Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone

download report

Transcript Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone

Se mer på
jernbaneitunnel.com
Slik foreslås ny
dobbeltspors trasé lagt
i Hamars strandsone ...
(Anbefalt trasé, Konseptvalgutredning for InterCity-strekningene
på Østlandet og Kommuneplan Hamar 2011-2022 arealdel)
Er det slik vi vil ha det?
Skibladnerbrygga og Koigen kan bli
historie. Hamars politikere sitter
foreløpig på gjerdet.
Fristen for innsigelser mot
Konseptvalgutredningen er 29. juni.
Mars 2012
Jernbanen gjennom Hamar i tunnel
– et bedre alternativ for trivsel og utvikling i Hamar!
Det frigjør Hamars strandsone, fjerner støy knyttet til raskere tog og en tredobling
av godstrafikk de neste 30 år, redder Koigen og Skibladnerbrygga fra ødeleggelse
samt muliggjør et levende sentrum med åpen tilgang til Mjøsa.
Tunnel er mulig!
l
Noe alunskifer vil komplisere, men kan løses teknisk.
l
Stigningsforholdene tilfredsstiller kravspesifikasjonene.
l
Det blir ikke “fryktelig” dyrt! I kostnadskalkylen må det trekkes fra
sparte utgifter knyttet til utvidelse av eksisterende trasé, samt legges
til all gevinst ved de fordeler som kan høstes over de neste hundre år!
I et samfunnsperspektiv vil tunnelalternativet være mest lønnsomt og
miljømessig gunstig.
l
Både Jernbaneverket og Norsk Bane har konkludert med at en
tunnelløsning er mulig!
Furuberget
tunnel
Domkirkeodden
sentrum
Fordeler ved tunnelløsning:
l
Mjøsa og strandområdene blir tilgjengelige uten broer og underganger.
l
Sentrumsnære og verdifulle arealer blir fristilt.
Dette er positivt for byens utvikling og inntektsmuligheter.
l
Strandsonen vil bli integrert i sentrum, hvilket gir helhetlige, funksjonelle
og spennende løsninger ved at Mjøsa kommer tettere på sentrum.
l
Gode bomiljø uten støy og fysiske hindringer. Totalt sett oppnås en
betydelig miljø- og helsegevinst.
l
Oppstilte tog blir “bortvist” fra Hamar sentrum.
l
Byen blir betydelig mer attraktiv for turister og kommunens innbyggere.
l Man kan få en effektiv og fremtidsrettet knutepunktterminal med godt
samspill mellom privatbil, buss, tog, drosjer og med tilrettelagt
sykkelparkering.
l
Tilfredsstiller jernbanens behov for rette, korte og sikre traséer.
l
Togtrafikken kan avvikles som normalt i anleggsperioden.
l Fjerner støy knyttet til raskere tog og betydelig økt godstrafikk.
l
Fremtidsrettet ift. krav til ytterligere økning av hastighet.
Vil vi ha det slik?
Vil du ha det slik ...
Dette er Hamar kommunes forslag til to-spors trasé gjennom byen. (Anbefalt trasé, Konseptvalgutredning for
InterCity-strekningene på Østlandet og
Kommuneplan Hamar 2011-2022 arealdel)
En “jernring” rundt Hamar ...
Uten Helgøya ...
Er dette fremtiden ...
– eller slik?
Nå skal Hamars politikere ta stilling til Jernbaneutredningen. La oss håpe de forandrer mening!
– eller en av landets fineste strandpromenader?
– eller med?
– eller dette?
Hvor skal fremtidens jernbane gå
gjennom Hamar?
I dag har man en situasjon der to av Hamars viktigste ressurser er i konflikt; jernbanen og Mjøsa.
Det trenger ikke å være slik. Ved å legge jernbanen i tunnel får vi det beste av to verdener:
En effektiv, moderne og rask jernbane og et Hamar som kan utnytte nærheten til Mjøsa gjennom
utvikling av boligområder og sentrum, uten at man må ta hensyn til muren mot Mjøsa på alle kanter.
Det snakkes om at jernbanetunnel og underjordisk stasjon er for dyrt, dette er ikke tilfellet.
Grunnlaget for denne type uttalelser bygger på beregninger gjort med tunnelsyn innenfor et snevert
beregningsområde – sitt eget fagområde. Dersom man tar hensyn til samfunnsøkonomiske
konsekvenser og ulike følgekostnader, er forskjellen liten – og for Hamar vil jernbane i Strandsonen
gi betydelige kostnader og tapte inntekter. For lokalområdet vårt er det fryktelig dyrt å ikke bygge
tunnel.
Hamar er i dag en av de byene i Norge der flest personer er plaget av jernbanestøy.
Med utviklingsplaner i strandsonebydelen, Nestletomta, Martodden osv. vil dette antallet øke
kraftig i kommende år. Ved å legge jernbanen under jorda vil hverdagen (og natten) for flere tusen
mennesker i kommunen forbedres.
Sjansen til å gjøre Hamar til et bedre sted finnes bare nå. Når jernbanen er bygget vil den ligge
der for «all» fremtid. Har vi råd til å la sjansen gå fra oss, både med tanke på menneskelige
og økonomiske hensyn? Politikerne må handle nå!
Magnus Holm-Gjerde
Leder, Folkeaksjonen for jernbane i tunnel gjennom Hamar.
Slik vil vi ha det! Fri utsikt ut i verden, en av landets fineste strandpromenader og jernbanen i tunnel!
Nå har vi valget. Skal vi sitte med hendene
i fanget, eller være med på å gjøre Hamar til
en enda bedre by å bo i ...
Flere tunnelforslag er kommet på bordet. Nå er det
viktig at Hamars folkevalgte kan enes og stå
sammen slik at vi får en løsning som ikke er kortvarig,
men som vi og våre etterkommere kan leve godt med
de neste hundre år!
På vegne av de 2000 som hittil har skrevet under på oppropet mot kommunens
forslag til dobbeltsporet jernbane gjennom Koigen og Hamar vest;
Magnus Holm-Gjerde, Asbjørn Opaas, Chris Castberg, Mona Stokke, Gunnar W. Holm, Kai H. Jørgensen,
Thorbjørn Haakenstad, Øystein Vasaasen, Trond Kjernli, Bogdan Jankov og Stein Brohjem.
Nå er det opp til deg som bor i Hamar
og er glad i byen, å la din stemme høres!
Folkeaksjonen for jernbane i tunnel gjennom Hamar;
jernbaneitunnel.com
http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3509
Folkeaksjonen for jernbane i tunnel gjennom Hamar.
Takk til MakingView for lån av foto!
Oppdateringer og info:
Underskriftskampanje:
Facebook:
Folkeaksjonen for jernbane i tunnel gjennom Hamar