6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-2

Download Report

Transcript 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-2

İş Sağlığı & Güvenliği Kurulu
Bilgilendirme Toplantısı
Çukurova Üniversitesi
İş Sağlığı & Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
ÇİSAM
11.04.2014
İçerik
 ÇİSAM
 İSG Amaç
 Sorumluluklar-Yükümlülükler
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 Tehlike Sınıfları Listesi
 İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik
 Soru-Yorum-Katkı
Çukurova Üniversitesi
İş Sağlığı & Güvenliği
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi-ÇİSAM
(20.12.2013)
Amaç Üniversite içindeki ilgili akademik birimlerin işbirliği ile yurt
içinde ve yurt dışında, İSG ile ilgili her alanda eğitim, uygulama,
inceleme, danışmanlık –koordinasyon-rehberlik ve proje
yürütücülüğü hizmeti vermektir.
Medikososyal Merkezi A Girişi
Tlf: 2372
ÇİSAM Yönetim Kurulu







Prof. Dr. Ferdi TANIR (Müdür)
Prof. Dr. Elçin YOLDAŞCAN (Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Prof. Dr. Ali BAYAT
Prof. Dr. Suphi URAL
Doç. Dr. Zeki OKUR
Doç. Dr. Ozan ŞENKAL
İSG Sisteminin Amacı
Çalışma yerindeki Tehlikeleri belirleyerek, bunların
Ortadan Kaldırılmasına veya makul seviyede
tutulmasına yönelik düzenlemeler geliştirmek.
Çalışma yeri sınırları dahilinde bulunan firma personelini
ve ziyaretçi konumundaki kimseleri tehlikelerden
koruyarak, bu kimselerin Can Güvenliğini temin etmek
ve sağlıklarına zarar gelmesine mani olmak.
Üretim tesislerine herhangi bir kaza sonucu
zarar gelmesini önlemek.
İş Sağlığı & Güvenliğinde
Sosyal Taraflar
•Devlet
•İşveren
•Çalışanlar
6
Devletin Sorumlulukları
7
İşverenin Sorumluluğu-1
İşverenlerin, İSG tedbirlerini alma yükümlülüğü, işverenin Çalışanı
Koruma (Gözetme) borcunun doğal sonucudur
Bu borç, kamu hukuku kuralı niteliği taşıyan iş güvenliğine ilişkin
hükümlerden...
Borçlar Kanunun 417. maddesi..
İşverenin Sorumluluğu-2
1. İşverenin Hukuki Sorumluluğu-Dayanak
 Borçlar Kanunu-417.mad: işverenin iş akdinden doğan iş
güvenliği önlemlerini alma borcu...
 6331 Sayılı Yasanın 4. mad.
 Yönetmelikler
İşverenin Sorumluluğu-3
2. İşverenlerin İdari Sorumluluğu (İşin Durdurulması)
3. İşverenin Cezai Sorumluluğu
 İdari Para Cezaları (6331 Sayılı Yasa)
 Hapis Cezaları (Taksirle Yaralamaya veya Taksirle Ölüme
Sebep Olma)
İşverenin Sorumluluğu-4
 Çalışanların, İSG kurallarına uyup uymadıklarını
izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme...
Risk Değerlendirmesi:
Çok tehlikeli işyerlerinde  2 yılda bir
Tehlikeli işyerlerinde
 4 yılda bir
Az tehlikeli işyerlerinde  6 yılda bir
İş Kazasının Cezai Sonucu
Ceza Hukuku
Taksirle Öldürme
(5237/85)
İş Hukuku
Taksirle Yaralama
(5237/89)
İdari Yaptırım
Kapatma
Durdurma
Alıkoyma
3 Aydan -1 Yıla Hapis
2 – 6 Yıl Hapis
Adli para cezası
Birden fazla ölüm
Birden fazla kişi
bir /birden fazla ölümü +
bir/birden fazla yaralanma
6 ay – 3 yıl
2 yıl – 15 yıl
İdari Para Cezası
İş Kazasının Hukuki Sonucu
Borçlar Kanunu (6098)
Maddi Tazminat
İş Göremezlik
(49)
Maddi Tazminat
Destekten Yoksun
Kalma (53)
Tedavi Masrafları
Çalışma Gücünün Kaybından
Doğan Zararlar
İktisadi Geleceğin Sarsılmasından
Doğan Zararlar
SSGSSK (5510)
Manevi
Tazminat (56)
Haklar (16)
İşveren Rücu
(21)
Geçici/Sürekli İş
göremezlik
Hak Sahiplerine Gelir
Evlenme Yardımı
Cenaze Yardımı
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-1
R.G. 30.06.2012/28339
Kapsam
 Sayı sınırı olmaksızın
 Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar
 Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri
 Tarım vb. dahil tüm işkolları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-2
R.G. 30.06.2012/28339
İşveren Yükümlülükleri
1. Genel Yükümlülükler
2. Risklerden Korunma
3. İSG Hizmetleri
-Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi
-İSG Kurullarının Kurulması
*Risk Değerlendirmesi
*Acil Durum Planları
*Sağlık Gözetimi
*Çalışanların Eğitimi
-İSGB;OSGB Kurulması ve Hizmetleri
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-3
R.G. 30.06.2012/28339
Kamu kurumlarında;
İH veya İGU niteliğine sahip kişiler, çalışmakta oldukları kurumda
veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler….
Aşamalı Yürürlük
Tehlike Sınıfları Listesi
İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik
R.G.  18.01.2013/28532
Kapsam
İSG Kanunu kapsamına giren, 50 çalışanın bulunduğu ve >6 ay
süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar
İşverenin yükümlülüğü
* 50 çalışanın bulunduğu ve >6 ay süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde işveren, İSG ile ilgili çalışmalarda
bulunmak üzere kurul oluşturur…
* >50+>50, >50 + <50, <50+<50 birlikte kurul oluşturulur
Ç.Ü.  4 grup (ÇT, T, AT-2)
* İSG raporları, en az 3 ayda bir, ilgili uzmanlarca incelenir...
İSG Kurulu
a) İşveren veya işveren vekili-Başkan
b) İş güvenliği uzmanı-Sekreter (2016)
c) İşyeri hekimi (2016)
ç) İK, personel, sosyal-idari mali işlerden bir kişi-Sekreter/2
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta ve yedeği
f) Çalışan temsilcisi, >1 temsilcide baş temsilci ve yedeği
-Üyeler asıl-alt işverenin ortak kararı ile atanır...
İSG Kurulu Eğitimi
a) Kurulun görev ve yetkileri
b) İSG konularında ulusal mevzuat ve standartlar
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri
d) İletişim teknikleri
e) Acil durum önlemleri
f) Meslek hastalıkları
g) İşyerlerine ait özel riskler
ğ) Risk değerlendirmesi
İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri-1
a) İşyerinin niteliğine uygun İSG iç yönerge hazırlamak
b) İSG konularında çalışanlara rehberlik
c) İşyerinde İSG ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,
belirlemek
d) İşyerinde her İK, olası durumlar veya MH’da yahut İSG yönelik bir
tehlikede araştırma-inceleme yapmak, önlemleri raporlama
İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri-2
e) İşyerinde İSG eğitimi planlamak, İSG kuralları programlarını
hazırlamak, işveren-işveren vekili onayına sunmak, programları
izlemek, eksiklik halinde geri bildirimde bulunmak
f) İşyerindeki bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik
tedbirlerini planlamak, bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek
g) İşyerindeki yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için
alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek
İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri-3
h) İşyeri İSG durumu yıllık raporunu hazırlamak, yıllık çalışmaları
değerlendirmek, ertesi yıl programını işverene teklif etmek
ı) İSG Kanunu 13.md.ki «çalışmaktan kaçınma hakkı» talepleri ile
ilgili acilen toplanarak karar vermek
j) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal
ilişkiler ve çalışma ortamı faktörlerini etkilerini kapsayan önleme
politikası geliştirme çalışmaları yapmak
İSG Kurulunun Çalışma Usulleri-1
a) En az ayda 1 kere toplanır. T işyerlerinde 2 ay , AT 3 ayda bir…
b) Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati en az 48 saat önce kurul
üyelerine bildirilir
c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır İK veya özel bir tedbiri gerektiren
önemli hallerde, üyelerden biri kurulu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Bu teklifler kurul başkanına-sekreterine yapılmalı
ç) Toplantılar çalışma saatleri içinde yapılır
İSG Kurulunun Çalışma Usulleri-2
d) Kurul, üye salt çoğunluğu ile işveren-vekili başkanlığında toplanır
ve katılan salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy , eşitlikte
başkan oyu. Çoğunluk yoksa -hhbn ile toplantı olmazsa tutanak…
e) Her toplantıda, kararları içeren bir tutanak düzenlenir ve imzalanır.
İmzalı kararlar işverene bildirilmiş sayılır, tutanak saklanır
f) Alınan kararlar ilgililere duyurulur, çalışanlara gerekirse ilân edilir
g) Toplantı öncesi, bir önceki kararlar ve ilgili uygulamalar hakkında
başkan-sekreter tarafından kurula bilgi verilir ve gündeme geçilir
İşveren-Vekilinin Yükümlülükleri
1) Kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçlerini sağlar
2) Tutanakları, kaza ve inceleme raporları, kurulca yapılan
denetim raporları, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak
amacıyla, işyerinde bulundurur…
İSG Kurulunun Yükümlülükleri
1) Yapacakları tekliflerde, tavsiyelerde ve kararlarda işyerinin
durumunu, işverenin olanaklarını göz önünde bulundurur…
2) İşyerlerinin yapım-üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik
durumları, gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadır...
3) İSG yönünden yetkili Bakanlık iş müfettişlerine, teftiş ve
incelemelerde kolaylık sağlar…
Çalışanların yükümlülüğü
1) İSG kurulu kuralları, yasakları ve alınan kararlarına uyar...
2) İSG için her uygulamada kurul ile işbirliği yapar...
3) Kurul karar-uygulama güçlükleri hakkında çalışan temsilcisi
ile kurula bilgi verir..
29