Osteoporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri

Download Report

Transcript Osteoporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri

Osteoporoz Tanı ve Tedavi
Prensipleri
Dr. Ümit İNCEBOZ
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
"Osteoporoz"

Sistemik iskelet hastalığı
– Düşük kemik kütlesi
– Kemik mikromimarisinde bozulma
– Artmış kırık riski
Osteoporoz ne kadar sık?
• 50 yaş civarındaki kadında %4
• 80 yaşındaki kadında %52
• 2050 yılında dünya geneli için
hesaplanan osteoporotik kalça kırığı
olacak kişi sayısı 6.3 MİLYON !
Sunum Planı

Osteoporozun patogenezi

Osteoporozda tanı

Osteoporozda tedavi prensipleri
Sunum Planı

Osteoporozun patogenezi

Osteoporozda tanı

Osteoporozda tedavi prensipleri
Kemik Dokusu
• Kortikal kemik (%80)
– Yoğun ve sıkı
– Uzun kemikler boyunca
– Ortasında silindirik boşluk
• Trabeküler kemik (%20)
– Hafif, balpeteği şeklinde
– Basınç ve baskıya göre
şekillenir
– Uzun kemiklerin uçlarında
ve vertebrada
Kemik Hücreleri
– Osteositler
– Osteoblastlar
– Osteoklastlar
Hemapoetik sistem
hücreleri
Stromal Kök
Hücreleri
Osteoklast
Prekürsörleri
Osteoklast
Prekürsörleri
Kemiğin gücünü sağlayan;
• Kemik Mineralizasyon yoğunluğu
• Kemik Kalitesi (hidroksi apatit kristal
büyüklüğü, kollagen yapısı, kemiğin
mikromimarisi)
Genetik ve
beslenme
Yaşlanma
Yetersiz
tepe kemik
kütlesi
Düşük
Kemik
yoğunluğu
Artmış
kemik
kaybı
Kırıklar
Menopoz
Travma
Hastalıklar
Sunum Planı

Osteoporozun patogenezi

Osteoporozda tanı

Osteoporozda tedavi prensipleri
Osteoporoz tanısı
• Klinik tanı
• Biyokimyasal tanı
• Radyolojik tanı
Osteoporozun klinik uyarı işareti yoktur
Osteoporoz risk faktörleri
(BMD-tanımına göre)
Değiştirilemez
• Kadın
• İleri yaş (65 yaş ve üzeri)
• Önceden osteoporotik
kırık öyküsü
• Irk (beyaz)
• Erken menopoz (<45)
• Ailede kalça kırığı öyküsü
• Hastalıklar (RA, çölyak
vb)
Değiştirilebilir
•
•
•
•
Düşük BMI (<58 kg)
Sigara kullanımı
Alkol
Uzun süreli (>3 ay)
glukokortikoid kullanımı
Osteoporotik Kırık Risk Faktörleri
•
•
•
•
•
•
•
•
İleri yaş (65 yaş ve üzeri)
Önceden osteoporotik kırık öyküsü
Düşük BMD
Ailede kalça kırığı öyküsü
Düşük BMI (<58 kg)
RA, Uzun süreli (>3 ay) glukokortikoidler
Sigara kullanımı
Alkol
Yaş
• Yaş ilerledikçe kırık riski artar
• 50 yaşından sonra her 7-8 yılda bir kırık
riski iki katına çıkar
Kırık öyküsü
• Peri ve postmenopozal kadında bir
osteoporotik kırık varsa diğer bir
osteoporotik kırık için 2 kat risk
• Osteoporotik kırık öyküsü BMD’den
bağımsız olarak riski artırır
Kemik Mineral Yoğunluğu (BMD)
• BMD’nin 1 SD azalması=%10-12 mineral
yoğunluk azalması=kırık riskinde 1.52.5 kat artış
Ailede kalça kırığı öyküsü
• Ailede kalça kırığı öyküsü (özellikle
kalça kırığı) osteoporotik kırık riskini
%50-100 artırır
Kilo azlığı
• <57.7 kg (veya BMI<21) hem düşük BMI
hem de kırık riskini artırır
Erken Menopoz
• Menopozdan 2-3 yıl öncesinden, 3-4 yıl
sonrasına kadar kemik kaybı hızlı (%5-7)
seyreder
• Bu kaybın 2/3’ünden sorumlu olan
«Östrojen azalması» dır
• Romatoid Artrit (X2 kırık riski)
• >3 ay glukokortikoid kullanımı (BMD’den
bağımsız X2 kırık riski)
FRAX
http://www. shef.ac.uk/FRAX
Osteoporozda Klinik Tanı
• Ağrı
• Boy Kısalması
• Akut Kırık bulguları

Hemen tüm Nonvertebral kırıklar düşmeye
bağlı

Vertebral kırıkların yaklaşık 2/3 ’i Ağrısız

Vertebral kırıklar en sık T11-12, L1

3.8 cm ve daha fazla boy kısalığı vertebral
kırığın işareti olabilir
Osteoporozda Biyokimyasal Tanı
• Alkalen fosfataz
– Osteoklastik aktiviteyi gösterir
– Duyarlık ve özgünlüğü az, yaşla artar
– Kemiğe özgün AP da kullanım yararlılığını artırmaz
• Osteoklasin
– Kemik gama-karboksiglutamatı
– Osteoblastlarca yapılır
– Yaş, cinsiyet, mevsim, lab metodlarına göre değişebilir
• Tip I kollagen yıkım ürünleri (pridinolin,
deoksipridinolin)
– Mineralizasyonu değil Remodelling’i gösterir
Osteoporozda Radyolojik Tanı
• Direkt Radyogram
• DEXA
• Diğer
Osteoporoda Direkt Grafi
• Sırt ağrısı, boy kısalması, kifoz varsa
vertebral kırık açısından değerlendirilmeli
• Lateral vertebra grafilerinde, vertebral
yükseklikte %20 den fazla (2 cm) kısalma
– Gr 1 (hafif) %20-25
– Gr 2 (orta) %25-40
– Gr3 (şiddetli) >%40
DEXA
• Osteoporoz tanısında ve tanıya bağlı
tedavi planlamasında GEÇERLİ tek
yöntem lomber ve kalça DEXA incelemesi
DEXA T skor
DEXA taraması kime???
BMD gerekliliği için
kullanılan risk faktörleri
•
•
•
•
•
•
Menopoz sonrasında kırık öyküsü
Zayıflık (<57.7 kg / BMI<21 kg/m2)
Ailede kalça kırığı öyküsü
Halen sigara kullanımı
RA
Alkol (her gün 330ml biraya karşılık)
NAMS 2010
<65 yaş kadınlarda 10 yıllık
risk, 65 yaşında beyaz ırk,
Tüm ≥65
bilinen risk faktörü
Populasyon yaş
olmayan kadının kırık
kadınlar
riskine eşit veya büyük risk
varsa (=9.3)
Tarama
Öneri
(Screening DEXA ile)
GRADE B
USPSTF, 2011
Index değer toplamı


BMD hariç ≥ 4 ise BMD
değerlendirmesi yap
BMD dahil ≥ 6 ise
değerlendir ve tedavi
planla
IOF, 2001
FRAX
http://www. shef.ac.uk/FRAX
DEXA taraması ne sıklıkta ???
Önerilen DEXA sıklığı
• Osteoporoz tedavisi alanlarda 1-2 yılda
bir
• Tedavi gereksinimi olmayanlarda 2-5
yılda bir
NAMS, USPSTF
Sunum Planı

Osteoporozun patogenezi

Osteoporozda tanı

Osteoporozda tedavi prensipleri
Kimi tedavi edelim?
T-skoru
Kırık
Yönetim
<-2.5
+
İlaç
<-2.5
-
İlaç
-1 ile -2.5 arası
+
İlaç
-1 ile -2.5 arası
-
İzlem
>-1
-
İzlem
NORA
Kimi Tedavi Edelim?
• T skoru < -2.5
veya
Osteoporotik kırık varlığı
• -1<T skoru<-2.5 ise FRAX
değerlendirmesinde 10 yıllık genel kırık
riski ≥20 veya femur kırığı riski ≥ 3% ise
NAMS 2010
Sonuç;

Osteoporoz açısından risk değerlendirmesi

Osteoporoz tanısında lomber ve kalça
DEXA

Tedavi, osteoporoz veya kırık olanlar ile, 10
yıllık genel kırık riski ≥20 veya femur kırığı
riski ≥ 3% ise yapılmalı
EVİN HER YANINDA
BUNLARDAN
BULUYORUM !
DOKTORUM, BU
YAŞTA KEMİK
KAYBININ NORMAL
OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Teşekkürler…
Sekonder Osteoporoz ayırıcı
tanısında önerilen testler
• Tam kan sayımı
• Serum biyokimyası:
– Kalsiyum
– ESR
– kreatinin
– Alkalen fosfataz
– TSH
– 24 urine calcium creatinine clearance