Škodová

download report

Transcript Škodová

Základná škola s materskou školou Brehy
Sebahodnotenie školy – cesta pre zmenu
Mária Škodová
2012
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Prečo robiť sebahodnotenie školy?
Zlepšenie kvality školy cez sebahodnotenie.
 Zistenie súčasného stavu školy z pohľadu vedenia školy, učiteľov, žiakov,
rodičov a verejnosti.
 Nájsť odpoveď na otázky:
Kde sa naša škola momentálne nachádza?
Kde sa chce dostať?
Ako sa tam chce dostať?

2
Realizácia sebahodnotenia







Oboznámiť zamestnancov školy, žiakov a rodičov s procesom
sebahodnotenia, s dôvodom a cieľom sebahodnotenia školy.
Sebahodnotenie - zmena myslenia – uvedomenie si potreby zmeny.
Zapojiť čo najviac osôb do procesu sebahodnotenia – tímová práca.
Vychádzať z vnútorných potrieb školy- vybrať si oblasť sebahodnotenia.
Využitím výsledkov sebahodnotenia zvýšiť kvalitu poskytovaného
vzdelávania a výchovy.
Proces sebahodnotenia – postupné kroky.
Záverečná správa.
3
Proces sebahodnotenia – postupné kroky
Prvý krok:
Vybrať oblasť a stanoviť cieľ sebahodnotenia – procesy na úrovni triedy.
- využitie vyučovacieho času
- kvalita vyučovacieho procesu
- prekonávanie prekážok v učení.
 Cieľ - zmapovať existujúci stav v tejto oblasti, hľadať odpovede na otázky:
Kde sa nachádzame? ( naše slabé a silné stránky), Kde sa chceme
dostať? (akú máme víziu, čo je našim poslaním, aké uznávame
hodnoty),Ako sa tam dostaneme?( metódy na dosiahnutie zmeny v škole,
strategický plán školy s dlhodobými ale aj krátkodobými cieľmi)
 Vytvorenie pracovného tímu

4
Druhý krok:
•
dohodnúť hodnotiace kritériá a indikátory kvality pre vybranú oblasť.
Kritérium1:
využitie vyučovacieho času
Indikátory kvality:
Koľko vyučovacích hodín sa v škole celkovo neodučí (odpadne z akýchkoľvek
dôvodov) ? Aké sú dôvody odpadnutia vyučovacích hodín?
• Aké je využitie vyučovacieho času (koľko percent sa venuje vyučovacím
aktivitám a koľko percent neproduktívnej činnosti, napr. zápisu do triednej
knihy, karhaniu žiakov a pod.)?
• Koľko času vynakladajú žiaci na domácu prípravu na vyučovanie? Je to
produktívne využitý čas?
• Aký počet hodín predstavuje záškoláctvo žiakov?
• Aký je rozdiel vo využívaní času (aktivita na vyučovaní a čas venovaný
domácej príprave na vyučovanie) medzi najlepšími a najslabšími žiakmi?
• Koľko hodín sa na škole vyučuje nekvalifikovane (aj zastupovaním
neprítomných učiteľov)?
• Koľko percent vyučovacích hodín z jednotlivých vyučovacích predmetov
odpadne alebo sa vyučuje nekvalifikovane?
•
Kritérium 2:
kvalita vyučovacieho procesu.
Indikátory kvality:
 Má škola jasne stanovené vzdelávacie ciele a výkonové štandardy pre
žiakov? Sú s nimi oboznámení žiaci i učitelia a sú pre nich pochopiteľné?
 Aká je efektívnosť učenia sa žiakov?
 Aká je efektívnosť vyučovania učiteľov,
 Ako zisťuje škola kvalitu vyučovacieho procesu, ako ju vyhodnocuje, ako
stimuluje učiteľov k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu?
 Ako pomáha škola začínajúcim učiteľom a učiteľom, ktorí majú ťažkosti
s vyučovaním?
 Pristupuje sa vo vyučovacom procese ku všetkým žiakom rovnako?
6
Kritérium 3:
prekonávanie prekážok v učení
Indikátory kvality:





Ako sa na škole zisťujú problémy (prekážky) v učení sa žiakov?
Ktoré kategórie žiakov sú podporované, (majú zvýšenú starostlivosť)
a ktoré nie?
Akým spôsobom sú podporovaní znevýhodnení žiaci vo vyučovacom
procese? Do akej miery je tento spôsob efektívny?
Aký názor majú na podporu znevýhodnených žiakov rodičia, žiaci
a učitelia?
Do akej miery sú problémy s učením spôsobené individuálnymi príčinami
žiakov, nevhodnými vyučovacími postupmi učiteľov alebo neefektívnou
organizáciou podpory znevýhodnených žiakov zo strany vedenia školy?
7
Tretí krok:






Naplánovanie postupu zberu údajov, analýzy a hodnotenia údajov.
Časový harmonogram zberu údajov.
Metódy a nástroje.
Organizácia zberu údajov.
Zodpovednosť za zber údajov.
Kto sa zúčastní hodnotenia, kto bude informovaný, kto dostane náhľad do
údajov.
8
Štvrtý krok:
Samotná činnosť zbierania a spracovania údajov zvolenými metódami a
nástrojmi – práca s dotazníkmi, rozhovor so žiakmi, učiteľmi, rodičmi,
vedením školy, pozorovanie , analýza žiackych prác, pedagogickej
dokumentácie, výtvarných prejavov.
 Diskusie k zisteným údajom v pracovnom tíme.
 Pohľad kolegu z inej školy (člen tímu) na prácu školy v sledovaných
oblastiach.

9
Piaty krok:
Analýza a samotné hodnotenie údajov.
 Spracovanie údajov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy- prepis údajov do
elektronickej podoby, štatistické spracovanie.
 Analýza výsledkov v závislosti od cieľa, ktorý sme sledovali.
 Fáza interpretácie- vysvetlenie výsledkov, diskusia o možnej interpretácií
výsledkov, identifikovanie príčin zisteného stavu.
10
Šiesty krok:

Dohodnúť dôsledky a plánovať ďalšie kroky.

Na základe výsledkov prijať opatrenia na zlepšenie stavu v závislosti od
cieľa, ktorý sme sebahodnotením chceli dosiahnuť – zlepšenie kvality školy.
11
Odporúčania pre školy
•
•
•
•
•
•
•
•
Dôkladne sa oboznámiť s Modelom a Manuálom.
Získať pre sebahodnotenie čo najväčší počet zamestnancov školy.
Nerobiť sebahodnotenie všetkých štyroch oblastí naraz.
Zvoliť si dostatočný časový interval na proces sebahodnotenia.
Prispôsobiť nástroje na konkrétne potreby školy.
Nepoužívať zbytočne veľa nástrojov na sebahodnotenie.
Do pracovného tímu vybrať ľudí, ktorým záleží na kvalite vlastnej školy.
Zúčastnených na sebahodnotení aj finančne motivovať.
12
Možné úskalia sebahodnotenia







Vedenie školy sa nestotožnilo so sebahodnotením.
Odpor učiteľov k sebahodnoteniu.
Sebahodnotenie ako príkaz zhora.
Prílišné nadšenie pre sebahodnotenie, preceňovanie svojich schopností.
Sebahodnotenie ako formalita – jedným z najväčších rizík.
Oceňovanie členov realizačného tímu.
Nedostatočné vzdelávanie k sebahodnoteniu.
13
Záverečná správa o sebahodnotení školy






Cieľ hodnotenia.
Použité metódy hodnotenia a zdroje informácií.
Zhrnutie získaných informácií, formulácia hodnotiacich úsudkov
o predmete hodnotenia.
Formulácia vízií, cieľov a úloh k odstráneniu nedostatkov,
prípadne na podporu zistených predností školy (nemusíme pri
sebohodnotení zistiť iba problémy a nedostatky, môžeme zistiť
aj prednosti školy a dobré stránky školy, ktorými sa prezentuje).
Organizačné zabezpečenie formulovaných úloh.
Kedy bude naplánované ďalšie sebahodnotenie v danej oblasti
školy, pomocou ktorého zistíme posun v kvalite.
14
Ďakujem za pozornosť.