تدارکات الکترونيکي دولتی‬
‫‪(Public‬‬
‫)‪e-procurement‬‬
‫الکترونيکي‬
‫• افزايش کاربردهاي تجارت‬
‫‪)3‬ساماندهي فروشگاههاي الکترونیکی‬
‫)‪(e-Namad‬‬
‫‪ )4‬تجارت همراه‬
‫)‪(m-Commerce‬‬
‫مرحله‬
‫رشد‬
‫زيرساختها و پيشنيازهاي‬
‫الکترونيکي‬
‫‪ ‬قانون تجارت الکترونیکی‬
‫‪ ‬زيرساخت کليد عمومي )‪(PKI‬‬
‫• يرساخت فني‬
‫‪ ‬ز تدوین استانداردهای حوزه ‪PKI‬‬
‫اقتصادي‬
‫اجتماعي و‬
‫•‪ ‬زيرساخت‬
‫اسناد تجاري‬
‫استانداردسازی‬
‫براساس قانوني‬
‫• زيرساخت‬
‫)‪(UNeDocs‬‬
‫چارچوبامنيتي‬
‫•‪ ‬زيرساخت‬
‫تعامالت دستگاههاي‬
‫• استاندا‬
‫اجراييردها)‪(GIF‬‬
‫‪ ‬سیستم مدیریت تبادل اسناد‬
‫و اطالعات الکترونیکی‬
‫مرحله‬
‫شكلگیري‬
‫زمان‬
‫تجارت‬
‫سطح تجارت الکترونيکي‬
‫• بهبود شاخصهاي كالن اقتصادي‬
‫• افزايش رفاه اجتماعي‬
‫• ايجاد فرصتهاي برابر‬
‫• بهبود زنجیره تامین‬
‫• افزايش بهرهوري بنگاهها و دولت‬
‫برگرفته از مدل‬
‫)‪Organization for Economic Co-operation and Development (OECD‬‬
‫قانون‬
‫قانون تجارت الکترونیکی‬
‫برنامه پنجم توسعه‬
‫آییننامه اجرایی ماده ‪32‬‬
‫قانون تجارت الکترونیکی‬
‫وظایف اد ی مرکز توسعه‬
‫تجارت الکترونیکی‬
‫نظااارت باارُحساا‬
‫قانو‬
‫اجاارای‬
‫تجارت الکترونیکی‬
‫اسااتارار‪ ،‬پیادهسااازی و‬
‫توسعه تجارت الکترونیکای‬
‫در کشور‬
‫با استفاده از ابزارهاا‬
‫و اسااتانداردهای م اای و‬
‫بی الم‬
‫ی و با عنایت به‬
‫فرهنگ ایرانی و اساممی و‬
‫حمایااات از فعالیت اااای‬
‫تجاااارت الکترونیکااای و‬
‫اااربرد‬
‫اابر کا‬
‫ااای سا‬
‫ارتاا‬
‫ااااات و‬
‫اااااوری ابمعا‬
‫فنا‬
‫ارتبابااات در اقتداااد و‬
‫قانون تجارت الکترونیکی‬
‫مفاهیم اصلی در قانون‬
‫اعتبار بخش ی به موضوعات کلیدی از قبیل‪:‬‬
‫امضا الکترونیکی‬
‫امضاي الكترونيكي مطمئن‬
‫امضاء كننده‬
‫داده پیام‬
‫دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي‬
‫انواع دفاتر صدور گواهي الكترونيكي و وظایف ( مراکز ریشه و میانی)‬
‫و‬
‫هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد‪« ،‬داده پيام» در حكم نوشتهاست‬
‫هرگاه قانون‪ ،‬وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است‬
‫كلي ههه «داده پي ههام»ه ههائي ك ههه ب ههه طري ههن مطم ههئن ايج ههاد و نگه ههداري ش ههدهان ههد در حك ههماس ههناد معت ههر و قاب ههل اس ه ناد در مراج ههع قض ههائي و‬
‫حقوقي است‬
‫قانون‬
‫برنامه پنجم توسعه‬
‫ماده ‪ :48‬به منظور توسعه دولت الکترونيک‪ ،‬تجارت الکترونيک و عرضهه خهدمات الکترونيهک‬
‫و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيک و کاهش اسناد کاغذي اقدامهاي زير انجام ميشود‪:‬‬
‫الههف ه وزارت بازرگههاني نسههبت بههه توسههعه مراکههز صههدور گههواهي الکترونيکههي و کههاربرد امضههاء‬
‫الکترونيک ههي ب ههه نح ههوي اق ههدام مينماي ههد ک ههه ت هها پاي ههان س ههال س ههوم برنام ههه س ههامانههاي خ ههدماتي و‬
‫تج ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاري الکترونيک ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي بتوانن ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههد از اي ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههن اب ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههزار اس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههتفاده نماين ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههد‪.‬‬
‫ب ه س ههند الکترونيک ههي در حک ههم س ههند کاغ ههذي اس ههت مش ههرو ب ههر آن ک ههه اص ههالت ص ههدور و‬
‫تماميت آن محرز باشد‪.‬‬
‫ج ه در هر موردي که به موجب قانون‪ ،‬تنظيم اوراق يا اسناد و همچنین صدور يا اعطاء‬
‫مجوز‪ ،‬اخطار و ابالغ‪ ،‬مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد‪ ،‬انجام الکترونيکي آن با رعايت‬
‫مفاد قانون تجارت الکترونيک مجاز بوده و کفايت مينمايد‪.‬‬
‫قانون‬
‫برنامه پنجم توسعه‬
‫مههاده ‪ :46‬بسههط خههدمات دولههت الکترونيههک‪ ،‬صههنعت فنههاوري اطالعههات‪ ،‬سههواد اطالعههاتي و افههزايش‬
‫بهرهوري در حوزههاي اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و فرهنگي‬
‫‪ ‬بند ج‪ :‬کليه دستگاههاي اجرائي‬
‫‪ ‬ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعالمات بین دستگاهي و واحهدهاي تابعهه تها‬
‫پايان سال دوم برنامه با استفاده از شبکه ملي اطالعات و رعايت امنيت‬
‫‪ ‬عرض ههه خ ههدمات قاب ههل اراه ههه خ ههود ب ههه ص ههورت الکترونيک ههي از طري ههن ش ههبکه مل ههي‬
‫اطالعات تا پايان برنامه‬
‫‪ ‬بند د ‪ :‬وزارت کشور (سازمان ثبت احوال)‬
‫‪ ‬تکميههل و اصههالا پايگههاه اطالعههات هههويتي و صههدور گههواهي (امضههاء الکترونيک هي) و‬
‫سههاير کاربردههها‪ ،‬تههيمین و صههدور کههارت هوشههمند ملههي چنههد منظههوره بههراي آحههاد مههردم تهها‬
‫پايان برنامه‬
‫‪ ‬بنههد ز‪ :‬سههازمان ثبههت اسههناد و امههال کشههور و وزارت بازرگههاني بهها همکههاري سههازمان امههور‬
‫مالياتي گسترش سامانه الکترونيکي امن معامالت امال و مستغالت در سطح کشور‬
‫قانون‬
‫برنامه پنجم توسعه (ادامه)‬
‫ماده ‪ :49‬توسعه و تقويت نظام بانکداري‬
‫‪ ‬بنه ههد ب‪ :‬ايجه ههاد و بهرهبه ههرداري مرکه ههز صه ههدور گه ههواهي الکترونيه ههک به ههراي شه ههبکه به ههانکي ب ه ها‬
‫همکاري مرکز صدور گواهي الکترونيکي کشور توسهط بانهک مرکهزي جمههوري اسهالمي ايهران‬
‫به منظور افزايش امنيت تبادل اطالعات الکترونيکي‬
‫‪ ‬تبصههره ه کليههه بانههکههها امکههان اسههتفاده از امضههاء الکترونيکههي را در تعههامالت بههانکي خههود‬
‫تسهيل نمايند‪.‬‬
‫ماده ‪ :120‬سازمان امور مالياتي ‪ /‬ایجاد پايگاه اطالعات مؤديان مالياتي تا پايان برنامه‬
‫‪ ‬تبص ه ههره ‪ :1‬اس ه ههتفاده از فناوريه ه ههاي ن ه ههوين نظی ه ههر خ ه ههدمات س ه ههت الکترونيک ه ههي‪ ،‬امض ه ههاء‬
‫الکترونيکي بهمنظور تسهيل در دريافت اظهارنامههاي مالياتي و ساير اوراق‬
‫‪ ‬تبصههره‪ :2‬سههازمان امههور م ههالياتي موظههف اسههت بهها همکههاري مراکههز دولتههي صههدور گههواهي‬
‫الکت ههرونيکي ريش ههه و براس ههاس ض ههوابط آن مرک ههز ح ههداک ر ت هها پ ههايان س ههال دوم برنام ههه نس هبت‬
‫بهراهاندازي مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني اقدام نمايد‪.‬‬
‫قانون‬
‫برنامه پنجم توسعه (ادامه)‬
‫ماده ‪ :90‬به بانهک مرکهزي جمههوري اسهالمي ايهران اجهازه داده ميشهود در سهال اول برنامهه‪ ،‬نسهبت‬
‫به موارد زير اقدام نمايد‪:‬‬
‫‪ ‬الههف ه تکميههل سههامانه جههامع تبههادل اطالعههات مشههتريان بهها مشههارکت کليههه مؤسسههات پههو ي‪ ،‬مها ي‪،‬‬
‫سههازمان امههور ماليههاتي و سههاير سههازمانها و شههرکتهاي اراههدهنههده خههدمات عمههومي داراي اطالعههات‬
‫موردنياز سامانه فوق‬
‫‪ ‬ب ه فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطالعات اراههشده توسط مشهتريان بهه بانکهها بهه‬
‫صههورت الکترونيکههي از طريههن وزارت کشههور (سههازمان ثبههت احههوال کشههور) و قوهقضههاهيه (سههازمان‬
‫ثبت اسناد و امال کشور)‬
‫م ههاده ‪ -211‬بن ههد م‪ :‬س ههازمان ثب ههت اس ههناد و ام ههال کش ههور مکل ههف اس ههت در راس ههتاي توس ههعه س ههامانه‬
‫يکپارچه ثبت اسناد و امال و راهاندازي مرکز ملي دادههاي ثبتي‪ ،‬نسبت به الکترونيکي کردن کليه‬
‫مراح ههل ثب ههت مع ههامالت ت هها پاي ههان س ههال دوم برنام ههه اق ههدام کن ههد‪ ،‬ب هههنحوي ک ههه امک ههان پا ه ه آن ههي و‬
‫الکترونيک به استعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت با به کارگیري امضاء الکترونيکي مطمئن فهراهم‬
‫ش ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههود‪.‬‬
‫آيیننامه اجرايي ماده (‪ )32‬قانون تجارت الكترونيكي‬
‫ماده ‪ -2‬به منظور حفظ يكپارچگي و سياستگذاري در حوزه زيرساخت كليد عمومي كشور شوراي‬
‫سياستگذاري گواهي الكترونيكي مركب از اعضاي زير تشكيل ميشود‪:‬‬
‫الف‪ -‬وزير صنعت معدن تجارت‬
‫ب‪ -‬معاون ذيربط وزير دادگستري‬
‫پ‪ -‬معاون ذيربط وزير اطالعات‬
‫ت‪ -‬معاون ذيربط وزير ارتباطات و فناوري اطالعات‬
‫ث‪ -‬معاون ذي ربط وزير امور اقتصادي و دارايي‬
‫ج‪ -‬مع ههاون ذيرب ههط وزي ههر بهداش ههت‪ ،‬درم ههان و آم ههوزش‬
‫پزشكي‬
‫چ‪ -‬معاون ذيربط معاونت برنامهريزي ونظارت‬
‫راه ردي رييس جمهور‬
‫ا‪ -‬معاون ذيربط رييس كل بانك مركزي جمهوري‬
‫اسالمي ايران‬
‫خ‪ -‬رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‬
‫د‪ -‬رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور‬
‫ذ‪ -‬رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي‬
‫ر‪ -‬دبیر شورايعا ي انفورماتيك‬
‫ز‪ -‬دبیر شورايعا ي فناوري اطالعات‬
‫ژ‪ -‬رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي به عنوان‬
‫دبیر شورا‬
‫س‪ -‬يك تا سه نفر مشاور خ ره با پيشنهاد رييس و‬
‫تيييد اك ريت ساير اعضاي شورا‬
‫آيیننامه اجرايي ماده (‪ )32‬قانون تجارت الكترونيكي‬
‫ماده ‪ -3‬وظايف شورا به شرا زير تعيین ميشود‪:‬‬
‫الف‪ -‬بررس ي سياستهاي كالن و برنامههاي مربو به حوزه زيرساخت كليد عمومي كشور‬
‫ب‪ -‬صدور مجوز ایجاد مركز ريشه‬
‫پ‪ -‬تصويب و بهروزرساني سياستها و دستورالعملهاي گواهي مركز ريشه و مياني‬
‫ت‪ -‬تصويب استانداردها‪ ،‬رويهها و دستورالعملهاي اجرايي گواهي الكترونيكي‬
‫ث‪ -‬ايفاي نقش به عنوان مرجع هماهنگكننده در مورد فعاليت حوزههاي گوناگون اجرايي براي ارايه خدمات‬
‫رايانهاي صدور گواهي مبتني بر زيرساخت كليد عمومي و نحوه تعامل مراكز صدور گواهي داخلي با مركز صدور‬
‫گواهي خارجي و هرگونه تفسیر يا كاربردپذيري مفاد سياستهاي گواهي ريشه و مياني‬
‫ج‪ -‬نظارت عاليه و بررس ي گزارش عملكرد و تخلفات احتما ي مراكز ريشه و مياني و در صورت لزوم لغو مجوز آنها‪.‬‬
‫ساختار زیرساخت کلید عمومی کشور‬
‫شوراي سياستگذاري گواهي‬
‫الکترونيکي کشور‬
‫مرکز ‪/‬مراکز‬
‫ریشه‬
‫مراکز‬
‫ميانی‬
‫خصوص ي‬
‫مراکز ميانی‬
‫دولتي‬
‫مراکز مياني‬
‫مراکز‬
‫تابعه‬
‫‪RA‬‬
‫مراکز‬
‫تابعه‬
‫‪RA‬‬
‫‪RA‬‬
‫‪RA‬‬
‫‪RA‬‬
‫حوزههای تاثیرگذار‬
‫قوه قضاهیه‬
‫شناسایی‬
‫ختافزار‬
‫احراز‬
‫هویت‬
‫نرمافزارمحرمانگی‬
‫اسناد‬
‫جلوگیری‬
‫از جرم‬
‫دولت الکترونیکی‬
‫الیحه قانون‬
‫مسایلتجارت‬
‫حقوقی‬
‫مجوزها‬
‫فصل چهارم‬
‫اسناد تجارتی الکترونیکی‬
‫آزمایشگاهها‬
‫معامالت‬
‫دولتی‬
‫بایگانی‬
‫جامعیت‬
‫اسناد‬
‫اسناد‬
‫آسيبشناس ي‪ /‬چالشهاي اساس ي‬
‫زيرساخت كليد‬
‫عمومي‬
‫‪ ‬آمادگي ايجاد شده در حوزه عرضه خدمات مرتبط با صدور گواهي الکترونيکي و عدم آمادگی کافي در راستاي‬
‫استفاده از اين خدمات در سازمانهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي‬
‫‪ ‬نبود قابليت امکان استفاده از گواهي الکترونيکي در اک ريت سيستمهاي کاربردي موجود (‪PKI-enable‬‬
‫نبودن نرمافزارهاي موجود)‬
‫‪Copyright© 2006 KTNET All Right Reserved.‬‬
‫آسيبشناس ي‪ /‬چالشهاي اساس ي‬
‫‪ -1‬عدم وجود مقررات و فرآيندهاي يكسان در توليد و بكارگيري گواهي‬
‫‪ -2‬پراكندگي كاربردها و پيچيدگي ساختار معماري سلسله مراتبي‬
‫‪ -3‬عدم استفاده مناسب در نرم افزارهاي كاربردی‬
‫‪ -4‬عدم توليد و بكارگيري محصوالت استاندارد مرتبط با زیرساخت کلید عمومی‬
‫‪ -5‬عدم تعامل پذيري سازمان هاي مختلف به دلیل عدم تعامل پذيري نرم افزارها با یکدیگر و‬
‫زیرساخت کلید عمومی کشور‬
‫‪ -6‬عدم اعتماد به زیرساخت کلید عمومی (سرویس دهنده‪/‬سرویس گيرنده‬
‫‪Copyright© 2006 KTNET All Right Reserved.‬‬
‫آسيبشناس ي‪ /‬چالشهاي اساس ي‬
‫سیاست‬
‫گذاری‬
‫تعامل پذیری‬
‫چالش های‬
‫‪PKI‬‬
‫توسعه‬
‫کاربردها‬
‫اعتبارسنجی و‬
‫اعتباربخش ی‬
‫استانداردسازی و اعتباربخش ي تحت سیاست های‬
‫زیرساخت کلید عمومی‬
‫‪Copyright© 2006 KTNET All Right Reserved.‬‬
‫شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور‬
‫‪Copyright© 2006 KTNET All Right Reserved.‬‬
‫حوزه های استاندارد سازی‬
Copyright© 2006 KTNET All Right Reserved.
‫کلياتي در مورد گواهی‬
‫ویژگیهای اصلی گواهیهای الکترونیکی‬
‫• تاهيد هويت‬
‫زيرساخت كليد‬
‫عمومي‬
‫‪Authentication‬‬
‫‪ ‬گیرنده ميتواند مطمئن باشد كه فرس نده كيست‪.‬‬
‫• تماميت‬
‫‪Integrity‬‬
‫‪ ‬گیرنده ميتواند مطمئن باشد كه اطالعات حین انتقال تغيیر پيدا نكرده است‪.‬‬
‫• انكارناپذيري‬
‫‪None-Repudiation‬‬
‫‪ ‬فرس نده نمي تواند امضا داده را انكار نمايد‪.‬‬
‫• محرمانگي‬
‫‪Confidentiality‬‬
‫‪ ‬امکان مشاهده متن داده‪-‬پيام صرفا توسط گیرنده و فرس نده در انتقال دادهها و‬
‫همچنین رمزنگاري مس ندات الکترونيکي جهت جلوگیري از دسترس ي غیرمجاز‬
‫‪Copyright© 2006 KTNET All Right Reserved.‬‬
‫کلياتي در مورد گواهی‬
‫گواهي الکترونيکي چيست؟‬
‫سندي است كه‪:‬‬
‫‪‬توسط يك موجوديت قابل اعتماد )‪ (CA‬صادر و‬
‫امضا شده است‪.‬‬
‫‪‬بر اساس تيييد هويتي كه توسط يك دفتر ثبت‬
‫نام)‪ (RA‬صورت گرفته است‪ ،‬صادر شده است‪.‬‬
‫‪‬حاوي يكسري اطالعات و كليد عمومي شخص يا‬
‫موجودیت است‪.‬‬
‫‪‬مورد استفاده آن در گواهي قيد شده است‪.‬‬
‫‪‬داراي مدت اعتبار مشخص و محدود است‪.‬‬