dosyayı indir - isgdanismani.net

Download Report

Transcript dosyayı indir - isgdanismani.net

1
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
 Güvenlik, kabul edilemez zarar riskinden uzak olma
durumu olarak tanımlanır. Ortamda kabul edilebilir
düzey ve bu düzeyi korumak için zamansız ölüm,
yaralanma veya endişe verici koşulların var olma
olasılığını azaltma anlamındadır.
2
 Kültür : Sınıf, toplum ve ulusların, belli bir dönemin
yansıması olarak göz önüne alınan inançları,
gelenekleri, sanatları, fikirleri, insan işi tüm ürünleri
ve davranışlarıdır.
 Örgüt Kültürü: Örgüt üyeleri tarafından paylaşılan
varsayımlar, inançlar ve değerlerdir.
 Güvenlik Kültürü : Çalışan ve yöneticilerin risk ve
güvenlik konusunda tutum ve davranışlarıdır.
3
 Güvenlik Kültürünün Amaçları Şunlardır
 Davranış normları oluşturmak
 Kaza ve yaralanmaları azaltmak
 Dikkat çeken konularda güvenliği sağlamak
 Örgüt
üyelerinin riskler, kazalar ve hastalıklar
hakkında aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamak
 Kişilerin güvenliğe bağlılığını artırmak
 Örgüt sağlık ve güvenlik programının biçim ve
yeterliliğine karar vermektir.
4
 Güvenlik Kültürü’nün Araçları Şunlardır
 İşle ilgili eğitim
 Tüm basamaklı düzeylerde bağlılık
 Kalite ve üretkenlik
 İletişim akışı
 Kaynak eksikliklerinin giderilmesi
 İş tasarımının değerlendirilmesi
5
 Güvenlik Kültürünün Oluşması İçin:
 Çalışanlar yönetimi inanılır ve güvenilir görmelidir.
 Güvenlik politikaları günlük hayatta eşit olarak




uygulanmalıdır.
Yönetim kararları, paranın insan için harcandığını
göstermelidir.
Yönetim tarafından ödüller, ölçümler ve önlemler
planlanmalıdır.
Yönetim ve çalışanlar arasında, yüksek derecede
dürüstlük ve iletişim açık olmalıdır.
Güvenlik bilgi sisteminin olması
6
 Pozitif Güvenlik Kültürü Kriterleri Şunlardır
 Sistem
günlük, düzenli proaktif
etkinlikleri
sağlamalıdır.
 Merkez Yönetim, Güvenliğin üst yönetim için önemli
olduğunu göstermelidir.
 Güvenlik sistemi esnek olmalı
 Güvenlik çabaları, çalışanlar tarafından olumlu
karşılanmalıdır.
7
 Güvenlik Kültürü Oluşturması Konusunda Üç
Alanda Dirençle Karşılaşılabilir;
 Değişime Direnç
 Var olan yönetim sisteminin alışkanlıkları
 İnformal politik ve kültürel dinamikler
8
 Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşturulması
sorumluluğu Devlet,
çalışanlarındır.
sendika,
iş
veren
ve
9
W. HEİNRİCH’in 10 PRENSİBİ
 1. Prensip : İş sağlığı ve güvenliğinin asıl çalışma alanı
TEHLİKELİ DURUM
kaldırılması olmalıdır.
VE
DAVRANIŞLARIN
ortadan
 Kaza zinciri;
 İnsan bünyesinin tabiat şartları karşısında zayıf olması
 Şahsi
özürler
(Dikkatsizlik,
asabiyet,
dalgılık,
önemsememezlik, ihmalkarlık)
 Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Şartlar
 Kaza Olayı
 Ölüm, Yaralanma, Zarar, Hasar
10
 2. Prensip : Kazaların %98’i insan kusurlarından
kaynaklanmaktadır. %2 si ise kaçınılmaz durumlardan
kaynaklanmaktadır.
 3. Prensip : Kazanın sonucu meydana gelebilecek
zararın büyüklüğü önce den kestirilemez
 Kaza
ihtimallerinin
gerekmektedir. Bütün
tedbirler alınmalıdır.
hiçbiri
küçümsememek
kaza ihtimallerine karşı
11
 4. Prensip : Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan
her kazanın temelinde hafif
yaralanmasız kazalar vardır.
yaralanmalı
ve
 Bu prensipte ağır yaralanmalı veya ölümlü her kazadan
önce 30 kere hafif yaralanma 300 kere yaralanmasız
olay belki de binlerce kez tehlikeli davranışlar
meydana geldiği belirtilmiştir.
12
 5. Prensip :
 Tehlikeli davranışların nedenleri
 1- Şahıs kusurları ( Dikkatsizlik, Umursamazlık vb)
 2- Eğitim yetersizliği (Bilgi, ustalı, alışkanlık)
 3- Fiziki yetersizlik (Bünyenin yapılan işe uygun
olmayışı)
 4- Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre
13
 6. Prensip :
 Kazalardan Korunmak İçin;
 1- mühendislik ve revizyon
 2- Eğitim
 3- Ergonomi kurallarından yararlanma
 4- Teşvik tedbirlerinin uygulama
 5- Disiplin tedbirlerini uygulama
14
 7. Prensip : Kazadan korunma yöntemleri ile üretim,
maliyet, kalite kontrol metotları benzerlik ve paralellik
arz eder.
 8. Prensip : İş güvenliği çalışmalarına üst düzey
yöneticilerde
olmalıdırlar.
katılmalı
ve
sorumluluğa
ortak
15
 9. Prensip : İş sağlığı ve güvenliği konusunda formen ve
ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. Bu
kişilere mutlaka özel eğitim ve sorumluluk
verilmelidir.
 10. Prensip : İş güvenliği çalışmalarına birinci derecede
insani duygular yön vermelidir. Ancak iş güvenliği
tedbirlerinin, üretimin artması ve masrafların
azalması sonucu maliyelerin düşmesine yardımcı
olduğu unutulmamalıdır.
16
 tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının
birleşimine RİSK denir
17