DENİZDE HABERLEŞME

download report

Transcript DENİZDE HABERLEŞME

. BAYRAM ULUSOY
UZAKYOL KAPTAN
Haberleşme, bir bilginin bir kişiden diğerine iletilmesidir.
Denizdeki haberleşme, risklerinin yüksekliğinden dolayı sıradan
haberleşmelerden çok daha önemlidir.
Burada bahsedilen risk, can ve mal kaybı ile çevrede olabilecek büyük
zararlardır.
Haberleşme:
 sesli
sözlü
görüntülü
veya
yazı
biçiminde olabilir.
Gemi imkanları kullanılarak geminin dışındaki kişiler ile yapılan
haberleşmede tüm yetki ve sorumluluk gemi kaptanındadır. Kaptanın
bilgisi, izni ve istisnalar hariç kimse geminin dışındaki kişiler ile gemi
imkanlarını kullanarak haberleşme yapamaz.
Bunun istisnaları;
 Vardiya zabitince seyir emniyeti için yapılan haberleşmeler.
 Telsiz zabitince test ve servis amaçlı haberleşmeler.
Kaptanın bilgi ve iznini alma zorunluluğu gemide bulunan geminin
işletme yetkililerini ve gemideki tüm personeli kapsar.
Gemiden gönderilen bir mesajın imzası yazılsa da yazılmasa da kaptana aittir.
Gemiye gelen mesajda kaptana gelmiş bir mesajdır.
Gemiye kişisel mesaj gelemez, gelen tüm mesajlar kaptana çıkartılır ve
onun talimatına göre dağıtım yapılır
1900 yılından itibaren gelişmeye başlayan haberleşmede teknikleri neticesinde.
• 1903 yılında Berlin’de toplanan uluslararası bir konferansında bu hizmete
yönelik kurallar belirlenmeye başlanmıştır.
• 1912 yılına gelindiğinde ise dünyada, aralarında İstanbul-Okmeydanı’nda
kurulan telsiz istasyonun da bulunduğu toplam 479 adet kıyı telsiz istasyonunun
kurulduğu, telsiz donanımına sahip gemi sayısının da 2.752 adede ulaştığı
görülmektedir.
Aynı yıl meydana gelen
Titanic faciası .
Denizde can ve mal emniyetine yönelik uluslararası kuralların belirlenmesini
gündeme getirmiş dahada önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıkarmıştır .
 1914 yılında Londra’da toplanan konferansta kabul edilen bir kuralla 50 kişiden
daha fazla yolcu taşıyan gemilerde radyo telgraf teçhizatı bulunması zorunluluğu
getirilmiştir.
Temmuz 1915 tarihinde yürürlüğe giren bu ilk SOLAS (Safety of Life at
Sea/Denizde Can Güvenliği) Konvansiyonu 1929, 1948, 1960 ve 1974 yıllarında
yenilenmiş, gemilerdeki telsiz haberleşme teçhizatına yönelik kurallarda da
değişiklikler yapılmıştır.
Deniz telsiz haberleşmesine yönelik en kapsamlı düzenleme
ise IMO (International Maritime Organization/Uluslararası
Denizcilik Örgütü) ve ITU (International Telecommunication
Union/Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından 1979
yılında itibaren başlatılan çalışmalarla oluşturulan ve 31.12.1999
tarihinden itibaren tam olarak uygulamaya konulan GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System/Küresel Deniz
Tehlike ve Güvenlik Sistemi) olarak adlandırılan düzenleme
olmuştur.
Bu sistemin temel amacı tehlike olan bir gemiden gelen yardım
talebinin karadaki arama-kurtarma otoriteleri ile yakınındaki
gemiler tarafından en kısa sürede alınıp gecikmeksizin yardım
ulaştırılmasının sağlanabilmesidir.
GMDSS : Global Maritime Distress and Safety (Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi)
1 Şubat 1992’ de başladı, 1 Şubat 1999’ da tüm yönleriyle devreye girdi.
DSC : Sayısal Seçmeli Çağrı
NBDP : Dar band doğrudan yazılımlı telgraf tekniği
EPIRB : Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisi (Radio Beacon)
SART : Arama ve kurtarma radar vericisi (Radar Transponder)
NAVTEX: Karadan gemi yönünde NBDP tekniği ile acil bilgilerin gönderilme sistemi
IN MARSAT : Uydular kanalıyla yapılacak haberleşmeyi organize eden kuruluş
COSPAS SARSAT : Kutupsal yörüngeli uydu sistemi
IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütü
ITU : Uluslararası Telekom Birliği
SOLAS : (Safety Of Life At Sea) Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi 1974
Denizde Haberleşme amaçlarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:
Gemi içinde haberleşme .
 Gemi /Gemi arası haberleşme .
 Gemi/Kıyı arası haberleşme.
Kıyı/Gemi arası haberleşme .
Acil durum haberleşmeleri .
Haberleşme belirli anlama sahip
 araçların veya ışığın gösterilmesi
veya belirli anlama sahip seslerin
 veya anlamlı sözcüklerin
Duyulacak şekilde iletilmesi ile yapılabilir.
Haberleşmede kullandığımız bu yöntemleri
dahili ve harici .
Haberleşme yöntemleri olarak ikiye ayırabiliriz.
Dahili haberleşme gemi içindeki haberleşmedir ve aşağıdaki şekilde
AÇIKLANABİLİNİR..
Standart haberleşme sistemleri,
o Gemi de mevcut Santralli telefondan haberleşme,
o Acil durum telefon devresinden haberleşme,
o El telsizi ile haberleşme,(el vhf)
Özel haberleşme sistemleri,
o Diafon ile haberleşme,
o Pasaparola ile haberleşme,
o Haber boruları v.s. ile haberleşme
Gemi dahili Santralli telefon devresi; gemilerde, rutin haberleşme için
kullanılmak üzere kurulan anolog otomatik telefon santralına bağlı
kablolu telefon şebekesidir.
Gemide salonlar, yemekhane ve kamaralar gibi sosyal
kullanım alanlarında, köprüüstü, makine dairesi, yeke
dairesi, telsiz dairesi gibi yönetim alanlarında bu santrale
bağlı telefon hatları ve cihazları bulunur. Her hattın bir
numarası vardır. Cihazdan normal evimizdeki gibi
istediğimiz yere ait telefon numaraları tuşlanarak istenen
yer aranır. Bağlantı arada bir başka görevli olmaksızın
otomatik olarak sağlanır.
Acil durum telefon devresi, standart telefon devresinin dışında
sadece köprüüstü, makine dairesi ve yeke dairesi arasında
kurulan, gücünü acil durum akülerinden alan, santralsiz
kablolu basit güvenilir telefon devresidir.
El telsizi, manevralarda, onarım bakım çalışmalarında,
güvenlik nöbet ve karakollarında, gemi dışı görevlerde, gemi acil
durum el VHF’leri haricinde kullanılan halk bandı VHF telsiz
cihazlarıdır.
Diyafon, bazı gemilerde ihtiyaç halinde konan basit iki yönlü
konuşma yapabilen az sayıda aboneye sahip pek güvenliği olmayan
cihazlardır.
Pasaparola, (haberci) özellikle askeri gemilerde bir savaş sırasında tüm
dahili haberleşme imkanlarının kaybolabileceği durumlar için
düşünülen, barış zamanında dahi kullanılan, gemi içerisinde birisinden
birisine haber veya bir emri veya bir evrakı götürmek amacı ile
görevlendirilmiş şahıstır.
Haber boruları; bir boru içerisindeki havanın, kontrollü olarak ses
dalgalarını bir noktadan bir noktaya taşıtabilmesi özelliğinden
yararlanılan sistemdir. Küçük gemilerde dahili haberleşme imkanlarının
kaybolması halinde kullanılmak üzere köprüüstü, makine dairesi ve
miyar güverte standart pusula yanına kurulur. Devre yaklaşık 5-6 cm
çapında borulardan oluşmuştur. Her iki ucu ağzın yapıştırılabileceği
biçimde ve bir düdük tapa ile kapatılmıştır.
Harici haberleşme, geminin dışındaki kişiler ile yapılan haberleşmedir.
Harici haberleşmeyi haberin açık olup olmamasına göre ikiye ayrılır;
 Açık haberleşme :Doğrudan halk konuşma veya yazma yöntemlerinin
kullanıldığı haberleşmedir
Kodlu haberleşme:Belirli anlam içeren görsel, işitsel veya yazı şekilleri
ile yapılan haberleşmedir.
Harici haberleşmeyi kullanılan sisteme göre de üçe ayrılır.
Yakın mesafe, görsel ve işitsel haberleşme:
Kulak duyum ve göz görüm mesafesinde, ses ve görüntü araçları
kullanılarak, kodlu haberleşme yöntem ve araçlarının kullanıldığı yakın
mesafeden yapılan haberleşmedir.
 Telsiz haberleşmesi:
Çok yüksek dalga (VHF), orta dalga (MF) ve yüksek dalga (HF) telsiz
cihazları kullanılarak telefon, telex ve sayısal seçmeli çağrı (DSC)
tipindeki, kodlu veya açık lisan ile yapılan haberleşmedir
 Uydu
haberleşmesi:
Uydular aracılığı ile telefon ve telex
tipindeki kodlu veya açık lisan ile yapılan
haberleşmelerdir.
Kodlu haberleşme belirli anlam içeren görsel, işitsel veya yazı şekilleri
ile yapılan haberleşmedir.
Uluslararası İşaret Kod Kitabı
Uluslar arası işaret kod kitabı, uluslar arası olarak kabul edilen, kodlu
haberleşme yöntemlerini anlatan bir kitaptır.
Kullanılma gerekçesi
 Uluslar arası ortak dil kullanabilmek,
Elektronik haberleşmenin mümkün olmadığı zamanlarda
haberleşmeyi sağlayabilmek,
 Askeri amaçlar ile gizlilik sağlamak.
Uluslar arası işaret kodlarında İngiliz alfabesindeki “26” harf ve 10
rakam kullanılır. Burada kullanılan harflerin özel kod isimleri
vardır. Askeri bahriye dışında denizde uluslararası kod isimleri
kullanılır. Ayrıca bunların milli veya kurumsal farklı isimleri de
vardır. Bir kelime veya isim hecelenirken bu kodlar kullanılır.
Örnek; “GEMİ” kelimesi; “Golf-Echo-Mike-İndia” şeklinde
hecelenir.
BAYRAK
İŞARET KOD KİTABI
.Simafor ile kodlu haberleşme
Uluslararası işaret kod kitabı farklı haberleşme
yöntemlerini belirtmiştir.
Teknolojinin geri olduğu zamanlarda oluşturulan bu
yöntemlerin bugün kullanımı askeri bahriye ve kısmi
sancak haberleşmesi dışında kalmamıştır.
Ancak bu yöntemler bir alternatiftir ve gerektiğinde
kullanımı zorunludur.
Aşağıda bu yöntemler
sancak haberleşmesi haricinde kısaca tanıtılmış, sancak
haberleşmesi bir bölüm olarak daha geniş ele alınmıştır.
Uluslar arası flayşın ile kodlu haberleşmede harf ve rakamlar mors
alfabesine göre belirtilir.
Burada kullanılan cihazlar; huzmeli, kesiksiz ve kuvvetli ışık verebilen ve
bu ışığı kontrollü olarak perdeleyerek görünmez kılan cihazlardır.
Bunlar, köprüüstü kırlangıçlarına konan kontrollü ışık panjurlarına
sahip projektörler veya aynı özelliğe sahip el cihazlarıdır (Aldis). Bu
cihazların panjurları kontrollü olarak açılıp kapatılarak, ışığın mors
koduna göre görülmesini sağlanır ve mesaj bu şekilde iletilir.
Bunların haricinde yakın mesafede kısa haberleşmede, köprüüstünden
telgraf maniplesi ile kontrol edilebilen direk başı lambaları da
kullanılabilir. Bu yöntemde kullanılan mors kodunda harfler ve rakamlar
nokta ve çizgilerden oluşmuştur. Nokta ışığın çok kısa olarak açılıp
kapatılması, çizgi ışığın biraz daha uzun süre gösterilmesi şeklinde
sağlanır.
Haberleşmede mors alfabesinin nokta ve uzunlarını ifade eden, flama
gösterme şekilleri kullanılır
Kodlu radyo-telefon haberleşmesi, gemideki VHF ve MF/HF telsiz
cihazları ile doğrudan konuşma şekli ile yapılan bir sesli haberleşme
yöntemidir. Bu yöntemde genel telsiz radyo telefon görüşme usulleri
uygulanır. Ancak kodlu lisan kullanılır. Telaffuzun anlaşılabilir olması
için de harflerin kod isimleri vurgulu, rakamlar farklı söylenir.
İşitilen işaretler ile Uluslar arası kodlu haberleşme yönteminde,
 Ses yükseltici cihazlar ile haberleşme:
Megafon, hoparlör gibi ses güçlendirici bir cihaz ile yapılan
kodlu haberleşmede, radyo-telefon haberleşme yöntemi
kullanılır.
Ses çıkartan cihazlar ile haberleşme:
Zorunluluk halinde, gemi düdüğü, gong ve çan gibi ses veren
cihazlar ile yapılan kodlu haberleşme yönteminde Flashing ile
haberleşme usulleri kullanılır.
Bu yöntemin kullanılması, denizde çatışmayı önleme kuralları
gereği verilen işaretler ile karışması veya işaretlerin hatalı
kullanılması gibi sorunlardan dolayı en az da tutulmalıdır.
VHF (Very High Frequency) 30-300MHzarasındaki radyo
dalgalarının ismidir. Radyo, televizyon yayınları veya telsiz
yayınlarının bir kısmı bu frekans bandını kullanarak yapılır.
Bunlar dışında telsiz modemler, amatör istasyonlar, hava trafik
kontrol ve benzeri teknik pek çok kullanım alanı vardır.
Kapsama alanı ne kadar?
Telsiz sistemlerinde kapsama alanı tamamiyle kullanılan donanıma,
antenin denizden yüksekliğine ve hava şartlarına bağlı değişkenlik
gösterebilir. Fakat ideal şartlarda 25 Watt çıkış gücüne sahip bir deniz
telsizi yaklaşık 50-60NM (Deniz Mili - 90-110km) mesafede etkili olabilir.
Fakat küçük bir teknenin üzerine monte edilmiş (denizden fazla yükseğe
monte edilmemiş) anten ile 9-10NM (15-18km) civarlarında ancak etkili
görüşme sağlayabilir
Kapsama alanı demişken deniz telsiz cihazlarının çıkış güçleri hakkında bir
açıklama eklemek gerekir. VHF deniz telsiz cihazları 1W veya 25W çıkış
ücünde olabilir. Bunun sebebi gerekmediği yerlerde fazla güçlü sinyal
gönderip çevredeki başka telsiz cihazları ile çakışma (enterferans-girişim)
olmasın ve gereksiz konuşma kirliliği oluşmaması amacıyladır.Liman
içi görüşmeler ve gemi dahilinde yapılan görüşmeler gibi. Bu amaçla 15 ve
17. kanallar gemi içikullanıma tahsis edilmiş ve en çok 1W gücünde
kullanılabilir. Bunun dışında 16. acil durum - çağrı kanalı dışında tüm
kanallar için istenildiğinde telsiz cihazınının üzerinden High/Low (YüksekDüşük) çıkış ayarı yapılabilir. Eski nesil bir cihaz kullanıyorsanız buna
uymak için cihazınızın çıkış gücünü üzerindeki ayardan değiştirmeniz
gerekir, yeni cihazlar ise 15 ve 17. kanallarda otomatik olarak düşük çıkış
gücünü seçerler. 1W güç ile yaklaşık 2NM (3,5-4km) mesafe içinde
görüşme yapılabilir.
Bir gemi kendi imkanları ile çözemeyeceği bir sorun ile karşılaşır ve acil bir
yardıma ihtiyaç duruyorsa tehlike çağrısı yapar. Telsiz dünyasında en yüksek
öneme sahip çağrıdır. Bu çağrıyı duyan herkes cevap vermek ve kendi güvenliğini
tehlikeye atmayacak şekilde yardım etmekte SORUMLUDUR!
Tehlike çağrısının (MAYDAY) duyulduğu yer eğer kıyıya yakın, karadaki yetkililerin
(kıyı emniyeti veya sahil güvenlik) iletişim kurabilme imkanlarının olduğu bir yer
ise çağrıyı duyan tüm istasyonlar önceliği gerekli koordinasyonu sağlamak üzere
sahil güvenlik veya kıyı emniyetine bırakmalıdır. Ama herhangi bir yardım ihtiyacı
olması ihtimaline karşı tehlike haberleşme trafiği bitene dek 16. kanaldan durumu
takip etmelidir.
Eğer MAYDAY çağrısının duyulduğu yer kara istasyonlarının iletişim alanı dışında
bir açıkdeniz veya uzak bir kyı ise bu durumda bu acil durum haberleşme trafiğini
organize etme ve yardımı yapma sorumluluğu çağrıyı duyan gemilerde olur.
Bir acil durum tehlike çağrısı alındığında durum karşı tarafa "RECEIVED
MAYDAY" mesajı ile iletilir.
Eğer çevrede acil durum çağrısını almayan ve 16. kanalı normal çağrıları için
kullanan istasyonlar varsa "SILENCE DISTRESS" mesajı ile kanaldaki diğer
görüşmelere acilen son verilmesi ve sessizlik sağlanması için istekte bulunur
Bu isteği tehlikede olan gemi veya tehlike trafiğini yönteden kara istasyonu yapıyosa "SILENCE
MAYDAY" mesajı ile yapar..
Bu noktadan sonra bölgede bu çağrıları alan tüm gemilerin mesaj trafiğini yönteden kara istasyonunun verdiği
talimatları dinlemek ve gerektiğinde/istenildiğinde kendi güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yardıma
gitmek ZORUNLULUĞU VARDIR.
Acil Durum - Emergency çağrısı 3 kez "MAYDAY" kelimesinin tekrar edilmesi ile başlar.
Devamında Geminin adı, geminin koordinatları ve olayın/kazanın/durumun oluştuğu saat verilir. Sonrasında
sırasıylatehlikenin cinsi, ihtiyaç duyulan yardımın çeşidi, tehlikenin detayları, mürettebatın durumu ve hava
durumu bilgisi aktarılır. Son olarak çağrıyı yapan kişinin bilgileri verilir.
Tehlikede olmayan bir tekne eğer gönderilen yardımın yeterli olmadığını düşünürse veya yapılan tehlike
çağrısına cevap verilmediğini görürse ilgili tehlike mesajını "MAYDAY RELAY" mesajını 3 kere
tekrarlayarak aynen aktarabilir.
Tehlike bittiğinde veya yeterli yardım sağlanmaya başladığında trafiği yöneten yetkili "MAYDAY
PRUDONCE" çağrısını yapar. Tehlike tamamiyle bittiğinde "SILENCE FENNE" mesajı ile artık 16.
kanaldannormal çağrıların yapılabileceğini, sessizliğin bitirildiğini duyurur.
Eski tip telsiz cihazlarında tüm bu anons ve işlemler ses ile konuşarak verilirken yeni tip marin VHF
deniz telsizlerinde DSC (Digital Selective Calling) üzerinden tek bir tuşla otomatik olarak tehlike sinyali,
gemi bilgileri ve koordinatlarının gönderilmesini sağlayan DISTRESS tuşu vardır.
Öncelik sıralaması her zaman aşağıdaki gibidir;
- Tehlike çağrıları, tehlike mesajları ve trafiği,
- Aciliyet duyuruları,
- Emniyet duyuruları,
- Diğer tüm haberleşme.
Bir geminimin güvenliği ile ilgili acil mesajlardır.
Gemide isyançıkması, bir hastalık durumu için yardım
istenilmesi, denize adam düşmesi, dümen veya makina
arızası gibi konular aciliyet kapsamına girer. Acil Durum Emergency'den farkı henüz bir yardım talebinde
bulunulmamasıdır. Öncelikle bilgilendirmek amacı ile yayınlanan
bir mesajdır. Gemi kaptanının sorumluluğunda bu bilgilendirmeden
bir sonuç alınamıyorsa Acil Durum çağrısı (Mayday) yapılabilir.
Aciliyet çağrısı "PAN PAN" kelimesinin 3 kez tekrarlanması ile
başlar. Medikal (tıbbi) bir durum sözkonusu ile çağrı çağrı "PAN
PAN MEDICAL" olarak yapılır.
Deniz trafiğini etkileyecek, herhangi olumsuz
durumoluşturabilecek veya bölgedekidenizcilerin mutlaka
bilmesi gereken önemli bilgilerin aktarılması demektir. Bu önemli
bilgiler en basitinden bölgedeki hava durumu
raporu veya çalışmayan bir fenerin bildirilmesi, yeni bir
şamandıranın yeri, yeni farkedilen birsığlık-kayalık, askeri
tatbikat veya sualtı çalışması gibi şeyler olabilir.
Emniyet mesajları bölgede ulaşılabilen tüm istasyonlara hitaben
yapılır ve ilk çağrının 16. kanaldan yapılmasını takiben mesajın
tamamı ve detayları başka bir kanaldan yayınlanır. (Örnek: Hava
Durumu ve Fırtına Raporları 67. kanaldan verilmektedir.)
Emniyet çağrısı "SECURITE" kelimesinin 3 kez tekrarlanması ile
başlar.
.
Navtex MF (Medium Frequency) bandında karadan gemilere aciliyet,
emniyet, meteoroloji ve çeşitli uyarılarınaktarılmasını sağlayan bir
sistemdir. Sistem MF bandında 518KHzfrekansında dar band direk
yazmalı telgraf (NBDP - Narrow Band Direct Printing) sistemiyle
çalışır ve yaklaşık 400NM (740km) mesafeden alınabilir.Her ülkenin
yayın yapan istasyonları birbirleri ile çakışmayacak saatlerde,4'er saat
ara ile İngilizce yayın dilinde bu bilgileri yayınlarlar. Bu
bilgiler ücretsiz olarak tüm gemiler için yayınlanır. Gemideki Navtex
alıcısı otomatik olarak kendini ilgilendiren mesajları alıp ve kağıda basar.
Tüm gemiler için VHF sisteminin çalışmadığı uzak ve uluslarası sularda
yararlı bir sistemdir.
EPIRB Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi (Emercency
Position Indicating Radio Beacon) cihazı adından da anlaşılacağı
üzere geminin terk edilmesini gerektirecek(batma, yangın vb..) acil bir
durumla kaşılaşıldığında duruma göre elle devreye alınan (veya genelde
suya düşünce otomatik) olarak devreye giren, denizdeyüzen, ışıklı
görsel uyarı (flash) veren ve406MHz / 121.5MHz frekanslarından acil
durum sinyalleri yayınlayarak uydu ve kara istasyonları
tarafından tespit edilmeyi sağlayan bir cihazdır.
Tüm dünyadaki EPIRB acil durum sinyalleriSARSAT (Fransa-Kanada)
ve COSPAT (Rusya) uydu sistemleri ile takip edilir ve bir sinyal
alındığında 2-5km hassasiyetleyeri tespit eder ve ilgili (en yakın) acil
durum arama kurtarma birimlerine iletir. EPIRB cihazları monte
edildikleri teknenin tüm bilgilerini (adı, çağrı kodu, bayrağı vb.) içerir,
böylece en hızlı ve uygun arama kurtarma çalışması gecikilmeden
başlatılabilir.Cihazın en az 48 saat çalışabilecek şekilde batarya sistemi
vardır.
..
Acil durumda olan geminin çevresindeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı bir
sinyal yayınlayanaktif radar yansıtıcısı (reflektörü) dır. Böylece acil
durumdaki gemiye gelen yardım gemileri yeri kolayca tespit edebilirler. Cihaz
acil durumda gemiyi terk ederken can kurtarma salına (veya kişilerin yanına)
alınır ve elle çalıştırılır. Cihaz çalıştığında bekleme konumunda durur, ancak
yakında radar sinyalleri sorunun yaşandığı noktaya ulaşan bir gemi varsa
bu geminin radar ekranında görünecek özel işaretler üretir. Yakında bir
gemi yoksa cihaz çalışmaz.Bir gemiden birden fazla SART cihazı varsa hepsi
aynı anda çalıştırılmaz, sıra ile devreye alınırlar. SART cihazları 96 saat
bekleme (standby) + 1 saat yayın yapacak sürece batarya kapasitesi içerir.
Yayın süresi arttıkça bekleme süresi de düşer.
EPIRB ve SART birbirleri ile kombine çalışan, birbirlerine tamamlayanacil
durum cihazlarıdır. İlk başta EPIRB acil durum sinyalini uydular üzerinden
arama kurtarma ekiplerine ulaştırır, SART ise bu sinyaller üzerine bölgeye
gelen arama kurtarma ekiplerinin olay yerini kolayca bulmalarına yardımcı
olur.
..
.. Deniz telsizi (Marin Telsiz - VHF Marine Radio), Radyo
Telefon gibi farklı isimlerle alınan sistem VHF frekans bandında
çalışan, deniz araçlarının birbirleri ile veya kara ile görüşmesi
amacıyla kullanılan telsiz sistemidir. Bu sistem VHF frekans
bandında 156-174MHzarasındaki frekansları kullanır.
Ne amaçla Kullanılır?
VHF Deniz telsizinin asıl amacı kapsama alanı içinde deniz
araçlarının haberleşmesini sağlamaktır. Fakat bunun yanında her
türlü arama kurtarma çalışması, denizdeki tehlikeli durumlar,
acil durumlar, bilgilendirme ve hava durumu gibi amaçlarla da
kullanılmaktadır.
Aşağıda bu amaçlarla uluslarası otoritelerce belirlenmiş VHF
Deniz Telsiz Bandı Frekans listesini bulabilirsiniz
..
DSC Normal VHF deniz telsiz cihazlarında yapılan herkesin duyduğu sesli çağrılardan farklı olarak
gemiden gemiye, gemiden karaya veya karadan gemiye yapılabilen özel aramalardır. Tıpkı evlerimizde
kullandığımız normal telefon gibi. Yapılan çağrıyı veya görüşmeyi herkes duymaz, sadece çağrı
yapılan istasyon bu çağrıyı duyar ve cevap verir. Böylece kanallarda gereksiz ses kirliliği, yanlış
anlaşılmalar ve trafik engellenmiş olur.
Eğer DSC ile tehlike, aciliyet veya emniyet mesajı yayınlanırsa builgili tüm istasyonlara otomatik
olarak iletilir. (E-Posta ile birçok kişiye mesaj göndermek gibi..) VHF Deniz telsiz sisteminde DSC için
kullanılan kanal 70 nolu (156.525MHz) kanaldır. Dolayısı ile 70 nolu kanal normal ses
görüşmelerinde kullanılmaz.
DSC'nin avantajları şöyle sıralanabilir;
- Çağrı yapıldığında cihaz üzerindeki alarm ile haber verildiği için cihaz başında çağrıları dinlemek
zorunluluğunu ortadan kaldırması.
- Dinleme kanallarında uzun süren ve bazen anlaşılamayan haberleşmenin engellenmesi.
- İlgili istasyonlar çağrı yapılan kanalda olmasa dahi o çağrıyı alabilmesi.
Bu avantajlarının yanısıra DSC sistemini kullanamayan küçük tekneler için şöyle bir dezavantajı vardır.
Normal sesli çalışan sistemlerde acil durumlarda yayınlanan DSC sinyallerini alamazlar. Böylece belkide
kendilerini de ilgilendiren bir durumdan haberdar olamaz veya bölgede sadece DSC üzerinden acil
durum haberleşmesi yapılıyorsa kendi sıkıntılarına cevap almakta biraz zorlanabilirler. Bu açıdan
uluslarası açık deniz seferine çıkacak küçük teknelere (zira büyük gemilerde DSC zaten var)
VHF-DSC destekli bir telsiz cihazı kullanmalarını tavsiye ederiz.
Son olarak DSC kullanımında istasyonları tanımlamak için her gemiye ve kara istasyonuna özel olarak
tanımlanan MMSI (Maritime Mobile Service Identity) numaralarının kullanıldığını belirtelim
..
Gemi Güvenlik Alarm Sistemi (Ship Security Alert
System)uluslarası sularda gemilerin korsanlara karşı korunmasını
sağlayan bir güvenlik sistemidir.GPS ve INMARSAT uydu sistemleri
ile haberleşmeli çalışan, karada kullanılan güvenlik sistemleri
benzeri kablosu dahi kesilse günlerce çalışan, dışarıdan müdahaleye
imkan vermeyen sağlamlıkta bir kasası olan cihazdır. Elle devreye
alınan cihaz ilgili birimlere güvenlik alarmı gönderir
MF Orta Frekans (Medium Frequency)
1605-4000KHz arasındaki radyo dalgalarına verilen isimdir. VHF'e
göre çok daha uzak mesafelerde haberleşme yapmak amacı ile
kullanılır.2182KHz tehlike, aciliyet ve emniyet haberleşmesi için
kullanılır. Bu frekansı enterferans (karışıklık-girişim) 'dan korumak
için 2173.5KHz - 2190.5KHz alt bandları koruyucu band olarak
kullanıma kapatılmıştır.
MF bandında haberleşme ortalama 250NM (460km) mesafeden
yapılabilir, fakat uygun hava şartlarında (mevsim şartlarına bağlı
olarak radyo dalgalarının iyonosfer'den yansıdığı durumlarda)
çok daha uzun mesafelerden MF haberleşmesi yapılabilir.
HF Yüksek Frekans (High Frequency)
4000-27500KHz frekansları arasındaki radyo dalgalarının ismidir.
Yine uzak mesafe haberleşme amacı ile kullanılır. Haberleşme
kanallara göreSimplex veya Dublex olabilir
..
Gemi Yer istasyonu (Earth Station on Vessels) denilen
sistemler 6GHz ve 14GHz 'de uydu üzerinden çalışan,
gemilerden internet erişimi sağlayan sistemlerdir. Bu sistem
sayesinde gemiler açıkdenizde dahi olsalar geniş band (Broadband)
inernet erişimine sahip olabilirler.
Inmarsat Uluslarası Denizcilik Uydu Organizasyonu (The
International Maritime Satellite Organization) 1976
tarihinde IMO (Uluslarası Denizcilik Organizasyonu)tarafından
kabul edilmiş ve 79 katılımcı ülke ve kuruluş tarafından hayata
geçirilmiş bir uydu haberleşme sistemidir. 1981'de kullanıma
açılmış ve kara hava ve denizdeki birimler arasında telefon, teleks
ve veri haberleşmesiyapılması amacı ile kullanılmaktadır.
Inmarsat'ın değişik kapsama alanlarına sahip uyduları
sayesinde gemiler ile telefon ve veri iletişimi kurmak
mümkündür. İletişim kurulacak geminin hangi Inmarsat yer uç
birimine sahip olduğunu bilmeniz yeterlidir. Gemi adını biliyorsanız
Inmarsat'ın aşağıdaki web sayfalarından adresinden o geminin
iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz : Inmarsat Ship Directory
Ships Directory - Results
Found your ship? Note the number, type of service
available aboard (phone, fax, telex, email) and Inmarsat
system(s) fitted (Inmarsat A, B, C, M, mini-M, Fleet) and
press Contacting ships via Inmarsat for full instructions.
Your search returned the following results:Your search
returned the following results:
VESSEL NAME
FLAG
TYPE
SYSTEM
ALI AGA
TURKEY
TRADING
INMARSAT C
SYSTEM
Numbers:
427100439 [Inmarsat C Text / Data]
REO-1:First class radio electronic operator certificate / Birinci sınıf
telsiz elektronik operatör sertifikası
REO-2:Second class radio electronic operator certificate / İkinci
sınıf telsiz elektronik operatör sertifikası
GOC:General operator certificate / Genel operatör sertifikası
ROC:Restricted operator certificate / Tahditli operatör sertifikası
GMDSS cihazını kullanan kişinin, IMO SOLAS sözleşmesi
uyarınca bir sertifika/ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Bu
sertifika, sahibinin yeterliği(bilgi ve kullanma becerisi)
olduğunu kanıtlar ve GMDSS cihazını kullanma hakkı verir.
Denizcilik sektöründe kullanıcılar/operatörler, aşağıdaki
Radyo sertifikalarından birine sahip olabilirler
GOC (General Operator’s Certificate - Genel Operatör Sertifikası) : GMDSS Deniz
Sahası A1 dışında da çalışan SOLAS kapsamındaki gemilerde bulunması gereği
vardır.
ROC (Restricted Operator’s Certificate - Kısıtlı Operatör Sertifikası) :
Yalnızca GMDSS Deniz Sahası A1 dahilinde çalışan SOLAS kapsamındaki
gemilerde bulunması gereği vardır.
LRC (Long Range Certificate - Uzun Mesafe Sertifikası) : GMDSS Deniz Sahası A1
dışında çalışan ve SOLAS kapsamında olmayan gemilerde bulunması gereği vardır.
SRC (Short Range Certificate - Kısa Mesafe Sertifikası) : Yalnızca GMDSS Deniz
Sahası A1 dahilinde çalışan ve SOLAS kapsamında olmayan gemilerde bulunması
gereği vardır.
VHF (Restricted radiotelephone operator’s certificate VHF - Kısıtlı telsiz operatörü
sertifikası SRC ’ye benzer bir sertifika olup, sadece bir VHF DSC radio
(VHF DSC telsizini) kullanma yeterliğini kanıtlar. Bazı ülkelerde
tanınmamaktadır/kabul edilmemektedir.
Sertifikalar; bir sınav sonucunda, milli makamlar tarafından
düzenlenmektedir. (Çoğu ülkede Telekomünikasyon Yönetimi). Sınav
(ayrıntılar, kullanım becerileri, nazari bilgiler), ülkeden ülkeye değişik
olabilmektedir. Sertifikalar, genelde geçerlilik süresi kısıtlaması olmadan
verilmekle beraber, SOLAS kapsamındaki gemiler için gerekli olan ve belli
sürelerde yenilenmesi gereken GOC, ROC gibi daha yüksek dereceli
sertifikalar bu uygulamanın dışındadırlar
SOLAS
BÖLÜM 5
SEYİR GÜVENLİĞİ
Kural 10
Tehlike Mesajları; Yükümlülükler ve Yöntemler
Herhangi bir kaynaktan tehlike mesajını alan gemi kaptanı bütün hızı ile tehlikede bulunan insanların yardımına koşacak, olanağı bulunduğu takdirde,
böyle yaptığını onlara bildirecektir veya arama ve kurtarma hizmeti verecektir. Bunu yapamadığı veya onların yardımına gidemediği hallerde bu
uygulamanın yapılamadığını seyir jurnaline kaydedecektir. Teşkilatın tavsiyeleri doğrultusunda uygun arama ve kurtarma hizmeti hakkında bilgi
alacaktır.
Arama kurtarma hizmetiyle ilgili bir servisin veya tehlikede olan bir geminin kaptanı olanakları elverdiğince, yaptığı yardım çağrısına cevap veren gemi
kaptanları ile danışma yaptıktan sonra, kendisine en iyi yardım yapabileceğine kanaat getirdiği bir veya birden fazla gemiyi çağırma hakkına sahip olacak
ve bu şekilde çağrılan gemi veya gemilerin kaptan veya kaptanlarıyla, bu isteğe uyarak, bütün hızları ile tehlikede bulunan insanların yardımına
koşmakla görevli olacaklardır.
Kendi gemisinden başka bir veya birden fazla geminin çağrıldığını ve bu çağrıya uyulduğunu anlayan bir gemi kaptanı bu kuralın (a) paragrafı
yükümlülüğünden muaf olacaktır. Bu karar eğer mümkünse diğer çağrılmış olan gemilere veya arama kurtarma birimine bildirilecektir.
Yardımın artık gerekli olmadığını tehlikede olan insanlardan veya yardıma ulaşan gemi kaptanından öğrenen bir gemi kaptanı, bu Kuralın (a) paragrafı
ve eğer çağrılmış ise (b) paragrafı yükümlülüğünden kurtulacaktır.
Bu Kural hükümleri, 23 Eylül 1910’da Brüksel’de imzalanan Denizde Yardım ve Kurtarma Kuralları’nın birleştirilmesi hakkında Sözleşmeyi, özellikle,
Sözleşmenin yardım yapma yükümlülüğüne dair 11 inci madesi hükümlerini etkilemeyecektir.
Kural 15
Arama ve Kurtarma
Taraflar kendi sahillerinin gözetimde bulundurulması ve sahilleri boyunca denizde tehlikeye düşen kişilerin kurtarılmasını sağlamak üzere gerekli
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Bu düzenlemeler deniz trafiğinin yoğunluğu ve seyir tehlikeleri göz önünde bulundurularak pratik ve gerekli
sayılacak deniz güvenlik tesislerinin kurulması, çalıştırılması ve bakımını kapsamına alacak ve tehlikede olan kişileri arayıp bulmaya ve kurtarmaya
yetkili olacaktır.
Her bir taraf Devlet mevcut kurtarma tesisleri hakkında bilgiyi ve varsa, bunlara ait değişim planlarını, kullanılmak üzere hazır bulundurmakla
yükümlüdür.
Belirlenmiş rotalarda seyir yapan birinci bölüme uyan yolcu gemileri, acil bir durumda uygun arama ve kurtarma hizmetleriyle yardım planını gemide
bulunduracaktır. Bu plan gemi arama ve kurtarma hizmetleriyle arasındaki işbirliğinde geliştirebilecek ve idare tarafından onaylanmış olacaktır. Bu plan
yolcu gemileri için kabul edilen periyodik talimleri kapsayacaktır. Bu talimler arama kurtarma hizmetinin verimli olmasını sağlayacak şekilde
yapılmalıdır.
Global Maritime Distress and Safety
(Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet
Sistemi)1 Şubat 1992’ de başladı, 1
Şubat 1999’ da tüm yönleriyle devreye
girdi.
1. Birbirinden bağımsız en az iki haberleşme sistemi ile tehlike uyarısını
(Distress) gemiden sahile gönderebilmek.
2. Gemiden gemiye tehlike uyarısı gönderebilmek ve gönderilen uyarı
mesajını alabilmek.
3. Sahilden gemiye gönderilen tehlike uyarısını alabilmek.
4. Bilgileri gönderebilmek.
5. Yer belirleme (locating) sinyalleri gönderebilirle ve alabilme.
6. Seyir güvenlik bilgileri (MSI) ile ilgili yayınları alabilmek.
7. Gemiden gemiye veya sahilden gemiye ya da gemiden sahile yapılan
genel haberleşme olanaklarına sahip olmak ve sahil haberleşme ağına
bağlanmak.
Yolcu gemileri
300 Grosstonun üstündeki yük gemileri
12 kişi ve daha yukarı kapasitede uluslararası
seyir yapan deniz araçları.
Denizler, çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlar;
• A1 : Kıyıdan 20-30 millik mesafede VHF DSC
istasyonlarının duyulan mesafesi.
• A2 : MF DSC istasyonlarının duyulma mesafesidir, A1’ in
bittiği yerde başlar ve 100 mile kadar çıkar.
• A3
• A4
Bir ülkenin A2 olarak belirlediği deniz bölgesi, başka bir
ülke tarafından A1 olarak belirlenmişse, o bölge A1 bölgesi
olur.
A1 bölgesinde bulundurulması zorunlu cihazlar şunlardır:
• VHF DSC
• VHF DSC Watch Receiver
• NAVTEX alıcısı
• EPIRB :
a) VHF EPIRB
b) UYDU EPIRB : (INMARSAT EPIRB, COSPAS SARSAT EPIRB)
• Su geçirmez portatif VHF el telsizi (300 grosston-500 grosston’ a kadar 2
adet, 500 grt ’ dan büyük gemilerde 3 adet bulundurulması gerekir.)
• SART (300 grosston - 500 grosston’ a kadar 1 adet, 500 GRT’ dan büyük
gemilerde 2 adet bulundurulması gerekir.)
VHF (Very High Frequency) telsiz bulundurması mecburi tekneler :
• 12 kişi veya daha fazla yolcu taşıyan özel yatlar,
• Balıkçı tekneleri,
• Ticari amaçlı yatlar,
• Göl ve deniz araçları,
• 300 Grosstona kadar olan gemiler 25 Watt VHF telsiz bulundururlar.
• 1Watt : Gemi içinde, kanalda, limanda, boğazlarda kullanılır.
VHF Frekans kuşağındaki yeri : 30 MHz – 300 MHz ( Metrik dalgalar )
Denize ayrılan bölüm : 156Mhz – 174 MHz
Kanallar:
• 01 - 28
• 60 – 88 Toplam 55 uluslararası kanal vardır.
• 28+29=57 kanal 75 ve 76 nolu kanallar yoktur. ( 16. kanalın altına ve
üstüne gelir.)
DUPLEX (35 adet) : Gönderme ve dinlemenin farklı kanallarda
yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemilerle kara arasında yapılır.
Duplex telefon gibidir. Aynı anda dinleme- konuşma yapılır.
SIMPLEX (20 adet) : Gönderme ve dinlemenin aynı kanalda yapıldığı
iletişim yöntemidir. Gemiler arasında yapılır. Simplex, bizim
tanıdığımız telsizdir. Birisi konuşurken aynı anda dinleyemez.
6 Yardım Kanalı
8 Sahil Güvenlik
9 Balıkçı Kanalı
10 Balıkçı Kanalı
11 Gemi Sevk
12 Gemi Sevk
13 Gemi Sevk
14 Gemi Sevk
15 Gemi Dahili 1 W
16 Tehlike, Emniyet Kanalı
17 Gemi Dahili 1 W
67 Meteoroloji kanalı
68 Gemi Sevk
69 Tersane Onarım 1 W
70 DSC Tehlike, Emniyet Çağrı Kanalı
71 Gemi Sevk
72 Yat Kanalı
73 Yat Kanalı
74 Gemi Sevk
75 Koruma Bandı
76 Koruma Bandı
77 Balıkçı Kanalı
79 Gemi Sevk
80 Gemi Sevk
GEMİ SEVK: Seyir güvenliği için kullanılır.
67 Meteoroloji Kanalı
(Saat başlarından 5 dk. önce ve 10 dk. sonra haberleşme yasaktır)
Seyir sırasında 16. kanal dinlenir.
DUAL WATCH: Haberleşme yaparken aralıklarla 16. Kanalı da
dinleyebilen sistemdir.
Kıyı istasyonları kurma ve işletme hakkı TÜRK TELEKOM’a aittir.
Denetleme yetkisi TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nündür (TGM).
Telsiz Genel Müdürlüğü yönetmelik gereği imtihanları Şubat-HaziranEylül aylarında yapar. Ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır.