Hvilke framtidsmuligheter får vi ved ny kryssing av Oslofjorden?

Download Report

Transcript Hvilke framtidsmuligheter får vi ved ny kryssing av Oslofjorden?

Statens vegvesen Region øst
KVU for kryssing av Oslofjorden
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
KVU for kryssing av Oslofjorden
Samferdselsdepartementet
har gitt oss flere oppdrag
● Utrede konsepter som kan redusere Oslofjorden som
barriere for transport
● Utrede bru for rv. 23 som alternativ til utvidelse av
Oslofjordtunnelen
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
«Redusere Oslofjorden som barriere»
Anbefalinger
● Utrede en ny fast forbindelse mellom
Moss og Horten
 Gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring
 Avlaster E18 gjennom Oslo
 Valg mellom bru og tunnel krever videre utredning
● På kort sikt flere og mer miljøvennlige ferjer Moss
- Horten
 Forutsetter utbygging av rv. 19 i tunnel gjennom Moss
● Jernbanekryssing over Oslofjorden kan ikke
forsvares samfunnsøkonomisk
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Rv. 23 – tunnel eller bru?
Samlet vurdering
● Bru gir størst nytte på lang sikt
 Størst nytte for trafikantene
 En mer forutsigbar forbindelse
 Mulighet for sykling og gåing
● Bru krever en større investering
● Tunnel med to løp har tilstrekkelig kapasitet og
tilfredsstiller krav til sikkerhet
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Ill. Colourbox
Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru som
alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Rv. 23 – tunnel eller bru?
Bru som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Rv. 23 – tunnel eller bru?
Bru over nordre del av Håøya
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Rv. 23 – bru eller tunnel?
Investeringskostnader
● Langsiktig investeringsbehov E6 Vassum – rv. 23
Krokodden (fire felt motorveg på hele strekningen)
 Bru koster dobbelt så mye som tunnel
● Investering i løpet av ti år (hva må gjøres for å oppfylle
forskrift om tunnelsikkerhet?)
 Bru koster nesten fire ganger så mye som tunnel
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Rv. 23 – tunnel eller bru?
Samfunnsøkonomisk analyse
1,2
Beregnet med langsiktige kostnader Vassum – Krokodden.
Også med investeringskostnad på 3,4 milliarder kroner har nytt
tunnelløp negativ netto nytte.
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Rv. 23 – bru eller tunnel?
Støy
● Støy avhenger av trafikkmengden, farten, terrenget og
bruers høyde over terreng
● Der vegen går på bru
 Rød sone over 65 dB < 100 meter på hver side
 Gul sone over 55 dB > 250 meter på hver side
● Relativt lett å skjerme støy fra bru
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Framdrift bru og tunnel
● Utvidelse av Oslofjordtunnelen
 Reguleringsplanvedtak på nyåret 2015
 Nytt løp kan åpnes 2021
 Rehabilitering av dagens løp og åpning av nytt system med to
løp 2022
● Planlegging og utbygging av bru
 Reguleringsplan tidligst 2020
 Seks år til prosjektering og bygging
● Viktig å fortsette planlegging av Oslofjordtunnelen
11.02.2015
Broneitakk Drøbak 10.02.2015