احیاء قلبی – ریوی

Download Report

Transcript احیاء قلبی – ریوی

‫‪Cardio Pulmonary Resuscitation‬‬
‫‪CPR‬‬
‫احياي قلبي ريوي يك مانور حيات بخش است كه به كمك ان تنفس و‬
‫گردش خون فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسيدن موادغذاي ي و‬
‫اكسيژن به مغز او و مرگ مغزي در فرد جلوگيري شود‪.‬‬
‫اين مانور حياتي مي تواند بدون احتياج به هيچ وسيله اضافي‬
‫نيز انجام گيرد و انجام صحيح و به موقع ان جان انسانهاي زيادي را از‬
‫مرگ حتمي نجات بخشد ‪.‬‬
‫‪2‬‬
Golden time
‫زمان طالی ی‬
3
4
‫رده بندی سنی در احیای قلبی ریوی‬
‫‪ ‬بزرگساالن‬
‫‪ ‬کودکان(‪1‬تا‪ 8‬سالگی)‬
‫‪ ‬نوزادان وشیرخواران(زیر یک سال)‬
‫‪BLS Algorithm‬‬
‫الگوریمت حامیت های حیایت پایه برای احیاء گران حرفه ای‬
‫بررسي پاسخگوئي بيمار با ضربه زدن به شانه های بيمار و بلند صدا زدن او(‪)AVPU‬‬
‫‪7‬‬
AVPU
A=Allert
V=Verbal
P=Painfull
U=Unresponse
‫اگر هوشیار است‬
RECOVERY POSITION
‫اگر بيمار غيرپاسخگو است‪ ،‬اطالع به سيستم اورژانس (‪ )115‬و در صورت وجود اوردن‬
‫‪( AED‬دستگاه شوك الك تريكي خارجي خودكار) – در صورت امکان فرد دوم اين‬
‫اعمال را انجام دهد‪.‬‬
‫"‪"Circulation‬‬
‫برريس نبض كاروتيد به مدت ‪ 10‬ثانيه‬
‫‪10‬‬
saeid-mehri
11
‫وجود نبض‬
‫"‪"Airway‬‬
‫(‪)3‬بازكردن راه هوائي )‪(Open Airway‬با استفاده از مانور سر به‬
‫عقب‪ -‬چانه باال( ‪)Head tilt – chin lift‬‬
Head tilt – chin lift
‫براي باميران ترومايي و اي مشكوك به تروماي همره های گردين اب اس تفاده از مانور فرشدن فک به جلو‬
‫( ‪)Jaw Thrust‬‬
‫‪‬در صورت عدم موفقیت در ابز کردن راه هوایی اس تفاده از هامن مانور‬
‫‪Head tilt- chin lift‬‬
‫‪14‬‬
‫“‪"Breathing‬‬
‫(‪)4‬بررسی تنفس بیمار با نگاه کردن‪ ،‬شنیدن و احساس کردن‬
‫(‪)Look-listen- feel‬‬
‫‪15‬‬
‫اگر بیمار تنفس ندارد و يا تنفس سطحی و غیرموثر دارد (‪)Agonal‬‬
‫دادن تنفس هر‪ 5‬ایل ‪ 6‬اثنیه به اندازهاي كه قفسه سينه ابال بیاید‬
‫وبرریس نبض هر‪ 2‬دقیقه‬
‫‪16‬‬
‫دادن تنفس با ماسک جیبی (‪)pocket mask‬‬
‫‪17‬‬
‫در صورت فقدان نبض انجام مراحل فشردن قفسه سینه به تعداد ‪ 30‬بار‬
‫و ‪ 2‬بار تهویه مصنوعی و ادامه مراحل فشردن قفسه سینه و تهویه‬
‫مصنوعی با نسبت ‪ 30 : 2‬تا زمان رسیدن فراهم كنندگان اقدامات‬
‫پيشرفته حيات‪ -‬رسيدن دستگاه ‪ AED‬و يا دفيبريالتور و يا شروع بيمار‬
‫به حركت كردن‬
‫‪18‬‬
‫نحوه قرارگیری دست ها برروی قفسه سینه‬
‫‪19‬‬
20
‫رس یدن دس تگاه ‪AED‬‬
‫‪21‬‬
‫اتصال الکرتودهای دس تگاه به بدن بامير و برریس ریمت بامير توسط دس تگاه‬
‫‪22‬‬
‫اجنام ‪ CPR‬براي ‪ 5‬مرحهل اب نسبت ‪ ،30:2‬برريس ریمت باميربعد از هر ‪ 5‬مرحهل و‬
‫ادامه ‪ CPR‬ات زمان رس یدن فرامه كنندگان اقدامات پيرشفته حیات و اي بروز عالمی‬
‫برگشت جراين خون خودخبودی بامير (‪ )ROSC‬مثل برگشت نبض‪،‬ابزکردن‬
‫چشم‪،‬تنفس طبیعی و رشوع بامير به حركت كردن‬
‫‪23‬‬
‫خالصه‬
‫احیای قلبی درکودکان‬
‫احیا ی زنان حامله‬
‫نکات مهم دراقدامات‬
‫احیای قلبی ریوی‬
‫تا کی احیاء راادامه می دهیم‬
‫‪ ‬رسیدن نیروی کمکی‬
‫‪ ‬رسیدن پرسنل اورژانس‬
‫‪ ‬خستگی مفرط‬
‫‪ ‬حضور پزشک بربالین ودستور قطع احیاء‬
‫‪ ‬تأکید بر انجام ماساژ قلبی با کیفیت بال که به صورت فشردن سریع‬
‫وبا عمق مناسب در تمامی بیماران ‪(Push hard & Push‬‬
‫)‪ fast‬و اجازه برگشت قفسه سینه به حالت اول بعد از هر بار‬
‫فشردن آن )‪ (Chest recoil‬و به حداقل رساندن وقفه در‬
‫هنگام انجام فشردن قفسه سینه مورد تاکید می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬برای احیاگران غیرحرفه ای تصمیم برای شروع احیاء قلبی – ریوی‬
‫در زمانی که بیمار غیر پاسخگو بوده و تنفس طبیعی ندارد صورت می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ ‬احیاگران باید برای انتخاب محل صحیح انجام فشردن قفسه‬
‫سینه دست خود را در مرکز قفسه سینه بیمار قرار داده و از تلف‬
‫کردن وقت با بکارگیری روش ‪ Rib margin‬که دیگر توصیه‬
‫نمی شود خودداری کنند‪.‬‬
‫‪ ‬نسبت فشردن قفسه سینه به تهویه مصنوعی در تمام قربانیان‬
‫ایست قلبی بزرگسال ‪ 30:2‬می باشد‪.‬این میزان همچنین برای اطفال‬
‫و شیرخواران (به غیر از نوزادان ‪ 0-28‬روزگی) و یا نوزاد تازه متولد‬
‫شده وقتی که احیاء توسط یک نفر و یا توسط احیاگران غیر حرفه‬
‫ای صورت می گیرد در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪36‬‬
‫در احیاء بزرگسالن زمان دادن تهویه مصنوعی بجای دو ثانیه به‬
‫یک ثانیه تغییر کرده است‪.‬‬
‫احياگران غیر حرفه اي نبايد ضربان نبض كاروتيد را چك كنند‪،‬‬
‫بلكه بايد بالفاصله بعد از اينكه بيمار غیر پاسخگو بود‪ ،‬تنفس‬
‫ندارد و یا تنفس غیرموثری دارد ‪ CPR‬را شروع كنند‪.‬‬
‫احياگران غیر حرفه اي براي باز كردن راه هوايي در تمامي قربانيان‬
‫فقط مجاز به انجام مانور سر به عقب‪ -‬چانه بال (‪Head tilt-‬‬
‫‪ )Chin lift‬هستند‪.‬‬
‫‪ ‬احياگران حرفه اي در صورت عدم موفقيت در باز كردن راه هوايي‬
‫در بيماران ترومايي با مانور ‪ jaw thrust‬به علت اهميت باز‬
‫بودن راه هوايي مي توانند از مانور ‪Head tilt-Chin lift‬‬
‫استفاده كنند‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ ‬هیپرونتیله کردن بیمار در حین ‪ CPR‬به علت کاهش برون ده قلبی‬
‫و کاهش خونرسانی به بافت مغز بسیار مضر می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬به منظور جلوگیری از خستگی و کاهش کیفیت احیاء در زمان انجام‬
‫فشردن قفسه سینه احیاگران باید هر ‪ 2‬دقیقه جای خود را برای‬
‫انجام فشردن قفسه سینه عوض کنند‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪‬‬
‫‪39‬‬
‫به ازای هر ‪ 1‬دقیقه تأخیر در شوک دادن به بیماران در صورت‬
‫عدم احیا بیماران به میزان ‪ %7-%10‬از میزان بقاء بیماران کاسته‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪40‬‬
‫احیاگران غیرحرفه ای که تنها هستند در احیاء كودكان و‬
‫شیرخواران قبل از اطالع به اورژانس و درخواست کمک باید ‪2‬‬
‫دقیقه ‪ CPR‬را انجام دهند‪ ،‬که به صورت دادن ‪ 2‬تنفس اولیه‬
‫و به دنبال آن انجام ‪ CPR‬با نسبت ‪ 30:2‬به مانند احیاء‬
‫بزرگسالن مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر ‪ 2‬نفر و یا تعداد بیشتری احیاگر حرفه اي وجود دارد از نسبت‬
‫‪ 15:2‬برای احیاء کودکان تا سن بلوغ استفاده می شود‪ .‬اما‬
‫احياگران غیرحرفه اي با هر تعدادي كه باشند‪ ،‬بايد از همان‬
‫نسبت ‪30:2‬براي احياء كودكان استفاده كنند‪.‬‬
‫‪ ‬محل فشردن قفسه سینه در کودکان نيمه تحتانی استرنوم (مرکز‬
‫قفسه سینه) و در شیرخواران درست زیر خطی است که دو نوک‬
‫سینه را به هم متصل می کند‪ .‬میزان فشار نیز به اندازه ایست که‬
‫یک دوم تا یک سوم قطر قدامي‪ -‬خلفي قفسه سینه فشرده شود‬
‫‪41‬‬
‫‪‬‬
‫‪42‬‬
‫در نوزادان زیر یکسال تکنیک فشردن قفسه سینه به صورت‬
‫روش دو انگشتی )‪ (Two finger‬برای احیاء توسط یک‬
‫احیاگر و روش دو شستی )‪ (Two thumb‬در احیاء توسط‬
‫دو یا چند احیاگر توصیه می شود‪ .‬در کودکان بالتر از یکسال‬
‫تفاوتی بین استفاده از تکنیک یک و یا دو دستی وجود ندارد و‬
‫بسته به راحتی و ترجیح احیاگر و اندازه جثه كودك از یکی از این‬
‫روشها استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬نسبت فشردن قفسه سینه به تهویه در نوزادان تازه‬
‫متولد شده ‪ 3:1‬می باشد‪ .‬به گونه ای که در حین احیاء‬
‫فشردن قفسه سینه به تعداد ‪ 90‬بار و تهویه به میزان ‪30‬‬
‫بار (با یا بدون راه هوایی پیشرفته) دردقیقه انجام می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪44‬‬
‫مداخله اولویت دار حین ایست قلبی اقدامات‪ BLS‬است‪.‬‬
‫ممکن است برقراری راه هوایی پیشرفته یک الویت مهم و اصلی‬
‫نباشد‪.‬‬