AUDIENCA punar nga Kujtesa H. dhe Besar D.

Download Report

Transcript AUDIENCA punar nga Kujtesa H. dhe Besar D.

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Ekonomik
Departamenti Marketing
PUNIM SEMINARIK
Tema:
AUDIENCA
Punoi: Kujtesa Hajredini Nr.ind.05/401
Besar Dërvishaj Nr.ind.05/1422
Mentori: Prof.Dr.Nail Reshidi
Lënda: Promocioni
24.03.2010
AUDIENCA
Objektivi i marketingut dhe konkretisht i promocionit është të
shprehë dhe të plotësojë atë çfarë kërkohet nga tregu duke patur
gjithmonë parasysh burimet e vetë ndërmarrjes. Qështja shtrohet
pra që të përcaktojmë audiencën dhe blerësin tonë e të mund ta
kuptojmë atë.
MODELI I SJELLJES DHE MARRJA E
VENDIMIT PREJ KONSUMATORIT
•
Procesi i marrjes së vendimit të blerjes i referohet perceptimit dhe vlerësimit të informacionit mbi
markat e ndryshme, të shkallës së përmbushjes së nevojave të blerësve prej përdorimit të tyre dhe
zgjedhjen e asaj marke që i përmbush këto nevoja në shkallë superiore.
FeedBack për blerësim
Blerësi
Individual
Marrja e vendimit të blerjes
Ndimkimet e _____________ Komunikimi
mjedisit
FeedBack për mjedisin
Modeli i sjelljes konsumatore
Reagimi i blerësit
VENDIMARRJA KOMPLEKSE KONSUMATORE
•





Procesi i marrjes së vendimit konsumator
Feedback
Konstatimi dhe ndërgjegjësimi
Kërkimi i informacionit
Vlerësimi i alternativave
Blerja
Pasblerja
Konstatimi dhe ndërgjegjësimi rreth problemit

Gjatë kësaj faze, blerësi konstaton se një nevojë duhet përmbushur, konstatim ky që
mund të ketë origjinën prej burimeve të ndryshme siq mund të jenë:
Stimuli social (kontakti me shoqërinë, rrethin familjar etj)
 Stimuli komercial (mesazh i sponsorizuar në formën e një reklame, shitjeje personale,
promocioni të shitjes)
 Stimuli jokomercial (nga burime të pavarura të cilat paraqesin besueshmëri të lartë si
ato qeveritare në formën e revistave etj)


Ndjenjat fiziologjike të konsumatorit (etja, të ftohtit, dhimbjes, urisë)

Ndërgjegjësimi ( kur arrihet në përfundimin se tashmë keni një dëshirë paplotësuar
apo një mangësi)

Një nevojë duhet ripërmbushur ( një vizitë tek mjeku)

Synim të një imazhi ( një makinë e re, një paraqitje më e mirë)
KËRKIMI I INFORMACIONIT

Ka të bëjë me listimin e alternativave, përcaktimin e karakteristikave të çdo
njërës prej tyre, ku informacioni përkatës mund të sigurohet prej:

kërkimit të brendshëm (eksperienca personale e së kaluarës, kujtesa)

Kërkimit të jashtëm (burimeve komerciale si reklamat, burimeve sociale
si biseda me miqtë, kolegët, të afërmit, shitësit etj).

Informacioni varet nga :

Personaliteti i vetë konsumatorit

Natyra e produktit

Kostoja e informacionit
VLERËSIMI I ALTERNATIVAVE
Vlerësimi i alternativave është
përzgjedhja prej paketës së alternativave
të marra në konsideratë, të asaj që i
plotëson më mirë nevojën konsumatorit
tonë. Përpara se të bëhet zgjedhja
përcaktohen kriteret e produktit siç janë:
pamja e jashtme, ngjyra, stili, garancia,
funksionaliteti, çmimi, qëndrueshmëria
etj. Kriteret janë specifikë për individë të
ndryshëm ngase në to mund të ndikojnë
faktorë të ndryshëm siç janë të ardhurat,
niveli kulturor dhe arsimor, përkatësia
klasore, gjendja familjare etj.
BLERJA
Blerja konsiston në shkëmbimin e parasë
apo të dhënies së premtimit për të paguar,
poashtu përfshin edhe probleme të tjera të
lidhura me vendin e shitjes ( ku do të blihet,
cila është atmosfera e vendit të shitjes; a
është personeli shitës i sjellshëm dhe
komunikues; etj), kushtet e blerjes (çmimi
dhe metoda e pagesës), qenësia apo koha e
nevojshme deri në posedimin e produktit
(kohë për shpërndarje), momentin kur do të
blihet etj.
•
•

Sjellja pas blerjes i referohet sjelljes
konsumatore pas një procesi të blerjes.

Një blerje mund të pasohet nga një seri
blerjesh tjera:

shtëpi-mobilje

kostum- këmishë- kravatë

veturë- shërbimë sigurimi- karburant
Blerësi bën gjithmonë një
analizë të asaj çfarë ka blerë.
Blerësi komunikon me të
tjerët për përfitimet apo
zhgënjimet e mundshme.
(është vlerësuar se pas blerjes së një veture,
blerësi i kënaqur për të shprehur kënaqësinë
e tij , komunikon me rreth 10 vetë, ndërkohë
që në rast pakënaqësie ky numër shkon në
rreth 22 vetë).
SJELLJA PAS BLERJES
Ndikimet Demografike

Në ndikimet demogafike bëjnë pjesë:
numri i popullesisë,të ardhurat e tyre,
gjinia,mosha, vendbanimi, lloji i banesës,
lëvizjet e popullsisë, arsimimi dhe dija,
punësimi, gjendja civile etj.

Numri i popullsisë- Një popullsi e madhe,me tregues të lartë të shtimit natyror
përbën një element inkurajues për hedhje e një produkti nga ana e ndërmarrjes.

Mosha- Një shoqëri me prirje plakjeje, siq është realiteti i vendeve të zhvilluara,
nënkupton një kërkesë tepër të diferencuar, qoftë nga pikëpamja sasiore ashtu
edhe nga ajo cilësore në raport me vendet në zhvillim ku bën pjesë edhe vendi
ynë.

Gjinia-Mjaft produkte apo shërbime janë specifike për gjinit të ndryshme.Kjo
reflekton në orientimin e politikave përkatëse marketing-prodhim,promovim etj.

Të ardhurat- Janë pikërisht të ardhurat e duhura ato që mundësojnë, krahas të
tjerave, shëndrrimin e dëshirës në kërkesë.
Vendodhja, lloji i banesës, dhe lëvizjet e popullsisë.
 Ajo qka dikur ka qenë tipike për vendet e zhilluara dhe tashmë për vendet në
zhvillim, është dukurija e migrimit apo lëvizjeve të brendshme, rezultat i faktorëve
të ndryshëm e në radhë të parë atyre ekonomikë.


Punësimi, Arsimimi dhe dija

Tashmë, për vendet e zhvilluara,është e njohur prirja e punësimit, konkretisht e
peshës gjithnjë e më të madhe të punës mendore dhe asaj në sektorin e
shërbimeve.

Arsimimi i konsumatorit paraqitet si esenciale për mënyrën se si mund të
komunikohet me të.

Gjendja civile- Nënkupton të dhëna mbi numrin e martesave në vit, moshat mbi
18 vjeç që lidhen me martesë, mesatarja e moshës në martesën e parë, numri
mesatar i pjestarëve në familje, evidentimin dhe dallimin e qartë ne mes konceptit
familjar dhe atyre qe jetojnë si individë me vete së bashku me specifikat përkatëse
etj.
Ndikimet Sociokulturore

Në ndikimet sociokulturore bëjnë pjesë:
kultura, klasa sociale, grupi i referimit,
opinion-bartësit apo udheheqësit e
opinioneve, publiciteti gojë më gojë dhe
cikli i jetës familjare.

Kultura- përfshinë tëresinë e faktorëve të
prekshem(arti,literatura,veshjet,muzika)dhe
koncepteve të paprekshëm (njohurija,morali,ligji)
qe kushtezojnë një menyrë jetese apo
karakerizojnë një grupim njerëzish.

Klasat Sociale-Janë një argument i fortë që
përcakton stilin e jetesës se konsumatorit pasi
përfshirja në grupe te cakuara sociale për një
njeri do të thotë një pozicion të caktuar.

Grupi i Referimit-Ka të bejë me ndikimin që
paraqet për konsumatorin një grupim i
caktuar,plotësisht i individualizuar në shoqëri
ndikim ky që mund të jetë stimulus ose jo.

Opinionbartësit-Janë personazhe te botës
së artit,sportit,modës shkencës etj.Te cilet
shpesh përmes spoteve telivizive ofrojn
rekomandime,sugjerime etj.

Publiciteti Gojë më Gojë-Ndikon në sjelljen
blerëse. Ndikim mjaft të madh luan fjala e shokut
e një bashkëbiseduesi,qoftë dhe të rastësishëm
në opinionin rreth një produkti apo ndërmarrje.

Familja dhe Cilkli i Jetës Familjare-Familja
përbën grupin e ndikimit më të fortë tek çdo
individ. Specialistët e marketimgut mbajnë
parasysh dy elemente: rolin e çdo anëtari të
familjes dhe ciklin e jetës së familjes.
Ndikimet psikologjike

Përmbledhin aspektet të tilla si
personaliteti, qëndrimet, ndërgjegjshmëria
klasore,motivacionet, perceptimi,të
mësuarit, rreziku i përfytyruar në blerje
dhe stili i jetës.
Personaliteti
 1.Të qetë
 2.Agrsivë
 3.Diskret

Qëndrimet- si proces përfshin tri elemente:
 Njohuria (besimi),
 Pëlqimi (vlerësimi) dhe
 Iniciativa (prirja) për te blerë një produkt.


Perceptimi- Është procesi përmes të cilit një
individ përzgjedh,sistemon dhe interpreton
inforamcionin në përpjekje për të krijuar një
tablo sa më të kuptueshme edhe sa me të qart
të botës që e rrethon.

Të mësuarit- I referohet sjelljes qe rezulton
prej: (a) eskperinces se përseritur dhe (b) të
logjikuarit.

Parandjenja e rrezikut të blerjes.
Në këtë fazë ka të bëjë me:
 (a) rrezikimin funksional
 (b) rrezikimin fizik
 (c) rrezikimin finaciar
 (d) rrezikimin social
 (e) rrezikimin psikologjik.


Motivet
Nevoja e vetrealizimit
Nevoja për respekt
Nevoja shoqërore
Nevoja të sigurisë
Nevoja fiziologjike

Stili i jetesës- Ka të bëjë më mënyrën se si
çdo person jeton dhe shpenzon paratë e
kohën.
Falemnderit për ndëgjim…