Bayılma Yakınması İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım

Download Report

Transcript Bayılma Yakınması İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım


Okulda törende uzun süre
ayakta kalmış

Kan aldırırken fenalaşmış

Sabah kahvaltısını
yapmamış

Oturduğu yerden
kalkarken ani başı
dönmüş, tansiyonu düşmüş


Ailede ani kalp
rahatsızlığından genç
yaşta kaybedilen
kimseler var, kalbinde bir
sorun olmasın
Çok kötü bayıldı, dilini
parçalamış, idrarını
kaçırmış ve uzun süre
kendine gelememiş
PEDİATRİK ACİL BAŞVURULARININ %1-5
Senkop??
Epilepsi??
BAYILAN ÇOCUK
Benign nedenler
Senkop
Ortostatik
hipotansiyon
POTS
Hipoglisemi
Katılma nöbeti
Hiperventilasyon
Santral sinir
sistemini ilgilendiren
nedenler
Nöbet
Migren
Konversiyon
bozukluğu
Hayatı tehdit eden nedenler
Sıklıkla eşlik eden kardiyak bozukluk
İntoksikasyonlar



SENKOP; ani, kısa süreli bilinç kaybı ile beraber
postural tonus kaybının olduğu paroksismal bir
olaydır.
Bilinç hemen normale döner.
Ergenliğin sonuna kadar çocukların %15’i en az bir kez
senkop geçirirler.

Çocuklarda senkopun en sık nedenidir (%50).

Tetikleyici faktörler: Uzun süre ayakta durma, fiziksel

Prodrom: baş dönmesi, sersemlik, görmede azalma,

% 80 generalize tonus artması ya da klonik jerkler

İdrar inkontinansı eşlik edebilir.
veya emosyonel stres, yutkunma, öksürme, miksiyon,
aşırı sıcak, hastalık, açlık, kan alınması, korku ya da
menstruasyon
bulantı, solukluk, terleme, etraftaki seslerin farkında
olma
 Refleks vagal-kardiak
inhibisyon
 Serebral perfüzyon


Serebral hipoksi
olmadan
Kısa süreli bilinç kaybı
•
Daha çok uzun boylu, astenik yapılı adolesanlarda
görülür.
•
Ani ayağa kalkmalarda ya da uzun süre ayakta durma
sırasında sistolik basıncında 20 mmHg veya diastolik
kan basıncında 10 mmHg’dan fazla düşme ile
karakterize paroksismal olaydır.
•
Ayakta duruş pozisyonunda ortostatik hipotansiyon
olmadan ortostatik semptomların gelişmesi ve kalp
hızında ani artışın bu duruma eşlik etmesi ile
seyreden bir sendromdur.
•
Taşikardi, egzersiz intoleransı, baş dönmesi,
yorgunluk, baş ağrısı, mental bulanıklık ve presenkop
en sık görülen semptomlardır.
•
Nadir olarak senkop klinik tabloya eşlik eder.
•
Yatar pozisyondan ayağa kalktıktan sonra ilk 10
dakika içinde kalp hızında 30 atım/dk’nın üzerinde
artış ya da kalp hızının 120 atım/dk’yı aştığı görülür.
•
Özellikle insülin bağımlı diyabeti olan çocuklarda sık.
Ketotik hipoglisemi
•
Çocukluk çağında en sık görülen hipoglisemidir.
•
18 ay-5 yaş
•
Özellikle enfeksiyon dönemlerinde beslenmenin azaldığı
durumlarda sabah uyandırılamama ve bilinç bulanıklığı
•
İmkan varsa mutlaka kan şekeri ölçümü ile beraber
idrarda keton bakılmalı
•
6-24 ay arası ağlama, korku, ağrı ve emosyonel durum
değişikliği sonucu ortaya çıkan paroksismal olaydır.
•
Siyanotik-soluk tip
•
Tonik-klonik kısa süreli motor aktivite eşlik edebilir.
•
Demir eksikliği anemisi ve uzun QT sendromu
açısından mutlaka araştırmalı.
•
5 yaşına kadar devam edebilir daha sonra vazovagal
senkop gelişebilir.
KALPTEN KAN POMPALANMASINDA ANİ
KESİLME
Aritmi
Yapısal kalp hastalığı


Aritmiler
Kalıtımsal elektrofizyolojik anormallik
 İlaç alımı veya metabolik bozukluk
 Edinsel veya konjenital kalp hastalığı

Uzamış QT sendromu

Kazanılmış-konjenital

Myokardial repolarizasyon bozukluğu

Hayatı tehdit eden polimorfik ventriküler taşikardi


Ventriküllerin depolarize ve repolarize olma
süresini gösterir.
Kalp hızı ile değişme gösterdiğinden kalp hızına
göre düzeltilmiş QT aralığı (QTc) kullanılır.

Bazett formülüne göre QTc hesaplanması yapılır.

QT’yi ölçmek için en iyi derivasyon D II’dir.

Burada Q dalgası genellikle görülür.
RR
Eğer klinik kuvvetli uzun QT sendromunu düşündürüyorsa
tek bir normal EKG ve QT ölçümü tanıyı ekarte ettirmez.
QT/RR >0.44 düşündürür
QT/RR >0.47 büyük olasılıkla
Brugada sendromu
•
Özellikle ateşli hastalıklar sırasında ortaya
çıkan ani aritmi ve ölüm ile karakterize

Supraventriküler taşikardi

AV blok

Preeksitasyon sendromları

Konjenital kısa QT sendromu
•
Konjenital kalp hastalıkları
•
Aort stenozu
•
Fallot tetralojisi, aort
stenozu ve büyük arter
transpozisyonunda
operasyon sonrası bile ani
ölümler bildirilmektedir.
•
Dilate kardiyomyopati
İdiyopatik, viral myokardit,
ciddi anemi, musküler
distrofi
•
Pulmoner hipertansiyon
İdiyopatik, Eisenmenger
sendromu
•
Akut myokardit
Coxsackie A ve B,
adenovirus
•
Hipertrofik kardiyomiyopati
(özellikle eksersiz ile ilişkili)
•
Koroner arter anomalilileri
(aort ve pulmoner arter
arası yerleşimli koroner
arter)
Toksik madde maruziyeti
•
Barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar,
fenotiazinler
azalmış kardiyak atım
•
Alkol, kokain, opiatlar
•
Karbon monoksit zehirlenmesi
QT neden olarak
bilinç kaybı
uzamış

Nöbetler

Migren

Konversiyon bozukluğu

İlk afebril nöbet 89-134/100,000

Epilepsi 14/100,000


İlk jeneralize tonik klonik nöbet sonrası
tekrar %36-52
İlk 2 yılda tekrar etme olasılığı %40
•
Stabilizasyon
•
Bu gerçekten bir nöbet mi?
•
İyi bir gözlemciden ayrıntılı bir öykü
•
Yaş
•
Aile öyküsü
•
Gelişimi
•
Sağlık durumu
•
Tetikleyici faktör
•
Aura
•
Solunum paterninde
değişme, siyanoz
•
Nöbet öncesi davranış
değişikliği
•
Pupiller dilatasyon,
kusma, inkontinans, kalp
hızında değişiklik,
ağızdan salya gelmesi
•
Bilinç kaybı, anlayamama,
konuşamama
•
Konuşmada bozulma
•
Baş ve gözlerde bir yere
dönme, postür değişikliği,
ritmik kasılma, katılaşma,
otomatizmalar,
jeneralize veya fokal
hareketler
•
Amnezi
•
Baş ve kas ağrısı
•
Konfüzyon, letarji
•
Bulantı-kusma
•
Uyku hali
•
Todd parezisi
MİGREN ÖZELLİKLERİNİ İÇEREN BAŞAĞRISI, BİLİNÇ KAYBININ
UZAMASI, POSTİKTAL DURUM, İNKONTİNANS
HAYIR
EVET
Normal kardiyak inceleme
Normal elektrokardiyogram
Geçici bilinç kaybı
EVET
Ailede ani ölüm
Eksersiz ile ilişkili
Yaralanma ya neden olan ani senkop
Nöbet
Migren
SSS lezyonu
HAYIR
EVET
Yapısal kalp hastalığı
Aritmi
HAYIR
Anormal glukoz
Anormal hematokrit
Anormal idrar Hcg
HAYIR
EVET
Hipoglisemi
Anemi
gebelik
AYAĞA KALKMA İLE BİRLİKTE KAN BASINCI VE
KALP HIZINDA ORTOSTATİK DEĞİŞİKLİK
EVET
HAYIR
Ortostatik hipotansiyon
POTS
EVET
Toksik madde alımı
HAYIR
intoksikasyon
Olay öncesi ve sırasında
anormal solunum paterni
EVET
HAYIR
Hiperventilasyon
Katılma nöbeti
Sersemlik, bulantı, terlemeyi
İçeren prodromal dönem
EVET
Vazovagal senkop
HAYIR
konversiyon

Tetikleyici olay veya
öncül
belirtilerin
yokluğu

Ailede ani beklenmedik
ölüm, kardiyomiyopati,
aritmi öyküsü

Göğüs ağrısı, dispne,
çarpıntı, siyanoz

Senkopun egzersiz
sırasında gelişmesi

Yapısal kalp hastalığı
öyküsü

Ciddi başağrısı, fokal
nörolojik defisit

Diplopi, ataksi, dizartri,
bilincin geri dönmesinde
uzama