v>******w>**x>**y>**z

download report

Transcript v>******w>**x>**y>**z

1
ให้มี พื้นที่ปกปั ก พื้นที่ป่าธรรมชาติให้มีกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ในทุกเขตพรรณ
พฤกษชาติ ดาเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่ าไม้ ดาเนินการในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติของส่ วนราชการ ศูนย์วจิ ยั สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่
ประชาชนร่ วมกันปกปั กรักษา ทาการสารวจ ทารหัสประจาต้น และขึ้นทะเบียน
พันธุกรรมพืชในพื้นที่
2
สารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพื้นที่ที่กาลัง
จะเปลี่ยนแปลงหรื อสู ญสิ้ นจากการพัฒนา
3
นาพันธุกรรมพืชไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัยในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ทวั่ ประเทศ ในพื้นที่ศนู ย์วจิ ยั และสถานีทดลองของ
กรมวิชาการเกษตร พื้นที่ที่จงั หวัดหรื อสถาบันการศึกษาน้อมเกล้าฯ ถวายเข้าร่ วมสนอง
พระราชดาริ และยังมีการเก็บรักษาในรู ปเมล็ดและเนื้อเยือ่ ในธนาคารพืชพรรณโครงการ
อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ สวนจิตรลดา เก็บในรู ปสารพันธุกรรม
หรื อดีเอ็นเอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4
การเตรี ยมตัวอย่างของDNA
การศึกษาและใช้ประโยชน์
ลายพิมพ์พนั ธุกรรม
ทางด้านโภชนาองค์ประกอบรงควัตถุ
ประเมินพันธุกรรมพืช ที่สารวจเก็บรวบรวมมาและปลูกรักษาไว้โดยมีการศึกษา
ประเมิน ในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลองในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรี รวิทยา การ
ปลูกเลี้ยงในห้อง ปฏิบตั ิการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น
การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ รวมทั้งการศึกษาด้าน ชีวโมเลกุล การทาลายพิมพ์ดีเอนเอ
เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพในแต่ละสายต้น โดยความร่ วม มือจากคณาจารย์ นักวิจยั
ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั ศูนย์วจิ ยั และสถานีทดลองต่างๆ ที่ร่วม
สนองพระราชดาริ
5
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ฯได้จดั ตั้งศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช สวน
จิตรลดา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิ ดอาคารธนาคารข้อมูล
พันธุกรรมพืช ในวันพืชมงคล พ.ศ. 2537
6
นาข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืชที่ได้จากการศึกษาประเมิน การสารวจเก็บรวบรวม
การปลูกรักษา ของพันธุกรรมพืชที่มีนามาให้ผทู้ รงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์
พืช เพื่อให้มีพนั ธุ์ตามความต้องการในอนาคต เป็ นการวางแผนระยะยาว30 ปี 50 ปี ว่าจะมี
พันธุ์พืชลักษณะต่างๆ ตามความต้องการของช่วงเวลาเป็ นการพัฒนาโดย คาดการล่วงหน้า
7
เป็ นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสานึ กให้เยาวชน บุคคลทัว่ ไป ให้เข้าใจถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จกั หวงแหน รู้จกั การนาไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ซึ่ ง
พระราชทานพระราชดาริ ให้ดาเนิ นการกับเยาวชนโดยการฝึ กอบรมให้ เห็นประโยชน์
ความงดงาม เกิดความปิ ติทจี่ ะทาการอนุรักษ์ แทนทีจ่ ะสอนให้ อนุรักษ์ แล้ วเกิด
ความเครียดในกิจกรรมนี้มี "งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน" เป็ นสื่ อ
8
เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลภายนอกได้ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในสาขาต่างๆ ตามความ ถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คาปรึ กษา และแนวทางการศึกษา จัดตั้งเป็ น ชมรมนัก
พฤกษศาสตร์
กิจกรรม
1
ปกปั กพันธุกรรมพืช
พืน้ ที่ปกปัก...?...ไร่
สำรวจจัดทำบัญชีแล้ว
...?... ไร่
คิดเป็ น ..?..% ของพืน้ ที่
ทัง้ หมด
จำนวนพันธุไ์ ม้..?.. ชนิด
อุปกรณ ์
สายวัด
เชือก
เสาหลัก
หมุด
ค้อน
ตะปู
ป้ายหมายเลขประจาตน
ป้าย
้
ชือ
่
ป้ายชือ
่ สมบูรณ์
สมุดจด
ปากกาเคมี
เหล็กตอกหมายเลข
แวน
่
1
กรณีสารวจไวครบถ
วนแล
ว
้
้
้
1.1 สารวจความเปลีย
่ นแปลงพันธุกรรมพืชในพืน
้ ทีป
่ ก
ปัก (ส่วนทีค
่ วบ 5 ปี ) ..?.. ไร่
คิดเป็ น..?..% ของ
พืน
้ ทีท
่ ง้ั หมด
(ผลการ ปบ.+/- ชนิด/ต้น/กอ) (ถา้
– ไมใช
่ งแปลก)
่ ่ เรือ
1.2
ค้นหาขอมู
่ จัดทาป้ายชือ
่ จานวน ..?..
้ ลเพือ
ชนิด ..?..ต้น/กอ
1.3
จัดทาป้ายชือ
่ สมบูรณ ์
จานวน ..?.. ชนิด
..?..ตน/กอ
้
1.4
เปลีย
่ นป้ายหมายเลขประจาต้น
ป้ายชือ
่
ป้ายชือ
่ สมบูรณ ์
จานวน..?.. ชนิด ..?..ต้น/กอ
1.5
จัดทาแนวกันไฟรอบพืน
้ ทีป
่ กปัก
ขนาดกวาง
้
2
กรณี สำรวจไว้บำงส่วนแล้ว
สำรวจพันธุกรรมในพืน้ ที่ปกปักเพิ่มเติม จำนวน
...?... ไร่
คิดเป็ น ..?..% ของพืน้ ที่ที่ยงั ไม่ได้ทำกำร
(ผลกำรปกปั กพืชพันธุไ์ ม้เพิ่มเติม จำนวน..?..ชนิด
..?..ต้น/กอ รวมพันธุไ์ ม้ที่สำรวจไว้แล้ว..?..ชนิด ..?..
ต้น/กอ หรือ ไม่พบพันธุไ์ ม้เพิ่มเติม รวมพันธุไ์ ม้ที่
สำรวจไว้แล้ว..?..ชนิด ..?..ต้น/กอ
2.2 ค้นหำข้อมูลเพื่อจัดทำป้ ำยชื่อจำนวน ..?.. ชนิด
..?..ต้น/กอ
2.1
3
กรณี ยงั ไม่เคยสำรวจ (หรือสำรวจแล้วแต่ไม่
มีหลักฐำนบันทึกไว้)
ดำเนินกำรสำรวจพันธุกรรมพืช จัดทำหมำยเลข
ประจำต้นในพืน้ ที่ปกปัก จำนวน...?... ไร่ คิดเป็ น
..?..% ของพืน
้ ที่ปกปัก
3.2 จัดทำแนวกันไฟรอบพืน
้ ที่ปกปักขนำดกว้ำง
ขนำดกว้ำง..?.. เมตร ระยะทำงรวม..?.. เมตร (หรือ
3.1
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (ถ้ ามี)
พืน
้ ทีท
่ ค
ี่ าดวาจะเกิ
ดการเปลีย
่ นแปลง
พิกด
ั ...?...ถึงพิกด
ั
่
...?... ต.....อ.....จ...... รวมพืน
้ ที.่ .?..ไร่
สาเหตุทจ
ี่ ะเกิด
ความเปลีย
่ นแปลงไดรวม..?..ชนิ
ด
โดยนาไปปลูกรักษา
้
จานวน..?..ชนิด..?..ตน/กอ
และเก็บเป็ นตัวอยางพั
นธุ ์
้
่
ไม้จานวน..?..ชนิด อุปกรณ์
สมุดบัญชีพนั ธุ์ไม้ของพื้นที่ปกปั ก สายวัด เชือก เสาหลักหมุด สมุด + ปากกา
แว่นขยาย จอบ พลัว่ ถุงพลาสติก เชือกผูก ถุงซิ ปพลาสติกเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้
แผน
สารวจพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะเกิดความเปลีย
่ นแปลง
บริเวณพิกด
ั
..?..ถึงพิกด
ั ..?.. ต.....อ.....จ...... รวมพืน
้ ที.่ .?..ไร่
ซึง่ จะเกิดความเปลีย
่ นแปลงเนื่องจาก………….
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (ถ้ามี)
พื้นที่การปลูกรักษาพันธุ กรรม จานวน..?.. ไร่
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชจากพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลง ..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
- ปลูกรักษาไม้สาคัญ/ไม้หายาก ..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
อุปกรณ์
จอบ พลัว่ กระถาง ตาข่ายพรางแสง เรื อนเพาะชา อุปกรณ์ระบบน้ า ปุ๋ ย ฮอร์โมน
ถุงเพาะชา
แผน
3.1 ดาเนินการปลูกรักษาพันธุ กรรมพืช จากพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลง..?.. ชนิด ..?..
ต้น/กอ
3.2 ดาเนินการปลูกรักษาไม้สาคัญ/ไม้หายาก..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
3.3 เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลง เพื่อปลูกรักษาจานวน ..?..ชนิด
..?.. ต้น/กอ
3.4 เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/ไม้หายาก เพื่อปลูกรักษา จานวน..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
ป้ ายหมายเลขประจาต้น ป้ ายชื่อ ป้ ายชื่อสมบูรณ์
กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน”
กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน”
- สมัครเข้าร่ วมกับ อพธ แล้ว
- ยังไม่ได้สมัครเข้าร่ วมกับ อพธ
องค์ประกอบ 1
พื้นที่ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน คือ พื้นที่ท้ งั หมดของ ร.ร. ....?..... ไร่
1.1 ดาเนินการสารวจแล้ว..?.. ไร่ คิดเป็ น..?.. % ของพื้นที่ท้ งั หมด
1.2 ดาเนินการติดป้ ายเลขหมายประจาต้น ชื่อพื้นเมือง และจัดทาทะเบียนรายชื่อ
พรรณไม้แล้ว..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
1.3 ศึกษาและจัดทาป้ ายชื่อท้องถิ่น และข้อมูลท้องถิ่นแล้ว..?..ชนิด ..?.. ต้น
1.4 ศึกษาและจัดทาทะเบียนพรรณไม้ ป้ ายชื่อสมบูรณ์เสร็ จแล้ว ..?..ชนิด ..?.. ต้น
องค์ ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อ
“รู้ลกั ษณ์ รู้ชื่อ รู้จัก”
1. สารวจ ติดชื่อพืน้ เมือง และเลขหมายประจาต้ น
องค์ ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อ
องค์ ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อ
“รู้ลกั ษณ์ รู้ชื่อ รู้จัก”
1. สารวจ ติดชื่อพืน้ เมือง และเลขหมายประจาต้ น
2. การศึกษาโครงสร้ างส่ วนประกอบ และการจาแนกชนิดพืช
องค์ ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อ
“รู้ลกั ษณ์ รู้ชื่อ รู้จัก”
1.
2.
3.
4.
5.
สารวจ ติดชื่อพืน้ เมือง และเลขหมายประจาต้ น
การศึกษาโครงสร้ างส่ วนประกอบ และการจาแนกชนิดพืช
การจัดทาตัวอย่ างพรรณไม้ แห้ ง
การจัดทาผังพรรณไม้
การจัดทาทะเบียนพรรณไม้
องค์ ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อ
“รู้ลกั ษณ์ รู้ชื่อ รู้จัก”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
สารวจ ติดชื่อพืน้ เมือง และเลขหมายประจาต้ น
การศึกษาโครงสร้ างส่ วนประกอบ และการจาแนกชนิดพืช
การจัดทาตัวอย่ างพรรณไม้ แห้ ง
การจัดทาผังพรรณไม้
การจัดทาทะเบียนพรรณไม้
การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ ทสี่ มบูรณ์
องค์ประกอบ 2
รวบรวมพันธุ์ไม้มาปลูกในโรงเรี ยน
2.1 พืชพรรณไม้ทอ้ งถิ่น..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
2.2 พืชในกลุ่มน่าสนใจ
- สมุนไพร ..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
- พืชผักพื้นเมือง ..?.. ชนิด ..?.. ต้น/กอ
2.3 ดาเนินการติดป้ ายเลขหมายประจาต้น ชื่อพื้นเมือง และเพิ่มชื่อในทะเบียน
รายชื่อพรรณไม้ ศึกษาและจัดทาป้ ายชื่อท้องถิ่น และข้อมูลท้องถิ่น เพิ่มข้อมูลในทะเบียน
พรรณไม้ ป้ ายชื่อสมบูรณ์
2.4 จัดทาแผนผังพันธุ์ไม้ในโรงเรี ยนทั้งที่มีอยูเ่ ดิมและปลูกใหม่ พื้นที่..?.. ไร่
คิดเป็ น..?.. %
องค์ ประกอบที่ 2 การรวบรวมพันธุ์ไม้ นาเข้ าปลูกในโรงเรียน
มีการจัดทาผังภูมิทศั น์ และการออกแบบภูมิทศั น์
องค์ ประกอบที่ 3 การศึกษาข้ อมูลด้ านต่ างๆ
“รู้การเปลี่ยนแปลง
รู ้ความแตกต่าง รู ้ชีวติ ”
“ รู้สัมพันธ์ รู้ผกู พัน รู้
ดุลยภาพ”
“ธรรมชาติการเรียนรู้ ”
องค์ ประกอบที่ 4 การเขียนรายงาน
“ รู้สาระ รู้สรุ ป รู้สื่อ “
•• รายงาน
•• ข้อมูลเก็บในมุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
•• ศึกษาต่อเนื่องให้ได้ขอ้ มูลถูกต้อง ชัดเนน
•• นาเสนอ
•• เกิดผูเ้ ชี่ยวชาญท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆ
องค์ ประกอบที่ 5 การนาไปใช้ ประโยชน์ ในด้ านต่ างๆ
การนาไปใช้ ในการเรียน การสอนบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ เกษตร สุ ขศึกษา สั งคมศึกษา พุทธศาสนา
ฯลฯ การใช้ ประโยชน์ ทางสั งคมและสิ่ งแวดล้อม การใช้ ประโยชน์ ด้านการ
อนุรักษ์ การขยายพันธุ์ ปลูก เลีย้ ง ให้ เกิด ผลประโยชน์ แก่โรงเรียน
การนาองค์ ความรู้ไปสู่ พพิ ธิ ภัณฑ์ ธรรมชาติวทิ ยา และการนาไปสู่ เศรษฐกิจ
พอเพียง
แผน
กรณี โรงเรี ยนเก่า
1.1 สารวจความเปลีย
่ นแปลงพันธุกรรมพืช..?.. ไร่
คิดเป็ น..?..% ของพืน
้ ทีท
่ ง้ั หมด
(ผลการ ปบ.+/ชนิด/ต้น/กอ) หรือ สารวจพันธุกรรมเพิม
่ เติม
จานวน...?... ไร่ คิดเป็ น ..?..% ของพืน
้ ทีท
่ ย
ี่ งั ไมได
่ ้
ทาการ (ผลพืชพันธุไม
่ เติม
จานวน..?..ชนิด
้ ม
์ เพิ
..?..ตน/กอ
รวมพันธุไม
่ ารวจไวแล
ด
้
้ ส
้ ว..?..ชนิ
้
์ ที
..?..ตน/กอ
หรือ ไมพบพั
นธุไม
่ เติม
รวมพันธุ ์
้
่
์ ้เพิม
ไม้ทีส
่ ารวจไวแล
ด
..?..ตน/กอ
)
้ ว..?..ชนิ
้
้
1.2
ดาเนินการติดป้ายเลขหมายประจาต้น
ชือ
่
พืน
้ เมือง
และจัดทาทะเบียนรายชือ
่ พรรณไมแล
้ ว..?..
้
แผน
กรณี โรงเรี ยนใหม่
ดาเนินการสารวจพันธุ กรรมพืช พื้นที่ ..?.. ไร่ คิดเป็ น..?..% ของพื้นที่
ทั้งหมด ติดป้ ายเลขหมายประจาต้น ชื่อพื้นเมือง และจัดทาทะเบียน
รายชื่อพรรณไม้(ผลการ ปบ. จานวน..?..ชนิด ..?..ต้น/กอ )
8
เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลภายนอกได้ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในสาขาต่างๆ ตามความ ถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คาปรึ กษา และแนวทางการศึกษา จัดตั้งเป็ น ชมรมนัก
พฤกษศาสตร์
กิจกรรม 8
สนับสนุนการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช
มีคณะเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้รวม .............. คณะ ......... คน
อนุบาล - ประถม
มัธยม
อุดมศึกษา
ประชาชนทัว่ ไป
ข้าราชการ
.......... คณะ ......... คน
.......... คณะ ......... คน
.......... คณะ ......... คน
.......... คณะ ......... คน
.......... คณะ ......... คน
แผน การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น อาคารเรี ยนรู ้ เส้นทางเดิน