PPS-7.-Pismo-Święte-podstawowym-źródłem

Download Report

Transcript PPS-7.-Pismo-Święte-podstawowym-źródłem

Pismo Święte podstawowym źródłem
treści w programach
nauczania biblijnego
Kościoła Zielonoświątkowego w RP
Podstawa Programowa katechezy
zielonoświątkowej

Za podstawowe
źródło treści oraz
główną przesłankę
hermeneutyczną
uznaje się Pismo
Święte jako w pełni
wystarczającą i
nieomylną normę
poznania, wiary i
posłuszeństwa.
Wiązanie wiary z życiem

Dialog pomiędzy różnymi rodzajami wiedzy,
podkreślając podmiotowość każdego ucznia i
wiążąc wiarę z życiem nierozerwalnie
Treści Podstawy Programowej - SP

Podstawowe wiadomości dotyczące BogaOjca i Bożego stworzenia.
Podstawowe wiadomości dotyczące Jezusa
Chrystusa, jego misji i przykładu życia.
Biblia – Stary i Nowy Testament jako Księga
święta.
Istota i rodzaje modlitwy.

Zasady uczestnictwa w nabożeństwie.







Święta kościelne i ich znaczenie.
Dekalog – wartości religijne i etyczne w życiu
człowieka.
Godność i odpowiedzialność człowieka w
świetle Ewangelii.
Uczeń w środowisku szkoły, grupy
koleżeńskiej i rodziny
Treści Podstawy Programowej – Gimn.






Osoba Ducha Świętego i Jego działania w
świecie.
Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa.
Grzech i jego skutki. Odkupienie w
Chrystusie.
Królestwo Boże i życie w Jego chwale.
Autorytet Pisma Świętego jako normy życia i
źródła wartości moralno-etycznych.
Biblijne wzorce osobowe inspiracją dla
wierzących.





Osobiste świadectwa wiary.
Wartości moralne wyzwaniem dla chrześcijan.
Problemy i pytania egzystencjalne, odkrywanie
świata wartości w świetle nauczania Ewangelii.
Zachowania prospołeczne związane z
otwarciem się na drugiego człowieka w świecie,
pomoc drugiemu człowiekowi, zachowania
społecznie akceptowane,
Podstawowe problemy okresu adolescencji.
Treści Podstawy Programowej –
Ponadgimn.





Nauka o Biblii – zasada sola scriptura,
inspiracja, autorzy, formowanie się kanonu ST
i NT, przekłady Biblii, materiały do pracy z
Biblią.
Dzieło Ducha Świętego.
Zasady wiary – antropologia biblijna, grzech,
zbawienie.
Charakterystyka poszczególnych ksiąg
Starego i Nowego Testamentu.
Natura i dzieło Kościoła oraz Jego
ustanowienia /Chrzest i Wieczerza Pańska/.





Zagadnienia z zakresu historii, organizacji i
obowiązków oraz przywilejów członków
Kościoła zielonoświątkowego.
Apologetyka – pytania o prawdy wiary.
Geografia biblijna.
Dzieje ludów biblijnych.
Życie religijne Żydów.





Świat wartości w świetle nauczania
Ewangelii.
Chrześcijanin wobec konfliktów i
trudności.
Człowiek wobec życia – zagadnienia
etyczne, wartość życia w miłości.
Zagadnienie rodziny.
Zagadnienia i pytania egzystencjalne.
Programy nauczania – wiek
przedszkolny

Wydawnictwo: Misja Pokoleń
wiek
3 lata
wiek
4 lata
wiek
5 lat
wiek
6 lat
Programy nauczania – okres
wczesnoszkolny



Misja Pokoleń
Kl. I - „Boże cuda”.
Kl. II - „Boże
przebaczenie”.
Kl. III - „Początki”.
BSM – Edukacja Biblijna
 1. Kl. I - „Poznanie Boga”.
 2. Kl. II - „Od poznania
Boga do posłuszeństwa”.
 3. Kl. III - „Na co dzień z
Bogiem”.
Nowy program nauczania wydany
przez SK kl. 0 i I SP

Podręcznik
nauczyciela i
ćwiczenia dla ucznia
noszą tytuł: „I ja będę
Bożym bohaterem”

Podręcznik ze
scenariuszami lekcji oraz
ćwiczenia dla ucznia można
zakupić poprzez księgarnię
internetową:
http://ksiegarnia.teem.com.pl/?pl_7-9-lat.-nowepodreczniki-wsts,42
Programy nauczania – SP kl. IV-VI
Misja Pokoleń - tłumaczenia
 Kl. IV - „Bóg działa”.
 Kl. V - „Królowie i
prorocy”.
 Kl. VI - „Bóg powołuje”.
Misja Pokoleń – A. Kuźnik


Kl. IV -„Izrael jak rozdarty
płaszcz”; „Królestwo Boże
wśród nas”.
Kl. V - „Izrael. Czas upadku i
niewoli”; „Jezus Panem życia
i śmierci”.
Programy nauczania – SP kl. IV-VI
BSM – Edukacja
Biblijna
 KL IV - N. Kłapa
„Prowadzeni przez
Boga”.
 Kl. V - N. Kłapa
„Obdarowani przez
Boga”.
 Kl. VI - N. Kłapa
„Używani przez
Boga”.
Programy nauczania – gimnazjum
Misja Pokoleń tłumaczenia
 Kl. I - „Blisko z
Bogiem”.
 Kl. II - „Chrystus we
mnie”.
 Kl. III – „Dałeś mi
Słowo”.
Programy nauczania – gimnazjum
Wydawnictwo TE-EM.
WST - Pod. Kier.
Elżbiety Bednarz



Kl. I - „Ja i Bóg na co
dzień”.
Kl. II - „Ja i Bóg w
działaniu”.
Kl. III - „Ja i Bóg a
wyzwania
współczesnego świata”.
Programy nauczania – szkoły
ponadgimnazjalne
Wydawnictwo TE-EM. WST
E. Bednarz, R Tomaszewski.

Kl. I - „Zielone Światło. Pismo
Święte, Kościół i świat wartości
młodego człowieka”.

Kl. II -, „Zielone Światło. Księgi
Biblii, Duch Święty i Chrzest
wiary oraz zagadnienia
etyczne”.

Kl. III - „Zielone Światło. Dzieje
ludów biblijnych, apologetyka
oraz zagadnienie rodziny i
pytania o życie”.
Program o tematyce
niepełnosprawności


„Scenariusze lekcji
biblijnych o tematyce
niepełnosprawności dla
uczniów szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych”,
praca zbiorowa pod red.
Elżbiety Bednarz,
Warszawskie
Seminarium Teologiczne.
Warszawa 2009.
Podręczniki dla nauczycieli

Bednarz E., „Przewodnik
metodyczny dla
nauczycieli katechetów”,
WST Warszawa 2011.

Bednarz E., „Edukacja religijna
dziecka głębiej upośledzonego
umysłowo z uwzględnieniem
zielonoświątkowego profilu
konfesyjnego”, WST
Warszawa 2006.





Dr Elżbieta Bednarz – dyrektor Służby
Katechetycznej Kościoła
Zielonoświątkowego w RP
www.katechetyka.pl
[email protected]
Dyrektor Specjalizacji: Pedagogika religii z
etyką w WSTS
www.wst.edu.pl