JBV del 2

download report

Transcript JBV del 2

Vestlandske Bygg- og
anleggsdag
30. oktober 2014
Jernbaneverket UAB
Stian Ekornaas, Leder strategi og kontrakt
[email protected]
Tlf. 94501346
UAB = To prosjekter
UAB, Utbygging Arna – Bergen, består av 2 prosjekter:
• Arna - Bergen
• Bergen - Fløen
Totalt skal det investeres ca. 3,5 milliarder.
Utbyggingsprosjekter Vest, Utbygging Arna – Bergen (UAB)
Gunnar G. Løvås
Ass. jernbanedirektør
Prosjektstøtte
Stine I. Undrum
- Elisabeth Folkestad, spor- og togfrem.korr.
- Erlend Moberg, grunnerverv
- Inglin Arnesen, prosjektstyrer
- Marie Melhagen, prosjektstyrer
- Ingvild Eikeland, kommunikasjonsrådgiver
- Siri Osnes, prosjektsekretær
- Stian Ekornaas, leder strategi og kontrakt
Prosjektdirektør
Hans-Egil Larsen
Prosjektsjef
Fagråd
Banesjef
Faggruppeledere
Plansjef
Trafikksjef
Prosjektsikring
- Carsten C. Bay, KP/Norconsult
- Kjartan F. Madsen, SHA-rådgiver/KU/VO
- Mats A. Lilletvedt, SHA-rådgiver/KU/HSV
- Ole-Frode Michaelsen, RAMS-leder
- Silja Oda Solheimslid, ytre miljørådgiver
- Stein Smaaland, kvalitetsrådgiver
- Heidi Hofstad, dokumentkontroller
- Therese Eriksen, dokumentkontroller
Guri Sejrup Miljeteig
Ass. prosjektleder
Felles stab/støtte UV
Knut A. Karevoll
Prosjekteringssjef
Hans-Egil Larsen
Guri S. Miljeteig
Fung. prosjektleder
Underbygging
Prosjektleder
Arna stasjon
Srishankar Subramaniam
Prosjektleder
Jernbaneteknikk
N. N.
Prosjektleder
Signal
Byggeleder
Nils B. Bø
Beate H. Huus
Byggeleder JBT/HSV
Byggeleder Signal
Entreprise
KL
Elkraft
Spor
Tele
Entreprise
Signal
Jostein Fjøsne
Hovedbyggeleder Tunnel
Knut A. Karevoll
Marianne Nyebak
Sondre K. Bø
Prosjekteringsleder
Underbygging
Prosjekteringsleder
JBT
Prosjekteringsleder
Signal
Ass.byggeleder
Helge Tjelmeland
Fagansv. ing.geolog
JBV Fagressurser
Leon N. R. Eide
Fagansvarlig Signal
Prosjekting. Signal
Norvald J. Skjoldli
Byggeleder konstruksjoner
Trainee
prosjektledelse
Kristine H. Kjeilen
Kontrollingeniør
Prosjektering
Norconsult
Kontrollingeniør
Entreprise
- Tunnel
- Antikv. tiltak
- Riving
- Rehab
Entreprise
Arna stasjon
Total entreprise
Signal
Utarbeidet av:
2.10.2014/HEL
Tunnelkontrakt inngått mai 2014
Fra venstre: Wolfgang Lehner (Strabag), Gunnar G. Løvås (JBV), Steinar Myhre (Skanska)
Forutsetninger, tunnel
9,33 m
Dobbeltsporet, sprengt
Til Gaupås, eksl dep avgift
Enkeltsporet, fullprofil boring
3 km kjøring og deponiavgift
Hva skal utføres?
• Ny Ulriken tunnel
• Oppgradere Arna stasjon
• Tiltak i eksisterende
Ulriken tunnel
• Tiltak i Fløen
• Dobbeltspor Fløen –
Bergen (Bergen stasjon)
• Jernbanetekniske tiltak
Arna stasjon – nye portaler og plattformer
Tiltak eksisterende tunnel
Jernbaneteknikk
Kommende entrepriser UAB
Entreprise
Utlysning
Planlagt inngåelse av
oppstart
Estimert kostnad
Signal prosjektering - Utarbeidelse
av detaljplan. Avrop rammeavtale
Medio 2014
Ultimo 2014
15 mill. kr.
Jernbanetekniske arbeider (UUT 31)
(mulig oppdeling geografisk og
fag?)
Fra Arna til Bergen stasjon
Medio 2015
2016
Bergen - Fløen 301 mill. kr.
Ulriken tunnel 368 mill. kr.
Arna Stasjon (UUT 25) – Plattformer,
teknisk bygg, støyskjermingstiltak,
teknisk kulvert mv.
2016
Primo 2017
190 mill. kr.
Eksisterende tunnel (UUT 23) –
Vann og frostsikring,
sprengning/pigging, Rensk og
sikring, øvrig underbygning
2019
2020
150 mill. kr.
Signalteknikk (UBF 41)
Fra Arna til Bergen stasjon
Rammeavtale Thales
Forventer å måtte gjøre endringer i
dagens relebaserte anlegg. Denne
jobben kan bli satt ut.
140 mill. kr.
2015?
Arna stasjon 2020
2013