Slide 1 - Europa Uomo Europa Uomo Slovensko

download report

Transcript Slide 1 - Europa Uomo Europa Uomo Slovensko

Karcinóm prostaty
• Ročné 500 000 nových prípadov CaP na celom
svete
• 200 000 pacientov zomiera ročne s CaP
• 2004 – 33 % všetkých karcinómov (CaP) a 10 %
všetkých úmrtí na karcinóm v dôsledku CaP
(USA)
• Kostné komplikácie ohrozujú pacientov s CaP
(kostné metastázy a úbytok kostnej masy pri
endokrínnej manipulácii)
1: Ferlay J in: http://www-dep.iarc.fr/publi/resourcescancerreg/iarcpressglobocan.htm Accessed 1.2.05
2: American Cancer Sciety. Cancer facts & figures 2004. Atlanta GA, 2004, 3: Crawford DE: Eur.Urol. Suppl, 2004; 3: 10-15
Karcinóm prostaty
• 20 % pacientov má v čase diagnózy
kostné metastázy
• 65-75 % pacientov s pokročilým ochorenie
má alebo v priebehu liečby sa objavia
kostné metastázy
• Postihujú predovšetkým axiálny skelet
(lumbálne stavce, panva, rebra, femury)
• 97 pts /16 (16,5 %) Mts a u 5 (6%) sa
vytvorili Mts počas liečby.
Karcinóm prostaty
• Endokrinná manipulácia
– Lokálne pokročilý karcinóm (vysokorizikoví
pacienti- PSA≥20 ng/ml, gleasonov skóre ≥ 7,
viac ako 50 % biopsií pozitívne)
– 40 % pacientov liečených s úmyslom
vyliečenia má pokročilé ochorenia alebo
recidivuje do 3-5 rokov
– Potlačenie tvorby androgénov –dlhodobá –
zníženie kostnej denzity (osteoporóza,
patologické fraktúry, bolesti a zníženie kvality
života).
Priebeh karcinómu prostaty pri
„skorom“ záchyte
Ličba:
RP,
RTX, BT
GnRH Agonisti
Záchranná
PSA / masa
tumoru
Smrť
SRE
Iniciálna diagnóza a liečba
Kostné mts
HRPC
Time
GnRH, gonadotropin-releasing hormone; RP, radical prostatectomy; PSA, prostate-specific antigen; ADT, androgen
deprivation therapy; HRPC, hormone refractory prostate cancer; SRE, skeletal-related events.
ADT predstavuje najčastejsie
liečba LHRH agonistami
Účinná látka
Podávanie
LHRH agonisti
Leuprolide1
inj. á 1, 3, 4 alebo 6 mesiacov;
implantát na 12 mesiacov
Goserelin2
inj. á 1 alebo 3 mesiace
Triptorelin3
inj. á 1 alebo 3 mesiace
LHRH antagonisti
Degarelix4
úvodná dávka vo forme bolusu nasledovaná
mesačnými udržovacími dávkami
Anti-androgény (ako kombinovaná liečba pri komplentnej
androgénnej blokáde)
1Eligard®
Flutamide5
perorálne, 3 x denne á 8 hodín
Bicalutamide6
perorálne, 1 x denne
Product Information. Sanofi-Aventis U.S. LLC; 2008; 2Zoladex® Product Information. AstraZeneca Pharmaceuticals LP; 2007;
Product Information. Watson Pharma, Inc.; 2006; 4Firmagon EPAR 2008 assessed on August 2009; 5Drogenil SmPC 2008. Schering-Plough Ltd,
as assessed on Aug 2009; 6Bicalutamide SmPC 2008. AstraZeneca UK Limited, as assessed on August 2009.
3Trelstar®
Nie všetky nežiaduce účinky
ADT sú zjavné
Viditeľné NÚ
„Skryté“ NÚ
Najčastejšie
Viditeľné známky
„Skryté“
„Pocity“
Strata libida
Nárast hmotnosti
Únava
Erektilná
disfunkcia
Gynekomastia
Strata kostnej
hmoty
Návaly
Higano CS. Urology 2003; 61:32-8.
Anémia
Strata svalovej sily
a hmoty
Nástup / zhoršenie
hypertenzie,
Zmenšenie penisu
diabetu, KVS
a semeníkov
ochorení
Zmeny ochlpenia
Zmeny lipidového
profilu v sére
Nedostatok
energie
Nedostatok
iniciatívy
Depresia
Emočné poruchy
Poruchy
kognitívnych
funkcií
Kostné komplikácie
• Po 3-5 rokoch endokrínnej manipulácie– MTS
• Po vzniku kostných MTS – prežívanie od 12-53
mesiacov ( riziko kostných komplikácii)
• 30-50 % pts s MTS má minimálne jednu kostnú
komplikáciu v priebehu 2 rokov sledovania
• Vznik fraktúry kosti koreluje s úmrtnosťou (1020 % zomiera do 6 mesiacov po fraktúre krčku
femuru)
Kostné komplikácie indukovane
liečbou CaP
• Časť pacientov je v
čase dg osteopenická
alebo osteoporotická
• Antiandrogénová
liečba znižuje denzitu
kostnej masy v
priemere o 3-5 %/rok
GnRH agonisti znižujú BMD u
mužov s karcinómom prostaty
Zmena BMD počas 12 mesiacov (%)
2
NS
p<0.001
1
Kontrola
GnRH agonisti
0
-1
NS=not significant
-2
-3
-4
-5
Bedrová
chrbtica
Proximálny
femur
Adapted from Mittan D, et al. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87:3656-61.© 2002. The Endocrine Society.
Riziko zlomenín rastie s dĺžkou
podávania ADT
Prežívanie bez zlomeniny (%)
100
80
60
40
Bez ADT
GnRH agonisti, 1-4 dávky
GnRH agonisti, 5-8 dávok
GnRH agonisti, ≥ 9 dávok
Orchiektómia
20
0
2
4
6
Roky po diagnóze
Shahinian VB, et al. N Engl J Med 2005; 352:154-64.
8
10
Výsledky po vstupnom vyšeterení
g/cm2
BMD L1-L4
BMD femur
BMD celkovo
Sledovaná skup.
1,0217
0,8067
0,9161
Kontrolná skup.
1,0622
0,8273
0,9428
p
0,028
0,965
0,022
 Sledovaná skupina (CaP): 39 (40,2%) osteopénia, 18 (18,5%)
osteoporóza
 Kontrolná skupina: 30 (33,7%) osteopénia, 7 (7,9%)
osteoporóza
 Pacienti v sled. skupine majú signifikantne nižšie vstupné
BMD L1- L4 a celkové BMD
10
Výsledky po 1. kontrole
g/cm2
BMD L1-L4
BMD femur
BMD celkovo
Sledovaná skup.
0,9786
0,7625
0,8717
Kontrolná skup.
1,0382
0,8053
0,9274
p
0,004
0,534
<0,001
 Sledovaná skupina: Osteopénia 50 pacientov (51%),
Osteoporóza 23 pacientov (23,7%)
 Kontrolná skupina: Osteopénia 31 pacientov (31,9%),
Osteoporóza 7 pacientov (7,8%)
 Signifikantný pokles BMD L1-L4 (p=0,004), signifikantný
pokles celkového BMD (p<0,001), nevýznamný pokles BMD
femuru (p=0,534) v sledovanej skupine oproti kontrole
ˇ
11
Patologické fraktúry po 1. kontrole
Po prvej kontrole sa patologické fraktúry L1 - L4
vyskytli u 4 pacientov sledovanej skupiny (4,1%)
V kontrolnej skupine sa patologické fraktúry L1 - L4
nevyskytli
 Patologické fraktúry krčka femuru sa nevyskytli ani
v jednej skupine
12
Výsledky po 2. kontrole
g/cm2
BMD L1-L4
BMD femur
BMD celkovo
Sledovaná skup.
0,8860
0,6684
0,7757
Kontrolná skup.
0,9845
0,7506
0,8978
p
0,001
0,03
<0,001
 Sledovaná skupina: Osteopénia 73 pacientov (76,2%),
Osteoporóza 30 pacientov (30,9%)
 Kontrolná skupina: Osteopénia 35 pacientov (39,3%),
Osteoporóza 14 pacientov (11,2%)
 Signifikantný pokles BMD L1-L4 (p=0,001), signifikantný
pokles celkového BMD (p<0,001), významný pokles BMD
femuru (p=0,03) v sledovanej skupine oproti kontrole
13
Patologické fraktúry po 2. kontrole
Po druhej kontrole sa patologické fraktúry L1 - L4
vyskytli u 5 pacientov a u 2 krčka femuru (8,5%)
V kontrolnej skupine sa vyskytla 1 patologická
fraktúra L1 - L4 (1,2%)
 Rozdiel v incidencií je 7 - násobný
14
Vplyv fraktúry na QL
Fraktúra krčka femuru u
osteoporetických mužov
• 16 % mortalita/mesiac
• 10-20 %/ 6 mesiacov
• 32 %/rok
Patologické fraktúry
• Štúdia na 195 pts
liečených hormonálne
• Celkové prežívanie pts s
fraktúrami bolo nižšie až
o viac ako 3 roky
(p<0.04)
Oefelein MG a spol.: J. Urol., 2002; 168: 1005-7
Konzervatívna liečba
• Analgetiká
• Rádioterapia
• Rádioizotopy (stroncium 89, renium 188 a
samarium 153 -  žiariče)
• Bisfosfonáty
• Inhibítor receptoru endotelinu A
(http://clincancerres.aacrjournals.org/content/12/20/6296s.full)
• Denosumab (RANKL inhibitor)
Dlhodobé účinky ADT
Sarcopenic obesity
Bone loss
Závery
• Ciele komplexnej liečby CaP
– Predľženie života, liečba symptómov ochorenia a
zlepšenie QL
• Liečba kostných komplikácií v dôsledku
antiandrogénnej liečby a v dôsledku kostných
metastáz je potrebná
• Prebiehajúce štúdie – včasné opatrenia a
podávanie liekov zamedzujúce vzniku kostných
komplikácií redukujú morbiditu a mortalitu
pacientov