JBV - EBA

download report

Transcript JBV - EBA

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Vestlandske Bygg- og anleggsdag, 01.11.2012

Bergen Fløen

Bergen Fløen

• Formål: øke kapasiteten for framføring av persontog og godstog på Bergen stasjon.

• Hvordan oppnå dette? Bygge nytt sikringsanlegg for stasjonen, som også skal ha kapasitet til å kunne styre Arna stasjon.

Bergen Fløen

• • • • • • Prosjektomfang Signal: Nytt utvendig og innvendig sikringsanlegg for Bergen stasjon, tilpasset ERTMS • • • Kontaktledningsanlegg: System 20 med redusert strekk Motorbetjente KL-brytere Nye fundamenter, master, åk og utliggere Reservestrømsforsyning til togvarmeposter, sporvekselvarme og øvrig lavspentforsyning Akseltellere for togdeteksjon Føringsveier Mindre grunnarbeider

Bergen Fløen

• • Prosjektomfang Spor: • Innlegging av minimum 5 veksler av varierende størrelser. (1 kryssveksel) • • Fjerning og flytting av spor og veksler Bygging av spor Lavspenning og tele: Oppgradering av dagens anlegg og noe nyanlegg

Bergen Fløen

• Utfordringer: Samordning av trafikkavvikling på Bergen stasjon og anleggsarbeider • Status: Detaljplan og byggeplan må revideres før ny oppstart av anlegget og fases slik at det passer med leveranse av sikringsanlegg Antatt totalkostnad: ca. 450 millioner kroner

Ulriken tunnel

Ny Ulriken tunnel

Arna stasjon

Fløen

Eksisterende Ulriken tunnel Antatt totalkostnad: 2,8 mrd.

Kontrakter

UUT21

Delte entrepriser

Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel UUT23 Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel UUT25 Bygg-entreprise Arna stasjon UUT31 Jernbaneteknikk

UUT21 Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel

• Tilrettelegging av riggområder • Rivingsarbeider • Tunnelarbeider, grunnarbeider, konstruksjoner, underbygning, kabelkanaler, fundamenter • Brannvannsanlegg • Natursteinmuring • Jernbanebroer • Senking av Kalfarveien • Landskapsarbeider, parkeringsarealer, støyskjermer, gjerding

UUT21 Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel

Framdrift

Anleggsstart fase 00:30 for ny tunnel – september 2013 • Ny tunnel ferdig 2017 – mars • Anleggsstart riving bru i Fløen, fase 10:10 – mai 2018 • Ferdig anlegg i Fløen fase 10:20 – mai 2019

UUT25 - Bygg-entreprise i Arna

• Riving og gjenoppbygging på stasjonen • Ny kulvert, elektrobygg, ramper, plattform, dekker, elementer og utstyr på plattform, takoverbygg, fundamenter, føringsveier, midlertidig plattform og pukkrampe • Gjerder, porter og støyskjermer • Landskapsarbeider

UUT25 - Bygg-entreprise i Arna Framdrift

• Anleggsstart august 2015 sør • Ferdigstillelse mars 2017 sør – • Anleggsstart i nord – mai 2018 • Ferdigstillelse i nord – mai 2018

UUT23 - Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel

• Strossing • Utskifting og supplering av PE-plater • Brannisolering med sprøytebetong • Utskifting av ledelys • Arbeid med kabelkanaler • Sprenging og meisling av nisjer ved nødgjennomganger

UUT23 - Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel Framdrift

• Oppstartfase 10:10 – mai 2018 • Ferdigstillelsesfase 10:30 – mai 2019