Innowacyjna nie tylko katecheza.

Download Report

Transcript Innowacyjna nie tylko katecheza.

Innowacyjna nie tylko katecheza

Violetta Magdalena Curyło Irena Konopko Dorota Lekenta Krystyna Łaguna

Pojęcie nowego".

innowacji Stąd wprowadzenie ich pochodzi najczęstsza do z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i praktycznego zastosowania” (E.Okoń-Horodyńska, wykład 1, str.9).

Marketingowo rzecz ujmując, można przyjąć, że innowacje pedagogiczne dają nauczycielowi nowych usług na rynku edukacyjnym. To za ich pomocą nauczyciel może rozszerzyć swoją działalność o nowe elementy i wyjść poza podstawę możliwość programową.

należy, że innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły, ale może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

świadczenia Pamiętać

Innowacje Innowacja - to dzisiaj znak kultury naszych czasów, kultury tymczasowości. Nie mogą one mieć uzasadnienia tylko emocjonalnego.

pozwala uściślić obszar zainteresowania: prowokuje do zmian.

co jest nowe, nowe zachowania, nowa praktyka. To co nowe, było na ogół motywowane celami wojskowymi, szkoła je przywłaszczyła. Postęp ciągle

Innowacje pedagogiczne to:  nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły/placówki;  działania odmienne od powszechnie obowiązujących;  zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji;  twórcze udoskonalanie sposobów realizacji misji, do której szkoła została powołana.

Polska szkoła w ostatnich latach doświadcza licznych zmian programowych, regulowanych rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.

Są one kontynuacją reform zapoczątkowanych pod koniec lat 90. XX wieku. Według autorów tych rozporządzeń, mają one służyć wypracowaniu nowych – bardziej efektywnych, a zarazem uwzględniających dobro ucznia – obszarów pracy edukacyjnej.

Określają też wiadomości i umiejętności ucznia.

nowe strategie działania dydaktyczno – wychowawczego szkoły, nową jakość nadzoru pedagogicznego oraz zmiany w zakresie sprawdzania i oceniania

Żyjąc u progu XXI wieku, jesteśmy świadkami wielu i to radykalnych zmian zachodzących niemal w każdej dziedzinie życia. Dla nas, nauczycieli, sferach szczególnie związanych z istotne nauczaniem są przeobrażenia dokonujące się we wszystkich i wychowaniem. Coraz większe zainteresowanie budzą zagadnienia dotyczące twórczości i możliwości intelektualnych człowieka.

nowe, bardziej skomplikowane zadania.

W związku z tym przed współczesną szkołą stoją

Zmieniają Już nie się programy nauczania, zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców wywoływały zawsze i w dalszym ciągu wywołują wiele dyskusji. Zmieniają się treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody pracy z dziećmi nie zawsze dają zadowalające efekty.

wystarcza odpowiedni zasób wiedzy z różnych dziedzin życia, nie wystarcza bezmyślne przepisywanie ćwiczeń, czytanie tekstów oderwanych od otaczającej rzeczywistości czy zapamiętywanie zawiłych reguł i skomplikowanych twierdzeń. Nie rozwija to twórczej inwencji dziecka, wprost przeciwnie, ogranicza ją.

wyposażyć ucznia które w

Nauczanie religii od samego początku jest dziełem całego Kościoła. Każdy z członków Kościoła jest tym, który słucha, uczy się i naucza zarazem. Na uwagę zasługuje wielkie zaufanie Kościoła do każdego z wyznawców. Kościół ufa, że ten, kto otrzymał misję nauczania, Nauczycielski.

dochowa wierności przyjętemu Słowu Bożemu, depozytowi wiary przekazanemu przez Tradycję i Urząd

Katecheta musi być przede wszystkim człowiekiem wiary, głęboko przeżywającym swoje osobiste relacje z Bogiem, by porywać do Niego innych. Sam musi się zmieniać, tak by te zmiany widzieli inni.

jest przecież Katechizacja - jest to przede wszystkim szansa na wzrastanie w świętości, na ciągłe zbliżanie się ku Bogu. A to najważniejszym zadaniem życiowym każdego człowieka.

Sługa Boży Jan Paweł II u kresu życia wyznał: „Szukałem was! A teraz wy przyszliście do mnie.” więcej Doskonale wiemy, że nie wystarczy powtarzanie słów Mistrza. Nasi uczniowie czekają na nasze własne słowa, własne przemyślenia, przeżycia, doświadczenia. Im świadectwa, tym większe jest oddziaływanie, skuteczność działania.

Aby katecheta (nauczyciel) mógł wykonywać swoje zadanie, musi być nieustanna troska o wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze duchowym, intelektualnym, personalnym.

Dzisiaj młody człowiek na ogół jest słaby, niezdolny do wysiłku, nie rozumie tego wszystkiego, co zamyka się w znaku Krzyża.

Dlatego pokazywać Krzyż to Chrystusa, naszym nauczanie byłoby czczą gadaniną.

wartość poświęcenia, ofiary, trzeba dobrze widzieć i uczniom.

Bez Chrystusa, bez Jego ofiary, całe nasze

Jan Paweł II wytyczył kierunek: „wypłyń na głębię”( Łk 5,4). W tym kierunku trzeba iść.

Trzeba zwrócić uwagę na wszystko, co dzieje się wokół nas. Będąc zwróconym w stronę Boga, należy przyłożyć ucho do serca młodego człowieka.

Obliczem ma misję przekazywania wiary.

Ducha Świętego są oblicza świętych. Duch Święty

Atrakcyjna lekcja (i katecheza) to jest to, czego oczekują uczniowie i czego pragną nauczyciele. Uczyć ciekawie w dodatku wykorzystując najnowsze wynalazki techniki, to marzenie wielu nauczycieli. Nauczyciel (katecheta) pracujący w sposób kreatywny odnajduje w sobie inspiracje i motywacje do przyjmowania nowych wymagań, odkrywa nieznane wcześniej możliwości pedagogiczne i metodyczne, doznaje dowartościowania i widzi w sobie ciekawe perspektywy zawodowe.

Eksperymentowanie, tworzenie nowych koncepcji, twórcze dyskusje, innowacje – to wszystko wzmacnia nauczyciela (katechetę) także dlatego, że dzięki jego działaniom zmieniają się uczniowie. Uczniowie zaczynają być samodzielni, rozwijają własne strategie uczenia się, wyzwalają w sobie autentyczną motywację do uczenia się.

Uczeń chce nie tylko patrzeć i słuchać, ale uczestniczyć w procesie nauczania całym sobą, angażując swoje zmysły: wzrok, słuch, smak, dotyk, powonienie, być obecnym całym sobą. W związku z tym powstają wydawnictwa interaktywne, także szkoły. Uczeń jest bombardowany zalewem informacji dochodzących różnymi kanałami: Internet, na użytek telefon komórkowy, kino, multikino, prasa, radio i telewizja. Wszystko to przechodzi do szkoły. Uczeń chce wiedzieć wszystko, zaraz i natychmiast. Nie akceptuje tego, że gdzieś to sobie znajdzie, przeczyta albo nauczyciel się przygotuje. Chce wszystkiego od razu doświadczyć.

Uczniowie chętnie sięgają do programów multimedialnych, mogą więcej zobaczyć, chętniej w tym uczestniczą. Oczywiście tak jak ze wszystkim, nie należy przesadzać, aby te programy nie stały się celem samym w sobie. Podejmując pracę ze środkiem multimedialnym, trzeba postawić sobie pytania: po co ten środek, czemu ma służyć, czy ma przekazać.

pomóc zrozumieć jakąś rzeczywistość? Multimediami można bowiem przysłonić całą istotę prawdy, którą chcemy

Twórczy nauczyciel (katecheta) ma być bliski swojemu uczniowi i za każdym razem odnosić sukces. Nie można unikać czy też nie zauważać tych wszystkich uwarunkowań, które niesie życie.

Trzeba jednak pozostać sobą, być wiernym misji powierzonej przez Boga.

Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukujący nowych dróg rozwoju i metod działania, reagować elastycznie na zmiany warunków oraz potrzeby edukacyjne społeczeństwa warunkiem i jednostki.

wprowadzenia Podstawowym innowacji krytyczna ocena istniejącego stanu rzeczy.

jest

Nauczyciel ma przez to coraz rzadziej do czynienia z niesfornymi, znudzonymi i niechętnymi uczniami, a coraz bardziej obserwuje zaangażowanie, zainteresowanie i aktywność. Czuje się dzięki temu lepiej w szkole, choćby doskwierał mu brak sprzętu i pomocy.

Wszystkie metody aktywizujące pomagają rozwijać kompetencje kluczowe opisane w podstawie programowej.

Uczeń odbiera mnóstwo informacji, odbiera to wszystko naraz, z rozmaitych źródeł. Nauczyciel ma nauczyć wybierania właściwych źródeł i tego, co istotne w tych źródłach. Twórczy nauczyciel nie nauczy tak dużo. Nauczyciel ma podejść kreatywnie do procesu nauczania, zainteresować, wzbogacenia dydaktycznych.

pomóc zrozumieć rzeczywistość, dostarczyć przygody, nauczyć kompetencji właściwych dla ucznia. Warto być twórczym nauczycielem, jest to konieczne do własnego warsztatu pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych środków

Internet dzielenie nie się zmienia mechanizmów i treści wiedzy, ale sposoby i techniki poznania, zmienia środki przekazu wiedzy, zmienia obraz wiedzy. Potrzebne jest swoją wiedzą i doświadczeniem. Nowe technologie mają pozostać w służbie podniesienia jakości kształcenia i wychowania.

Na współczesnej szkole spoczywa więc obowiązek podejmowania zezwolenie poczucia wciąż dzieciom godności, nowych na przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Sprostać temu zapewne może wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy, pewną możliwości swobodę działania, dokonywanie wyborów. Od szkoły wymaga się, by pamiętała o stwarzaniu swoim wychowankom klimatu bezpieczeństwa i wszechstronnego i optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji poznawczych, w tym głównie zdolności twórczego myślenia.