ınsa 493 böl 2 organızasyonlar

Download Report

Transcript ınsa 493 böl 2 organızasyonlar

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ YARI YILI
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
DOÇ.DR. İBRAHİM YİTMEN
YAPIM İŞLERİNDE
ORGANİZASYON
SÖZLEŞMEDEKİ TARAFLAR ARASI İLİŞKİLER
• Bir projenin ömrü süresince, birçok taraf birlikte işbirliği
yapmak durumundadır ve taraflar arasında sözIeşmesel
ilişkiler kurulması gereklidir, böylelikle her taraf kendi görev
ve sorumluluklarını bilir.
• Eğer bir müşterinin belirli bir yeteneği veya inşaat
sektöründe deneyimi yok ise, müşteri aşağıdaki konularda
tavsiye almak ihtiyacı duyacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fizibilite çalışması
Tasarım işleri
Özel ekipmanların montajı
Sözleşme dökümanlarının ve diğer sözleşme prosedürlerinin
hazırlanması
İhaledeki tekliflerin değerlendirilmesi ve diğer prosedürler
İnşaat iş programı
İnşaat işlerinin yönetimi
Tamamlanan işlerin ödemesi için hakkedişlerin hazırlanması
İlave ödemeleri gerektiren değişik emirleri ve taleplerle ilgilenme
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
3
SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ TİPLERİ
Organizasyonel sözleşme ilişkileri üç ana grupta
sınıflandırılabilir:
• Geleneksel sözleşme organizasyonu
• Tasarım ve yapım organizasyonu (Anahtar
Teslim)
• Profesyonel Yapım Yönetimi
4
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
GELENEKSEL SÖZLEŞME ORGANİZASYONU
• Müşterinin tasarım işlerinin yürütülmesi ve muhtemel
yapım işlerinin yönetimi için danışmanlarla direkt
sözleşmesi vardır.
• Müşterinin ayni zamanda yüklenici ile direkt sözleşmesi
vardır.
• Yüklenicinin yapım işi ile ilgili tüm alt-yüklenicilerle
sözleşmeleri (örn. Malzeme temincileri) vardır.
• Bazı malzeme temincileri ve/veya alt-yüklenciler müşteri
veya danışman tarafından seçilebilir.
5
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
GELENEKSEL SÖZLEŞME ORGANİZASYONU
MÜŞTERİ
DANIŞMA
YÜKLENİCİ
ALT-YÜKLENİCİ
KENDİ İŞÇİLERİ
6
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
TASARIM VE YAPIM ORGANİZASYONU
• Müşterinin tasarım ve yapım işlerini üstlenen
yüklenici ile bir sözleşme ilişkisi vardır.
• Eğer müşteri ihale ve tekliflerin değerlendirilmesi
için bir uzmana ihtiyaç duyarsa, bu konuda
kendisine bir danışman seçebilir.
• Eğer yüklenici kendi organizasyonu içinde
tasarım işleri için bir tasarımcıya ihtiyaç duyarsa,
bu konuda bir tasarım danışmanı tutabilir.
7
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
TASARIM VE YAPIM ORGANİZASYONU
MÜŞTERİ
DANIŞMAN
TASARIM VE YAPIM
YÜKLENİCİSİ
TASARIMCI
ANA
YÜKLENİCİ
ALT-YÜKLENİCİLER
VE MALZEME
TEMİNCİLERİ
8
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
PROFESYONEL YAPIM YÖNETİMİ
• Müşterinin yönetim yüklenicisi ile olan sözleşme
ilişkisi vardır.
• Müşterinin aynı zamanda tasarım ve maliyet
danışmanı ile direkt sözleşme ilişkisi var.
• Yönetim yüklenicisi, inşaat işlerinin yürütülmesi için
bir yüklenici görevlendirir ve yüklenici ile direkt
sözleşme ilişkisi vardır.
• Yapım yönetimi hizmetleri için pazarlıklı profesyonel
ücret.
• Tasarım hizmetleri için pazarlıklı profesyonel ücret.
9
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
PROFESYONEL YAPIM YÖNETİMİ
MÜŞTERİ
TASARIM VE
MALİYET
DANIŞMANI
YÖNETİM
YÜKLENİCİSİ
ANA YÜKLENİCİ
ALT-YÜKLENİCİLER VE
MALZEME TEMİNCİLERİ
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
10
YAPIM YÖNETİMİ ORGANİZASYONU
(PROFESYONEL YAPIM YÖNETİMİ)
• Müşteri, profesyonel yapım yöneticisi, tasarım ve maliyet
danışmanı ve ana yüklenici ile direkt sözleşme yapar.
• Ana yüklenicinin, yapım yöneticisi ile değil, müşteri ile direkt
sözleşme ilişkisi vardır.
• Yapım yöneticisi, direkt müşteri tarafından atanan yönetim
fonksiyonlarını uygular.
• Sabit fiyat, birim fiyat veya pazarlıklı sözleşmeler kullanılır.
11
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
YAPIM YÖNETİMİ ORGANİZASYONU
(PROFESYONEL YAPIM YÖNETİMİ)
Client
MÜŞTERİ
YAPIM
Construction
YÖNETİCİSİ
Manager
Consultant
DANIŞMAN
Work
ANA YÜKLENİCİ
Contractor
ALT YÜKLENİCİLER
Subcontractors
VE MALZEME
&TEMİNCİLERİ
Supplies
12
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
FİRMA ORGANİZASYONU
• Bir firmayı organize etmenin amacı «tüm gerekli kaynakları
düzenleyerek» firmadaki görevlerin düzgün yürütülmesi ve işlerin etkin bir
şekilde yapılmasıdır.
• Organizasyon:
1. Hangi iş pozisyonlarının gerekli olduğuna karar vermelidir.
2. Her pozisyonun görev ve sorumluluklarını tanımlamalıdır.
3. Pozisyonlar arasında iş ilişkilerini oluşturmalıdır.
• Organizasyon
sağlamalıdır:
yapısı
organizasyonun
bir
ürünüdür
ve
aşağıdaki
• Koordinasyona yardımcı olmalıdır
• Prosedürler, emirler ve amaçlar en iyi performansı sağlamak için
paylaşılmalıdır.
• Ekip çabası.
• Firmanın her görevini etkin bir koordinasyon için diğerlerinden ayrı görme.
• Çabuk kontrol
• Kontrol karlar yoluyla gerçekleşen bir mekanizmadır.
13
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
FİRMA ORGANİZASYONU
• İnsan İlişkileri üzerine yoğunlaşmalıdır
• Uzun dönemde başarı için işçilerin işi sevmemeleri, düşük moral,
düşük verimlilik, yüksek işçi maaşı gibi insan problemleri ile etkin
bir şekilde ilgilenilmelidir.
• Uzmanlığın yararları sağlanmalıdır
• Verimliliği artırabilen öğrenme potansiyeli. Potansiyel yararlara
karşı potansiyel zorluklar ölçülmelidir.
• Aşırı uzmanlaşma ayrı olmaya ve iletişim eksikliğine yol açabilir.
• Bazı firmalar iş görevleri arasında personelin rotasyonunu sağlar.
• Diğer firmalar üretimde çalışan işçilerin uzmanlaşmasını sağlarken,
idari pozisyonda olanlara değişik görevler verebilirler.
• Sorumluluğun tanımlanması – İyi performansın ödüllendirilmesi ve
zayıf performansın düzeltilmesi gereklidir.
14
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
FİRMA ORGANİZASYONU
• Organizasyonel tartışmaları ilgilendiren yararlı tanımlar:
• Yetki – Bir üs merciden onay almadan hareket etme veya karar
alma. Yetkiler aktarılabilir.
• Sorumluluk – Görevlerin getirdiği yükümlülük. Otorite dağıtılmasına
rağmen, alt birimlerin sorumluluğu kalıcıdır.
• Görevler – Başkalarına aktarılamıyan özel olarak atanmış iş.
• Bir organizasyonel yapıyı planlarken tekil pozisyonların yetkileri ve
sorumlulukları tanımlanmalıdır ve görevler her katılımcıya atanmalıdır.
• Ast ve üstler arası organizasyon içi bir denge bulunmalıdır.
• Bir organizasyonda alt birimleri çok işle yüklemek ne kadar ciddi bir
zaafiyet ise, üst yönetimde de aşırı sayıda idareci ve yönetici
bulundurmak o kadar kabul edilemez bir durumdur.
• Küçük bir firmada bir tekil şahıs birçok değişik görevlerden sorumlu
olabilir.
• Büyük firmalarda uzmanlaşma daha fazla olur.
15
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
ORGANIZASYONEL ŞEMASI
• Organizasyonel Şema tüm pozisyonları gösteren bir görsel sunumdur:
i) sorumluluk
ii) tüm yönetim ve yetki bağlantıları
iii) organizasyon içindeki iletişim bağlantıları
• Bir firmanın yapısını kısaca açıklamada etkin bir yöntemdir.
• Diyagram çalışanlar için faydalıdır. Diyagram çalışanların pozisyonlarını
gösterir, yöneticileri tanımlar, kimleri idare ettiklerini ve görevlerinin
özelliklerini açıklar.
• Çoğu organizasyon diyagramını iki ana özelliği dikey ve yatay
uzmanlaşmayı göstermesidir.
• Dikey uzmanlaşma yetkilerin hiyerarşik yapısını gösterir.
• Yatay uzmanlaşma hiyerarşik bir düzeyde görevlerin farklılaşmasıdır.
• Yatay uzmanlaşma farklı yapılarda gerçekleşebilir. En yaygın yapılar:
• Fonksiyonel
• Proje bazlı
• Matriks
16
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
TİPİK BİR İNŞAAT FİRMASI ORGANİZASYON ŞEMASI
YÖNETİM
BOARD
KURULU
DİREKTÖR
PRESIDENT
ADMN. AND FIN.
İDARİ VE
DEPT.
FİNANSAL
BÖLÜM
TECH.DEPT.
TEKNİK
(ENGINRG)
YAPIM BÖLÜMÜ
CONSTRUCTIN
DEPT
PROJ.MGR
Proje Müdürü
General
Administration
Genel
İdare
ÖZEL
EKİPLER
SPECIAL
STAFF
BÖLÜM (MÜH.)
PROJ.MGR
PROJ.MGR
Proje
Müdürü Proje
Müdürü
LEGALDanışmanı
COUNSEL
Hukuk
Tasarım
ve DWGS
Çizimler
DSIGN,
PROJECT
ORGZIN PROJECT ORGZTN
PROJECT ORGZTN
Proje Org.
Proje Org.
Banka
ve Finans
Banks
& Finance
Metraj-Keşif
vePREPARTN
Teklif
ESTIMATING
& BID
Hazırlama
Accounts
& Bookkeeping
Muhasebe
MONITORING
& CONTROLLING
İzleme ve
Kontrol
Personnel ve
& Payroll
Personel
Ödemeler
Bilişim
Teknolojileri
COMPUTER
Halkla
ilişkiler
Public Relations
Purchasing
Satın
AlmaProcurement
ve Temin
Proje Org.
SAFETY
İşçi Sağlığı
Güvenliği
İşçi
İlişkileri
LABOR
RELATION
DevletWITH
Org.GOVT.AGENCIES
İle İlişkiler
RELATION
17
TİPİK BİR PROJE ORGANİZASYON ŞEMASI
Project
Proje
Manager
Müdürü
Secretary
Sekreter
Deputy project
Proje
Manager
Müd. Yrd.
Assist Proj
Proje
Müd.
MNGR
Asist.
PL &
Planlama
Reporting
ve
MNGR
Lojistik
Logistics
Design Müd.
Tasarım
Raporlama
Müd.
İdari İşler
Müdürü
Muhasebe
Accounts
Müdürü
MNGR
MNGR
Administ MNGR
Design ENGMüh.
Tasarım
Muhasip
İş Camp
Sağlığı
Doctor
Güvenliği
Sorumlusu
Memur
Draftsnman
Teknik
Ressam
Cashier
Vezne
Material
Malzeme
foloow
Takipup
Gümrük
Custom
clr
Kurtarma
Local
Yerel
Satın
Purchase
Alma
Workshop
Atölye
ENG
Müh.
Kayıt
Workshop
Atölye
ENG
Teknisyeni
Saha
Site
Mühendisi
Engineer
Laboratuvar
Laboratory
Topoğrafya
Surveying
Work
İşleri
Surveying
Topoğraf
Engineer
Personnel
Memur
ADM
Kitchen
Aşçı
Chief
Depo
Store
Keeper
Q.CKalite
& CONC
PROD
Kontrol
Sorumlusu
Genel Camp
Hizmetler
Boss
Sorumlusu
Stok
Stock Control
Kontrol
Infrastr
Altyapı&
AUX
BLDS
İşleri
Personnel
Personel
Head
Mechanical
Mekanik
Works
İşler
Electrical
Elektrik
work
Makine
Müh.
Electrical
Elektrik
ENG
Müh.
İşleri
Structural
Yapısal
Works
İşler
Reception
Çevre
BLD
Dormitory
Yatakhane
Chief
Finishing
Bitirme
Works
Düzenleme
- Peyzaj
İşleri
Saha
Site
Mimarı
Engineer
Site
Saha
Engineer
Müh.
Site
Saha
Engineer
Saha
Site
Mimarı
Engineer
18
Müh.
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
ORGANİZASYON YAPISININ FONKSİYONEL ŞEKLİ
• Fonksiyonel Organizasyonel Yapı, fonksiyonel yeteneklere ve
iş görev tiplerine göre yatay olarak gruplanır.
• Fonksiyonel organizasyon yapının avantajları:
• Basit oluşu.
• Yüksek derecede esneklik olması, bölümdeki personelin her an
başka bir işe atanabilmesi.
• İşler bölümde yürütüldüğünden iyi destek sağlanır.
• Fonksiyonel bölüm kariyer ilerleme ve terfi etmeye imkan sağlar.
• Bölüm içi iletişim bağlantıları kısadır ve iyi oluşturulmuştur.
• Bölüm içi problemlere hızlı reaksiyon gösterme imkanı vardır.
• Bölüm içinde yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlanmıştır.
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
19
ORGANİZASYON YAPISININ FONKSİYONEL ŞEKLİ
• Fonksiyonel organizasyon yapının dezavantajları:
• Proje kapsamının bir bölümden diğer bölüme geçmesi nedeniyle
sorumluluğun tek bir noktada olmaması ve koordinasyonda kaosa neden
olması.
• Çoklu-disipliner projelerde farklı bölümlerdeki personel arası iletişim
bağlantılarının resmi olmaması.
• Fonksiyonel bölümler arası rekabet ve uyuşmazlık önemli proje bilgilerinin
etkin iletişimini sınırlandırabilir.
• Bölüm işleri proje işlerine göre öncelikli olabilir.
• Fonksiyonel yöneticiler için proje her zaman ana odak noktası değil özellikle
kapsamın diğer bir bölüme geçtiği durumlarda.
• Müşteri, malzeme temincileri ve diğer paydaşlar ile olan zayıf dış
koordinasyon.
20
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
FONKSİYONEL ORGANİZASYON ŞEMASI
Genel
General
Manager
Müdür
DirektörLevel
Düzeyi
Director
Engineering
Mühendislik
and
ve
Development
Geliştirme
Production
Üretim ve
and
İmalat
Manufacturing
Satışand
ve
Sales
Marketing
Pazarlama
Accounting
Muhasebe
and
Legal
ve Yasal
Şube Düzeyi
Division
Level
Department
Level
Bölüm Düzeyi
Birim Düzeyi
Section Level
21
Devam
eden iş dağılımı
Denotes
continued
breakdown
PROJE ORGANIZASYON YAPISI
• Proje organizasyon yapısı projelerin her organizasyon birimine
atanmasına dayanır.
• Mühendislik ve finans gibi değişik fonksiyonlar her birim içinde yürütülür.
• Proje organizasyon yapısının avantajları:
• Tekil proje yetkisi ile güçlü kontrol imkanı.
• Merkezi yetki ile kararların hızlı bir şekilde alınması.
• Performansı, iş programını ve mali işlemleri cesaretlendirir.
• Dış birimlerle olan etkileşim sağlıklıdır.
• Müşterilerle iyi etkileşim imkanı.
• Tüm işgücü elemanları direkt olarak proje müdürüne rapor verir.
• İletişim hatları çoklu-disipliner fonksiyonel yoldan daha kısadır.
• Tek patronlu durumda, iletişim hatları, yetki ve sorumlulukların açık ve
sorunsuzdur.
22
• Projeye bütünlüklü bir yaklaşım vardır.
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
PROJE ORGANIZASYON YAPISI
• Proje organizasyon yapısının dezavantajları:
• Ayni aktivitelerin ve süreçlerin organizasyonun farklı
unsurları tarafından değişik projelerde yürütülmesi örn.
Firma kaynaklarının etkin olmayan bir şekilde
kullanılması, nedeniyle kaynakların tekrarlanması,
• Projeler arası teknik bilgi aktarım şansının daha az
olması.
• Proje personeli için en az düzeyde kariyer devamlılığı
23
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
PROJE ORGANIZASYON YAPISI
MÜDÜR
President
Mühendislik
Engeneering
Manufacturing
………
İmalat
Pazarlama
Marketing
MÜDÜR
YARDIMCISI 2
Vice-President
project 2
Mühendislik
Engeneering
………
MÜDÜR
YARDIMCISI
Vice-President
project 1
Mühendislik
Engeneering
İmalat
manufacturing
İmalat
Pazarlama
Marketing
Mühendislik
Engeneering
İmalat
Manufacturing
………
………
Pazarlama
Marketing
………
Manufacturing
MÜDÜR
YARDIMCISI 30
Vice-President
project 30
24
Pazarlama
Marketing
MATRİS ORGANİZASYON YAPISI
• Matris organizasyon yapısında teknik ve ürün geliştirme eşit ağırlıkta çalışır
ve geleneksel yapılardan çok önemli bir ayrımdır.
• Bu yapıda, raporlama sorumluluğunu iki yetkili alır.
• Bu yapı, geleneksel fonksiyonel veya bölümleştirilmiş yapıların uygunsuz
olduğu durumlarda, proje odaklı faaliyetleri yürütebilmek için kullanılır.
• Bu yapı şekli genellikle geçici bir yöntem olarak kullanılır.
• Her grup uzman, kendi özel uzmanlık grubundaki fonksiyonel yöneticiye ve
proje müdürüne rapor verir.
• Proje müdürü, fonksiyonel grupların üyelerinden oluşan bir proje ekibi
kurarak, projenin hedeflerine ulaşılmasından sorumludur.
• Matris organizasyonda, fonksiyonel birimlerin tekrarı her projeye her
fonksiyonel birimin belirli kaynaklarını atayarak elimine edilir.
25
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
MATRİS ORGANİZASYON YAPISI
• Matris organizasyon yapısının avantajları:
•
•
•
•
•
•
•
•
Proje sorumluluğu tek bir noktadadır -Proje Müdürü.
Fonksiyonel ve proje odaklı organizasyonun gücünü birleştiriyor.
Çeşitli projelerin aynı anda yürütülmesi sırasında , proje firmanın tüm kaynaklarını
çekebilir, matris yapısı uzmanlık ve ekipmanların ortak paylaşımına imkan vererek
kaynakların daha yüksek bir derecede kullanılmasına yol açar.
Müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt. Müşteri proje müdürü ile doğrudan iletişim kurar.
Proje kapsamında iyi bilgi akışı (yayma).
Projenin ihtiyaçları ve fonksiyonel bölümler müzakere ve uzlaşma ile aynı anda ele
alınabilir. Proje ağırlıklı olarak ne ve ne zaman (kapsam ve planlama), fonksiyonel
bölüm ise kim ve nasıl (kaynaklar ve teknik işler) ile ilgilenir.
Problem çözümü fikir ve seçenekleri için çok daha geniş bir tabana yayılabilir - beyin
fırtınası.
Fonksiyonel bölüm içinde uzman ekipler projeler gelip gitse bile birlikte tutulur. Bu
nedenle proje tamamlandığında, teknoloji, know-how, uzmanlık ve deneyim
kaybolmaz.
26
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
MATRİS ORGANİZASYON YAPISI
• Matris organizasyon yapısının dezavantajları:
•
Çok sayıda yöneticinin bilgilendirilmesi ve istişarede tutulması gerektiğinden daha
karmaşık bir yapıdadır.
•
Çift sorumluluk ve yetki, önceliklerin ve kaynakların tahsisinde karışıklığa, bölünmüş
bağlılıklara, belirsiz sorumluluklara ve çatışmalara yol açar.
•
Özellikle fonksiyonel bölümlerden personel gerektikçe bazında atandığı zaman
projeye bağlı güçlü personeli cesaretlendirmez.
•
Reaksiyon süreleri fonksiyonel yapıdan daha hızlı olmasına rağmen, müzakere süreci
tıkanabilir (daha müzakere var); böylelikle daha fazla kişiye danışılması gerektiğinden
kararlar daha uzun süre alabilir.
•
Matris organizasyonu çalıştırma maliyeti, yönetim ve karar verme sürecine dahil
yöneticilerin sayısının artması nedeniyle bir fonksiyonel veya proje
organizasyonundan daha yüksektir.
27
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
MATRİS ORGANİZASYON YAPISI
GENEL MÜDÜR
PROJE
MÜDÜRÜ
PROJE
MÜDÜRÜ
PROJE
MÜDÜRÜ
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
MALİYET
TAHMİNİ
SATIN ALMA
YAPIM
PROJE SORUMLULUKLARI
FONKSİYONEL
SORUMLULUKLAR
TASARIM
28
PROJE YÖNETİMİ EKİBİ
Proje Yönetimi Ekibi (planlamacılar, idareciler,
yürütücüler, gözetmenler) proje müdürünün yönetimi
altında çalışır ve aşağıdaki amaçları vardır:
1.
Inşaat işleri üretimi müşterinin fonksiyonel
gereksinimlerini karşılaması.
2.
Belirtilen süreler içinde projenin tamamlanması.
3.
Belirtilen maliyet sınırı içinde projenin tamamlanması.
4.
Belirtilen standartlarda yapım.
5.
Katılan kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması
29
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
EKİP ORGANİZASYONU
a) Proje Müdürü
•
Proje Müdürü projeyi yönetmek için yetki ve
sorumluluğa sahiptir.
•
Proje müdürünün atanmasında, müşteri aşağıdaki
değerlendirmeyi yapar:
Gerekli yeterlilik ve deneyim
Sorumlu olacağı kişileri,
Başvuru koşulları
Yetkinin sınırlarını,
Kişisel yeterlilik, liderlik yeteneği.
30
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
EKİP ORGANİZASYONU
b) Yönetim Kurulu
Kamu projelerinde uygun proje müdürünü bulmakta
zorlanılabilir. Bu yüzden aşağıdaki görevleri olan bir
steering komitesi kurulur:
 Proje müdürünün ekibi için başvuru koşullarının
belirlenmesi
 Proje yönetim ekibinin onaylanması
 Proje ilerlemesinin izlenmesi
 Proje ilerlemesi için engellerin kaldırılması.
31
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
EKİP ORGANİZASYONU
c) Proje Müdürünün Yardımcıları
Proje ilerledikçe ekibin yapısı değişir.
•
Proje yönetim ekibi için asgari sürekli gereksinimler:
 Proje müdürü
 Sekreter
•
Büyük projeler için tam-zamanlı
 Planlama mühendisi
 Metraj-Keşifci
 İş sağlığı ve güvenliği uzmanı
32
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
YÜKLENİCİ ŞANTİYE ORGANİZASYONU
İyi bir yüklenici her zaman,
 Personel sayısını asgari düzeyde tutar
 doğru pozisyona doğru kişiyi yerleştirir
 özgürlük ve sorumluluk verir
 her adamının alanını iyi tanımlar
33
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
YÜKLENİCİ ANAHTAR ŞANTİYE PERSONELİ
Cyüklenici anahtar anahtar personeli:
a)
b)
c)
d)
e)
Temsilci
Saha mühendisi
Ofis yöneticisi
Genel ustabaşı
Tesis müdürü
Büyük ölçekli projeler için bir sözleşme yöneticisi de
atanabilir.
Küçük ölçekli işler için, temsilci ve saha mühendisinin
görevleri kombine edilebilir ve iki ustabaşı yerine bir ustabaşı
istihdam edilebilir.
34
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
YÜKLENİCİ ANAHTAR ŞANTİYE PERSONELİ
a) Temsilci
 Tüm işi yönetme ve kontrol etme yetkisi vardır.
 Adam istihdam etme, makine kiralama, malzeme satın alma ve alt
yüklenicileri istihdam etme gücüne sahiptir
 Tüm bilgiler kendi üzerinde merkezde toplanır
 Talimatları ofis yöneticisi ve vekilleri tarafından doğru kişiye
yönlendiriliir.
 Gücü aşağıdakilere bağlıdır :







İşin büyüklük ölçeği
Merkezi ofise olan uzaklık
Firma politikası
Firma içindeki duruşu
İnşaat mühendisliği alanındaki bilgisi
İyi bir organizatör ve adamları komuta etme
Kar etme amaçlı iş duyuları
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
35
YÜKLENİCİ ANAHTAR ŞANTİYE PERSONELİ
b)
Saha Mühendisi
 İnşaat işlerinin doğru hatlarda ve kotlarda yapımını kontrol
eder.
 Tasarım ve mühendislik konularında temsilciye tavsiyelerde
bulunur
 Kendi bölümündeki işlere detaylı bakar, haftalık ve aylık
gerçekleşen işlerin ölçümünü yapar.
 Görevleri:
Sahadaki kotları alır
Yapımda tesviye ve kaplama işlerini kontrol eder
Geçici işleri, yolları, köprüleri planlar
Güç kaynağı, su temini ve drenaj işleri ile ilgilenir.
Proje ilerleme ve kalite kontrol raporları hazırlar.
36
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
YÜKLENİCİ ANAHTAR ŞANTİYE PERSONELİ
c)Ofis Yöneticisi
 Temsilcinin şantiye ofisindeki ana idarecisi.
 Sorumlulukları:




Evrak işleri
Malzeme siparişleri order for materials
Hesapların kontrolü
Ödemelerin hazırlanması










Ödeme yazman
Sipariş yazman
Yazışma sekreteri
Hesap yazmanı
Fatura denetleyicisi
Ambarcı
Kurye
Çaycı
Personel araba şoförleri
Gece bekçileri
 Ayni zamanda idare eder
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
37
YÜKLENİCİ ANAHTAR ŞANTİYE PERSONELİ
d) Genel Ustabaşı
 Şantiyede inşaat işlerinin yürütülmesinde temsilcinin sağ
koludur.
 Pratik bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
 mühendislik çizimlerini okuyabilecek yetenekte olmalıdır.
 İşçilerin gerçek patronudur.
 Öngörü ve planlama yeteneğine sahiptir.
 Başlıca sorumluluğu işlerin planlandığı gibi ilerliyor olmasını
sağlamaktır.
38
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
YÜKLENİCİ ANAHTAR ŞANTİYE PERSONELİ
e) Tesis Yöneticisi
 Uzun vadeli planlamalar için temsilci tarafından tavsiye edilir
 Kısa vadede genel formen tarafından tavsiye edilir (günlük
planlara göre).
 Başlıca sorumluluğu
 Tesisin her an kullanılacak şekilde hazır tutulması için bakım ve
hizmetleri sağlamak
 Şantiyeye güç kaynaklarını sağlamak
39
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
ORTA ÖLÇEKLİ BİR İŞ İÇİN YÜKLENİCİNİN
ŞANTİYEDEKİ PERSONELİ
Agent
Temsilci
Chief
Baş
Clerk
yazman
Sub
Agents
Temsilci
or Deputy Agent
Saha
mühendisi
Accounts
Hesap
Clerk
yazmanı
General
Foreman
Genel
Assistant or Divisional
Engineers
Muavini
yazmanı
Müdürü
Fitters
Montajcılar
Foreman
Tesis
Carpenter
Divisional
Foremen
Bölüm
Ustabaşısı
Müdürü
Carpenter
Marangoz
Gangers
Ekip
başları
Store
Keeprs
Ambarcı
Electrician
Elektrikçiler
Checkers
Denetleyiciler
Bölüm
mühendisleri
Ustabaşı
Plant
Tesis
Manger
Wages
Ödeme
Clerks
Site Engineer
Measurement
Ölçüm
Engineers
mühendisleri
Draughts
men
Teknik
Labourers
İşçiler
Labourers
İşçiler
ressam
Chainmen
Surveyan
40
Typists
Yazmanlar
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
MÜHENDİSİN ŞANTİYE ORGANİZASYONU
a. Şantiye Mühendisi
 Mühendisin temsilcisi ve yüklenici tarafından yapılan işleri
kontrol etmek için şantiyede baş sorumludur.
 Mühendis adına Temsilciye karşı taraf olan kişidir.
 Mühendisin tasarımına göre işlerin yapımına bakar.
 Yüklenicinin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini kontrol
eder.
 Her durumda yalnızca mühendise karşı sorumludur.
41
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
ŞANTİYE MÜHENDİSİNİNİN GÖREVLERİ
1. Çeşitli yüklenicilerin çalışmalarını koordine etme; işlerin detaylı
programlarını kabul etmek; yüklenicilere verilmiş gerekli tüm
talimatları kontrol etmek,
2. Tüm malzemelerin doğru zamanda sipariş verilmesini ve gerekli
tüm izinlerin alınmış olmasını kontrol etmek,
3. Malzeme ve işçilik açısından şartname gereksinimlerinin
yüklenicilerden toplanmasına bakmak,
4. Hatalı işçilik ya da malzemeye dikkat etme, ve and bu tür
hataların giderilmesi için talimatlar vermek.
5. Yapıdaki hatların, kotların ve planın çizimlere uygun olarak
yapıldığını kontrol etmek
42
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
ŞANTİYE MÜHENDİSİNİNİN GÖREVLERİ
6.
Gerekli olan diğer talimatları ve detay sınıflandırmaları
konu etmek,
7.
Ödemeler için yapılan iş miktarlarını ölçmek ve
hakkedişleri hesaplamak
8.
Tüm ölçümler ve testlerin kayıtlarını tutmak, ve yapımı
gerçekleşen işleri planlara uygun hale getirmek.
9.
Tüm iddialar ve anlaşmazlıklar için bir iletişim aracı olarak
davranmak ve uygun olanları gerçekleştirmek
10.
Tamamlanmış işlerin kusurlardan arınmış olamsına, test
edilmiş ve düzgün işlediğine bakmak
11.
Yukarıda tüm işler için düzenli olarak Mühendise rapor
vermeks.
43
Buna rağmen şantiye mühendisinin başkalarına atadığı diğer
görevleri de vardır.
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
ŞANTİYE MÜHENDİSİNİNİN PERSONELİ
i) Mühendis Yardımcıları
 Şantiye mühendisine yardımcı olurlar.
 Şantiye mühendisi sürekli olarak proje ilerlemesi hakkında
onlara bilgi verirler.
 Deneyimini geliştirmek için her bölümde rol alırlar.
experience,
ii) Denetçiler
 Sürekli olarak dışarıda işleri denetlerler ve genellikle dışarıda
çalışırlar
 Pratik deneyime sahip uzman meslek erbabıdırlar
 Gerektiğinde şantiye mühendisine tavsiyelerde bulunurlar
 İşlerin kalitesi, işçilik ve bitişini değerlendirebilmelidirler
44
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERDE MÜHENDİSİN
KONTROL PERSONELİ
Şantiye
Resident
Engineer
Mühendisi
Office
Ofis
Manager
Yöneticisi
Contracts
Sözleşme
Engineer
Mühendisi
Deputy
or Assistant
Şantiye
Resident
Engineers
Mühendisi
Yrd.
Uzman
Specialist
Engineers
Mühendisler
Clerks
Hesap
Account
Clerk
yazmanı
Yardımcı
Assistant
Engineers
Mühendisler
Soil
Zemin
Mechanics
Mekaniği
Typists
Records
Kayıtlar
Clerk
yazmanı
Denetleyiciler
Inspectors
Concrete
Draughts
Teknikmen
Topoğrafya
Katipler
Yazmanlar
ressamlar
Beton
Survey
45
Etc.
Diğer
INSA 493 YAPIM YÖNETİMİ