3- آزمون جعبه سفيد

Download Report

Transcript 3- آزمون جعبه سفيد

1
‫‪ ‬آزمون نرم افزار چيست؟ هدف طراحي يک سري موارد آزمون است که يافتن خطاها‬
‫را به گونه اي مناسب پوشش دهد‪ .‬اين تکنيک ها راهنماي سيتماتيکي براي طراحي‬
‫آزمون هايي مي کنند که‪)1 :‬منطق دروني اجزاي نرم افزاري را بررس ي کرده و ‪)2‬حوزه‬
‫ورودي و خروجي برنامه را براي مشخص کردن خطاهاي عملکرد برنامه‪ ,‬مي آزمايد‪.‬‬
‫‪ ‬چه کس ي عهده دار آزمون نرم افزار است؟ مهندس نرم افزار و با پيشرفت فرآيند‬
‫ممکن است متخصصان آزمون نيز درگير شوند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬چرا انجام اين امر از اهميت برخوردار است؟ به منظور يافتن بيشترين مقدار‬
‫احتمالي خطا‪ ,‬آزمون ها بايد به صورت نظام مند صورت گرفته و موارد آزمون با‬
‫استفاده از فنون اصولي طراحي شوند‪.‬‬
‫‪ ‬مراحل کار چيست؟ نرم افزار از دو ديدگاه مختلف آزموده مي شود‪)1 :‬منطق دروني‬
‫برنامه با استفاده از آزمون ‪ White Box‬و فنون آن‪ ,‬اجرا مي شود‪)2 .‬مقتضيات‬
‫نرم افزاري با استفاده از فنون طراحي مورد آزمون ‪ Black Box‬آزموده مي شوند‪.‬‬
‫در هر دو مورد‪ ,‬هدف يافتن حداکثر خطا با حداقل تالش و زمان است‪.‬‬
‫‪ ‬محصول کار چيست؟ مجموعه اي از موارد آزمون‪ ,‬که براي اجراي مقتضيات بروني و‬
‫منطق دروني طراحي شده اند‪ ,‬طرح و ثبت شده است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫در واقع آزمون مرحله اي از فرآيند نرم افزاري است که مي توان آن را بيشتر ويران‬
‫کننده دانست تا سازنده‪.‬‬
‫آزمون مستلزم اين است که توليد کننده نکات و عبارات از پيش شناخته شده اي را‬
‫که در مورد درست بودن نرم افزار تازه توليد دارد‪ ,‬دور ريخته و بر برخورد عقايدي‬
‫که بعد از برمال شدن خطاها بوجود مي آيد‪ ,‬غلبه کند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬آزمون‪ ,‬فرآيند اجراي يک برنامه به قصد يافتن خطاهاست‪.‬‬
‫‪ ‬يک مورد آزمون خوب آن است که به احتمال باال يک خطاي کشف نشده را بيابد‪.‬‬
‫‪ ‬يک آزمون موفق‪ ,‬آزموني است که يک خطاي نامشخص را بيابد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬تمام آزمون ها بايد تا رسيدن به نيازمنديهاي موردنظر مشتري و مصرف کننده‪ ,‬قابل‬
‫پيگيري باشند‪.‬‬
‫‪ ‬آزمون ها بايد مدت طوالني قبل از شروع آن‪ ,‬برنامه ريزي شوند‪ .‬اين کار را مي توان‬
‫به محض تکميل شدن مدل شرايط مورد نظر‪ ,‬شروع نمود‪.‬‬
‫‪ ‬به کارگيري اصل پارتو در مورد آزمون نرم افزار‪.‬‬
‫‪ ‬آزمون بايد از جزء شروع شده و به طرف آزمونهايي در سطح وسيع برسد‪.‬‬
‫‪ ‬آزمون هاي جامع و فراگير ممکن نيست‪.‬‬
‫‪ ‬براي اينکه آزمون بيشترين تأثير را داشته باشد‪ ,‬بايد توسط يک شخص ثالث‬
‫مستقل صورت گيرد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫آزمون پذيري صرفا چگونگي انجام آزمون برروي برنامه کامپيوتري بدون زحمت است‪.‬‬
‫فهرست زير مجموعه اي از مشخصه ها را بيان مي دارد که نهايتا به يک نرم افزار‬
‫قابل آزمون مي رسد‪:‬‬
‫‪ ‬قابليت عمل‪ :‬هر چه بهتر کار کند‪ ,‬بهتر مي توان آنرا آزمون نمود‪.‬‬
‫‪ ‬قابليت مشاهده‪ :‬آن چه که مي بينيد‪ ,‬آن چيزي است که آزمون مي کنيد‪.‬‬
‫‪ ‬قابليت کنترل‪ :‬هرچه بهتر نرم افزار را کنترل کنيم‪ ,‬بهتر مي توان آن را خودکار و بهينه‬
‫ساخت‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬قابليت تجزيه پذيري‪ :‬با کنترل دامنه آزمون مي توانيم سرع تر کشکالت را مجزا‬
‫نموده و آزمون هاي هوشمند مجددي را انجام دهيم‪.‬‬
‫‪ ‬سادگي‪ :‬هرچه چيز کمتري براي آزمون وجود داشته باشد‪ ,‬سريع تر مي توانيم آنرا‬
‫بيازمائيم‪.‬‬
‫‪ ‬ثبات‪ :‬هرچه تغييرات کمتر باشد‪ ,‬اختالل در آزمون کمتر است‪.‬‬
‫‪ ‬قابليت درک و شناخت‪ :‬هرچه اطالعات بيشتري داشته باشيم‪ ,‬هوشمندانه تر آنرا مي‬
‫آزماييم‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬کاتر‪ ,‬فالک و گوين مراتب زير را در مورد يک آزمون خوب بيان مي کنند‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫يک آزمون خوب داراي احتمال يافتن خطاهاي بيشتري است‪.‬‬
‫‪ .2‬يک آزمون خوب داراي زوايد و حاشيه نيست‪ .‬زمان و منابع موجود براي آزمون‬
‫محدودند‪.‬‬
‫‪ .3‬يک آزمون خوب بايد بهترين از هر نظر باشد‪.‬‬
‫‪ .4‬يک آزمون خوب نه بايد زياد ساده و نه زياد سخت باشد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫هر محصول مهندس ي ساز را مي توان به يکي از دو روش زير امتحان نمود‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫با آگاهي از کارکرد خاص ي که اين محصول براي آن توليدشده‪ ,‬آزمون هايي را مي‬
‫توان انجام داد که هر کارکرد را از نظر عملي بودن کامال تشريح کند‪.‬‬
‫‪ .2‬با آگاهي از کارهاي صورت گرفته داخلي در هر محصول مي توان آزمون هايي را‬
‫انجام داد که از جور شدن همه کارها اطمينان يابيم‪ ,‬يعني عمليات داخلي طبق‬
‫مشخصات بوده و همه اجزاي دروني به اندازه کافي به کار گرفته شده اند‪.‬‬
‫آزمون جعبه سياه اشاره دارد به آزموني که بر رابط نرم افزاري صورت مي گيرد‪.‬‬
‫آزمون جعبه سفيد درمورد بررس ي دقيق جزييات رويه اي کارصورت مي گيرد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫يک روش طراحي مورد آزموني است که از ساختار کنترل طراحي رويه براي بدست آوردن‬
‫موارد آزمون استفاده مي کند‪ .‬با استفاده از روش هاي آزمون جعبه سفيد مهندس‬
‫نرم افزار مي تواند موارد آزموني را بدست آورد که‪:‬‬
‫‪)1‬تضمين کنند که همه مسيرهاي مستقل داخل يک پيماننه حداقل يکبار به کار گرفته‬
‫شده اند‪.‬‬
‫‪)2‬همه تصميمات منطقي را در مورد طرفين درست و غلط آنها اجرا کند‪.‬‬
‫‪)3‬همه لوپ ها را در سرحدات آنها و در داخل سرحدات عمليات آنها اجرا کند‪.‬‬
‫‪)4‬تمام ساختارهاي اطالعاتي داخلي را براي تضمين اعتبارشان اجرا سازد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫آزمون مسير پايه يک تکنيک آزمون جعبه سفيد است‪.‬‬
‫اين روش‪ ,‬طراح مورد آزموني را قادر مي سازد تا يک ارزيابي پيچيده منطقي را از طرح‬
‫رويه داشته و از اين ارزيابي به عنوان راهنمايي براي تعريف مجموعه مقدماتي‬
‫مسيرهاي اجرايي استفاده کند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫گراف جريان با استفاده از نشانه گذاري آمده در شکل زير‪ ,‬جريان منطقي کنترل را‬
‫مشخص مي کند‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اين متريک نرم افزاري است که اندازه کمي پيچيدگي منطقي يک برنامه را مهيا مي‬
‫سازد‪.‬‬
‫‪ ‬يک مسير مستقل هر مسيري در برنامه است که حداقل يک مجموعه جديدي از‬
‫حاالت پردازش ي با وضعيت جديدي را معرفي مي کند‪.‬‬
‫‪ ‬اگر بتوان آزمون هايي را طراحي کرد که اجراي يک مجموعه پايه را به اجبار انجام‬
‫دهند‪ ,‬هر حالت از برنامه به طور تضميني‪,‬حداقل يکبار و تمام‪/‬شرطي از نظر درست‬
‫و غلط بودنش اجرا مي گردد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ ‬پيچيدگي سيکلوماتيک به يکي از سه شکل زير محاسبه مي شود‪:‬‬
‫‪ )1‬تعدادمناطق نمودار جريان که با پيچيدگي سيکلوماتيک ارتباط دارند‪.‬‬
‫‪ )2‬پيچيدگي سيکلوماتيک‪ V(G) ,‬براي گراف جريان ‪ G‬بصورت زير تعريف‬
‫شده‪:‬‬
‫‪V(G) = E – N + 2‬‬
‫که در آن ‪ E‬تعداد لبه هاي نمودار جريان و ‪ N‬تعداد گره ها مي باشد‪.‬‬
‫‪ V(G) )3‬براي نموار جريان )‪ (G‬بصورت زير تعريف مي شود‪:‬‬
‫‪V(G) = P + 1‬‬
‫که در آن ‪ P‬تعداد گره هاي مورد اسناد در نمودار جريان ‪ G‬است‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫روش آزمون مسير ابتدايي را مي توان در طراحي رويه با کد منبع بکار گرفت‪.‬‬
‫مراحل زير را مي توان براي نتيجه گيري محموعه مقدماتي بکار گرفت‪:‬‬
‫‪ (1‬استفاده از طرح يا کد به عنوان پايه و کشيدن نمودار مربوطه جريان‪.‬‬
‫‪ (2‬تعيين پيچيدگي سيکلوماتيک نمودار جريان بدست آمده‪.‬‬
‫‪ (3‬تعيين مجموعه اوليه مسيرهاي مستقل خطي‪.‬‬
‫‪ (4‬آماده سازي مواردي که اجراي هر مسير را در مجموعه مقدماتي‪ ,‬اجباري مي‬
‫سازند‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ماتريس گراف يک ماتريس مربعي است که اندازه اش (يعني تعداد رديف ها و ستون‬
‫ها) برابر تعداد گره هاي روي نمودار جريان است‪.‬‬
‫هر ستون و رديف با گره اي‬
‫مشخص مرتبط است و مقادير‬
‫ورودي ماتريس با ارتباطات‬
‫بين گره ها مرتبطند‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫با افزودن يک وزن اتصال به هر مدخل ماتريس‪ ,‬ماتريس گراف يک ابزار دقيق و‬
‫قدرتمند براي ارزيابي ساختار کنترلي برنامه در طول آزمون مي شود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ ‬وزن اتصال ها مي تواند داراي خصوصيات زير باشد‪:‬‬
‫‪ ‬احتمال اينکه يک ‪( Link‬لبه) اجرا شود‪.‬‬
‫‪ ‬زمان پردازش که در طول پيمايش يک اتصال سپري مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬حافظه الزم در طول پيمايش يک اتصال‬
‫‪ ‬منابع الزم در طول پيمايش يک اتصال‬
‫‪19‬‬
‫تکنيک آزمون مسير مقدماتي يکي از چند تکنيک آزمون کنترل ساختار است‪ .‬در اين‬
‫بخش انواع ديگري از آزمون ساختار مورد بحث قرار مي گيرند‪ .‬اين آزمون گسترش‬
‫يافته‪ ,‬کيفيت آزمون جعبه سفيد را بهبود بخشيده و آن را به طور کامل در برمي‬
‫گيرد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫يک روش طراحي مورد آزمون است که شرايط منطقي موجود در پيمانه برنامه را مي‬
‫آزمايد‪ .‬يک وضعيت ساده‪ ,‬يک متغير بولين يا عبارت رابطه اي است که احتماال با‬
‫يک اپراتور ‪ NOT‬همراه است‪ .‬عبارت ربطي شکل زير را به خود مي گيرد‪:‬‬
‫‪E1 <Relational-Operator> E2‬‬
‫که در آن ‪ E1‬و ‪ E2‬عبارات جبري و قسمت عملگر رابطه اي يکي از موارد زير است‪:‬‬
‫“<” ‪ . ”≥“ , ”>“ , ”≠“ , ”≤“ ,‬وضعيت مرکب متشکل از دو يا چند وضعيت‬
‫ساده‪ ,‬اپراتورهاي بولين و پرانتزهاست‪ .‬فرض مي کنيم که اپراتورهاي بولين که در‬
‫وضعيت مرکب مجازند شامل (“|”) ‪ NOT )”¬“( ,AND )&( ,OR‬باشد‪ .‬شرط‬
‫بدون عبارات ربطي را عبارت بولين مي نامند‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ ‬بنابر اين انواع خطاهاي يک شرط شامل موارد زير هستند‪:‬‬
‫‪ ‬خطاي عملگر بولين (نادرست‪ /‬از قلم افتاده‪ /‬اپراتورهاي اضافي بولين)‬
‫‪ ‬خطاي متغير بولين‬
‫‪ ‬خطاي پرانتز بولين‬
‫‪ ‬خطاي اپراتور رابطه اي‬
‫‪ ‬خطاي عبارت محاسباتي‬
‫‪22‬‬
‫اين روش مسيرهاي آزموني يک برنامه را طبق محل تعاريف و کاربرد متغيرها در‬
‫برنامه‪ ,‬انتخاب مي کند‪.‬‬
‫يک شيوه ساده آزمون جريان داده ها عبادتست از درخواست ايت که هر زنجيره‬
‫تعريف‪-‬کاربرد (يا زنجيره‪ )DU‬حداقل يکبار پئشش داده مي شود‪ .‬ما به اين راهبرد‪,‬‬
‫راهبر آزمون ‪ DU‬مي گوئيم‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫آزمون حلقه‪ ,‬يک تکنيک آزمون جعبه سفيد است که منحصرا روي اعتبار ساختمان‬
‫هاي حلقه متمرکز مي شود‪ .‬مي توان چهار کالس از حلقه ها را تعيين نمود‪ :‬حلقه‬
‫هاي ساده‪ ,‬حلقه هاي تودرتو‪ ,‬متسلسل(به هم پيوسته) و غيرساخت يافته‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫آزمون جعبه سياه‪ ,‬مهندس نرم افزار را قادر مي سازد مجموعه اي از وضعيت هاي‬
‫ورودي را بدست آورد که به طور کامل همه نيازمندي هاي کارکردي را براي برنامه‬
‫اجرا خواهند کرد‪.‬‬
‫آزمون جعبه سياه سعي دارد خطاهايي را در گروه هاي زير پيدا کند‪:‬‬
‫‪ (1‬کارکردهاي نادرست يا گم شده‬
‫‪ (2‬خطاهاي رابط‬
‫‪ (3‬خطاهاي ساختاهاي داده اي يا دسترس ي به پايگاه هاي داده اي بيروني‬
‫‪ (4‬خطاهاي رفتاري يا عملکردي‬
‫‪ (5‬خطاهاي شروع و خاتمه‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫اولين مرحله در آزمون جعبه سياه عبارتست از شناخت اشيايي که در نرم افزار مدل‬
‫سازي شده و ارتباطاتي که اين اشياء را به هم مرتبط مي کند‪.‬‬
‫آزمون نرم افزار با ايجاد نموداري از اشياي مهم و ارتباطاتشان آغاز شده و سپس يک‬
‫سري آزمون تعبيه مي شود که نمودار را تحت پوشش قرار مي دهد به طوري که هر ش ي‬
‫و رابطه آن به اجرا درآمده و خطاها مشخص مي شوند‪.‬‬
‫‪26‬‬
27
‫‪ ‬بيزر چند روش آزمون رفتار را توصيف مي کند که مي توانند از گراف ها استفاده‬
‫کنند‪:‬‬
‫‪ ‬مدل سازي جريان تراکنش‬
‫‪ ‬مدل سازي حالت محدود و معين‬
‫‪ ‬مدل سازي جريان داده ها‬
‫‪ ‬مدل سازي زمان بندي‬
‫‪28‬‬
‫تقسيم و تجزيه هم ارزي يک روش از آزمون جعبه سياه است که قلمرو ورودي برنامه‬
‫را در گروه هاي مختلفي از داده ها تقسيم مي کند که از آنها موارد آزمون بدست مي‬
‫آيند‪.‬‬
‫طراحي مورد آزمون براي تقسيم هم ارزي بر اساس ارزيابي گروه هاي هم ارز براي‬
‫يک شرط ورودي است‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫بنا به داليلي که کامال روشن نيست‪ ,‬بيشتر خطاها در سرحدات دامنه ورودي رخ مي‬
‫دهند تا در مرکز‪ .‬به همين داليل است که تحليل مقدار سرحد(‪ )BVA‬به عنوان يک‬
‫تکنيک آزموني اراده شده است‪.‬‬
‫به جاي اينکه منحصرا بر شرايط ورودي متمرکز شويم‪ BVA ,‬موارد آزموني بدست‬
‫مي آورد که از دامنه خروجي نيز هستند‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ ‬رهنمودهاي مربوط به ‪:BVA‬‬
‫‪ (1‬اگر يک شرط ورودي‪ ,‬طيفي را مشخص کند که بوسيله مقادير ‪ a‬و ‪ b‬محدود‬
‫شده اند‪ ,‬موارد آزموني بايد طراحي شوند که به ترتيب باال و پايين مقادير ‪ a‬و ‪b‬‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ (2‬اگر يک شرط ورودي چند مقدار را مشخص کند‪ ,‬موارد آزموني بايد ارائه شوندکه‬
‫حداقل و حداکثر ارقام را آزمايش نمايند‪ .‬مقاديري که درست باال و پايين مقادير‬
‫حداقل و حداگثر هستند نيز‪ ,‬آزمون مي شوند‪.‬‬
‫‪ (3‬رهنمودهاي ‪ 1‬و ‪ 2‬شرايط ورودي را در شرايط خروجي بکار گيريد‪.‬‬
‫‪ (4‬اگر ساختار داده اي برنامه داخلي سرحدات را مشخص نموده باشد‪ ,‬مطمئن‬
‫باشد که يک مورد آزموني براي آزمون ساختار داده اي در سرحد آن طراحي مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫با اجراهاي متعددي از يک مشخصه يکسان‪ ,‬موارد آزموني با استفاده از فنون ديگر‬
‫جعبه سياه طراحي مي شوند که به عنوان ورودي براي هر نسخه از نرم افزار‬
‫هستند‪ .‬اگر خروجي هر نسخه يکسان باشد‪ ,‬فرض مي شود که همه اجراها درست‬
‫هستند‪ .‬اگر خروجي مختلف بود‪ ,‬هر برنامه مورد بررس ي قرار مي گيرد تا معلوم شود‬
‫آيا نقض ي در يک يا چند نسخه وجود دارد که مسئول اين اختالف است يا خير‪ .‬در‬
‫اکثر موارد‪ ,‬مقايسه خروجي ها را مي توان با ابزار خودکار انجام داد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫مي توان آزمون آرايه متعامد را در مسايلي بکار گرفت که در آن دامنه ورودي نسبتا‬
‫کوچک اما براي انطباق با آزمون جامعه بسيار بزرگ باشند‪.‬‬
‫فادکه نظريه هندس ي از موارد آزمون احتمالي مربوط به ‪X‬و‪Y‬و‪ Z‬را بيان مي دارد که‬
‫در شکل آمده است‪ .‬با توجه به شکل‪ ,‬ممکن است يک داده در هربار در طول يک رشته‬
‫از محور ورودي تغيير کند‪.‬‬
‫‪33‬‬
34
‫به هنگام آزمون آرايه متعامد‪,‬‬
‫يک آرايه متعامد ‪ L9‬از موارد‬
‫آزموني ايجاد مي شود‪ .‬اين‬
‫آرايه داراي خاصيت توازن‬
‫است‪ ,‬يعني موارد آزموني‬
‫بصورت يکنواخت در سراسر‬
‫دامنه آزمون پخش مي شوند‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ -1-7‬آزمون رابط هاي گرافيکي کاربر (‪ :)GUI‬به خاطر اجزاي قابل استفاده مجدد که‬
‫به عنوان بخش ي از محيط هاي توليدي ‪ GUI‬مهيا شده اند‪ ,‬ايجادرابط کاربر زمان‬
‫کمتري گرفته و دقيق تر نيز هست‪ .‬اما در عين حال پيچيدگي ‪ GUI‬نيز افزايش يافته‬
‫که منجر به مشکالت بيشتري در طراحي و اجراي موارد آزمون شده است‪.‬‬
‫از آن جا که بيشتر ‪GUI‬هاي مدرن ظاهر وحاالت يکساني دارند‪ ,‬يک سري آزمون‬
‫هاي استاندارد ارائه شده اند‪ .‬گرافهاي مدل سازي حالت محدود‪ ,‬ممکن است براي‬
‫بدست آوردن يک سري آزمون ها استفاده شوندکه اشياي برنامه اي و داده اي‬
‫خاص ي را که مربوط به ‪ GUI‬هستند‪ ,‬مورد نظر قرار مي دهد‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ماهيت توزيع شده ي محيط هاي ‪ ,C/S‬موضوعات عملکردي مربوط به پردازش‬
‫تراکنش ها‪ ,‬حضور بالقوه يک سري پايگاه هاي سخت افزاري مختلف‪ ,‬پيچيدگي هاي‬
‫ارتباط شبکه اي‪ ,‬نياز خدامات به کاربران متعدد از يک پايگاه داده اي مرکزي و‬
‫نيازمندي هاي هماهنگي که برروي خادم اعمال شده‪ ,‬همگي کار آزمون معماري‪C/S‬‬
‫و نرم افزاري که در آن قرار گرفته را نسبت به برنامه هاي متکي (‪)Standalone‬‬
‫مسکل تر مي سازند‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫اين آزمون مي تواند در دو مرحله صورت گيرد‪ .‬اولين مرحله‪ ,‬بازنگري و بازرس ي است‬
‫که اسناد را از نظر ويرايش ي بازبيني مي کند‪ .‬دومين مرحله‪ ,‬آزمون زنده است که از‬
‫مستندات در ارتباط با استفاده از برنامه واقعي استفاده مي کند‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫مي توان يک راهبرد چهار مرحله اي را پيشنهاد نمود‪:‬‬
‫‪ )1‬آزمون وظيفه‪ :‬اولين مرحله در آزمون نرم افزار بدون وقفه عبارتست از آزمون هر‬
‫وظيفه بطور مستقل‪ ,‬يعني آزمون هاي جعبه سفيد و سياه طراحي شده و براي‬
‫همان وظيفه به اجرا درمي آيند‪.‬‬
‫‪ )2‬آزمون رفتاري‪ :‬با استفاده از مدل هاي سيستمي که توسط ابزارهاي ‪ CASE‬ايجاد‬
‫شده اند‪ ,‬مي توان کارکرد سيستم برون وقفه را شبيه سازي نموده و عملکرد آن‬
‫را در اثر حوادث خارجي بررس ي نمود‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ )3‬آزمون بين وظايف‪ :‬کارهاي ناهمگام که از نظر برقراري ارتباط با يکديگر شناسايي‬
‫شده اند با پردازش و ارزيابي مختلف داده ها صورت مي گيرند که نهايتا منجر به‬
‫اين امر مي شود که آيا خطاهاي ناهمگام بين وظيفه اي رخ مي دهند يا خير؟‬
‫‪ )4‬آزمون سيستم‪ :‬نرم افزار و سخت ابزار با هم تلفيق مي شوند و يک سري آزمون هاي‬
‫سيستم روي آنها صورت مي گيرد تا خطاهاي موجود در رابط نرم افزار‪ /‬سخت‬
‫افزاري مشخص شود‪.‬‬
‫‪40‬‬