مواد محرک

download report

Transcript مواد محرک

1
2
‫مواد حمرک گروه آمفتامنی و متامفتامنی‬
‫‪ ‬د کتر لیال گیا ه چین‬
‫‪ ‬متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها‬
‫آمفتامين ها‬
‫تاريخچه‪:‬‬
‫‪ ‬آمفتامين ها گروهی از ترکيبات کامال صناعی و محرک سيستم اعصاب مرکزی هستند ‪.‬‬
‫‪ ‬از سال ‪ ۱۹۳۰‬رسما به بازار داروئی وارد شدند ‪.‬‬
‫‪ ‬در خالل جنگ جهانی هر دو طرف برای تقويت نظاميان خود از لحاظ روحی از آمفتامين‬
‫استفاده کردند‪ .‬حتی هيتلر هم بطور روزمره از آمفتامين تزريقی استفاده مي کرد ‪.‬‬
‫‪ ‬از سال ‪۱۹۵۰‬زنگهای خطر در مورد اعتيادآور بودن اين مواد به صدا درآمدند ‪ ،‬از‬
‫آنجائيکه اثرات آمفتامين تاحدود زيادی مشابه کوکائين بود بسياری از معتادان به کوکائين‬
‫ترجيح می دادند بجای کوکائين غيرقانونی و گران قيمت از آمفتامين قانونی (اشکال دارویی) و‬
‫ارزانقيمت استفاده کنند‪.‬‬
‫‪4‬‬
Amphetamine: Forms
Psychostimulant that produces effects in 
CNS and PNS. more potent in CNS.
Methamphetamine 
d-amphetamine 
l-amphetamine 
Methamphetamine is more potent than d-amphetamine, 

which is more potent than l-amphetamine 
Duration of Action
- oral effects after 30 min & peak in 2-3 hrs 
duration 10-12 hrs
IV or smoked - onset 5 min & lasts up to 7 hrs 
‫کاربردامفتامینها‬
‫‪ ‬درمان ‪:‬‬
‫‪ ‬افسردگي‪-‬چاقي‪-‬شب ادراري‬
‫‪- ‬پارکينسونيسم‪-‬کما‪-‬‬
‫‪ ‬الکليسم‪-‬بيش فعالي(‪)ADHD‬‬
‫‪7‬‬
‫مشتقات دارويي آمفتامين‬
‫‪)1 ‬مشتقات متامفتامين‪:‬کراک‪ go-yaba-speed-‬که از نظر‬
‫فارموکولوژي شبيه آمفتامين است‪.‬اثر روي ‪ CNS‬بيشتر است و‬
‫بيش از ‪ 24‬ساعت طول مي کشد‪.‬اجزاي اوليه ساخت متامفتامين‬
‫افدرين است‪.‬ترکيبات سرب آن باعث مسموميت سرب مي شود‪.‬‬
‫‪3=MDMA)2 ‬و‪ 4‬متيلن دي اکس ي متامفتامين=اکستازي=‪XTC=ADAM=E‬‬
‫کلمهء اکستازي به طور معمول براي همهء اين موارد استفاده مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬در فرم قرص هاي رنگارنگ‪200-20 mg‬‬
‫‪ :methcathinone=Cathinone=Khat)3‬به صورت جويدني يا مصرف با‬
‫چاي‪.‬متيل کاتينون از نظر شيميايي از افدرين ساخته شده است‪ .‬قدرت اثر مشابه‬
‫متامفتامين است‪.‬‬
‫‪)4‬افدرين=‪Ma-Hung herbal product‬‬
‫‪ ‬توليدات گياهي با ‪(Citrus arantium‬پرتقال تلخ) است‪.‬‬
‫‪9‬‬
base amphetamine
powder amphetamine
10
dextroamphetamine
11
methamphetamine Crystal
12
‫مکانيسم اثر‬
‫‪ ‬آمفتامين ها غلظت نورو ترانسميترهای منوآمين که شامل‬
‫اپی نفرين‪ ،‬نوراپی نفرين‪ ،‬سروتونين و دوپامين مي شوند را در‬
‫مغز افزايش مي دهند‪ .‬اين عمل از دو طريق انجام مي‬
‫شود‪ .‬نخست آنکه موجب افزايش ترشح نوروترنسميترهای‬
‫مذکور در سيناپس سلولهای عصبی مي شوند و دوم‬
‫آنکه آنزيم منوآمين اکسيداز را مهار مي کنند اين آنزيم‬
‫مسئول تخريب نوروترنسميترهای ترشح شده بوده و مهار آن‬
‫موجب بقای اين مواد مي گردد‪ .‬نتيجه آنکه غلظت اين‬
‫نوروترنسميترها در مغز باال ميرود‪.‬‬
‫آمفتامين ها‬
‫پتانسيل سو مصرف‬
‫‪ ‬تحمل و وابستگی جسمی و روحی ايجاد مي شود و بيمار بتدريج مقدار‬
‫مصرف را باال مي برد‬
‫‪ ‬درواقع بيمار دچار سيکل معيوبی مي گردد‪ :‬بنام سيکل اوج و‬
‫سقوط )سرخوش ی و خماری(‬
‫‪14‬‬
‫آزمایشگاه های زیر زمینی تولید گروه آمفتامين‬
‫ها‬
‫‪15‬‬
‫آمفتامين ها‬
‫اسامی خيابانی‬
‫• ‪Benz‬بنز‬
‫•‪blackbeautie‬‬
‫• ‪Co-pilot‬کمک خلبان‬
‫•‪Hearts‬‬
‫•‪Ice‬یخ‬
‫•‪Lightning‬‬
‫•‪Marathons‬‬
‫• ‪Peppills‬قرص شادی‬
‫•‪speed‬سرعت‬
‫‪16‬‬
‫اسامی خيابانی متآمفتامين‪:‬‬
‫• شيشه‪ ،‬اسپيد يا سرعت‪،‬‬
‫کريستال (نوع خالصتر آن که قابل‬
‫تدخين مي باشد آيس خوانده‬
‫ميشود)‬
‫آمفتامين ها‬
‫شکل ظاهری‬
‫• شکل اوليه آمفتامين ها پودر(ذرات کوچک بلورين شفاف) مي‬
‫باشد و لی در آزمايشگاههای توليدی پودر را به شکل قرص و‬
‫کپسول درمي آورند‪.‬‬
‫• در نوع متآمفتامين ذرات درشت تر مي باشند(حالت خرده‬
‫شيشه) ‪ .‬نوعی از متآمفتامين که خالصتر است و درواقع دوباره‬
‫کريستاليزه شده است به صورت تکه های درشت و شفاف مي‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪17‬‬
methamphetamine
Crystal Smokeable
18
Amphetamine powder
19
‫اکستاس ی‬
‫شکل ظاهری‬
‫• بر سطح خارجی این قرصها اغلب اشکال و حروفی مانند ‪ :‬چکش ‪،‬‬
‫صلیب ‪ ،‬قلب‪ ،‬قورباغه ‪ ،‬ستاره ‪،‬لنگر ‪EVA ،CUP ،‬و ‪ ...‬حک شده‬
‫است ‪.‬‬
‫این نقوش به همراه رنگ ها شدت و مدت زمان تاثير هر نوع ماده موثر‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫اکستاس ی‬
‫شکل ظاهری‬
‫‪22‬‬
23
‫آمفتامين ها‬
‫نحوه مصرف‬
‫‪ ‬آمفت ا ااامين ه ا ااا را ب ا ااه ه ا اار چه ا ااار طري ا اای خ ا ااورا ی‪ ،‬است ش ا ااا ی‪،‬‬
‫تزريقی و تدخينی مي توان مصرف کرد ‪.‬‬
‫‪ ‬آيا ااس کا ااه شا ااکل خا ااالس تا اار ما اات آمفتا ااامين اسا اات ‪ ،‬م ما ااو‬
‫بصورت تدخين مصرف مي شود‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫آمفتامين ها‬
‫اثرات و عالئم مصرف‬
‫• برای فهم بهتر‪ ،‬اثرات آمفتامين را به سه بخش تقسيم مي كنند‪:‬‬
‫•مرحله فالش يا اوج زودگذر‬
‫• اثرات کوتاه مدت‬
‫• اثرات درازمدت‬
‫‪25‬‬
‫آمفتامين ها‬
‫عالئمرات دارو‬
‫ثانيه شروع مي شوند که با‬
‫مرحله ظرف‬
‫•در مصرف تزريقی و تدخين اث‬
‫چند اوج‬
‫فالش يا‬
‫احساس لذت بسيار شديد (فالش) همراه هستند و اين حالت اوليه چند دقيقه‬
‫بيشتر •‬
‫طول‬
‫کشد‪.‬‬
‫نمی‬
‫•در شکل خوراکی شروع اثر تا ‪ ۲۰‬دقيقه و در استنشاق حدودا ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬دقيقه طول‬
‫‪.‬‬
‫کشد‬
‫مي‬
‫•در مصرف خوراکی و استنشاقی احساس لذت زيادی در آغاز اثر دارو به شخص‬
‫دست مي دهد که اوج خوانده مي شود ولی شدت اوج باندازه فالش نمي باشد‪.‬‬
‫• مدت دوام عالئم در مصرف خوراکی و استنشاقی بيشتر از روش تزريقی و‬
‫است‪.‬‬
‫تدخينی‬
‫‪26‬‬
‫آمفتامين ها‬
‫عالئم و اثرات کوتاه مدت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افزایش انرژی وهوشياری‬
‫افزايش فشار وضربان قلب وتنفس‬
‫تهوع ‪ ،‬اسهال يا يبوست‬
‫تغيير رفتار ج س ی‬
‫پرش ناگهانی اندامها‬
‫افزايش دمای بدن و ت ريی‬
‫اغتشاش ش ور‬
‫• بدبينی نسبت به ديگران‬
‫‪27‬‬
‫•پرحرفی يا افزايش تحرک‬
‫• با رفتن حس خوب بودن‬
‫•خستگی ناپذير شدن‬
‫• بي خوابی و سردرد‬
‫•خشکی و خارش پوست‬
‫•سرخوش ی يا نشئگی‬
‫•خشکی دهان‬
‫• اهش اشتها‬
‫•گشادی مردمکها‬
‫آمفتامين ها‬
‫عالئم و اثرات دراز مدت‬
‫اضطراب‬
‫رفتار خشونت آميز‬
‫بي خوابی‬
‫پريشانی ذهن و گيجی‬
‫عالئم سايکوتيک مثل بدبينی نسبت به ديگران‬
‫توهمات شنوائی‬
‫اختالالت خلقی‬
‫توهم ( بعنوان مثال فورميکاسيون)‬
‫بدبينی ( افکار قتل و يا خودکش ی )‬
‫‪28‬‬
‫اکستاس ی‬
‫سایر اسامی‬
‫سایر اسامی انواع قرصهای اکستاس ی با اسامی همچون ‪:‬‬
‫‪ ‬قرص عشق (‪)the love pill‬‬
‫‪XTC ،EX ،X ‬‬
‫‪Speed ‬‬
‫‪ ‬داروهای انرژی زا‬
‫‪ ‬قرص پارتی‬
‫‪ ‬قرص شادی آور‬
‫‪29‬‬
‫اکستاس ی‬
‫عالئم فيزیکی‬
‫ً‬
‫معموال ‪ ۶۰-۳۰‬دقیقه پس از مصرف عالئم شروع میشود وتا ‪ 6‬ساعت وگاهی‬
‫‪ 24‬ساعت باقی می ماند‪.‬‬
‫‪ ‬افزایش ضربان قلب و فشار خون‬
‫‪ ‬انقباض عضالنی وقفل شدن چانه‬
‫‪ ‬عدم احساس درد‬
‫‪30‬‬
‫‪ ‬خشکی دهان و تعریق شددید و‬
‫کم آبی‬
‫‪ ‬افزایش درجه حرارت بدن‬
‫‪ ‬افزایش انرژی‬
‫‪ ‬کاهش اشتها وتهوع و استفراغ‬
‫اکستاس ی‬
‫عالئم روانی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31‬‬
‫اعتماد به نفس را افزایش میدهد ‪.‬‬
‫شخص بدنبال آن راحت تر با دیگران ارتباط برقرار می کند ‪.‬‬
‫بی پروایی در رفتار و گفتار‪.‬‬
‫احساس محبوب بودن ‪.‬‬
‫احساس قدرت و نيروی فوق العاده ‪.‬‬
‫بروز رفتارهای هیجانی ‪.‬‬
‫گيرنده های بینایی‪ ،‬شنوایی و چشایی نيز نسبت به محرکهای محیطی افزایش می یابد ‪.‬‬
‫اکستاسد ی تددیثيری بددر افدزایش قدددرت جنسد ی ندددارد‪ ،‬امددا مصددرف آن حالددت امتندداع شددخص را از‬
‫بين برده ‪ ،‬لذا افراد ممکن است در معرض احتمال برقراری ارتباطات جنس ی ناخواسدته قدرار‬
‫گيرند‬
‫اکستاس ی‬
‫عوارض قطع مصرف‬
‫‪ ‬حالت افسردگی شدید‬
‫‪ ‬بی قراری‬
‫‪ ‬خستگی‬
‫‪ ‬بی انگيزگی وبی تفاوتی شدید‬
‫‪ ‬میل مفرط و شدید برای مصرف مجدد مواد‬
‫‪ ‬ممکن است اکستاس ی به لحاظ جسمانی اعتیاد آور نباشد ولی به لحاظ روانی‪،‬‬
‫وابستگی و اعتیاد نسبت به آن ایجاد می شود‪.‬‬
‫‪32‬‬
33
34
Effects on Nervous System
Actions - wide variety 
of influences on PNS
& CNS
Periphery 
sympathomimetics
increase BP, HR, body
temp, metabolic rate
Increase physical 
strength

Central Nervous System
Low or acute doses 
increased arousal level 
& alertness
improve performance 
on simple tasks
produce mild euphoria 
increase of sex drive 
early on, but reverses
with prolong use
High Dose & CNS
Higher doses : 
intense feeling of euphoria 
hyperactivity 
repetitive behaviors - hand 
clasping, nose rubbing
manic condition can occur 
drug wears off  severe 
depression
Side Effects and the Major
Stimulants
psychosis 
Euphoria 
paranoid delusion 
tactile & auditory hallucinations 
Disrupted associative thinking 
aggressiveness 
Formication or parasitosis (bugs crawling all over or 
under skin)
Toxicity & Tolerance of Major
Stimulants
Toxicity
Related to peripheral actions on CV system 
Heart attack or cerebral hemorrhage (stroke) 
Severe depression  lead to suicide?? 
May induce seizures with respiratory paralysis 
Tolerance
Decrease NT stores & receptor down regulation 
Induces depression found in chronic users 
‫‪ ‬مرگ بدنبال آمفتامين به علل هايپرترمي‪،‬ديس ريتمي و خونريزي مغزي است‪.‬‬
‫‪ ‬افزايش ضربان قلب و فشار خون و انقباض عروقي(وازواسپاسم) منجر به‬
‫انفارکتوس مغزي و سکته حاد قلبي و عوارض ناش ي از انها ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬آژيتاسيون يا بي قراري منجر به افزايش فعاليت عضالني و رابدوميوليز ميگردد‪.‬‬
‫‪ ‬هايپرترمي منجر به اسيدوز متابوليک و رابدوميوليز ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬رانندگي با سرعت باال ميتواند باعث افزايش تصادفات وصدمات ناش ی از ان‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪ ‬ساير اثرات آمفتامين ها شامل زخم هاي پوستي الگوهاي رفتاري تکراري و حرکات‬
‫آتتوئيد است‪.‬‬
‫‪ ‬بدنبال سوء مصرف اين مواد واسکوليت نکروزان‪-‬کارديوميوپاتي و افزايش فشار‬
‫شريان ريوي(‪ )PH‬ايجاد ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬عارضه ترکيب ضد اشتها مثل فن فلور امين بيماري دريچه قلب است‬
‫‪41‬‬
‫‪ ‬اقدامات تشخيص ی ‪:‬مصرف شيشه سبب مثبت شدن تست ادراري آمفتامين و‬
‫ً‬
‫ي‬
‫متامفتامين ميشود و معموال تا ‪ 72‬ساعت پس از مصرف قابل پيگير است‪.‬‬
‫‪ ‬در اناليز سرمي هيچ داروي اختصاص ي يافت نميشود‪.‬‬
‫‪ ‬تست ادراري کمی ايمنواس ي براي امفتامين وجود دارد که در مصرف حاد دوز باالي‬
‫آمفتامين با ارزش نيست و مثبت و منفي کاذب دارد‪ .‬ترکيبات زيادي مثل سودو‬
‫افدرين و ترکيبات داروهاي سرماخوردگي تست را مثبت کاذب ميکند‪ ..‬موارد منفي‬
‫کاذب تست به علت عدم واکنش کيت هاي ادراري نسبت به همه مواد آمفتاميني‬
‫است ويا مواقعي که امفتامين هنوز متابوليزه نشده و وارد ادرار نشده باشد‪ .‬تست‬
‫استاندارد طالئي جهت تشخيص ‪ GC-mass‬اسپکترومتري است‪(.‬از طريق‬
‫ايزومرهاي ‪L‬و‪ D‬آمفتامين)‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ ‬انجام آزمايشات پاراکلينيکي شامل ‪ BS CBC U/A BUN/Cr‬همچنين‬
‫تستهاي انعقادي و الکتروليت ها( هايپو ناترمي که بدنبال مصرف ‪ MDMA‬ايجاد‬
‫ميشود)‪ECG.‬و مانيتورينگ قلبي ‪ .‬در صورت لزوم ‪ CT–CXR‬اسکن مغزي و‬
‫‪.LP‬‬
‫‪ ‬در تشخيص مسموميت امفتامين ها شرح حال کمک قابل توجهي نميکند وچون‬
‫ارتباطي بين سطح سرمي دارو و عالئم باليني وجود ندارد جهت درمان بر اساس‬
‫عالئم باليني بيمار بايد تصميم گيري کرد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫نکاتی که باید در نظر داشت‬
‫‪)1 ‬آژیتاسیون شدید و مقاوم‬
‫‪)2 ‬تشنج (استفاده از هالوپريدول ؟) در موارد مقاوم يا تشنج پايدار بايد خونريزي‬
‫مغزي و علل ديگر بررس ي شود‪.‬‬
‫‪)3 ‬خطر رابدو ميوليز (در شروع درمان ممکن است نياز به کنترل فيزيکي بيمار‬
‫بوسيله بستن به تخت باشد که در اين صورت بعلت بايد در اولين فرصت بيمار با‬
‫تجويز داروهاي ارامبخش بطور کامل ارام گردد چون خطر کالپس قلبي عروقي و مرگ‬
‫ناگهاني وجود دارد‪).‬‬
‫‪44‬‬
‫‪)4 ‬کریز هیپرتنشن و خونریزیهای مغزی متعاقب آن(بیمار بسیار آژیته ناگهان آرام می‬
‫شود‪:‬کاندید ‪CT‬اسکن)‬
‫‪5 ‬تاکي آريتمي‬
‫‪)6 ‬هايپرترمي شديد‪ -‬آژيتاسيون مقاوم به درمان سفتي عضالني شديد و اسيدوزهاي‬
‫مقاوم‬
‫‪ )7 ‬شوک بعلت آزاد شدن تمامي ذخاير کاتکوالمين‬
‫‪)8 ‬انواع تروماها‪-‬اندوکارديت در شکل تزريقي‬
‫‪Body packer , body staffer)9 ‬‬
‫‪45‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درد قفسه سينه شايعترين عالمت قلبي در مراجعه به اورژانس مي باشد ‪.‬علت‬
‫ايجاد انفارکتوس قلبي و بيماري ايسکمي قلبي در افراد کمتر از ‪ 45‬سال با مصرف‬
‫کوکايين افزايش نياز قلب به اکسيژن و ايجاد انقباض عروقي و استفادهء همزمان‬
‫نيکوتين واثرات ترومبوژنيک آن مي باشد‪.‬‬
‫ديس ريتمي به علت بلوک کانال سديم است‪.‬تشديد برونکو اسپاسم و آسم‬
‫وانفارکتوس ريه بدنبال خونريزي آلوئولي از اثرات ريوي مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در مصرف کو ايين خطر تشنج ديس ريتمي و ايسکمي قلبي بيشتر‬
‫از امفتامين ها است‪.‬‬
‫‪ ‬ب لت کریز هیپرت شن شانس خونریزی مغزی با امفتامینها‬
‫بیشتراست‪.‬‬