Henvisning og oppfølging - Pko

Download Report

Transcript Henvisning og oppfølging - Pko

Emnekurs fastleger 020414 Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

Henvisning: ADHD ?

• • 1.

2.

Samarbeidsavtale VVHF – kommuner om

– Regulerer samarbeidet BUP – PPT i Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Nedre Eiker Alternativer: Fastlege henviser direkte til BUP – Og innhenter selv nødvendig info fra foreldre/skole m.fl.

Fastlege henviser til BUP etter samarbeid med PPT • 3.

Barnehage / skole henviser PPT – • Om PPT mistenker ADHD – henviser til BUP sammen med Også i tilfeller der sakkyndig vurdering fra PPT ikke er ferdigstilt Jfr. Østfold modell,

som ‘krever’ PPT utredning

Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

Hva bør fastlegen gjøre?

 ADHD veileder HDir   IS-1244 (nåværende) Nye retningslinjer nå i utkast     

Hva pas/pårørende mener er problemet Start og omfang av symptomer Grad av funksjonsnedsettelse Andre sykdommer, familieproblemer, mobbing etc Komorbide emosjonelle problemer?

Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

• • • • • • • • •

Anamnese Tidligere og aktuelle somatiske/psykiske sykdommer Relaterte sykdommer hos familiemedlemmer Familiesituasjon og sosial tilpasning Tilleggsopplysninger og skolegang, evt utdanning og arbeid, fritidsaktiviteter, interesser Medisinske undersøkelser, blodprøver . Rus på indikasjon Evt spørreskjemaer Tilleggsinformasjon fra PPT, helsestasjon, skole Evt oppfølging/observasjon over tid før henvisning

Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

Østfold BUP ’Manual for fastleger’

 www.adhd-behandlingslinje.no

     Rask screening, evt bruke sjekkliste Medisinsk og utviklingsanamnese Medisinske undersøkelser  Høyde, vekt, BT, puls, medikamenter?, orienterende nevrologisk us., søvn, allergier Blodprøver Vurdere evt diff. diagnoser Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

Etter utskriving fra BUP

• Fastlegens oppgaver: Får epikrise • • • • Søknadskjema for spesiell rekvireringsrett ikke lenger nødvendig fr 010114 Tilstrekkelig å skrive navn til legespesialist som har startet behandlingen på resepten Halvårlige kontroller – Informasjon fra barnet, foreldre og skole (be foreldre ha med oppdatert info fra kontaktlærer) om fungering i skole, fritid, sosialt, søvn, apetitt • – Vekt, høyde, BT, puls Evt konsultere pr tlf barnepsykiater BUP Evt Melatonin ved innsovningsvansker – obs søvnhygiene • Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

• •

Refusjonsregler

Metylfenidat godkjent på ’blå resept’ fra 6-18 år, § 2, diagnose F 90.0

< 6 år og >18 år: Søknad HELFO • • HELFO, Region Sør Blankett NAV 05-14.05

– – – Pkt 3 – sykdom gått inn i langvarig fase Pkt 4 – omsøkt preparat: Metylfenidat, oppgi preparat, men godkjenning av et preparat utelukker ikke bytte til annet Pkt 6.3: Begrunnelsen, dvs metylfenidat til pasient over 18 år, utredet BUP, legespesialist startet behandlingen Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

      Vær særlig oppmerksom på regelmessig oppfølging av ungdom !

 Obs autoseponering, rus !

Vi ser dessverre en del pasienter som har gått år uten kontroller og seponeringsforsøk Bruk oss til konsultasjon !

Evt. rehenvis hvis problemer Obs rus i ungdomsgruppen !

Sertifikat !

Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

ADHD og førerkort

 IS 1437 og IS 1348  ADHD F 90.0 uten atferdsforstyrrelse: 

førerkortforskriftens helsekrav oppfylt for de lavere

førerkortklassene (A1, A, B(E), M, S og T). Det har

ikke betydning om tilstanden behandles med sentral-stimulerende medikament eller ikke .

 Hvis oppmerksomhetsforstyrrelsen antas å være av en

slik grad og art at kjøreevnen påvirkes vesentlig:

 førerkortforskriftens helsekrav er ikke oppfylt for de lavere klassene.

Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

 Høyere førerkort klasser:  Helsekrav ikke oppfylt  Hvis komorbiditet (angst, bipolar, rus, alkohol, medikamenter):  Ikke oppfylt, etter konkret vurdering  Hvis uttalt utagerende, dyssosial, impulsiv adferd:  Diagnosen er F 90.1 Hyperkinetisk adferdsforstyrrelse og helsekravene er ikke oppfylt  Søknad om dispensasjon:  Behandlende lege skriver uttalelse/erklæring   Fylkesmannen kan innhente spesialisterklæring Altså: Ikke nødvendig for fastlege først å be om erklæring fra BUP Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen