Transcript Bài 2

Chất đều được biểu diễn bằng công thức hóa học:
Đơn chất: Ax
Đối với kim loại và 1 số phi kim rắn thì x=…
1
VD Sắt:Fe; Phốt pho: P ;…
2 oxi: O2
Đối với1số phi kim (lỏng, khí),thường x=…,
Hợp chất: AxBy…
VD:P2O5; …
Coâng thöùc daïng chung cuûa hôïp chaát:
- Hoùa trò cuûa A laø a.
- Hoùa trò cuûa B laø b.
a b
Ax B y
Em viÕt biÓu thøc vËn dông quy t¾c hãa
trÞ ?
Bài 1:
a,Tính hoùa trò cuûa F trong hîp chÊt AlF3
b,Tính hoùa trò cuûa Fe trong hîp chÊt Fe2 (SO4 )3
Bài 2:Bài tập 1 (sgk - 41) Hãy tính hóa trị
của đồng Cu, photpho P, Silic Si và Sắt
Fe trong các công thức hóa học sau:
I
a
a.Cu(OH)2
II
c. SiO2
I
b. PCl5
I
d. Fe(NO3)3
Bài 1:Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi:
a. Cu (II) và O
b. Fe (III) và nhóm(NO3)
Bài 2- bài 4 (sgk - 41) Lập CTHH và tính
phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm
Kali K, Bari Ba, Nhôm Al lần lượt liên kết
với:
a. Cl
b. Nhóm (SO4)
1,K (I) và Cl (I)
1,K (I) và (SO4) (II)
2,Ba(II) và Cl (I)
2,Ba(II) và (SO4 )(II)
3,Al(III) và Cl (I)
3,Al(III) và (SO4 )(II)
Bài tập 6- bài 4 (sgk - 41) Lập CTHH và tính
phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm
Kali K, Bari Ba, Nhôm Al lần lượt liên kết
với:
a. Cl
b. Nhóm (SO4)
ĐÁP ÁN
a,1, KCl =74,5 ; 2, BaCl2= 208; AlCl3=133,5
b,1, K2SO4= 174 ;2, BaSO4 =233 ;
3, Al2 (SO4)3= 342
BT 3/41: Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công
thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học
đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử
gồm Fe liên kết với (SO4) sau:
A.FeSO4,
B. Fe2SO4,
D.
D Fe2(SO4)3,
E. Fe3(SO4)2,
C. Fe2(SO4)2,
Bài tập :Mét sè CTHH viÕt nh sau:
Sửa MgCl2
1,MgCl
K2O
2, KO
3,CaCl2
Na2 CO3
4,NaCO3
5, P2O5
H·y chØ ra nh÷ng CTHH viÕt sai vµ söa l¹i cho
®óng
Bài luyện tập 2
BiÕt c«ng thøc
hãa häc
T×m hãa trÞ ngtè
a
I
CuCl2
BiÕt hãa trÞ ngtè
-> a =2.I :1=
LÊy x=b , y=a
X¸c ®Þnh c«ng thøc
®óng, sai,söa sai cho
®óng
a
b
X
y
LËp CTHH A B
BT 3/41: Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công
thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học
đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử
gồm Fe liên kết với (SO4) sau:
A.FeSO4,
B. Fe2SO4,
D.
D Fe2(SO4)3,
E. Fe3(SO4)2,
C. Fe2(SO4)2,
Về nhà ôn tập, học bài từ
bài 2  11, làm lại các bài tập để
kiểm tra 1 tiết
BT 3/41: Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công
thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học
đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử
gồm Fe liên kết với (SO4) sau:
A.FeSO4,
B. Fe2SO4,
D.
D Fe2(SO4)3,
E. Fe3(SO4)2,
C. Fe2(SO4)2,
Bµi 3:Dùa vµo ho¸ trÞ trong b¶ng trang 42-43SGK ®· häc .Em h·y x¸c ®Þnh
c«ng thøc ho¸ häc nµo ®óng , sai ,söa sai cho ®óng trong b¶ng sau?
stt
C«ng thøc
1
NaO
2
CaOH
3
SO3
4
Fe2(SO4)3
5
KCl2
§óng
Sai
Söa sai
S
Na2O
S
Ca(OH)
2
§
§
S
KCl
ChÊt khÝ ,kh«ng
(mµu,mïi,vÞ)
TÝnh chÊt vËt lý
nhÑ nhÊt trong
c¸c chÊt khÝ
TÝnh chÊt hãa häc
Tan Ýt trong níc
T¸c dông víi O2 
níc
T¸c dông víi 1 sè oxit
bar¬
(CuO,PbO,Fe2O3..)
Hi®ro
Kim
lo¹i liÖu…
+ níc
Lµm
nhiªn
øng dông
NgliÖu sx amoni
¾c,…
ChÊt
khö ®iÒu chÕ
1sè KL
B¬m khÝnh khÝ
cÇu,bãng …
Kali (K), iốt (I) , hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag) , clo (Cl) một loài
Là hoá trị ( I ) hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Cácbon (C) ,silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
II , III hãy nhớ nó liền nhau thôi
Magiê (Mg) , kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
Ôxi (O) , đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần
I , II , III , IV khi thời lên V
bari (Ba)
Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm
Cuối cùng thêm chú canxi (Ca)
Xuống II lên IV khi nằm thứ IV
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
Phốt pho (P) nói đến không dư
Này nhôm (Al) hoá trị III lần
Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.
Bài tập 3- bài 2 (sgk - 41) Cho biết CTHH hợp chất của
nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như
sau: XO , YH3.
Hãy chọn CTHH nào đúng cho hợp chất của X với Y trong
các công thức sau:
d X3Y2 ,
a.XY3 ,
b.X3Y ,
c. X2Y3 ,
d.
e. XY