Presentatie workshop K. van Mensvoort

download report

Transcript Presentatie workshop K. van Mensvoort

“Op weg naar huis bijeenkomst”
door Politie Noord Nederland en de
NVP
2 februari 2011
Karin van Mensvoort
MensAdvies
2 februari 2011


Leren en inspireren van elkaar
Adviseren van politie




Inleiding
Cultuur koppelen aan de vragen
Advies aan de politie
Voorbereiden plenaire terugkoppeling


Altijd aanwezig
Bij integratie processen belang vaak vooraf
onderschat achteraf vaak als probleem
benoemt (Bakker Helmink 2002)


Collectief verschijnsel in meerdere of mindere
mate gedeeld door mensen die leven in
dezelfde sociale omgeving(Bakker Helmink
2002)
Verzameling basale stilzwijgende
vooronderstellingen over hoe de wereld in
elkaar zit, die door een groep mensen wordt
gedeeld en die hun percepties gedachten
gevoelens en in zekere mate gedrag bepaald
(drie niveaus vooronderstellingen,waarden,
gedrag) (Schein 96)
“Zo doen wij dat hier”

Een homogene, consistente en veel
omvattende bedrijfscultuur optimaliseert de
onderlinge communicatie. Men verstaat
elkaar met een half woord en behoeft niet
steeds weer tijd en energie te steken in het
met elkaar tot overeenstemming komen over
de definitie van de situatie waarin men
gezamenlijk handelt.' (Tennekes en Wels)

Moeizaam en langdurig proces


Communicatie intern/extern
Leiderschap


Vacuüm in leiderschap
CommunicatieVerificatie



Verdelen in drie groepen en advies voor 1
vraag formuleren (20)min
Plenaire discussie en aanscherpen advies (20)
Effect is acceptatie x kwaliteit



1. Creëren wij voldoende draagvlak onder onze
medewerkers voor het veranderproces? Zo ja, wat doen
we dan goed, wat zijn de kritische succesfactoren? Wat
neem je mee naar de eigen organisatie. Zo nee, wat
zouden we dan anders kunnen doen?
2. Welk type leiderschap herken je in mijn verhaal,
welk type leiderschap wordt ingezet? Sluit dit
voldoende aan bij het gewenste leiderschap om de
reorganisatie tot een succes te maken?
3. Hoe kunnen we er tijdens deze
organisatieverandering voor zorgen dat onze
medewerkers zich voldoende verbonden voelen met de
nieuwe organisatie zodat zij nieuw gedrag laten zien
en internaliseren.




Duidelijk zijn in welke ruimte er is in zelf
invulling geven aan werk
Weten wat de man in de operatie beweegt,
nodig heeft
Helpt het centraal stellen van “de operatie” bij
draagvlak voor veranderproces krijgen?
Leidinggevende behalve aandacht voor
operatie ook aandacht voor andere zaken
◦ Coachende leidinggevende




Energie stoppen in tussenlaag want die
moeten versterking zoeken
Tijd creëren voor leidinggevenden
Leidinggevenden vragen wat ze nodig hebben
Coachingssysteem voor leidinggevenden


Leren door te communiceren, dialoog.
Zie het belang van taal.